佛经大全 > 华严经 >

大方广佛华严经卷第六十二(内附念诵视频)

2020-11-11  [华严经]

大方广佛华严经》卷第六十二·入法界品第三十九之三(视频念诵版)

 

以上为《华严经》入法界品第三十九之三的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第六十二·入法界品第三十九之三(文字注音版)

 ěr shí,

 尔时,

 wén shū shī lì pú sà quàn zhū bǐ qiū fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn yǐ,

 文殊师利菩萨劝诸比丘发阿耨多罗三藐三菩提心已,

 jiàn cì nán xíng,jīng lì rén jiān,zhì fú chéng dōng,

 渐次南行,经历人间,至福城东,

 zhù zhuāng yán chuáng suō luó lín zhōng wǎng xī zhū fú céng suǒ zhǐ zhù jiào huà zhòng shēng dà tǎ miào chù,

 住庄严幢娑罗林中往昔诸佛曾所止住教化众生大塔庙处,

 yì shì shì zūn yú wǎng xī shí xiū pú sà xíng néng shě wú liàng nán shè zhī chù;

 亦是世尊于往昔时修菩萨行能舍无量难舍之处;

 shì gù,cǐ lín míng chēng pǔ wén wú liàng fú shā,

 是故,此林名称普闻无量佛刹,

 cǐ chù cháng wèi tiān、lóng、yè chā、gān tà pó、ā xiū luó、

 此处常为天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、

 jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó jiā、

 迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

 rén yǔ fēi rén zhī suǒ gōng yǎng。

 人与非人之所供养。

 

 shí,wén shū shī lì yǔ qí juàn shǔ dào cǐ chù yǐ,

 时,文殊师利与其眷属到此处已,

 jí yú qí chù shuō pǔ zhào fǎ jiè xiū duō luó,

 即于其处说普照法界修多罗,

 bǎi wàn yì nà yóu tā xiū duō luó yǐ wéi juàn shǔ。shuō cǐ jīng shí,

 百万亿那由他修多罗以为眷属。说此经时,

 yú dà hǎi zhōng yǒu wú liàng bǎi qiān yì zhū lóng ér lái qí suǒ;

 于大海中有无量百千亿诸龙而来其所;

 wén cǐ fǎ yǐ,shēn yàn lóng qù,zhèng qiú fú dào,xián shě lóng shēn,

 闻此法已,深厌龙趣,正求佛道,咸舍龙身,

 shēng tiān rén zhōng。yī wàn zhū lóng,

 生天人中。一万诸龙,

 yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí dé bù tuì zhuǎn;

 于阿耨多罗三藐三菩提得不退转;

 fù yǒu wú liàng wú shù zhòng shēng,yú sān shèng zhōng gè dé diào fú。

 复有无量无数众生,于三乘中各得调伏。

 

 shí,

 时,

 fú chéng rén wén wén shū shī lì tóng zǐ zài zhuāng yán chuáng suō luó lín zhōng dà tǎ miào chù,

 福城人闻文殊师利童子在庄严幢娑罗林中大塔庙处,

 wú liàng dà zhòng cóng qí chéng chū,lái yì qí suǒ。shí,

 无量大众从其城出,来诣其所。时,

 yǒu yōu pó sāi,míng yuē:dà zhì,yǔ wǔ bǎi yōu pó sāi juàn shǔ jù,

 有优婆塞,名曰:大智,与五百优婆塞眷属俱,

 suǒ wèi:xū dá duō yōu pó sāi、pó xū dá duō yōu pó sāi、

 所谓:须达多优婆塞、婆须达多优婆塞、

 fú dé guāng yōu pó sāi、yǒu míng chēng yōu pó sāi、

 福德光优婆塞、有名称优婆塞、

 shī míng chēng yōu pó sāi、yuè dé yōu pó sāi、shàn huì yōu pó sāi、

 施名称优婆塞、月德优婆塞、善慧优婆塞、

 dà huì yōu pó sāi、xián hù yōu pó sāi、xián shèng yōu pó sāi……

 大慧优婆塞、贤护优婆塞、贤胜优婆塞……

 rú shì děng wǔ bǎi yōu pó sāi jù,lái yì wén shū shī lì tóng zǐ suǒ,

 如是等五百优婆塞俱,来诣文殊师利童子所,

 dǐng lǐ qí zú,yòu rào sān zā,tuì zuò yī miàn。

 顶礼其足,右绕三匝,退坐一面。

 fù yǒu wǔ bǎi yōu pó yí,suǒ wèi:dà huì yōu pó yí、

 复有五百优婆夷,所谓:大慧优婆夷、

 shàn guāng yōu pó yí、miào shēn yōu pó yí、kě lè shēn yōu pó yí、

 善光优婆夷、妙身优婆夷、可乐身优婆夷、

 xián yōu pó yí、xián dé yōu pó yí、xián guāng yōu pó yí、

 贤优婆夷、贤德优婆夷、贤光优婆夷、

 chuáng guāng yōu pó yí、dé guāng yōu pó yí、shàn mù yōu pó yí……

 幢光优婆夷、德光优婆夷、善目优婆夷……

 rú shì děng wǔ bǎi yōu pó yí,lái yì wén shū shī lì tóng zǐ suǒ,

 如是等五百优婆夷,来诣文殊师利童子所,

 dǐng lǐ qí zú,yòu rào sān zā,tuì zuò yī miàn。fù yǒu wǔ bǎi tóng zǐ,

 顶礼其足,右绕三匝,退坐一面。复有五百童子,

 suǒ wèi:shàn cái tóng zǐ、shàn xíng tóng zǐ、shàn jiè tóng zǐ、

 所谓:善财童子、善行童子、善戒童子、

 shàn wēi yí tóng zǐ、shàn yǒng měng tóng zǐ、shàn sī tóng zǐ、

 善威仪童子、善勇猛童子、善思童子、

 shàn huì tóng zǐ、shàn jué tóng zǐ、shàn yǎn tóng zǐ、

 善慧童子、善觉童子、善眼童子、

 shàn bì tóng zǐ、shàn guāng tóng zǐ……rú shì děng wǔ bǎi tóng zǐ,

 善臂童子、善光童子……如是等五百童子,

 lái yì wén shū shī lì tóng zǐ suǒ,dǐng lǐ qí zú,yòu rào sān zā,

 来诣文殊师利童子所,顶礼其足,右绕三匝,

 tuì zuò yī miàn。fù yǒu wǔ bǎi tóng nǚ,suǒ wèi:shàn xián tóng nǚ、

 退坐一面。复有五百童女,所谓:善贤童女、

 dà zhì jū shì nǚ tóng nǚ、xián chēng tóng nǚ、měi yán tóng nǚ、

 大智居士女童女、贤称童女、美颜童女、

 jiān huì tóng nǚ、xián dé tóng nǚ、yǒu dé tóng nǚ、fàn shòu tóng nǚ、

 坚慧童女、贤德童女、有德童女、梵授童女、

 dé guāng tóng nǚ、shàn guāng tóng nǚ……rú shì děng wǔ bǎi tóng nǚ,

 德光童女、善光童女……如是等五百童女,

 lái yì wén shū shī lì tóng zǐ suǒ,dǐng lǐ qí zú,yòu rào sān zā,

 来诣文殊师利童子所,顶礼其足,右绕三匝,

 tuì zuò yī miàn。

 退坐一面。

 

 ěr shí,wén shū shī lì tóng zǐ zhī fú chéng rén xī yǐ lái jí,

 尔时,文殊师利童子知福城人悉已来集,

 suí qí xīn lè xiàn zì zài shēn,wēi guāng hè yì bì zhū dà zhòng;

 随其心乐现自在身,威光赫奕蔽诸大众;

 yǐ zì zài dà cí lìng bǐ qīng liáng,yǐ zì zài dà bēi qǐ shuō fǎ xīn,

 以自在大慈令彼清凉,以自在大悲起说法心,

 yǐ zì zài zhì huì zhī qí xīn lè,yǐ guǎng dà biàn cái jiāng wèi shuō fǎ。

 以自在智慧知其心乐,以广大辩才将为说法。

 fù yú shì shí,guān chá shàn cái yǐ hé yīn yuán ér yǒu qí míng?

 复于是时,观察善财以何因缘而有其名?

 zhī cǐ tóng zǐ chū rù tāi shí,

 知此童子初入胎时,

 yú qí zhái nèi zì rán ér chū qī bǎo lóu gé,

 于其宅内自然而出七宝楼阁,

 qí lóu gé xià yǒu qī fú cáng,yú qí cáng shàng,dì zì kāi liè,

 其楼阁下有七伏藏,于其藏上,地自开裂,

 shēng qī bǎo yá,suǒ wèi:jīn、yín、liú lí、bō lí、zhēn zhū、chē qú、

 生七宝牙,所谓:金、银、琉璃、玻璃、真珠、砗磲、

 mǎ nǎo。shàn cái tóng zǐ chù tāi shí yuè rán hòu dàn shēng,

 码瑙。善财童子处胎十月然后诞生,

 xíng tǐ zhī fēn duān zhèng jù zú;qí qī dà zàng,

 形体支分端正具足;其七大藏,

 zòng guǎng gāo xià gè mǎn qī zhǒu,cóng dì yǒng chū,guāng míng zhào yào。

 纵广高下各满七肘,从地涌出,光明照耀。

 fù yú zhái zhōng zì rán ér yǒu wǔ bǎi bǎo qì,

 复于宅中自然而有五百宝器,

 zhǒng zhǒng zhū wù zì rán yíng mǎn。suǒ wèi:

