佛经大全 > 华严经 >

大方广佛华严经卷第三十(内附念诵视频)

2020-07-02  [华严经]

大方广佛华严经》卷第三十·十回向品第二十五之八(视频念诵版)

 

以上为《华严经》十回向品第二十五之八的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第三十·十回向品第二十五之八(文字注音版)

 “fó zǐ!hé zhě shì pú sà mó hē sà zhēn rú xiāng huí xiàng?

 “佛子!何者是菩萨摩诃萨真如相回向?

 

 ”fó zǐ!

 “佛子!

 cǐ pú sà mó hē sà zhèng niàn míng liǎo,qí xīn jiān zhù,yuǎn lí mí huò;

 此菩萨摩诃萨正念明了,其心坚住,远离迷惑;

 zhuān yì xiū xíng,shēn xīn bù dòng;

 专意修行,深心不动;

 chéng bù huài yè,qù yī qiè zhì,zhōng bù tuì zhuǎn;

 成不坏业,趣一切智,终不退转;

 zhì qiú dà chéng,yǒng měng wú wèi;zhí zhū dé běn,pǔ ān shì jiān;

 志求大乘,勇猛无畏;植诸德本,普安世间

 shēng shèng shàn gēn,xiū bái jìng fǎ;dà bēi zēng zhǎng,xīn bǎo chéng jiù;

 生胜善根,修白净法;大悲增长,心宝成就;

 cháng niàn zhū fó,hù chí zhèng fǎ;

 常念诸佛,护持正法

 yú pú sà dào xìn lè jiān gù,chéng jiù wú liàng jìng miào shàn gēn,

 于菩萨道信乐坚固,成就无量净妙善根,

 qín xiū yī qiè gōng dé zhì huì;

 勤修一切功德智慧;

 wèi diào yù shī,shēng zhòng shàn fǎ,yǐ zhì fāng biàn ér wèi huí xiàng。

 为调御师,生众善法,以智方便而为回向。

 pú sà ěr shí,huì yǎn pǔ guān,suǒ yǒu shàn gēn wú liàng wú biān。

 菩萨尔时,慧眼普观,所有善根无量无边。

 qí zhū shàn gēn xiū jí zhī shí,

 其诸善根修集之时,

 ruò qiú yuán、ruò bàn jù、ruò zhì jìng、ruò qù rù、ruò zhuān lì、

 若求缘、若办具、若治净、若趣入、若专励、

 ruò qǐ xíng、ruò míng dá、ruò yī jīng yī shěn、ruò kāi shì,

 若起行、若明达、若一精一审、若开示,

 rú shì yī qiè yǒu zhǒng zhǒng mén、zhǒng zhǒng jìng、zhǒng zhǒng xiāng、

 如是一切有种种门、种种境、种种相、

 zhǒng zhǒng shì、zhǒng zhǒng fēn、zhǒng zhǒng xíng、zhǒng zhǒng míng zì、

 种种事、种种分、种种行、种种名字、

 zhǒng zhǒng fēn bié、zhǒng zhǒng chū shēng、zhǒng zhǒng xiū xí,

 种种分别、种种出生、种种修习,

 qí zhōng suǒ yǒu yī qiè shàn gēn,

 其中所有一切善根,

 xī shì qù xiàng shí lì chéng xīn zhī suǒ jiàn lì,

 悉是趣向十力乘心之所建立,

 jiē xī huí xiàng yī qiè zhǒng zhì,wéi yī wú èr。

 皆悉回向一切种智,唯一无二。

 yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn dé yuán mǎn wú ài shēn yè,xiū pú sà xíng;

 ‘愿得圆满无碍身业,修菩萨行;

 yuàn dé qīng jìng wú ài kǒu yè,xiū pú sà xíng;

 愿得清净无碍口业,修菩萨行;

 yuàn dé chéng jiù wú ài yì yè,ān zhù dà chéng;

 愿得成就无碍意业,安住大乘;

 yuàn dé yuán mǎn wú zhàng ài xīn,jìng xiū yī qiè zhū pú sà xíng;

