佛咒 > 十小咒 >

十小咒全文

2012-06-18  [十小咒]

十小咒全文

十小咒全文(原文)

 1、如意宝轮王陀罗尼

 nāmó fó tuó yě。 nā mó dá mó yě,nāmó sēng qié yě。

 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

 nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

 南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。

 dá zhí tuō。ǎn。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。

 怛侄他。 唵。 斫羯啰伐底。震多末尼。

 mó hē。bō dēng mí。lǔlǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。

 摩诃。 钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。

 shuò là ē jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。

 篅啰阿羯利。沙夜吽。 癹莎诃。

 ǎn。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。

 唵。 钵蹋摩。 震多末尼。篅攞吽。

 ǎn。bá là tuó。bō dàn mí hōng。

 唵。跋喇陀。 钵亶谜吽。

 2、消灾吉祥神咒

 nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ē bō là dǐ。hè duō shě。

 曩谟三 满哆。母驮喃。阿钵啰底。贺多舍。

 suō láng nán。dá zhí tuō。ǎn。qié qié。qié xì。qié xì。hōng hōng。

 娑曩喃。怛侄他。唵。 佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。

 rù wā là。rù wā là。bō là rù wā là。bō là rù wā là。

 入嚩啰。入嚩啰。 钵啰入嚩啰。 钵啰入嚩啰。

 dǐsè chà。dǐsè chà。sèzhì lǐ。sèzhì lǐ。

 底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。

 suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。

 娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩诃

 3、功德宝山神咒

 nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。

 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

 ǎn。xī dì hù lǔ lǔ。xī dū lǔ。zhǐ lì bō。jí lì pó。

 唵。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉利婆。

 xī dá lǐ。bù lǔ lǐ。suō pó hē。

 悉达哩。布噜哩。娑嚩诃

 4、准提神咒

 稽(qǐ)首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝(zhi)

 我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

 nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó,

 南无飒哆喃。三藐三菩陀。

 jù zhī nán, dá zhí tuō,

 俱胝喃。怛侄他。

 ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō póhē。

 唵。折戾主戾。准提娑婆诃。

 5、圣无量寿决定光明王陀罗尼

 ǎn。nà mó bā gé wǎ dì。ē bā là mì tà。ēyōu lǐ ā nà。

 唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴啰密沓。阿优哩阿纳。

 sū bì nǐ。shí zhí tà。dié zuǒ là zǎi yě。dá tǎ gě dá yě。

 苏必你。实执沓。牒左啰宰也。怛塔哿达也。

 ē là hē dì。sān yào sān bú dá yě。dá nǐ yě tǎ。

 阿啰诃帝。三药三不达也。怛你也塔。

 ǎn。sà lǐ bā。sāng sī gé lǐ。bā lǐ shù tà。

 唵。萨哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。

 dá là mǎ dì。gě gě nà。sāng mǎ wù gě dì。

 达啰马帝。哿哿捺。桑马兀哿帝。

 suō bā wǎ。bǐ shù dì。mǎ hē nà yě。bā lǐ wǎ lǐ suō hē。

 莎巴瓦。比述帝。马喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。

 6、药师灌顶真言

 nā mó bó qié fá dì。pí shā shè。jù lǔ bì liú lí。

 南谟薄伽伐帝。鞞杀社。窭噜薛琉璃。

 bō lá pó。hé là shé yě。dá tuō jiē duō yě。

 钵喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。

 ē là hē dì。sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō

 阿啰喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。

 ǎn。pí shā shì。pí shā shì。pí shā shè。sān mó jiē dì suō hē。

 唵。鞞杀逝。鞞杀逝。鞞杀社。三没揭帝莎诃。

1/2

热文推荐

 • 十小咒的功德利益

   1、如意宝轮王陀罗尼 此如意轮陀罗尼是《早晚课诵集》中十小咒之一。如意宝轮王陀罗尼原文:nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