 种种诸物自然盈满。所谓:

 jīn gāng qì zhōng shèng yī qiè xiāng,yú xiāng qì zhōng shèng zhǒng zhǒng yī,

 金刚器中盛一切香,于香器中盛种种衣,

 měi yù qì zhōng chéng mǎn zhǒng zhǒng shàng wèi yǐn shí,

 美玉器中盛满种种上味饮食,

 mó ní qì zhōng chéng mǎn zhǒng zhǒng shū yì zhēn bǎo,jīn qì shèng yín,

 摩尼器中盛满种种殊异珍宝,金器盛银,

 yín qì shèng jīn,jīn yín qì zhōng chéng mǎn liú lí jí mó ní bǎo,

 银器盛金,金银器中盛满琉璃及摩尼宝,

 bō lí qì zhōng chéng mǎn chē qú,chē qú qì zhōng chéng mǎn bō lí,

 玻璃器中盛满砗磲,砗磲器中盛满玻璃,

 mǎ nǎo qì zhōng chéng mǎn zhēn zhū,zhēn zhū qì zhōng chéng mǎn mǎ nǎo,

 码瑙器中盛满真珠,真珠器中盛满码瑙,

 huǒ mó ní qì zhōng chéng mǎn shuǐ mó ní,

 火摩尼器中盛满水摩尼,

 shuǐ mó ní qì zhōng chéng mǎn huǒ mó ní……。rú shì děng wǔ bǎi bǎo qì,

 水摩尼器中盛满火摩尼……。如是等五百宝器,

 zì rán chū xiàn。yòu yǔ zhòng bǎo jí zhū cái wù,

 自然出现。又雨众宝及诸财物,

 yī qiè kù cáng xī lìng chōng mǎn。yǐ cǐ shì gù,

 一切库藏悉令充满。以此事故,

 fù mǔ qīn shǔ jí shàn xiāng shī gòng hū cǐ ér,míng yuē:shàn cái。

 父母亲属及善相师共呼此儿,名曰:善财。

 yòu zhī cǐ tóng zǐ,yǐ céng gōng yǎng guò qù zhū fú,

 又知此童子,已曾供养过去诸佛,

 shēn zhǒng shàn gēn,xìn jiě guǎng dà,cháng lè qīn jìn zhū shàn zhī shí,

 深种善根,信解广大,常乐亲近诸善知识,

 shēn、yǔ、yì yè jiē wú guò shī,jìng pú sà dào,qiú yī qiè zhì,

 身、语、意业皆无过失,净菩萨道,求一切智,

 chéng fó fǎ qì,qí xīn qīng jìng yóu rú xū kōng,

 成佛法器,其心清净犹如虚空

 huí xiàng pú tí wú suǒ zhàng ài。

 回向菩提无所障碍。

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà rú shì guān chá shàn cái tóng zǐ yǐ,

 尔时,文殊师利菩萨如是观察善财童子已,

 ān wèi kāi yù,ér wèi yǎn shuō yī qiè fó fǎ。suǒ wèi:

 安慰开喻,而为演说一切佛法。所谓:

 shuō yī qiè fú jī jí fǎ,shuō yī qiè fú xiāng xù fǎ,

 说一切佛积集法,说一切佛相续法,

 shuō yī qiè fú cì dì fǎ,shuō yī qiè fú zhòng huì qīng jìng fǎ,

 说一切佛次第法,说一切佛众会清净法,

 shuō yī qiè fó fǎ lún huà dǎo fǎ,shuō yī qiè fú sè shēn xiāng hǎo fǎ,

 说一切佛法錀化导法,说一切佛色身相好法,

 shuō yī qiè fó fǎ shēn chéng jiù fǎ,shuō yī qiè fú yán cí biàn cái fǎ,

 说一切佛法身成就法,说一切佛言辞辩才法,

 shuō yī qiè fó guāng míng zhào yào fǎ,

 说一切佛光明照耀法,

 shuō yī qiè fú píng děng wú èr fǎ。ěr shí,

 说一切佛平等无二法。尔时,

 wén shū shī lì tóng zǐ wèi shàn cái tóng zǐ jí zhū dà zhòng shuō cǐ fǎ yǐ,

 文殊师利童子为善财童子及诸大众说此法已,

 yīn qín quàn yù,zēng zhǎng shì lì,lìng qí huān xǐ,

 殷勤劝喻,增长势力,令其欢喜

 fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 发阿耨多罗三藐三菩提心,

 yòu lìng yì niàn guò qù shàn gēn;zuò shì shì yǐ,jí yú qí chù,

 又令忆念过去善根;作是事已,即于其处,

 fù wèi zhòng shēng suí yí shuō fǎ,rán hòu ér qù。

 复为众生随宜说法,然后而去。

 

 ěr shí,

 尔时,

 shàn cái tóng zǐ cóng wén shū shī lì suǒ wén fú rú shì zhǒng zhǒng gōng dé,

 善财童子从文殊师利所闻佛如是种种功德,

 yī xīn qín qiú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

 一心勤求阿耨多罗三藐三菩提,

 suí wén shū shī lì ér shuō sòng yuē:

 随文殊师利而说颂曰:

 

 “sān yǒu wéi chéng kuò,jiāo màn wèi yuán qiáng,

 “三有为城廓,憍慢为垣墙,

 zhū qù wèi mén hù,ài shuǐ wèi chí qiàn。

 诸趣为门户,爱水为池堑。

 yú chī àn suǒ fù,tān huì huǒ chì rán,

 愚痴闇所覆,贪恚火炽然,

 mó wáng zuò jūn zhǔ,tóng méng yī zhǐ zhù。

 魔王作君主,童蒙依止住。

 tān ài wèi huī chán,chǎn kuáng wèi pèi lēi,

 贪爱为徽缠,谄诳为辔勒,

 yí huò bì qí yǎn,qù rù zhū xié dào。

 疑惑蔽其眼,趣入诸邪道。

 qiān jí jiāo yíng gù,rù yú sān è chù,

 悭嫉憍盈故,入于三恶处,

 huò duò zhū qù zhōng,shēng lǎo bìng sǐ kǔ。

 或堕诸趣中,生老病死苦。

 miào zhì qīng jìng rì,dà bēi yuán mǎn lún,

 妙智清净日,大悲圆满轮,

 néng jié fán nǎo hǎi,yuàn cì shǎo guān chá!

 能竭烦恼海,愿赐少观察!

 miào zhì qīng jìng yuè,dà cí wú gòu lún,

 妙智清净月,大慈无垢轮,

 yī qiè xī shī ān,yuàn chuí zhào chá wǒ!

 一切悉施安,愿垂照察我!

 yī qiè fǎ jiè wáng,fǎ bǎo wèi xiān dǎo,

 一切法界王,法宝为先导,

 yóu kōng wú suǒ ài,yuàn chuí jiào chì wǒ!

 游空无所碍,愿垂教敕我!

 fú zhì dà shāng zhǔ,yǒng měng qiú pú tí,

 福智大商主,勇猛求菩提,

 pǔ lì zhū qún shēng,yuàn chuí shǒu hù wǒ!

 普利诸群生,愿垂守护我!

 shēn bèi rěn rǔ jiǎ,shǒu tí zhì huì jiàn,

 身被忍辱甲,手提智慧剑,

 zì zài xiáng mó jūn,yuàn chuí bá jì wǒ!

 自在降魔军,愿垂拔济我!

 zhù fǎ xū mí dǐng,dìng nǚ cháng gōng shì,

 住法须弥顶,定女常恭侍,

 miè huò ā xiū luó,dì shì yuàn guān wǒ!

 灭惑阿修罗,帝释愿观我!

 sān yǒu fán yú zhái,huò yè dì qù yīn;

 三有凡愚宅,惑业地趣因;

 rén zhě xī diào fú,rú dēng shì wǒ dào!

 仁者悉调伏,如灯示我道!

 shě lí zhū è qù,qīng jìng zhū shàn dào;

 舍离诸恶趣,清净诸善道;

 chāo zhū shì jiān zhě,shì wǒ jiě tuō mén!

 超诸世间者,示我解脱门!

 shì jiān diān dǎo zhí,cháng lè wǒ jìng xiǎng;

 世间颠倒执,常乐我净想;

 zhì yǎn xī néng lí,kāi wǒ jiě tuō mén!

 智眼悉能离,开我解脱门!

 shàn zhī xié zhèng dào,fēn bié xīn wú qiè;

 善知邪正道,分别心无怯;

 yī qiè jué le rén,shì wǒ pú tí lù!

 一切决了人,示我菩提路!

 zhù fú zhèng jiàn dì,zhǎng fú gōng dé shù,

 住佛正见地,长佛功德树,

 yǔ fú miào fǎ huá,shì wǒ pú tí dào!

 雨佛妙法华,示我菩提道!

 qù lái xiàn zài fú,chǔ chù xī zhōu biàn,

 去来现在佛,处处悉周遍,

 rú rì chū shì jiān,wèi wǒ shuō qí dào!

 如日出世间,为我说其道!

 shàn zhī yī qiè yè,shēn dá zhū chéng xíng;

 善知一切业,深达诸乘行;

 zhì huì jué dìng rén,shì wǒ mó hē yǎn!

 智慧决定人,示我摩诃衍!

 yuàn lún dà bēi gǔ,xìn zhóu jiān rěn xiá,

 愿轮大悲毂,信轴坚忍辖,

 gōng dé bǎo zhuāng xiào,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 功德宝庄校,令我载此乘!

 zǒng chí guǎng dà xiāng,cí mǐn zhuāng yán gài,

 总持广大箱,慈愍庄严盖,

 biàn cái líng zhèn xiǎng,shǐ wǒ zài cǐ chéng!

 辩才铃震响,使我载此乘!

 fàn xíng wéi yīn rù,sān mèi wèi cǎi nǚ,

 梵行为茵蓐,三昧为采女,

 fǎ gǔ zhèn miào yīn,yuàn yǔ wǒ cǐ chéng!

 法鼓震妙音,愿与我此乘!

 sì shè wú jìn cáng,gōng dé zhuāng yán bǎo,

 四摄无尽藏,功德庄严宝,

 cán kuì wèi jī yāng,yuàn yǔ wǒ cǐ chéng!

 惭愧为羁鞅,愿与我此乘!

 cháng zhuǎn bù shī lún,héng tú jìng jiè xiāng,

 常转布施轮,恒涂净戒香,

 rěn rǔ láo zhuāng yán,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 忍辱牢庄严,令我载此乘!

 chán dìng sān mèi xiāng,zhì huì fāng biàn è,

 禅定三昧箱,智慧方便轭,

 diào fú bù tuì zhuǎn,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 调伏不退转,令我载此乘!

 dà yuàn qīng jìng lún,zǒng chí jiān gù lì,

 大愿清净轮,总持坚固力,

 zhì huì suǒ chéng jiù,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 智慧所成就,令我载此乘!

 pǔ xíng wéi zhōu xiào,bēi xīn zuò xú zhuǎn,

 普行为周校,悲心作徐转,

 suǒ xiàng jiē wú qiè,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 所向皆无怯,令我载此乘!

 jiān gù rú jīn gāng,shàn qiǎo rú huàn huà,

 坚固如金刚,善巧如幻化,

 yī qiè wú zhàng ài,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 一切无障碍,令我载此乘!

 guǎng dà jí qīng jìng,pǔ yǔ zhòng shēng lè,

 广大极清净,普与众生乐,

 xū kōng fǎ jiè děng,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 虚空法界等,令我载此乘!

 jìng zhū yè huò lún,duàn zhū liú zhuǎn kǔ,

 净诸业惑轮,断诸流转苦,

 cuī mó jí wài dào,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 摧魔及外道,令我载此乘!

 zhì huì mǎn shí fāng,zhuāng yán biàn fǎ jiè,

 智慧满十方,庄严遍法界,

 pǔ qià zhòng shēng yuàn,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 普洽众生愿,令我载此乘!

 qīng jìng rú xū kōng,ài jiàn xī chú miè,

 清净如虚空,爱见悉除灭,

 lì yì yī qiè zhòng,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 利益一切众,令我载此乘!

 yuàn lì sù jí xíng,dìng xīn ān yǐn zhù,

 愿力速疾行,定心安隐住,

 pǔ yùn zhū hán shí,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 普运诸含识,令我载此乘!

 rú dì bù qīng dòng,rú shuǐ pǔ ráo yì,

 如地不倾动,如水普饶益

 rú shì yùn zhòng shēng,lìng wǒ zài cǐ chéng!