 愿得圆满无障碍心,净修一切诸菩萨行;

 yuàn qǐ wú liàng guǎng dà shī xīn,zhōu gěi wú biān yī qiè zhòng shēng;

 愿起无量广大施心,周给无边一切众生;

 yuàn yú zhū fǎ xīn dé zì zài,yǎn dà fǎ míng,wú néng zhàng bì;

 愿于诸法心得自在,演大法明,无能障蔽;

 yuàn dé míng dá yī qiè zhì chù,fā pú tí xīn,pǔ zhào shì jiān;

 愿得明达一切智处,发菩提心,普照世间;

 yuàn cháng zhèng niàn sān shì zhū fó,dì xiǎng rú lái cháng xiàn zài qián;

 愿常正念三世诸佛,谛想如来常现在前;

 yuàn zhù yuán mǎn zēng shàng zhì lè,yuǎn lí yī qiè zhū mó yuàn dí;

 愿住圆满增上志乐,远离一切诸魔怨敌;

 yuàn dé ān zhù fó shí lì zhì,pǔ shè zhòng shēng wú yǒu xiū xī;

 愿得安住佛十力智,普摄众生无有休息;

 yuàn dé sān mèi yóu zhū shì jiè,ér yú shì jiān wú suǒ rǎn zhe;

 愿得三昧游诸世界,而于世间无所染著;

 yuàn zhù zhū shì jiè wú yǒu pí yàn,jiào huà zhòng shēng héng bù xiū xī;

 愿住诸世界无有疲厌,教化众生恒不休息;

 yuàn qǐ wú liàng sī huì fāng biàn,chéng jiù pú sà bù sī yì dào;

 愿起无量思慧方便,成就菩萨不思议道;

 yuàn dé zhū fāng bù mí huò zhì,xī néng fēn bié yī qiè shì jiān;

 愿得诸方不迷惑智,悉能分别一切世间;

 yuàn dé zì zài shén tōng zhì lì,

 愿得自在神通智力,

 yú yī niàn zhōng xī néng yán jìng yī qiè guó tǔ;

 于一念中悉能严净一切国土;

 yuàn dé pǔ rù zhū fǎ zì xìng,jiàn yī qiè shì jiān xī jiē qīng jìng;

 愿得普入诸法自性,见一切世间悉皆清净;

 yuàn dé shēng qǐ wú chā bié zhì,yú yī shā zhōng rù yī qiè shā;

 愿得生起无差别智,于一刹中入一切刹;

 yuàn yǐ yī qiè shā zhuāng yán zhī shì xiǎn shì yī qiè,

 愿以一切刹庄严之事显示一切,

 jiào huà wú liàng wú biān zhòng shēng;

 教化无量无边众生;

 yuàn yú yī fó shā zhōng shì wú biān fǎ jiè,yī qiè fó shā xī yì rú shì;

 愿于一佛刹中示无边法界,一切佛刹悉亦如是;

 yuàn dé zì zài dà shén tōng zhì,pǔ néng wǎng yì yī qiè fó tǔ。’

 愿得自在大神通智,普能往诣一切佛土。’

 

 “fó zǐ!

 “佛子!

 pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn,yuàn dé zhuāng yán yī qiè fó guó,

 菩萨摩诃萨以诸善根,愿得庄严一切佛国,

 yuàn dé zhōu biàn yī qiè shì jiè,yuàn dé chéng jiù zhì huì guān chá。

 愿得周遍一切世界,愿得成就智慧观察。

 rú wèi jǐ shēn rú shì huí xiàng,rú shì ér wèi yī qiè zhòng shēng,suǒ wèi:

 如为己身如是回向,如是而为一切众生,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng lí yī qiè dì yù、chù shēng、yán luó wáng qù;

 ‘愿一切众生永离一切地狱、畜生、阎罗王趣;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chú miè yī qiè zhàng ài zhī yè;

 愿一切众生除灭一切障碍之业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhōu pǔ xīn píng děng zhì huì;

 愿一切众生得周普心平等智慧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú yuàn yú qīn děng xīn shè shòu,

 愿一切众生于怨于亲等心摄受,

 jiē lìng ān lè,zhì huì qīng jìng;

