佛经大全 > 盂兰盆经 >

佛说盂兰盆经注音(内附念诵视频)

2014-08-30  [盂兰盆经]

 

以上为《佛说盂兰盆经》的教念视频,请观看视频学习

佛说盂兰盆经注音版

 wén rú shì ,yì shí fó zài shě wèi guó qí shù gū dú yuán .

 闻如是,一时佛在舍卫国祇树孤独园。

 dà mù jiān lián shǐ dé liù tōng ,yù dù fù mǔ ,

 大目犍连始得六通,欲度父母,

 bào rǔ bǔ zhī ēn ,jí yǐ dào yǎn guān shì shì jiān .

 报乳哺之恩,即以道眼观视世间

 jiàn qí wáng mǔ ,shēng è guǐ zhōng.bú jiàn yǐn shí.pí gǔ lián lì.

 见其亡母,生饿鬼中,不见饮食,皮骨连立。

 mù lián bēi āi.jí yǐ bō chéng fàn.wǎng xiǎng qí mǔ.

 目连悲哀,即以钵盛饭,往饷其母。

 mǔ dé bō fàn.jí yǐ zuǒ shǒu zhàng bō.yòu shǒu tuán shí.

 母得钵饭,便以左手障钵,右手抟食,

 shí wèi rù kǒu.huà chéng huǒ tàn.suì bù dé shí.

 食未入口,化成火炭,遂不得食。

 mù lián dà jiào.bēi háo tì qì.chí hái bái fó.jù chén rú cǐ.

 目连大叫,悲号涕泣,驰还白佛,具陈如此。

 fó yán.rǔ mǔ zuì gēn shēn jié.fēi rǔ yī rén lì suǒ nài hé.

 佛言:汝母罪根深结,非汝一人力所奈何。

 rǔ suī xiào shùn.shēng dòng tiān dì.tiān shén.dì qí.

 汝虽孝顺,声动天地,天神、地祇、

 xié mó wài dào.dào shì.sì tiān wáng shén.yì bù néng nài hé.

 邪魔外道、道士、四天王神,亦不能奈何。

 dāng xū shí fāng zhòng sēng wēi shén zhī lì.nǎi dé jiě tuō.

 当须十方众僧威神之力,乃得解脱

 wú jīn dāng shuō jiù jì zhī fǎ.lìng yí qiè nán.jiē lí yōu kǔ.

 吾今当说救济之法,令一切难,皆离忧苦。

 fó gào mù lián:shí fāng zhòng shēng.qī yuè shí wǔ rì.sēng zì zì shí.

 佛告目连:十方众僧,七月十五日,僧自恣时,

 dāng wéi qī shì fù mǔ.jí xiàn zài fù mǔ.è nàn zhōng zhě.

 当为七世父母,及现在父母,厄难中者,

 jù fàn.bǎi wèi wǔ guǒ.jí guàn pén qì.xiāng yóu dìng zhú.chuáng fū wò jù.

 具饭百味五果,汲灌盆器,香油锭烛,床敷卧具,

 jìn shì gān měi.yǐ zhù pén zhōng.gòng yǎng shí fāng dà dé zhòng sēng.

 尽世甘美,以著盆中,供养十方大德众僧。

 dāng cǐ zhī rì.yí qiè shèng zhòng.huò zài shān jiān chán dìng.

 当此之日,一切圣众,或在山间禅定

 huò dé sì dào guǒ.huò zài shù xià jīng xíng.

 或得四道果,或在树下经行,

 huò liù tōng zì zài jiào huà shēng wén yuán jué.huò shí dì pú sà dà rén.

 或六通自在教化声闻缘觉,或十地菩萨大人,

 quán xiàn bǐ qiū.zài dà zhòng zhōng.jiē tóng yì xīn.

 权现比丘,在大众中,皆同一心,

 shòu bō hé luó fàn.jù qīng jìng jiè.shèng zhòng zhī dào.qí dé wāng yáng.

 受钵和罗饭,具清净戒,圣众之道,其德汪洋。

 qí yǒu gōng yǎng cǐ děng zì zì sēng zhě.xiàn shì fù mǔ.liù qīn juàn shǔ.

 其有供养此等自恣僧者,现世父母、六亲眷属,

 dé chū sān tú zhī kǔ.yìng shí jiě tuō.yī shí zì rán.

 得出三涂之苦,应时解脱,衣食自然。

 ruò fù mǔ xiàn zài zhě.fú lè bǎi nián;

 若父母现在者,福乐百年;

 ruò qī shì fù mǔ shēng tiān.zì zài huà shēng.rù tiān huá guāng.