 如是运众生,令我载此乘!

 sì shè yuán mǎn lún,zǒng chí qīng jìng guāng;

 四摄圆满轮,总持清净光;

 rú shì zhì huì rì,yuàn shì wǒ lìng jiàn!

 如是智慧日,愿示我令见!

 yǐ rù fǎ wáng wèi,yǐ zhe zhì wáng guān,

 已入法王位,已著智王冠,

 yǐ xì miào fǎ zēng,yuàn néng cí gù wǒ!”

 已系妙法缯,愿能慈顾我!”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà rú xiàng wáng huí,

 尔时,文殊师利菩萨如象王回,

 guān shàn cái tóng zǐ,zuò rú shì yán:“shàn zāi shàn zāi!

 观善财童子,作如是言:“善哉善哉!

 shàn nán zǐ!rǔ yǐ fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 善男子!汝已发阿耨多罗三藐三菩提心,

 fù yù qīn jìn zhū shàn zhī shí,wèn pú sà xíng,xiū pú sà dào。

 复欲亲近诸善知识,问菩萨行,修菩萨道。

 shàn nán zǐ!qīn jìn gōng yǎng zhū shàn zhī shí,

 善男子!亲近供养诸善知识,

 shì jù yī qiè zhì zuì chū yīn yuán,shì gù yú cǐ wù shēng pí yàn。”

 是具一切智最初因缘,是故于此勿生疲厌。”

 

 shàn cái bái yán:“wéi yuàn shèng zhě guǎng wéi wǒ shuō,

 善财白言:“唯愿圣者广为我说,

 pú sà yīng yún hé xué pú sà xíng?yīng yún hé xiū pú sà xíng?

 菩萨应云何学菩萨行?应云何修菩萨行?

 yīng yún hé qù pú sà xíng?yīng yún hé xíng pú sà xíng?

 应云何趣菩萨行?应云何行菩萨行?

 yīng yún hé jìng pú sà xíng?yīng yún hé rù pú sà xíng?

 应云何净菩萨行?应云何入菩萨行?

 yīng yún hé chéng jiù pú sà xíng?yīng yún hé suí shùn pú sà xíng?

 应云何成就菩萨行?应云何随顺菩萨行?

 yīng yún hé yì niàn pú sà xíng?yīng yún hé zēng guǎng pú sà xíng?

 应云何忆念菩萨行?应云何增广菩萨行?

 yīng yún hé lìng pǔ xián xíng sù dé yuán mǎn?”

 应云何令普贤行速得圆满?”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà wèi shàn cái tóng zǐ ér shuō sòng yán:

 尔时,文殊师利菩萨为善财童子而说颂言:

 

 “shàn zāi gōng dé cáng,néng lái zhì wǒ suǒ,

 “善哉功德藏,能来至我所,

 fā qǐ dà bēi xīn,qín qiú wú shàng jué。

 发起大悲心,勤求无上觉。

 yǐ fā guǎng dà yuàn,chú miè zhòng shēng kǔ,

 已发广大愿,除灭众生苦,

 pǔ wèi zhū shì jiān,xiū xíng pú sà xíng。

 普为诸世间,修行菩萨行。

 ruò yǒu zhū pú sà,bù yàn shēng sǐ kǔ,

 若有诸菩萨,不厌生死苦,

 zé jù pǔ xián dào,yī qiè wú néng huài。

 则具普贤道,一切无能坏。

 fú guāng fú wēi lì,fú chù fú jìng hǎi;

 福光福威力,福处福净海;

 rǔ wèi zhū zhòng shēng,yuàn xiū pǔ xián xíng。

 汝为诸众生,愿修普贤行。

 rǔ jiàn wú biān jì,shí fāng yī qiè fú,

 汝见无边际,十方一切佛,

 jiē xī tīng wén fǎ,shòu chí bù wàng shī。

 皆悉听闻法,受持不忘失。

 rǔ yú shí fāng jiè,pǔ jiàn wú liàng fú,

 汝于十方界,普见无量佛,

 chéng jiù zhū yuàn hǎi,jù zú pú sà xíng。

 成就诸愿海,具足菩萨行。

 ruò rù fāng biàn hǎi,ān zhù fú pú tí,

 若入方便海,安住佛菩提,

 néng suí dǎo shī xué,dàng chéng yī qiè zhì。

 能随导师学,当成一切智。

 rǔ biàn yī qiè shā,wēi chén děng zhū jié,

 汝遍一切刹,微尘等诸劫,

 xiū xíng pǔ xián xíng,chéng jiù pú tí dào。

 修行普贤行,成就菩提道。

 rǔ yú wú liàng shā,wú biān zhū jié hǎi,

 汝于无量刹,无边诸劫海,

 xiū xíng pǔ xián xíng,chéng mǎn zhū dà yuàn。

 修行普贤行,成满诸大愿。

 cǐ wú liàng zhòng shēng,wén rǔ yuàn huān xǐ,

 此无量众生,闻汝愿欢喜,

 jiē fā pú tí yì,yuàn xué pǔ xián chéng。”

 皆发菩提意,愿学普贤乘。”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà shuō cǐ sòng yǐ,gào shàn cái tóng zǐ yán:

 尔时,文殊师利菩萨说此颂已,告善财童子言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 rǔ yǐ fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,qiú pú sà xíng。

 汝已发阿耨多罗三藐三菩提心,求菩萨行。

 shàn nán zǐ!

 善男子!

 ruò yǒu zhòng shēng néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 若有众生能发阿耨多罗三藐三菩提心,

 shì shì wéi nán;néng fā xīn yǐ,qiú pú sà xíng,bèi gèng wéi nán。

 是事为难;能发心已,求菩萨行,倍更为难。

 

 “shàn nán zǐ!ruò yù chéng jiù yī qiè zhì zhì,

 “善男子!若欲成就一切智智,

 yīng jué dìng qiú zhēn shàn zhī shí。shàn nán zǐ!

 应决定求真善知识。善男子!

 qiú shàn zhī shí wù shēng pí xiè,jiàn shàn zhī shí wù shēng yàn zú,

 求善知识勿生疲懈,见善知识勿生厌足,

 yú shàn zhī shí suǒ yǒu jiào huì jiē yīng suí shùn,

 于善知识所有教诲皆应随顺,

 yú shàn zhī shí shàn qiǎo fāng biàn wù jiàn guò shī。

 于善知识善巧方便勿见过失。

 

 “shàn nán zǐ!yú cǐ nán fāng yǒu yī guó tǔ,míng wéi:shèng lè;

 “善男子!于此南方有一国土,名为:胜乐;

 qí guó yǒu shān,míng yuē:miào fēng;yú bǐ shān zhōng,yǒu yī bǐ qiū,

 其国有山,名曰:妙峰;于彼山中,有一比丘,

 míng yuē:dé yún。rǔ kě wǎng wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng?

 名曰:德云。汝可往问:菩萨云何学菩萨行?

 pú sà yún hé xiū pú sà xíng?

 菩萨云何修菩萨行?

 nǎi zhì pú sà yún hé yú pǔ xián xíng jí dé yuán mǎn?

 乃至菩萨云何于普贤行疾得圆满?

 dé yún bǐ qiū dāng wèi rǔ shuō。”

 德云比丘当为汝说。”

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ wén shì yǔ yǐ,huān xǐ yǒng yuè,

 尔时,善财童子闻是语已,欢喜踊跃,

 tóu dǐng lǐ zú,rào wú shù zā,yīn qín zhān yǎng,bēi qì liú lèi。

 头顶礼足,绕无数匝,殷勤瞻仰,悲泣流泪。

 

 cí tuì nán xíng,xiàng shèng lè guó,dēng miào fēng shān,

 辞退南行,向胜乐国,登妙峰山,

 yú qí shān shàng dōng、xī、nán、běi、sì wéi、shàng、xià guān chá qiú mì,

 于其山上东、西、南、北、四维、上、下观察求觅,

 kě yǎng yù jiàn dé yún bǐ qiū。jīng yú qī rì,

 渴仰欲见德云比丘。经于七日,

 jiàn bǐ bǐ qiū zài bié shān shàng xú bù jīng xíng。jiàn yǐ wǎng yì,

 见彼比丘在别山上徐步经行。见已往诣,

 dǐng lǐ qí zú,yòu rào sān zā,yú qián ér zhù,zuò rú shì yán:

 顶礼其足,右绕三匝,于前而住,作如是言:

 “shèng zhě!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 “圣者!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xué pú sà xíng?yún hé xiū pú sà xíng?

 而未知菩萨云何学菩萨行?云何修菩萨行?

 nǎi zhì yīng yún hé yú pǔ xián xíng jí dé yuán mǎn?

 乃至应云何于普贤行疾得圆满?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,wéi yuàn chuí cí,

 我闻圣者善能诱诲,唯愿垂慈,

 wèi wǒ xuān shuō:

 为我宣说:

 yún hé pú sà ér dé chéng jiù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí?”

 云何菩萨而得成就阿耨多罗三藐三菩提?”