 皆令安乐,智慧清净;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhì huì yuán mǎn,jìng guāng pǔ zhào;

 愿一切众生智慧圆满,净光普照;

 yuàn yī qiè zhòng shēng sī huì chéng mǎn,le zhēn shí yì;

 愿一切众生思慧成满,了真实义;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǐ jìng zhì lè,qù qiú pú tí,huò wú liàng zhì;

 愿一切众生以净志乐,趣求菩提,获无量智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ néng xiǎn shì ān yǐn zhù chù。’

 愿一切众生普能显示安隐住处。’

 fó zǐ!pú sà mó hē sà héng yǐ shàn xīn rú shì huí xiàng,

 佛子!菩萨摩诃萨恒以善心如是回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yù qīng liáng yún,zhù fǎ yǔ gù;

 为令一切众生遇清凉云,霔法雨故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng cháng zhí fú tián,shèng jìng jiè gù;

 为令一切众生常值福田,胜境界故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jiē néng shàn rù pú tí xīn cáng,zì hù chí gù;

 为令一切众生皆能善入菩提心藏,自护持故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng lí zhū gài、chán,shàn ān zhù gù;

 为令一切众生离诸盖、缠,善安住故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jiē huò wú ài shén tōng zhì gù;

 为令一切众生皆获无碍神通智故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de zì zài shēn,pǔ shì xiàn gù;

 为令一切众生得自在身,普示现故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù zuì shèng yī qiè zhǒng zhì,

 为令一切众生成就最胜一切种智,

 pǔ xìng lì yì wú kōng guò gù;

 普兴利益无空过故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng pǔ shè qún pǐn,lìng qīng jìng gù;

 为令一切众生普摄群品,令清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jiē néng jiū jìng yī qiè zhì gù;

 为令一切众生皆能究竟一切智故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xīn bù dòng yáo,wú zhàng ài gù。

 为令一切众生心不动摇,无障碍故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà jiàn kě ài lè guó tǔ、yuán lín、cǎo mù、huá guǒ、

 “佛子!菩萨摩诃萨见可爱乐国土、园林、草木、华果、

 míng xiāng、shàng fú、zhēn bǎo、cái wù、zhū zhuāng yán jù,

 名香、上服、珍宝、财物、诸庄严具,

 huò jiàn kě lè cūn yì、jù luò,huò jiàn dì wáng wēi dé zì zài,

 或见可乐村邑、聚落,或见帝王威德自在,

 huò jiàn zhù chù lí zhū xuān zá。

 或见住处离诸諠杂。

 jiàn shì shì yǐ,yǐ fāng biàn zhì yī jīng yī qín xiū xí,

 见是事已,以方便智一精一勤修习,

 chū shēng wú liàng shèng miào gōng dé,wèi zhū zhòng shēng qín qiú shàn fǎ,

 出生无量胜妙功德,为诸众生勤求善法,

 xīn wú fàng yì,guǎng jí zhòng shàn;

 心无放逸,广集众善;

 yóu rú dà hǎi,yǐ wú jìn shàn pǔ fù yī qiè,

 犹如大海,以无尽善普覆一切,

 wèi zhòng shàn fǎ suǒ yī zhī chù,

 为众善法所依之处,

 yǐ zhū shàn gēn fāng biàn huí xiàng ér wú fēn bié;

 以诸善根方便回向而无分别;

 kāi shì wú liàng zhǒng zhǒng shàn gēn,zhì cháng guān chá yī qiè zhòng shēng,

 开示无量种种善根,智常观察一切众生,

 xīn héng yì niàn shàn gēn jìng jiè,

 心恒忆念善根境界,

 yǐ děng zhēn rú píng děng shàn gēn huí xiàng zhòng shēng,wú yǒu xiū xī。

 以等真如平等善根回向众生,无有休息。

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng de zhū rú lái kě ài lè jiàn,

 ‘愿一切众生得诸如来可爱乐见,

 jiàn fǎ zhēn xìng píng děng píng děng,wú suǒ qǔ zhe,yuán mǎn qīng jìng;