 • 十小咒的修学方法

   一、如意宝轮王陀罗尼 若要修此咒,可念满十万,圣如意轮菩萨现身与所心愿。凡诵此咒,不简在家出家饮酒食肉有妻子。但诵此咒必能成就,诵此咒人不须作法,不须宿日,不须持斋,不须洗浴,不须别依,但读诵皆悉成就,如经广说。

 • 早课十小咒

   早课:僧人或道士每日清晨(约在寅丑之间,凌晨3点到6点之间)齐集大殿,诵经念佛。基督教的晨祷也称早课。早课是全寺僧众于每日清晨(约在寅丑之间,凌晨3点到6点之间)齐集大殿,念诵《楞严咒》、《大悲咒》、“十小咒”、《心经》各一遍,在念诵的起止都配有梵呗赞偈。其中,《楞严咒》为一堂功课,《大悲咒》、“十小咒”等为一堂功课,有些寺院这两堂功课轮流念,只有在佛教节日才念两堂功课。

 • 十小咒入门知识

  十小咒入门

 • 什么是十小咒?

   十小咒是由10个咒语组成,故称十小咒。十小咒是佛教必修课诵之一,虽小但意义重大,在法会中一般与心经同时出现。如何念诵十小咒,心中想着佛和菩萨来念。十小咒如下:1、如意宝轮王陀罗尼2、消灾吉祥神咒3、功德宝山神咒

精彩文章

 • 命运蹉跎的人要如何改变命运?

  (文慧法师) 无论命运如何,能不能把握好命运?是由我们自己而定的,再好的命运都是有限的,如果你不善于去经营的话,那么好的命运也会成为你走向不好的开始。那些不取上进的富二代,不正是这一种人嘛。对于一个命运十分蹉跎的人来讲,如果能够精勤的努力,能够去广结善缘,能够去好好的培福修慧,那么他就很有可能改变他的命运,那么他的命运也会走上幸福,他的人生也会活出更高的价值。

 • 出家与在家修行有什么区别?在状态上有什么不同?

  (宏海法师)对于寻求解脱大道,希望离苦得乐、了脱生死的修行人来说,出家从来不是逃避现实,出家人选择遁入空门,更多地是要一心向佛,全身心地投入佛法之中。大乘佛教认为,在家修行也一样,在红尘中借事炼心,同样可以成就佛道。那么,出家与在家修行有什么区别呢?在状态上有什么不同呢?

 • 念佛诵经时心不静怎么办?念经时心里应该想什么?

  (宏海法师)大德们都说听经念佛有不可思议的功德,但是作为初学佛的佛弟子,我们在学习经文时很难直接感受到这种功德,甚至很多人会觉得读经书时很难静下心来。为什么每次读经文的时候内心得不到平静?

 • 修行要珍惜因缘,坚持初心

  (传正法师) 修行者要发菩提心、行慈悲事,不可只顾利己,更要利人。不但不能造作恶业,便是升起恶念亦是不可。一念升起,心态便有所变化,故修行者务必时时刻刻看顾好自己的心念,时时警惕遵守戒律,切勿松懈。要知道,进步如逆水行舟,尤为艰难,但一旦松懈退步,便如悬崖瀑布,一落千丈。

 • 生活中如何修福?修福之道

  (如觉法师) 中国文化特别重视“福”,每到新年很多人都喜欢寓以新年纳福之善愿。古文字中,“福”字左边为示旁,有天垂示予人吉凶之兆,有护佑之义。古人认为一个人若富贵寿考皆齐备了就称为福,所以人们常说的五福就是以具足:长寿、富贵、康宁(身心康乐)、好德(品德高尚)、考命终(善终)。那么,在生活中又应如何修福呢?

 • 伊斯兰教徒能皈依佛教吗?

  (妙舍法师)阿弥陀佛!弟子有一个朋友是伊斯兰教徒。但是他很喜欢佛教,也皈依了三宝。最近身体不好,有人就说他是伊斯兰教徒不能信佛,为此他很苦恼。请师父慈悲开示,他该怎么办?

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000023号

粤ICP备16020514号-2