 

 shí,dé yún bǐ qiū gào shàn cái yán:

 时,德云比丘告善财言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 rǔ yǐ néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心,

 fù néng qǐng wèn zhū pú sà xíng。rú shì zhī shì,nán zhōng zhī nán。

 复能请问诸菩萨行。如是之事,难中之难。

 suǒ wèi:qiú pú sà xíng,qiú pú sà jìng jiè,qiú pú sà chū lí dào,

 所谓:求菩萨行,求菩萨境界,求菩萨出离道,

 qiú pú sà qīng jìng dào,qiú pú sà qīng jìng guǎng dà xīn,

 求菩萨清净道,求菩萨清净广大心,

 qiú pú sà chéng jiù shén tōng,qiú pú sà shì xiàn jiě tuō mén,

 求菩萨成就神通,求菩萨示现解脱门,

 qiú pú sà shì xiàn shì jiān suǒ zuò yè,

 求菩萨示现世间所作业,

 qiú pú sà suí shùn zhòng shēng xīn,qiú pú sà shēng sǐ niè pán mén,

 求菩萨随顺众生心,求菩萨生死涅槃门,

 qiú pú sà guān chá yǒu wéiwú wéi xīn wú suǒ zhe。

 求菩萨观察有为、无为心无所著。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ dé zì zài jué dìng jiě lì,xìn yǎn qīng jìng,

 “善男子!我得自在决定解力,信眼清净,

 zhì guāng zhào yào,pǔ guān jìng jiè,lí yī qiè zhàng,

 智光照曜,普观境界,离一切障,

 shàn qiǎo guān chá,pǔ yǎn míng chè,jù qīng jìng xíng,

 善巧观察,普眼明彻,具清净行,

 wǎng yì shí fāng yī qiè guó tǔ,gōng jìng gōng yǎng yī qiè zhū fú,

 往诣十方一切国土,恭敬供养一切诸佛,

 cháng niàn yī qiè zhū fú rú lái,zǒng chí yī qiè zhū fú zhèng fǎ,

 常念一切诸佛如来,总持一切诸佛正法

 cháng jiàn yī qiè shí fāng zhū fú。suǒ wèi:jiàn yú dōng fāng yī fú、

 常见一切十方诸佛。所谓:见于东方一佛、

 èr fú、shí fú、bǎi fú、qiān fú、bǎi qiān fú、yì fú、bǎi yì fú、

 二佛、十佛、百佛、千佛、百千佛、亿佛、百亿佛、

 qiān yì fú、bǎi qiān yì fú、nà yóu tā yì fú、bǎi nà yóu tā yì fú、

 千亿佛、百千亿佛、那由他亿佛、百那由他亿佛、

 qiān nà yóu tā yì fú、bǎi qiān nà yóu tā yì fú,

 千那由他亿佛、百千那由他亿佛,

 nǎi zhì jiàn wú shù、wú liàng、wú biān、wú děng、bù kě shǔ、

 乃至见无数、无量、无边、无等、不可数、

 bù kě chēng、bù kě sī、bù kě liàng、bù kě shuō、

 不可称、不可思、不可量、不可说、

 bù kě shuō bù kě shuō fú,nǎi zhì jiàn yán fú tí wēi chén shù fú、

 不可说不可说佛,乃至见阎浮提微尘数佛、

 sì tiān xià wēi chén shù fú、qiān shì jiè wēi chén shù fú、

 四天下微尘数佛、千世界微尘数佛、

 èr qiān shì jiè wēi chén shù fú、sān qiān shì jiè wēi chén shù fú、

 二千世界微尘数佛、三千世界微尘数佛、

 fú shā wēi chén shù fú,

 佛刹微尘数佛,

 nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù fú;

 乃至不可说不可说佛刹微尘数佛;

 rú dōng fāng,nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 如东方,南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 yī yī fāng zhōng suǒ yǒu zhū fú,zhǒng zhǒng sè xiàng、

 一一方中所有诸佛,种种色相、

 zhǒng zhǒng xíng mào、zhǒng zhǒng shén tōng、zhǒng zhǒng yóu xì、

 种种形貌、种种神通、种种游戏、

 zhǒng zhǒng zhòng huì zhuāng yán dào chǎng、

 种种众会庄严道场、

 zhǒng zhǒng guāng míng wú biān zhào yào、zhǒng zhǒng guó tǔ、

 种种光明无边照耀、种种国土、

 zhǒng zhǒng shòu mìng,suí zhū zhòng shēng zhǒng zhǒng xīn lè,

 种种寿命,随诸众生种种心乐,

 shì xiàn zhǒng zhǒng chéng zhèng jué mén,yú dà zhòng zhōng ér shī zi hǒu。

 示现种种成正觉门,于大众中而师子吼。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ wéi dé cǐ yì niàn yī qiè zhū fú jìng jiè zhì huì guāng míng pǔ jiàn fǎ mén,

 我唯得此忆念一切诸佛境界智慧光明普见法门,

 qǐ néng le zhī zhū dà pú sà wú biān zhì huì qīng jìng xíng mén?

 岂能了知诸大菩萨无边智慧清净行门?

 suǒ wèi:zhì guāng pǔ zhào niàn fó mén,

 所谓:智光普照念佛门

 cháng jiàn yī qiè zhū fó guó tǔ zhǒng zhǒng gōng diàn xī yán jìng gù;

 常见一切诸佛国土种种宫殿悉严净故;

 lìng yī qiè zhòng shēng niàn fó mén,suí zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,

 令一切众生念佛门,随诸众生心之所乐,

 jiē lìng jiàn fú dé qīng jìng gù;lìng ān zhù lì niàn fó mén,

 皆令见佛得清净故;令安住力念佛门,

 lìng rù rú lái shí lì zhōng gù;lìng ān zhù fǎ niàn fó mén,

 令入如来十力中故;令安住法念佛门,

 jiàn wú liàng fú,tīng wén fǎ gù;zhào yào zhū fāng niàn fó mén,

 见无量佛,听闻法故;照耀诸方念佛门,

 xī jiàn yī qiè zhū shì jiè zhōng děng wú chā bié zhū fú hǎi gù;

 悉见一切诸世界中等无差别诸佛海故;

 rù bù kě jiàn chù niàn fó mén,

 入不可见处念佛门,

 xī jiàn yī qiè wēi xì jìng zhōng zhū fú zì zài shén tōng shì gù;

 悉见一切微细境中诸佛自在神通事故;

 zhù yú zhū jié niàn fó mén,

 住于诸劫念佛门,

 yī qiè jié zhōng cháng jiàn rú lái zhū suǒ shī wéi wú zàn shě gù;

 一切劫中常见如来诸所施为无暂舍故;

 zhù yī qiè shí niàn fó mén,yú yī qiè shí cháng jiàn rú lái,

 住一切时念佛门,于一切时常见如来,

 qīn jìn tóng zhù bù shě lí gù;zhù yī qiè shā niàn fó mén,

 亲近同住不舍离故;住一切刹念佛门,

 yī qiè guó tǔ xián jiàn fú shēn chāo guò yī qiè wú yǔ děng gù;

 一切国土咸见佛身超过一切无与等故;

 zhù yī qiè shì niàn fó mén,

 住一切世念佛门,

 suí yú zì xīn zhī suǒ yù lè pǔ jiàn sān shì zhū rú lái gù;

 随于自心之所欲乐普见三世诸如来故;

 zhù yī qiè jìng niàn fó mén,

 住一切境念佛门,

 pǔ yú yī qiè zhū jìng jiè zhōng jiàn zhū rú lái cì dì xiàn gù;

 普于一切诸境界中见诸如来次第现故;

 zhù jì miè niàn fó mén,

 住寂灭念佛门,

 yú yī niàn zhōng jiàn yī qiè shā yī qiè zhū fú shì niè pán gù;

 于一念中见一切刹一切诸佛示涅槃故;

 zhù yuǎn lí niàn fó mén,

 住远离念佛门,

 yú yī niàn zhōng jiàn yī qiè fú cóng qí suǒ zhù ér chū qù gù;

 于一念中见一切佛从其所住而出去故;

 zhù guǎng dà niàn fó mén,

 住广大念佛门,

 xīn cháng guān chá yī yī fú shēn chōng biàn yī qiè zhū fǎ jiè gù;

 心常观察一一佛身充遍一切诸法界故;

 zhù wēi xì niàn fó mén,yú yī máo duān yǒu bù kě shuō rú lái chū xiàn,

 住微细念佛门,于一毛端有不可说如来出现,

 xī zhì qí suǒ ér chéng shì gù;zhù zhuāng yán niàn fó mén,

 悉至其所而承事故;住庄严念佛门,

 yú yī niàn zhōng jiàn yī qiè shā jiē yǒu zhū fú chéng děng zhèng jué xiàn shén biàn gù;

 于一念中见一切刹皆有诸佛成等正觉现神变故;

 zhù néng shì niàn fó mén,

 住能事念佛门,

 jiàn yī qiè fú chū xiàn shì jiān fàng zhì huì guāng zhuǎn fǎ lún gù;

 见一切佛出现世间放智慧光转法錀故;

 zhù zì zài xīn niàn fó mén,zhī suí zì xīn suǒ yǒu yù lè,

 住自在心念佛门,知随自心所有欲乐,

 yī qiè zhū fú xiàn qí xiàng gù;zhù zì yè niàn fó mén,

 一切诸佛现其像故;住自业念佛门,

 zhī suí zhòng shēng suǒ jī jí yè,xiàn qí yǐng xiàng lìng jué wù gù;

 知随众生所积集业,现其影像令觉悟故;

 zhù shén biàn niàn fó mén,

 住神变念佛门,

 jiàn fú suǒ zuò guǎng dà lián huá zhōu biàn fǎ jiè ér kāi fū gù;

 见佛所坐广大莲华周遍法界而开敷故;

 zhù xū kōng niàn fó mén,

 住虚空念佛门,

 guān chá rú lái suǒ yǒu shēn yún zhuāng yán fǎ jiè、xū kōng jiè gù。

 观察如来所有身云庄严法界、虚空界故。

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行

 

 “shàn nán zǐ!nán fāng yǒu guó,míng yuē:hǎi mén;bǐ yǒu bǐ qiū,

 “善男子!南方有国,名曰:海门;彼有比丘,

 míng wéi:hǎi yún。rǔ wǎng bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、

 名为:海云。汝往彼问:菩萨云何学菩萨行、

 xiū pú sà dào?

 修菩萨道?

 hǎi yún bǐ qiū néng fēn bié shuō fā qǐ guǎng dà shàn gēn yīn yuán。

 海云比丘能分别说发起广大善根因缘。

 shàn nán zǐ!hǎi yún bǐ qiū dāng lìng rǔ rù guǎng dà zhù dào wèi,

 善男子!海云比丘当令汝入广大助道位,

 dāng lìng rǔ shēng guǎng dà shàn gēn lì,dāng wèi rǔ shuō fā pú tí xīn yīn,

 当令汝生广大善根力,当为汝说发菩提心因,

 dāng lìng rǔ shēng guǎng dà chéng guāng míng,

 当令汝生广大乘光明,

 dāng lìng rǔ xiū guǎng dà bō luó mì,dāng lìng rǔ rù guǎng dà zhū xíng hǎi,

 当令汝修广大波罗蜜,当令汝入广大诸行海,

 dāng lìng rǔ mǎn guǎng dà shì yuàn lún,

 当令汝满广大誓愿轮,

 dāng lìng rǔ jìng guǎng dà zhuāng yán mén,

 当令汝净广大庄严门,

 dāng lìng rǔ shēng guǎng dà cí bēi lì。”

 当令汝生广大慈悲力。”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ lǐ dé yún bǐ qiū zú,yòu rào guān chá,cí tuì ér qù。

 时,善财童子礼德云比丘足,右绕观察,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ yī xīn sī wéi shàn zhī shí jiào,

 尔时,善财童子一心思惟善知识教,

 zhèng niàn guān chá zhì huì guāng míng mén,

 正念观察智慧光明门,

 zhèng niàn guān chá pú sà jiě tuō mén,

 正念观察菩萨解脱门,

 zhèng niàn guān chá pú sà sān mèi mén,

 正念观察菩萨三昧门,

 zhèng niàn guān chá pú sà dà hǎi mén,

 正念观察菩萨大海门,

 zhèng niàn guān chá zhū fú xiàn qián mén,

 正念观察诸佛现前门,

 zhèng niàn guān chá zhū fú fāng suǒ mén,

 正念观察诸佛方所门,

 zhèng niàn guān chá zhū fú guǐ zé mén,

 正念观察诸佛轨则门,

 zhèng niàn guān chá zhū fú děng xū kōng jiè mén,

 正念观察诸佛等虚空界门,

 zhèng niàn guān chá zhū fú chū xiàn cì dì mén,

 正念观察诸佛出现次第门,

 zhèng niàn guān chá zhū fú suǒ rù fāng biàn mén。

 正念观察诸佛所入方便门。

 

 jiàn cì nán xíng,zhì hǎi mén guó,xiàng hǎi yún bǐ qiū suǒ dǐng lǐ qí zú,

 渐次南行,至海门国,向海云比丘所顶礼其足,

 yòu rào bì,yú qián hé zhǎng,zuò rú shì yán:“shèng zhě!