 若七世父母生天,自在化生,入天华光。

 shí fó chì shí fāng zhòng sēng.jiē xiān wéi shī zhǔ jiā zhòu yuàn.

 时佛敕十方众僧,皆先为施主家咒愿,

 yuàn qī shì fù mǔ.xíng chán dìng yì.rán hòu shòu shí.

 愿七世父母,行禅定意,然后受食。

 chū shòu shí shí.xiān ān zài fó qián.tǎ sì zhōng fó qián.

 初受食时,先安在佛前,塔寺中佛前,

 zhòng sēng zhòu yuàn jìng.biàn zì shòu shí.

 众僧咒愿竟,便自受食。

 ěr shí mù lián bǐ qiū jí dà pú sà zhòng.jiē dà huān xǐ.

 尔时目连比丘及大菩萨众,皆大欢喜

 mù lián bēi tí.qì shēng shì rán chú miè.

 目连悲啼,泣声释然除灭。

 shí mù lián mǔ.jí yú shì rì.dé tuō yī jié è guǐ zhī kǔ.

 时目连母,即于是日,得脱一劫饿鬼之苦。

 ěr shí mù lián fù bái fó yán.dì zǐ suǒ shēng mǔ.

 尔时目连复白佛言:弟子所生母,

 dé méng sān bǎo gōng dé zhī lì.zhòng sēng wēi shén lì gù.

 得蒙三宝功德之力、 众僧威神之力故。

 ruò wèi lái shì.yí qiè fó dì zǐ.yì yìng fèng yú lán pén.

 若未来世,一切佛弟子,亦应奉盂兰盆

 jiù dù xiàn zài fù mǔ.nǎi zhì qī shì fù mǔ.kě wéi ěr fǒu.

 救度现在父母,乃至七世父母,可为尔不?

 fó yán.dà shàn.kuài wèn.wǒ zhèng yù shuō.rǔ jīn fù wèn.

 佛言:大善!快问!我正欲说,汝今复问。

 shàn nán zǐ.ruò bǐ qiū bǐ qiū ní.guó wáng tài zǐ.

 善男子,若比丘比丘尼、国王太子、

 dà chén zǎi xiàng.sān gōng bǎi guān.wàn mín shù rén.xíng cí xiào zhě.

 大臣宰相、三公百官、万民庶人、行慈孝者,

 jiē yīng xiān wèi suǒ shēng xiàn zài fù mǔ.guò qù qī shì fù mǔ.

 皆应先为所生现在父母、过去七世父母,

 yú qī yuè shí wǔ rì.fó huān xǐ rì.sēng zì zì rì.

 于七月十五日,佛欢喜日,僧自恣日,

 yǐ bǎi wèi fàn shí.ān yú lán pén zhōng.shī shí fāng zì zì sēng.

 以百味饭食,安盂兰盆中,施十方自恣僧,

 yuàn shǐ xiàn zài fù mǔ.shòu mìng bǎi nián wú bìng.wú yí qiè kǔ nǎo zhī huàn.

 愿使现在父母,寿命百年无病,无一切苦恼之患,

 nǎi zhì qī shì fù mǔ.lí è guǐ kǔ.shēng rén tiān zhōng.fú lè wú jí.

 乃至七世父母,离饿鬼苦,生人天中,福乐无极。

 fó gào zhū shàn nán zǐ shàn nǚ rén shì fó dì zǐ xiū xiào shùn zhě.

 佛告诸善男子善女人是佛弟子修孝顺者,

 yìng niàn niàn zhōng.cháng yì fù mǔ.nǎi zhì qī shì fù mǔ.

 应念念中,常忆父母,乃至七世父母,

 nián nián qī yuè shí wǔ rì.cháng yǐ xiào cí.yì suǒ shēng fù mǔ.

 年年七月十五日,常以孝慈,忆所生父母,

 wéi zuò yú lán pén.shī fó jí sēng.yǐ bào fù mǔ cháng yǎng cí ài zhī ēn.

 为作盂兰盆,施佛及僧,以报父母长养慈爱之恩。

 ruò yí qiè fó dì zǐ.yìng cháng fèng chí shì fǎ.

 若一切佛弟子,应当奉持是法。

 shí mù lián bǐ qiū.sì bèi dì zǐ.huān xǐ fèng xíng.