 见法真性平等平等,无所取著,圆满清净;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiàn zhū rú lái shén kě ài lè,yuán mǎn gōng yǎng;

 愿一切众生见诸如来甚可爱乐,圆满供养;

 yuàn yī qiè zhòng shēng wǎng shēng yī qiè wú zhū fán nǎo、

 愿一切众生往生一切无诸烦恼、

 shén kě ài yuè qīng jìng fó shā;

 甚可爱乐清净佛刹;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de jiàn zhū fó kě ài lè fǎ;

 愿一切众生得见诸佛可爱乐法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng lè hù chí yī qiè pú sà kě ài lè xíng;

 愿一切众生常乐护持一切菩萨可爱乐行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de shàn zhī shí kě ài lè yǎn,jiàn wú suǒ ài;

 愿一切众生得善知识可爱乐眼,见无所碍;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng jiàn yī qiè kě ài lè wù,wú yǒu wéi nì;

 愿一切众生常见一切可爱乐物,无有违逆;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhèng dé yī qiè kě ài lè fǎ ér qín hù chí;

 愿一切众生证得一切可爱乐法而勤护持;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú yī qiè fó kě lè fǎ zhōng de jìng guāng míng;

 愿一切众生于一切佛可乐法中得净光明;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xiū zhū pú sà yī qiè néng shě kě ài lè xīn;

 愿一切众生修诸菩萨一切能舍可爱乐心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú suǒ wèi néng shuō yī qiè kě ài lè fǎ;

 愿一切众生得无所畏能说一切可爱乐法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhū pú sà jí kě ài lè shén shēn sān mèi;

 愿一切众生得诸菩萨极可爱乐甚深三昧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhū pú sà shén kě ài lè tuó luó ní mén;

 愿一切众生得诸菩萨甚可爱乐陀罗尼门;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhū pú sà shén kě ài lè shàn guān chá zhì;

 愿一切众生得诸菩萨甚可爱乐善观察智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng néng xiàn pú sà shén kě ài lè zì zài shén tōng;

 愿一切众生能现菩萨甚可爱乐自在神通;

 yuàn yī qiè zhòng shēng néng yú zhū fó dà zhòng huì zhōng shuō kě ài lè shén shēn miào fǎ;

 愿一切众生能于诸佛大众会中说可爱乐甚深妙法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng néng yǐ fāng biàn kāi shì yǎn shuō shén kě ài lè chā bié zhī jù;

 愿一切众生能以方便开示演说甚可爱乐差别之句;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng néng fā qǐ shén kě ài lè píng děng dà bēi;

 愿一切众生常能发起甚可爱乐平等大悲;

 yuàn yī qiè zhòng shēng niàn niàn fā qǐ shén kě ài lè dà pú tí xīn,

 愿一切众生念念发起甚可爱乐大菩提心,

 cháng lìng zhū gēn huān xǐ yuè yù;

 常令诸根欢喜悦豫;

 yuàn yī qiè zhòng shēng néng rù yī qiè shén kě ài lè zhū rú lái jiā;

 愿一切众生能入一切甚可爱乐诸如来家;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de kě ài lè néng diào fú xíng,

 愿一切众生得可爱乐能调伏行,

 diào fú zhòng shēng wú yǒu xiū xī;

 调伏众生无有休息;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhū pú sà shén kě ài lè wú jìn biàn cái yǎn shuō zhū fǎ;

 愿一切众生得诸菩萨甚可爱乐无尽辩才演说诸法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú bù kě shuō bù kě shuō jié,

 愿一切众生于不可说不可说劫,

 zhù yú yī qiè kě lè shì jiè,jiào huà zhòng shēng,xīn wú yàn juàn;

 住于一切可乐世界,教化众生,心无厌倦;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǐ wú liàng fāng biàn,

 愿一切众生以无量方便,

 pǔ néng wù rù shén kě ài lè zhū fó fǎ mén;

 普能悟入甚可爱乐诸佛法门;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de kě ài lè wú ài fāng biàn,

 愿一切众生得可爱乐无碍方便,

 zhī yī qiè fǎ wú yǒu gēn běn;