 右绕毕,于前合掌,作如是言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 yù rù yī qiè wú shàng zhì hǎi,ér wèi zhī pú sà yún hé néng shě shì sú jiā,

 欲入一切无上智海,而未知菩萨云何能舍世俗家,

 shēng rú lái jiā?yún hé néng dù shēng sǐ hǎi,rù fú zhì hǎi?

 生如来家?云何能度生死海,入佛智海?

 yún hé néng lí fán fū dì,rù rú lái dì?yún hé néng duàn shēng sǐ liú,

 云何能离凡夫地,入如来地?云何能断生死流,

 rù pú sà xíng liú?yún hé néng pò shēng sǐ lún,chéng pú sà yuàn lún?

 入菩萨行流?云何能破生死轮,成菩萨愿轮?

 yún hé néng miè mó jìng jiè,xiǎn fú jìng jiè?yún hé néng jié ài yù hǎi,

 云何能灭魔境界,显佛境界?云何能竭爱欲海,

 zhǎng dà bēi hǎi?yún hé néng bì zhòng nán è qù mén,

 长大悲海?云何能闭众难恶趣门,

 kāi zhū dà niè pán mén?yún hé néng chū sān jiè chéng,

 开诸大涅槃门?云何能出三界城,

 rù yī qiè zhì chéng?yún hé néng qì shě yī qiè wán hǎo zhī wù,

 入一切智城?云何能弃舍一切玩好之物,

 xī yǐ ráo yì yī qiè zhòng shēng?”

 悉以饶益一切众生?”

 

 shí,hǎi yún bǐ qiū gào shàn cái yán:“shàn nán zǐ!

 时,海云比丘告善财言:“善男子!

 rǔ yǐ fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn yé?”

 汝已发阿耨多罗三藐三菩提心耶?”

 

 shàn cái yán:“wéi!wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。”

 善财言:“唯!我已先发阿耨多罗三藐三菩提心。”

 

 hǎi yún yán:

 海云言:

 

 “shàn nán zǐ!ruò zhū zhòng shēng bù zhǒng shàn gēn,

 “善男子!若诸众生不种善根,

 zé bù néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn。

 则不能发阿耨多罗三藐三菩提心。

 yào de pǔ mén shàn gēn guāng míng,jù zhēn shí dào sān mèi zhì guāng,

 要得普门善根光明,具真实道三昧智光,

 chū shēng zhǒng zhǒng guǎng dà fú hǎi,cháng bái jìng fǎ wú yǒu xiè xī,

 出生种种广大福海,长白净法无有懈息,

 shì shàn zhī shí bù shēng pí yàn,bù gù shēn mìng wú suǒ cáng jī,

 事善知识不生疲厌,不顾身命无所藏积,

 děng xīn rú dì wú yǒu gāo xià,xìng cháng cí mǐn yī qiè zhòng shēng,

 等心如地无有高下,性常慈愍一切众生,

 yú zhū yǒu qù zhuān niàn bù shě,héng lè guān chá rú lái jìng jiè;

 于诸有趣专念不舍,恒乐观察如来境界;

 rú shì,nǎi néng fā pú tí xīn。

 如是,乃能发菩提心。

 

 “fā pú tí xīn zhě。suǒ wèi:fā dà bēi xīn,

 “发菩提心者。所谓:发大悲心,

 pǔ jiù yī qiè zhòng shēng gù;fā dà cí xīn,děng yòu yī qiè shì jiān gù;

 普救一切众生故;发大慈心,等佑一切世间故;

 fā ān lè xīn,lìng yī qiè zhòng shēng miè zhū kǔ gù;

 发安乐心,令一切众生灭诸苦故;

 fā ráo yì xīn,lìng yī qiè zhòng shēng lí è fǎ gù;

 发饶益心,令一切众生离恶法故;

 fā āi mǐn xīn,yǒu bù wèi zhě xián shǒu hù gù;

 发哀愍心,有怖畏者咸守护故;

 fā wú ài xīn,shě lí yī qiè zhū zhàng ài gù;

 发无碍心,舍离一切诸障碍故;

 fā guǎng dà xīn,yī qiè fǎ jiè xián biàn mǎn gù;

 发广大心,一切法界咸遍满故;

 fā wú biān xīn,děng xū kōng jiè wú bù wǎng gù;

 发无边心,等虚空界无不往故;

 fā kuān bó xīn,xī jiàn yī qiè zhū rú lái gù;

 发宽博心,悉见一切诸如来故;

 fā qīng jìng xīn,yú sān shì fǎ zhì wú wéi gù;

 发清净心,于三世法智无违故;

 fā zhì huì xīn,pǔ rù yī qiè zhì huì hǎi gù。

 发智慧心,普入一切智慧海故。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ zhù cǐ hǎi mén guó shí yǒu èr nián,

 “善男子!我住此海门国十有二年,

 cháng yǐ dà hǎi wèi qí jìng jiè。suǒ wèi:

 常以大海为其境界。所谓:

 sī wéi dà hǎi guǎng dà wú liàng,sī wéi dà hǎi shén shēn nán cè,

 思惟大海广大无量,思惟大海甚深难测,

 sī wéi dà hǎi jiàn cì shēn guǎng,

 思惟大海渐次深广,

 sī wéi dà hǎi wú liàng zhòng bǎo qí miào zhuāng yán,

 思惟大海无量众宝奇妙庄严,

 sī wéi dà hǎi jī wú liàng shuǐ,

 思惟大海积无量水,

 sī wéi dà hǎi shuǐ sè bù tóng bù kě sī yì,

 思惟大海水色不同不可思议,

 sī wéi dà hǎi wú liàng zhòng shēng zhī suǒ zhù chù,

 思惟大海无量众生之所住处,

 sī wéi dà hǎi róng shòu zhǒng zhǒng dà shēn zhòng shēng,

 思惟大海容受种种大身众生,

 sī wéi dà hǎi néng shòu dà yún suǒ yǔ zhī yǔ,sī wéi dà hǎi wú zēng wú jiǎn。

 思惟大海能受大云所雨之雨,思惟大海无增无减。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ sī wéi shí,fù zuò shì niàn:‘shì jiān zhī zhōng,

 “善男子!我思惟时,复作是念:‘世间之中,

 pō yǒu guǎng bó guò cǐ hǎi bù?pō yǒu wú liàng guò cǐ hǎi bù?

 颇有广博过此海不?颇有无量过此海不?

 pō yǒu shèn shēn guò cǐ hǎi bù?pō yǒu shū tè guò cǐ hǎi bù?’

 颇有甚深过此海不?颇有殊特过此海不?’

 

 “shàn nán zǐ!wǒ zuò shì niàn shí,cǐ hǎi zhī xià,

 “善男子!我作是念时,此海之下,

 yǒu dà lián huá hū rán chū xiàn,

 有大莲华忽然出现,

 yǐ wú néng shèng yīn tuó luó ní luó bǎo wèi jīng,

 以无能胜因陀罗尼罗宝为茎,

 fèi liú lí bǎo wèi cáng,yán fú tán jīn wèi yè,chén shuǐ wèi tái,

 吠琉璃宝为藏,阎浮檀金为叶,沉水为台,

 mǎ nǎo wèi xū,fēn fū bù huò,mí fù dà hǎi。

 码瑙为须,芬敷布濩,弥覆大海。

 bǎi wàn ā xiū luó wáng zhí chí qí jīng,

 百万阿修罗王执持其茎,

 bǎi wàn mó ní bǎo zhuāng yán wǎng mí fù qí shàng,

 百万摩尼宝庄严网弥覆其上,

 bǎi wàn lóng wáng yǔ yǐ xiāng shuǐ,

 百万龙王雨以香水,

 bǎi wàn jiā lóu luó wáng xián zhū yīng luò jí bǎo zēng dài zhōu zā chuí xià,

 百万迦楼罗王衔诸璎珞及宝缯带周匝垂下,

 bǎi wàn luó chà wáng cí xīn guān chá,bǎi wàn yè chā wáng gōng jìng lǐ bài,

 百万罗刹王慈心观察,百万夜叉王恭敬礼拜

 bǎi wàn gān tà pó wáng zhǒng zhǒng yīn yuè zàn tàn gōng yǎng,

 百万乾闼婆王种种音乐赞叹供养,

 bǎi wàn tiān wáng yǔ zhū tiān huá,tiān mán、tiān xiāng、

 百万天王雨诸天华,天鬘、天香、

 tiān shāo xiān、tiān tú xiāng、tiān mò xiāng、tiān miào yī fú、

 天烧香、天涂香、天末香、天妙衣服、

 tiān zhuàng fān gài,bǎi wàn fàn wáng tóu dǐng lǐ jìng,

 天幢幡盖,百万梵王头顶礼敬,

 bǎi wàn jìng jū tiān hé zhǎng zuò lǐ,

 百万净居天合掌作礼,

 bǎi wàn zhuàn lún wáng gè yǐ qī bǎo zhuāng yán gōng yǎng,

 百万转轮王各以七宝庄严供养,

 bǎi wàn hǎi shén jù shí chū xiàn gōng jìng dǐng lǐ,

 百万海神俱时出现恭敬顶礼,

 bǎi wàn wèi guāng mó ní bǎo guāng míng pǔ zhào,

 百万味光摩尼宝光明普照,

 bǎi wàn jìng fú mó ní bǎo yǐ wéi zhuāng yán,

 百万净福摩尼宝以为庄严,

 bǎi wàn pǔ guāng mó ní bǎo wèi qīng jìng cáng,

 百万普光摩尼宝为清净藏,

 bǎi wàn shū shèng mó ní bǎo qí guāng hè yì,

 百万殊胜摩尼宝其光赫奕,

 bǎi wàn miào cáng mó ní bǎo guāng zhào wú biān,

 百万妙藏摩尼宝光照无边,

 bǎi wàn yán fú chuáng mó ní bǎo cì dì háng liè,

 百万阎浮幢摩尼宝次第行列,

 bǎi wàn jīn gāng shī zi mó ní bǎo bù kě pò huài qīng jìng zhuāng yán,

 百万金刚师子摩尼宝不可破坏清净庄严,

 bǎi wàn rì cáng mó ní bǎo guǎng dà qīng jìng,

 百万日藏摩尼宝广大清净,

 bǎi wàn kě lè mó ní bǎo jù zhǒng zhǒng sè,

 百万可乐摩尼宝具种种色,

 bǎi wàn rú yì mó ní bǎo zhuāng yán wú jìn guāng míng zhào yào。

 百万如意摩尼宝庄严无尽光明照耀。

 cǐ dà lián huá,rú lái chū shì shàn gēn suǒ qǐ,

 此大莲华,如来出世善根所起,

 yī qiè pú sà jiē shēng xìn lè,shí fāng shì jiè wú bù xiàn qián,

 一切菩萨皆生信乐,十方世界无不现前,

 cóng rú huàn fǎ shēng、rú mèng fǎ shēng、qīng jìng yè shēng,

 从如幻法生、如梦法生、清净业生,

 wú zhēng fǎ mén zhī suǒ zhuāng yán,rù wú wéi yìn,zhù wú ài mén,

 无诤法门之所庄严,入无为印,住无碍门,

 chōng mǎn shí fāng yī qiè guó tǔ,suí shùn zhū fú shén shēn jìng jiè,

 充满十方一切国土,随顺诸佛甚深境界,

 yú wú shù bǎi qiān jié tàn qí gōng dé bù kě dé jǐn。

 于无数百千劫叹其功德不可得尽。

 