 尔时目连比丘、四辈弟子,欢喜奉行。

热文推荐

 • 佛说盂兰盆经原文

   闻如是。一时佛在舍卫国祇树给孤独园。大目犍连始得六通,欲度父母,报乳哺之恩。即以道眼观视世间,见其亡母生饿鬼中,不见饮食,皮骨连立。目连悲哀,即以钵盛饭,往饷其母,母得钵饭,即以左手障钵,右手搏食,食未入口,化成火炭,遂不得食。目连大叫,悲号涕泣,驰还白佛,具陈如此。

 • 佛说盂兰盆经白话文

   我(阿难)是这样听说的:有一个时候,佛陀安住在舍卫国的给孤独园,那时尊者大目乾连刚证得六神通,打算报答父母的养育之恩,便以道眼观看世间;可是却发现他母亲堕落在饿鬼道中受苦,没有饮食且瘦得皮与骨相连。尊者目连看见此情形,感到非常悲哀,便以自己乞食的钵装满饭菜;以神通力送去其母亲处。尊者目连的母亲一看到饭,便以手拿饭来吃

 • 《佛说盂兰盆经》解

   中国自有盂兰盆会,最先出在梁武帝大同四年,就有此胜会施设,以后此法逐渐普遍,在初时梁武帝依佛法制施行,设斋供佛及僧,求其灭罪增福,可是到了后来弊制发生,将供僧一法,变为施鬼神食,实有违佛原则,世人未读佛经,固然不能明其详细,其实施鬼神食,肇始出在阿难的恳求,原非本经的立意。但本经佛令目连,要救其母重罪,须在七月十

 • 孟兰盆经白话文

   这是一次法会的记录,当时佛在舍卫国,住在祗洹太子和须达多长者,奉献的祗园精舍。当时神通第一的目连尊者,由毅力达到六种不可思议的境界﹕一、由父母所生的肉眼,具有透视事物的天眼。二、一般人的耳朵,能够听到别世界的声音。三、脑袋能清楚他人的想念。四、关于自己过去多生的事情,能够了如指掌。五、只要想到其它的地方,转眼间便抵达。

 • 佛说盂兰盆经仪轨

   《炉香赞》 炉香乍热。法界蒙薰。诸佛海会悉遥闻。随处结祥云。诚意方殷。诸佛现全身。南无(海会)云来集菩萨摩诃萨(三遍)净口业真言 唵,修利修利,摩诃修利,修修利,萨婆诃。净身业真言 唵,修多唎,修多唎,修摩唎,修摩唎,娑婆诃。

精彩文章

 • 第25课丨你知道净土在哪里吗?(内附视频)

  (大虚法师)净土到底在哪里?佛陀在这里已经把答案透露出来了。“若人心净,便见此土功德庄严”,净土永远是当下的!就在此时此刻!

 • 第24课丨静待花开,便能见佛(内附视频)

  (大虚法师)我告诉你们,这就是所谓的花开见佛了,众生见到了自己的清净本相,禅宗把这个叫做明心见性,当然并不是因为见到了什么具体的花啊、光啊、佛啊,那个相上的东西不重要,真正的花开见佛、明心见性不会去执著这些。关键是,罪障众生竟然得以亲见佛土真相,其中道理何在?

 • 第23课丨为什么有些人生来就很富有?(内附视频)

  (大虚法师)像有的人天生下来口里就含着金钥匙,或者赚钱很轻松,别人很辛苦,但他很轻松,这就是不偷盗、没有偷心的果报,还有常行布施、持戒修定也能感得这样的福报。这句“梵行”,就是清净行,人见欢喜,这是不邪淫、不乱来的果报。

 • 第22课丨净土是怎样炼成的?(内附视频)

  (大虚法师)佛陀说,自守戒行,不讥笑、不批评、也不宣传别人的缺憾过失,就是菩萨净土,是菩萨道。不过破邪显正、呵斥邪法不在这个范畴。

 • 第21课丨菩萨普度众生的方法都在这里(内附视频)

  (大虚法师)如是,以上种种,菩萨在因地上以方便智,行方便法,那么到他成佛的时候,那些同样证得方便无碍的众生就会来生其国。

 • 第20课丨干尽坏事为何还能往生极乐?(内附视频)

  (大虚法师)有些人可能会想,这个佛陀是不是有点太滥好人了?这些恶人就应该踹上一脚让他下地狱才对,否则对那些被他伤害的人来说岂不是太不公平了?我告诉你们,不是那么回事的。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000088号

沪ICP备05053011号-1