 知一切法无有根本;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de kě ài lè lí tān yù jì,

 愿一切众生得可爱乐离贪欲际,

 zhī yī qiè fǎ bì jìng wú èr,duàn yī qiè zhàng;

 知一切法毕竟无二,断一切障;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de kě ài lè lí tān yù jì,

 愿一切众生得可爱乐离贪欲际,

 zhī yī qiè fǎ píng děng zhēn shí;

 知一切法平等真实;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú chéng mǎn yī qiè pú sà shén kě ài lè wú xì lùn fǎ;

 愿一切众生具足成满一切菩萨甚可爱乐无戏论法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de jīn gāng cáng yī jīng yī jìn zhī xīn,

 愿一切众生得金刚藏一精一进之心,

 chéng kě ài lè yī qiè zhì dào;

 成可爱乐一切智道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù kě ài lè wú ài shàn gēn,

 愿一切众生具可爱乐无碍善根,

 cuī fú yī qiè fán nǎo yuàn dí;

 摧伏一切烦恼怨敌;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de kě ài lè yī qiè zhì mén,

 愿一切众生得可爱乐一切智门,

 pǔ yú shì jiān xiàn chéng zhèng jué。’

 普于世间现成正觉。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà xiū xí rú shì zhū shàn gēn shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨修习如是诸善根时,

 dé zhì huì míng,wéi shàn zhī shí zhī suǒ shè shòu,

 得智慧明,为善知识之所摄受,

 rú lái huì rì míng zhào qí xīn,yǒng miè chī míng;

 如来慧日明照其心,永灭痴冥;

 qín xiū zhèng fǎ,rù zhū zhì yè,shàn xué zhì dì,

 勤修正法,入诸智业,善学智地,

 liú bù shàn gēn,chōng mǎn fǎ jiè,yǐ zhì huí xiàng;

 流布善根,充满法界,以智回向;

 jǐn zhū pú sà shàn gēn yuán dǐ,yǐ zhì shēn rù dà fāng biàn hǎi,

 尽诸菩萨善根源底,以智深入大方便海,

 chéng jiù wú liàng guǎng dà shàn gēn。

 成就无量广大善根。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 “佛子!菩萨摩诃萨以此善根如是回向,所谓:

 ‘bù zhe shì jiān,bù qǔ zhòng shēng;

 ‘不著世间,不取众生;

 qí xīn qīng jìng,wú suǒ yī zhǐ;

 其心清净,无所依止;

 zhèng niàn zhū fǎ,lí fēn bié jiàn;

 正念诸法,离分别见;

 bù shě yī qiè fó zì zài huì,bù wéi sān shì yī qiè zhū fó zhèng huí xiàng mén;

 不舍一切佛自在慧,不违三世一切诸佛正回向门;

 suí shùn yī qiè píng děng zhèng fǎ,bù huài rú lái zhēn shí zhī xiāng,

 随顺一切平等正法,不坏如来真实之相,

 děng guān sān shì wú zhòng shēng xiàng;

 等观三世无众生相;

 shàn shùn fó dào,shàn shuō yú fǎ,shēn le qí yì,rù zuì shèng dì,

 善顺佛道,善说于法,深了其义,入最胜地,

 wù zhēn shí fǎ,zhì huì yuán mǎn,xìn lè jiān gù;

 悟真实法,智慧圆满,信乐坚固;

 suī shàn xiū zhèng yè ér zhī yè xìng kōng,le yī qiè fǎ jiē rú huàn huà,

 虽善修正业而知业性空,了一切法皆如幻化,

 zhī yī qiè fǎ wú yǒu zì xìng;

 知一切法无有自性;

 guān yī qiè yì jí zhǒng zhǒng xíng,suí shì yán shuō ér wú suǒ zhe;

 观一切义及种种行,随世言说而无所著;

 chú miè yī qiè zhí zhuó yīn yuán,zhī rú shí lǐ,

 除灭一切执著因缘,知如实理,

 guān zhū fǎ xìng jiē xī jì miè,le yī qiè fǎ tóng yī shí xiàng,

 观诸法性皆悉寂灭,了一切法同一实相,

 zhī zhū fǎ xiāng bù xiāng wéi bèi;