 “wǒ shí jiàn bǐ lián huá zhī shàng,yǒu yī rú lái jié jiā fū zuò,

 “我时见彼莲华之上,有一如来结跏趺坐,

 qí shēn cóng cǐ shàng zhì yǒu dǐng。bǎo lián huá zuò bù kě sī yì,

 其身从此上至有顶。宝莲华座不可思议,

 dào chǎng zhòng huì bù kě sī yì,zhū xiàng chéng jiù bù kě sī yì,

 道场众会不可思议,诸相成就不可思议,

 suí hǎo yuán mǎn bù kě sī yì,shén tōng biàn huà bù kě sī yì,

 随好圆满不可思议,神通变化不可思议,

 sè xiàng qīng jìng bù kě sī yì,wú jiàn dǐng xiāng bù kě sī yì,

 色相清净不可思议,无见顶相不可思议,

 guǎng cháng shé xiāng bù kě sī yì,shàn qiǎo yán shuō bù kě sī yì,

 广长舌相不可思议,善巧言说不可思议,

 yuán mǎn yīn shēng bù kě sī yì,wú biān jì lì bù kě sī yì,

 圆满音声不可思议,无边际力不可思议,

 qīng jìng wú wèi bù kě sī yì,guǎng dà biàn cái bù kě sī yì。

 清净无畏不可思议,广大辩才不可思议。

 yòu niàn bǐ fú wǎng xiū zhū xíng bù kě sī yì,

 又念彼佛往修诸行不可思议,

 zì zài chéng dào bù kě sī yì,miào yīn yǎn fǎ bù kě sī yì,

 自在成道不可思议,妙音演法不可思议,

 pǔ mén shì xiàn zhǒng zhǒng zhuāng yán bù kě sī yì,

 普门示现种种庄严不可思议,

 suí qí zuǒ yòu jiàn gè chā bié bù kě sī yì,

 随其左右见各差别不可思议,

 yī qiè lì yì jiē lìng yuán mǎn bù kě sī yì。

 一切利益皆令圆满不可思议。

 

 “shí,cǐ rú lái jí shēn yòu shǒu ér mó wǒ dǐng,

 “时,此如来即申右手而摩我顶,

 wèi wǒ yǎn shuō pǔ yǎn fǎ mén,kāi shì yī qiè rú lái jìng jiè,

 为我演说普眼法门,开示一切如来境界,

 xiǎn fā yī qiè pú sà zhū xíng,chǎn míng yī qiè zhū fú miào fǎ,

 显发一切菩萨诸行,阐明一切诸佛妙法,

 yī qiè fǎ lún xī rù qí zhōng,néng jìng yī qiè zhū fó guó tǔ,

 一切法錀悉入其中,能净一切诸佛国土,

 néng cuī yī qiè yì dào xié lùn,néng miè yī qiè zhū mó jūn zhòng,

 能摧一切异道邪论,能灭一切诸魔军众,

 néng lìng zhòng shēng jiē shēng huān xǐ,

 能令众生皆生欢喜,

 néng zhào yī qiè zhòng shēng xīn xíng,

 能照一切众生心行,

 néng le yī qiè zhòng shēng zhū gēn,suí zhòng shēng xīn xī lìng kāi wù。

 能了一切众生诸根,随众生心悉令开悟。

 

 “wǒ cóng yú bǐ rú lái zhī suǒ wén cǐ fǎ mén,shòu chí dú sòng,

 “我从于彼如来之所闻此法门,受持读诵,

 yì niàn guān chá。jiǎ shǐ yǒu rén,yǐ dà hǎi liàng mò,xū mí jù bǐ,

 忆念观察。假使有人,以大海量墨,须弥聚笔,

 shū xiě yú cǐ pǔ yǎn fǎ mén,yī pǐn zhōng yī mén,yī mén zhōng yī fǎ,

 书写于此普眼法门,一品中一门,一门中一法,

 yī fǎ zhōng yī yì,yī yì zhōng yī jù,bù dé shǎo fēn,hé kuàng néng jǐn!

 一法中一义,一义中一句,不得少分,何况能尽!

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yú bǐ fú suǒ qiān èr bǎi suì,

 “善男子!我于彼佛所千二百岁,

 shòu chí rú shì pǔ yǎn fǎ mén,yú rì rì zhōng,

 受持如是普眼法门,于日日中,

 yǐ wén chí tuó luó ní guāng míng,lǐng shòu wú shù pǐn;

 以闻持陀罗尼光明,领受无数品;

 yǐ jì jìng mén tuó luó ní guāng míng,qù rù wú shù pǐn;

 以寂静门陀罗尼光明,趣入无数品;

 yǐ wú biān xuán tuó luó ní guāng míng,pǔ rù wú shù pǐn;

 以无边旋陀罗尼光明,普入无数品;

 yǐ suí dì guān chá tuó luó ní guāng míng,fēn bié wú shù pǐn;

 以随地观察陀罗尼光明,分别无数品;

 yǐ wēi lì tuó luó ní guāng míng,pǔ shè wú shù pǐn;

 以威力陀罗尼光明,普摄无数品;

 yǐ lián huá zhuāng yán tuó luó ní guāng míng,yǐn fā wú shù pǐn;

 以莲华庄严陀罗尼光明,引发无数品;

 yǐ qīng jìng yán yīn tuó luó ní guāng míng,kāi yǎn wú shù pǐn;

 以清净言音陀罗尼光明,开演无数品;

 yǐ xū kōng cáng tuó luó ní guāng míng,xiǎn shì wú shù pǐn;

 以虚空藏陀罗尼光明,显示无数品;

 yǐ guāng jù tuó luó ní guāng míng,zēng guǎng wú shù pǐn;

 以光聚陀罗尼光明,增广无数品;

 yǐ hǎi cáng tuó luó ní guāng míng,biàn xī wú shù pǐn。

 以海藏陀罗尼光明,辨析无数品。

 ruò yǒu zhòng shēng cóng shí fāng lái,ruò tiān、ruò tiān wáng,

 若有众生从十方来,若天、若天王,

 ruò lóng、ruò lóng wáng,ruò yè chā、ruò yè chā wáng,

 若龙、若龙王,若夜叉、若夜叉王,

 ruò gān tà pó、ruò gān tà pó wáng,ruò ā xiū luó、ruò ā xiū luó wáng,

 若乾闼婆、若乾闼婆王,若阿修罗、若阿修罗王,

 ruò jiā lóu luó、ruò jiā lóu luó wáng,ruò jǐn nà luó、

 若迦楼罗、若迦楼罗王,若紧那罗、

 ruò jǐn nà luó wáng,ruò mó hóu luó jiā、ruò mó hóu luó jiā wáng,

 若紧那罗王,若摩睺罗伽、若摩睺罗伽王,

 ruò rén、ruò rén wáng,ruò fàn、ruò fàn wáng,

 若人、若人王,若梵、若梵王,

 rú shì yī qiè lái zhì wǒ suǒ,wǒ xī wèi qí kāi shì jiě shì、

 如是一切来至我所,我悉为其开示解释、

 chēng yáng zàn tàn,xián lìng ài lè、qù rù、

 称扬赞叹,咸令爱乐、趣入、

 ān zhù cǐ zhū fú pú sà xíng guāng míng pǔ yǎn fǎ mén。

 安住此诸佛菩萨行光明普眼法门。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ wéi zhī cǐ pǔ yǎn fǎ mén。

 “善男子!我唯知此普眼法门。

 rú zhū pú sà mó hē sà shēn rù yī qiè pú sà xíng hǎi,

 如诸菩萨摩诃萨深入一切菩萨行海,

 suí qí yuàn lì ér xiū xíng gù;rù dà yuàn hǎi,

 随其愿力而修行故;入大愿海,

 yú wú liàng jié zhù shì jiān gù;rù yī qiè zhòng shēng hǎi,

 于无量劫住世间故;入一切众生海,

 suí qí xīn lè guǎng lì yì gù;rù yī qiè zhòng shēng xīn hǎi,

 随其心乐广利益故;入一切众生心海,

 chū shēng shí lì wú ài zhì guāng gù;rù yī qiè zhòng shēng gēn hǎi,

 出生十力无碍智光故;入一切众生根海,

 yìng shí jiào huà xī lìng diào fú gù;rù yī qiè shā hǎi,

 应时教化悉令调伏故;入一切刹海,

 chéng mǎn běn yuàn yán jìng fú shā gù;rù yī qiè fú hǎi,

 成满本愿严净佛刹故;入一切佛海,

 yuàn cháng gōng yǎng zhū rú lái gù;rù yī qiè fǎ hǎi,

 愿常供养诸如来故;入一切法海,

 néng yǐ zhì huì xián wù rù gù;rù yī qiè gōng dé hǎi,

 能以智慧咸悟入故;入一切功德海,

 yī yī xiū xíng lìng jù zú gù;rù yī qiè zhòng shēng yán cí hǎi,

 一一修行令具足故;入一切众生言辞海,

 yú yī qiè shā zhuǎn zhèng fǎ lún gù。

 于一切刹转正法錀故。

 ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō bǐ gōng dé xíng?

 而我云何能知能说彼功德行?