 知诸法相不相违背;

 yǔ zhū pú sà ér gòng tóng zhǐ,xiū xíng qí dào,shàn shè zhòng shēng,

 与诸菩萨而共同止,修行其道,善摄众生,

 rù qù、lái、jīn yī qiè pú sà huí xiàng zhī mén;

 入去、来、今一切菩萨回向之门;

 yú zhū fó fǎ xīn wú jīng bù,

 于诸佛法心无惊怖,

 yǐ wú liàng xīn lìng zhū zhòng shēng pǔ dé qīng jìng;

 以无量心令诸众生普得清净;

 yú shí fāng shì jiè bù qǐ zhí qǔ wǒ、wǒ suǒ xīn,

 于十方世界不起执取我、我所心,

 yú zhū shì jiān wú suǒ fēn bié;

 于诸世间无所分别;

 yú yī qiè jìng jiè bù shēng rǎn zhe,qín xiū yī qiè chū shì jiān fǎ;

 于一切境界不生染著,勤修一切出世间法;

 yú zhū shì jiān wú qǔ wú yī,yú shēn miào dào zhèng jiàn láo gù,

 于诸世间无取无依,于深妙道正见牢固,

 lí zhū wàng jiàn,le zhēn shí fǎ。

 离诸妄见,了真实法。

 pì rú zhēn rú,biàn yī qiè chù,wú yǒu biān jì;

 譬如真如,遍一切处,无有边际;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,biàn yī qiè chù,wú yǒu biān jì。

 善根回向亦复如是,遍一切处,无有边际。

 pì rú zhēn rú,zhēn shí wéi xìng;

 譬如真如,真实为性;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,le yī qiè fǎ zhēn shí wéi xìng。

 善根回向亦复如是,了一切法真实为性。

 pì rú zhēn rú,héng shǒu běn xìng,wú yǒu gǎi biàn;

 譬如真如,恒守本性,无有改变;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,shǒu qí běn xìng,shǐ zhōng bù gǎi。

 善根回向亦复如是,守其本性,始终不改。

 pì rú zhēn rú,yǐ yī qiè fǎ wú xìng wéi xìng;

 譬如真如,以一切法无性为性;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,le yī qiè fǎ wú xìng wéi xìng。

 善根回向亦复如是,了一切法无性为性。

 pì rú zhēn rú,wú xiāng wèi xiāng;

 譬如真如,无相为相;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,le yī qiè fǎ wú xiāng wèi xiāng。

 善根回向亦复如是,了一切法无相为相。

 pì rú zhēn rú,ruò yǒu de zhě,zhōng wú tuì zhuǎn;

 譬如真如,若有得者,终无退转;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,ruò yǒu de zhě,yú zhū fó fǎ,yǒng bù tuì zhuǎn。

 善根回向亦复如是,若有得者,于诸佛法,永不退转。

 pì rú zhēn rú,yī qiè zhū fó zhī suǒ xíng chǔ;

 譬如真如,一切诸佛之所行处;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yī qiè rú lái suǒ xíng zhī chù。

 善根回向亦复如是,一切如来所行之处。

 pì rú zhēn rú,lí jìng jiè xiāng ér wèi jìng jiè;

 譬如真如,离境界相而为境界;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 lí jìng jiè xiāng ér wèi sān shì yī qiè zhū fó yuán mǎn jìng jiè。

 离境界相而为三世一切诸佛圆满境界。

 pì rú zhēn rú,néng yǒu ān lì;

 譬如真如,能有安立;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,xī néng ān lì yī qiè zhòng shēng。

 善根回向亦复如是,悉能安立一切众生。

 pì rú zhēn rú,xìng cháng suí shùn;

 譬如真如,性常随顺;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,jǐn wèi lái jié,suí shùn bù duàn。

 善根回向亦复如是,尽未来劫,随顺不断。

 pì rú zhēn rú,wú néng cè liáng;

 譬如真如,无能测量;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,děng xū kōng jiè,