 

 “shàn nán zǐ!cóng cǐ nán xíng liù shí yóu xún,

 “善男子!从此南行六十由旬,

 léng jiā dào biān yǒu yī jù luò,míng wéi:hǎi àn;bǐ yǒu bǐ qiū,

 楞伽道边有一聚落,名为:海岸;彼有比丘,

 míng yuē:shàn zhù。rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé jìng pú sà xíng?”

 名曰:善住。汝诣彼问:菩萨云何净菩萨行?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ lǐ hǎi yún zú,yòu rào zhān yǎng,cí tuì ér qù。

 时,善财童子礼海云足,右绕瞻仰,辞退而去。

 

 ěr shí,shàn cái tóng zǐ zhuān niàn shàn zhī shí jiào,

 尔时,善财童子专念善知识教,

 zhuān niàn pǔ yǎn fǎ mén,zhuān niàn fó shén lì,zhuān chí fǎ jù yún,

 专念普眼法门,专念佛神力,专持法句云,

 zhuān rù fǎ hǎi mén,zhuān sī fǎ chā bié,shēn rù fǎ xuán fú,

 专入法海门,专思法差别,深入法漩澓,

 pǔ rù fǎ xū kōng,jìng chí fǎ yì zhàng,guān chá fǎ bǎo chù。

 普入法虚空,净持法翳障,观察法宝处。

 

 jiàn cì nán xíng,zhì léng jiā dào hǎi àn jù luò,guān chá shí fāng,

 渐次南行,至楞伽道海岸聚落,观察十方,

 qiú mì shàn zhù。jiàn cǐ bǐ qiū yú xū kōng zhōng lái wǎng jīng xíng,

 求觅善住。见此比丘于虚空中来往经行,

 wú shù zhū tiān gōng jìng wéi rào,sàn zhū tiān huá,zuò tiān jì lè,

 无数诸天恭敬围绕,散诸天华,作天妓乐,

 fān chuáng zēng qǐ xī gè wú shù,biàn mǎn xū kōng yǐ wéi gōng yǎng;

 幡幢缯绮悉各无数,遍满虚空以为供养;

 zhū dà lóng wáng,yú xū kōng zhōng xīng bù sī yì chén shuǐ xiāng yún,

 诸大龙王,于虚空中兴不思议沉水香云,

 zhèn léi jī diàn yǐ wéi gōng yǎng;jǐn nà luó wáng zòu zhòng yuè yīn,

 震雷激电以为供养;紧那罗王奏众乐音,

 rú fǎ zàn měi yǐ wéi gōng yǎng;

 如法赞美以为供养;

 mó hóu luó jiā wáng yǐ bù sī yì jí wēi xì yī,

 摩睺罗伽王以不思议极微细衣,

 yú xū kōng zhōng zhōu huí bù shè,xīn shēng huān xǐ,yǐ wéi gōng yǎng;

 于虚空中周回布设,心生欢喜,以为供养;

 ā xiū luó wáng xìng bù sī yì mó ní bǎo yún,

 阿修罗王兴不思议摩尼宝云,

 wú liàng guāng míng zhǒng zhǒng zhuāng yán,

 无量光明种种庄严,

 biàn mǎn xū kōng yǐ wéi gōng yǎng;jiā lóu luó wáng zuò tóng zǐ xíng,

 遍满虚空以为供养;迦楼罗王作童子形,

 wú liàng cǎi nǚ zhī suǒ wéi rào,jiū jìng chéng jiù wú shā hài xīn,

 无量采女之所围绕,究竟成就无杀害心,

 yú xū kōng zhōng hé zhǎng gōng yǎng;bù sī yì shù zhū luó chà wáng,

 于虚空中合掌供养;不思议数诸罗刹王,

 wú liàng luó chà zhī suǒ wéi rào,qí xíng zhǎng dà,shén kě bù wèi,

 无量罗刹之所围绕,其形长大,甚可怖畏,

 jiàn shàn zhù bǐ qiū cí xīn zì zài,

 见善住比丘慈心自在,

 qū gōng hé zhǎng zhān yǎng gōng yǎng;bù sī yì shù zhū yè chā wáng,

 曲躬合掌瞻仰供养;不思议数诸夜叉王,

 gè gè xī yǒu zì zhòng wéi rào,sì miàn zhōu zā gōng jìng shǒu hù;

 各各悉有自众围绕,四面周匝恭敬守护;

 bù sī yì shù zhū fàn tiān wáng,yú xū kōng zhōng qū gōng hé zhǎng,

 不思议数诸梵天王,于虚空中曲躬合掌,

 yǐ rén jiān fǎ chēng yáng zàn tàn;bù sī yì shù zhū jìng jū tiān,

 以人间法称扬赞叹;不思议数诸净居天,

 yú xū kōng zhōng yǔ gōng diàn jù,gōng jìng hé zhǎng fā hóng shì yuàn。

 于虚空中与宫殿俱,恭敬合掌发弘誓愿。

 

 shí,shàn cái tóng zǐ jiàn shì shì yǐ,xīn shēng huān xǐ,

 时,善财童子见是事已,心生欢喜,

 hé zhǎng jìng lǐ,zuò rú shì yán:“shèng zhě!

 合掌敬礼,作如是言:“圣者!

 wǒ yǐ xiān fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 我已先发阿耨多罗三藐三菩提心,

 ér wèi zhī pú sà yún hé xiū xíng fó fǎ?yún hé jī jí fó fǎ?

 而未知菩萨云何修行佛法?云何积集佛法?

 yún hé bèi jù fó fǎ?yún hé xūn xí fó fǎ?yún hé zēng zhǎng fó fǎ?

 云何备具佛法?云何熏习佛法?云何增长佛法?

 yún hé zǒng shè fó fǎ?yún hé jiū jìng fó fǎ?yún hé jìng zhì fó fǎ?

 云何总摄佛法?云何究竟佛法?云何净治佛法?

 yún hé shēn jìng fó fǎ?yún hé tōng dá fó fǎ?

 云何深净佛法?云何通达佛法?

 wǒ wén shèng zhě shàn néng yòu huì,wéi yuàn cí āi,wèi wǒ xuān shuō:

 我闻圣者善能诱诲,唯愿慈哀,为我宣说:

 pú sà yún hé bù shě jiàn fú,cháng yú qí suǒ yī jīng yī qín xiū xí?

 菩萨云何不舍见佛,常于其所一精一勤修习?

 pú sà yún hé bù shě pú sà,yǔ zhū pú sà tóng yī shàn gēn?

 菩萨云何不舍菩萨,与诸菩萨同一善根?

 pú sà yún hé bù shě fó fǎ,xī yǐ zhì huì ér dé míng zhèng?

 菩萨云何不舍佛法,悉以智慧而得明证?

 pú sà yún hé bù shě dà yuàn,néng pǔ lì yì yī qiè zhòng shēng?

 菩萨云何不舍大愿,能普利益一切众生?

 pú sà yún hé bù shě zhòng xíng,zhù yī qiè jié xīn wú pí yàn?

 菩萨云何不舍众行,住一切劫心无疲厌?

 pú sà yún hé bù shě fú shā,pǔ néng yán jìng yī qiè shì jiè?

 菩萨云何不舍佛刹,普能严净一切世界?

 pú sà yún hé bù shě fó lì,xī néng zhī jiàn rú lái zì zài?

 菩萨云何不舍佛力,悉能知见如来自在?

 pú sà yún hé bù shě yǒu wéi yì fù bú zhù,

 菩萨云何不舍有为亦复不住,

 pǔ yú yī qiè zhū yǒu qù zhōng yóu rú biàn huà,shì shòu shēng sǐ,

 普于一切诸有趣中犹如变化,示受生死,

 xiū pú sà xíng?pú sà yún hé bù shě wén fǎ,

 修菩萨行?菩萨云何不舍闻法,

 xī néng lǐng shòu zhū fú zhèng jiào?

 悉能领受诸佛正教?

 pú sà yún hé bù shě zhì guāng,pǔ rù sān shì zhì suǒ xíng chǔ?”

 菩萨云何不舍智光,普入三世智所行处?”

 

 shí,shàn zhù bǐ qiū gào shàn cái yán:

 时,善住比丘告善财言:

 

 “shàn zāi shàn zāi!shàn nán zǐ!

 “善哉善哉!善男子!

 rǔ yǐ néng fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí xīn,

 汝已能发阿耨多罗三藐三菩提心,

 jīn fù fā xīn qiú wèn fó fǎ、yī qiè zhì fǎ、zì rán zhě fǎ。

 今复发心求问佛法、一切智法、自然者法。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yǐ chéng jiù pú sà wú ài jiě tuō mén,ruò lái ruò qù,

 “善男子!我已成就菩萨无碍解脱门,若来若去,

 ruò xíng ruò zhǐ,suí shùn sī wéi,xiū xí guān chá,

 若行若止,随顺思惟,修习观察,

 jí shí huò dé zhì huì guāng míng,míng:jiū jìng wú ài。

 即时获得智慧光明,名:究竟无碍。

 dé cǐ zhì huì guāng míng gù,

 得此智慧光明故,

 zhī yī qiè zhòng shēng xīn xíng wú suǒ zhàng ài,

 知一切众生心行无所障碍,

 zhī yī qiè zhòng shēng mò shēng wú suǒ zhàng ài,

 知一切众生殁生无所障碍,

 zhī yī qiè zhòng shēng sù mìng wú suǒ zhàng ài,

 知一切众生宿命无所障碍,

 zhī yī qiè zhòng shēng wèi lái jié shì wú suǒ zhàng ài,

 知一切众生未来劫事无所障碍,

 zhī yī qiè zhòng shēng xiàn zài shì shì wú suǒ zhàng ài,

 知一切众生现在世事无所障碍,

 zhī yī qiè zhòng shēng yán yǔ yīn shēng zhǒng zhǒng chā bié wú suǒ zhàng ài,

 知一切众生言语音声种种差别无所障碍,

 jué yī qiè zhòng shēng suǒ yǒu yí wèn wú suǒ zhàng ài,

 决一切众生所有疑问无所障碍,

 zhī yī qiè zhòng shēng zhū gēn wú suǒ zhàng ài,

 知一切众生诸根无所障碍,

 suí yī qiè zhòng shēng yīng shòu huà shí xī néng wǎng fù wú suǒ zhàng ài,

 随一切众生应受化时悉能往赴无所障碍,

 zhī yī qiè chà nà、luó pó、móu hū lì duō、rì yè shí fēn wú suǒ zhàng ài,

 知一切刹那、罗婆、牟呼栗多、日夜时分无所障碍,

 zhī sān shì hǎi liú zhuǎn cì dì wú suǒ zhàng ài,

 知三世海流转次第无所障碍,

 néng yǐ qí shēn biàn wǎng shí fāng yī qiè fú shā wú suǒ zhàng ài。

 能以其身遍往十方一切佛刹无所障碍。

 hé yǐ gù?dé wú zhù wú zuò shén tōng lì gù。

 何以故?得无住无作神通力故。

 

 “shàn nán zǐ!wǒ yǐ dé cǐ shén tōng lì gù,yú xū kōng zhōng huò xíng、

 “善男子!我以得此神通力故,于虚空中或行、

 huò zhù、huò zuò、huò wò、huò yǐn、huò xiǎn,huò xiàn yī shēn,

 或住、或坐、或卧、或隐、或显,或现一身,

 huò xiàn duō shēn,chuān dù qiáng bì yóu rú xū kōng;

 或现多身,穿度墙壁犹如虚空;

 yú xū kōng zhōng jié jiā fū zuò,wǎng lái zì zài yóu rú fēi niǎo;

 于虚空中结跏趺坐,往来自在犹如飞鸟;

 rù dì rú shuǐ,lǚ shuǐ rú dì,

 入地如水,履水如地,

 biàn shēn shàng xià pǔ chū yān yàn rú dà huǒ jù。

 遍身上下普出烟焰如大火聚。

 huò shí zhèn dòng yī qiè dà dì,huò shí yǐ shǒu mó chù rì yuè,

 或时震动一切大地,或时以手摩触日月,

 huò xiàn qí shēn gāo zhì fàn gōng。huò xiàn shāo xiāng yún,

 或现其身高至梵宫。或现烧香云,

 huò xiàn bǎo yàn yún,huò xiàn biàn huà yún,huò xiàn guāng wǎng yún,

 或现宝焰云,或现变化云,或现光网云,

 jiē xī guǎng dà mí fù shí fāng。

 皆悉广大弥覆十方。

 huò yī niàn zhōng guò yú dōng fāng yī shì jiè、èr shì jiè、

 或一念中过于东方一世界、二世界、

 bǎi shì jiè、qiān shì jiè、bǎi qiān shì jiè,nǎi zhì wú liàng shì jiè,

 百世界、千世界、百千世界,乃至无量世界,

 nǎi zhì bù kě shuō bù kě shuō shì jiè;

 乃至不可说不可说世界;

 huò guò yán fú tí wēi chén shù shì jiè,

 或过阎浮提微尘数世界,

 huò guò bù kě shuō bù kě shuō fú shā wēi chén shù shì jiè。

 或过不可说不可说佛刹微尘数世界。

 yú bǐ yī qiè zhū fó guó tǔ fú shì zūn qián tīng wén shuō fǎ,

 于彼一切诸佛国土佛世尊前听闻说法,

 yī yī fú suǒ xiàn wú liàng fú shā wēi chén shù chā bié shēn,

 一一佛所现无量佛刹微尘数差别身,

 yī yī shēn yǔ wú liàng fú shā wēi chén shù gōng yǎng yún,suǒ wèi:

 一一身雨无量佛刹微尘数供养云,所谓:

 yī qiè huá yún、yī qiè xiāng yún、yī qiè mán yún、

 一切华云、一切香云、一切鬘云、

 yī qiē mò xiāng yún、yī qiè tú xiāng yún、yī qiè gài yún、

 一切末香云、一切涂香云、一切盖云、

 yī qiè yī yún、yī qiè chuáng yún、yī qiè fān yún、yī qiè zhàng yún,

 一切衣云、一切幢云、一切幡云、一切帐云,

 yǐ yī qiè shēn yún ér wèi gōng yǎng。yī yī rú lái suǒ yǒu xuān shuō,

 以一切身云而为供养。一一如来所有宣说,

 wǒ jiē shòu chí;yī yī guó tǔ suǒ yǒu zhuāng yán,wǒ jiē yì niàn。

 我皆受持;一一国土所有庄严,我皆忆念。

 rú dōng fāng,nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 如东方,南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 rú shì yī qiè zhū shì jiè zhōng suǒ yǒu zhòng shēng,ruò jiàn wǒ xíng,

 如是一切诸世界中所有众生,若见我形,

 jiē jué dìng dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

 皆决定得阿耨多罗三藐三菩提。

 bǐ zhū shì jiè yī qiè zhòng shēng,wǒ jiē míng jiàn,suí qí dà xiǎo、

 彼诸世界一切众生,我皆明见,随其大小、

 shèng liè、kǔ lè,shì tóng qí xíng,jiào huà chéng jiù。

 胜劣、苦乐,示同其形,教化成就。

 ruò yǒu zhòng shēng qīn jìn wǒ zhě,xī lìng ān zhù rú shì fǎ mén。

 若有众生亲近我者,悉令安住如是法门。

 

 “shàn nán zǐ!

 “善男子!

 wǒ wéi zhī cǐ pǔ sù jí gōng yǎng zhū fú chéng jiù zhòng shēng wú ài jiě tuō mén。

 我唯知此普速疾供养诸佛成就众生无碍解脱门。

 rú zhū pú sà chí dà bēi jiè、bō luó mì jiè、dà chéng jiè、

 如诸菩萨持大悲戒、波罗蜜戒、大乘戒、

 pú sà dào xiāng yìng jiè、wú zhàng ài jiè、bù tuì duò jiè、

 菩萨道相应戒、无障碍戒、不退堕戒、

 bù shě pú tí xīn jiè、cháng yǐ fó fǎ wèi suǒ yuán jiè、

 不舍菩提心戒、常以佛法为所缘戒、

 yú yī qiè zhì cháng zuò yì jiè、rú xū kōng jiè、

 于一切智常作意戒、如虚空戒、

 yī qiè shì jiān wú suǒ yī jiè、wú shī jiè、wú sǔn jiè、wú quē jiè、

 一切世间无所依戒、无失戒、无损戒、无缺戒、

 wú zá jiè、wú zhuó jiè、wú huǐ jiè、qīng jìng jiè、lí chén jiè、

 无杂戒、无浊戒、无悔戒、清净戒、离尘戒、

 lí gòu jiè;rú shì gōng dé,ér wǒ yún hé néng zhī néng shuō?

 离垢戒;如是功德,而我云何能知能说?

 

 “shàn nán zǐ!cóng cǐ nán fāng yǒu guó,míng:dá lǐ bí tú,

 “善男子!从此南方有国,名:达里鼻荼,

 chéng míng:zì zài;qí zhōng yǒu rén,míng yuē:mí jiā。

 城名:自在;其中有人,名曰:弥伽。

 rǔ yì bǐ wèn:pú sà yún hé xué pú sà xíng、xiū pú sà dào?”

 汝诣彼问:菩萨云何学菩萨行、修菩萨道?”

 

 shí,shàn cái tóng zǐ dǐng lǐ qí zú,yòu rào zhān yǎng,cí tuì ér xíng。

 时,善财童子顶礼其足,右绕瞻仰,辞退而行。

热文推荐

 • 卷一至卷五

   如是我闻:一时,佛在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉。其地坚固,金刚所成,上妙宝轮及众宝华、清净摩尼以为严饰,诸色相海无边显现;摩尼为幢,常放光明,恒出妙音;众宝罗网、妙香华缨周匝垂布;摩尼宝王变现自在,雨无尽宝及众妙华分散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切庄严于中影现。其菩提树高显殊特,金刚为身,琉璃为干

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 卷六至卷十

   尔时,诸菩萨及一切世间主,作是思惟:「云何是诸佛地?云何是诸佛境界?云何是诸佛加持?云何是诸佛所行?云何是诸佛力?云何是诸佛无所畏?云何是诸佛三昧?云何是诸佛神通?云何是诸佛自在?云何是诸佛无能摄取?云何是诸佛眼?云何是诸佛耳?云何是诸佛鼻?云何是诸佛舌?云何是诸佛身?云何是诸佛意?云何是诸佛身光?云何是诸佛光明?

 • 大方广佛华严经译文

   《白话华严经》系“地球禅者”洪启嵩老师首次以导读、原典、白话语译、注释并举的方式,将《华严经》这部“经中之王”呈现于读者面前,帮助读者“ 依据《华严经》中所说的正见,仔细思惟,慢慢用心思量,以此正想,破除一切思惟思量分别境界,以思惟来破除心里的障碍,到最后证入无障碍的境界 ”。

精彩文章

 • 《金刚经》中的四句偈是什么意思?

  (大安法师) 四句偈它叫一四句偈,是什么呢?就是天竺国对佛经的整个篇幅,不算它的字数,而是四句构成一个偈子,它就作为一个单位。有多个偈子构成了这一品经,这一品经构成了这一卷经,是这样的。这四句偈就是任一,只要是有四句构成的,是任一四句偈,是这样的。

 • 如何看待《无量寿经》会集本?

  (大安法师) 《无量寿经》有五种原译本。目前为止,从宋代到近代有四位居士编撰了四种会集本。对原译本和会集本的关系,我们是以原译本为主,会集本为参考,要摆正这种关系。在五种原译本当中,以康僧铠的《无量寿经》为主。其他四位居士所会集的各有长处,我们也要尊重,作为参考资料去了解就可以了。

 • 梁启超为什么会得出《楞严经》是伪经的结论?

  (法量大和尚) 梁启超考证了几年《楞严经》,最后得出《楞严经》是伪经的结论。梁启超是著名的考古学家,国学基础也很深厚,他为什么会得出这种邪知邪见的结论呢?首先,不能认为他是名人,就不会犯错误。六祖惠能大师说:“上上人,有下下智;下下人,有上上智。”再说,这只是学术套用的应用方法,他应用这套学术方法去推究、考据,并不代表他的方法是唯一的。

 • 愿众生都能听到《地藏经》,得到加持得解脱

  (湛严法师) 现在开始来诵《地藏经》,愿所有东西南北百由旬内的众生都能听到《地藏经》,得到加持,愿所有众生得解脱。 现在开始来诵《地藏经》,愿所有东西南北百由旬内的众生都能听到《地藏经》,得到加持,愿所有众生得解脱。我们现在来观修一下,把你的声音广布在法界里面。观修你的喉咙颈部这边有一朵大莲花,有一朵大莲花围绕你的喉咙,简单一点,观修你的

 • “知幻即离,不作方便,离幻即觉,亦无渐次”的解释

  (景严法师) 这是《圆觉经》上用心的一个口诀。什么叫“知幻即离”?好比来了一个客人,你马上要认出它来,知道他叫什么名字。妄念,它是本妄、无自性的,只要知幻。即离,它本来就是无常的,本来就要离开的,只需要知道它就可以。来了一个妄念,我们就看着它,“哦,妄念来了”,来了就来了,我们的心像一面镜子似的,来者不迎,去者不追,不顶不丢,这就

 • 《法华三昧忏》与《法师功德品》有什么联系?

  (曙提法师) 《法华三昧忏》核心为《法华经?安乐行品》及《普贤观经》,此忏法通有相无相,对一般人来说,可忏除重罪;对初机行人,可除修道障缘;对勤修止观者、可速证法华三昧。《法师功德品》则主要提出末世弘扬大乘法师的五类十德及六根清净的相似即佛之受用功德。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000088号

沪ICP备05053011号-1