 善根回向亦复如是,等虚空界,

 jǐn zhòng shēng xīn,wú néng cè liáng。

 尽众生心,无能测量。

 pì rú zhēn rú,chōng mǎn yī qiè;

 譬如真如,充满一切;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yī chà nà zhōng pǔ zhōu fǎ jiè。

 善根回向亦复如是,一刹那中普周法界。

 pì rú zhēn rú,cháng zhù wú jìn;

 譬如真如,常住无尽;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,jiū jìng wú jìn。

 善根回向亦复如是,究竟无尽。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu bǐ duì;

 譬如真如,无有比对;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,pǔ néng yuán mǎn yī qiè fó fǎ,wú yǒu bǐ duì。

 善根回向亦复如是,普能圆满一切佛法,无有比对。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng jiān gù;

 譬如真如,体性坚固;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,tǐ xìng jiān gù,

 善根回向亦复如是,体性坚固,

 fēi zhū huò nǎo zhī suǒ néng jǔ。

 非诸惑恼之所能沮。

 pì rú zhēn rú,bù kě pò huài;

 譬如真如,不可破坏;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yī qiè zhòng shēng bù néng sǔn huài。

 善根回向亦复如是,一切众生不能损坏。

 pì rú zhēn rú,zhào míng wèi tǐ;

 譬如真如,照明为体;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yǐ pǔ zhào míng ér wèi qí xìng。

 善根回向亦复如是,以普照明而为其性。

 pì rú zhēn rú,wú suǒ bù zài;

 譬如真如,无所不在;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yú yī qiè chù xī wú bù zài。

 善根回向亦复如是,于一切处悉无不在。

 pì rú zhēn rú,biàn yī qiè shí;

 譬如真如,遍一切时;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,biàn yī qiè shí。

 善根回向亦复如是,遍一切时。

 pì rú zhēn rú,xìng cháng qīng jìng;

 譬如真如,性常清净;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,zhù yú shì jiān ér tǐ qīng jìng。

 善根回向亦复如是,住于世间而体清净。

 pì rú zhēn rú,yú fǎ wú ài;

 譬如真如,于法无碍;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,zhōu xíng yī qiè ér wú suǒ ài。

 善根回向亦复如是,周行一切而无所碍。

 pì rú zhēn rú,wèi zhòng fǎ yǎn;

 譬如真如,为众法眼

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,néng wéi yī qiè zhòng shēng zuò yǎn。

 善根回向亦复如是,能为一切众生作眼。

 pì rú zhēn rú,xìng wú láo juàn;

 譬如真如,性无劳倦;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,xiū xíng yī qiè pú sà zhū xíng héng wú láo juàn。

 善根回向亦复如是,修行一切菩萨诸行恒无劳倦。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng shén shēn;

 譬如真如,体性甚深;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,qí xìng shén shēn。

 善根回向亦复如是,其性甚深。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu yī wù;

 譬如真如,无有一物;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,le zhī qí xìng wú yǒu yī wù。

 善根回向亦复如是,了知其性无有一物。

 pì rú zhēn rú,xìng fēi chū xiàn;

 譬如真如,性非出现;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,qí tǐ wēi miào,nán kě dé jiàn。

 善根回向亦复如是,其体微妙,难可得见。

 pì rú zhēn rú,lí zhòng gòu yì;

 譬如真如,离众垢翳;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,huì yǎn qīng jìng,lí zhū chī yì。

 善根回向亦复如是,慧眼清净,离诸痴翳。

 pì rú zhēn rú,xìng wú yǔ děng;

 譬如真如,性无与等;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 chéng jiù yī qiè zhū pú sà xíng zuì shàng wú děng。

 成就一切诸菩萨行最上无等。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng jì jìng;

 譬如真如,体性寂静;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,shàn néng suí shùn jì jìng zhī fǎ。

 善根回向亦复如是,善能随顺寂静之法。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu gēn běn;

 譬如真如,无有根本;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,néng rù yī qiè wú gēn běn fǎ。

 善根回向亦复如是,能入一切无根本法。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng wú biān;

 譬如真如,体性无边;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,jìng zhū zhòng shēng,qí shù wú biān。

 善根回向亦复如是,净诸众生,其数无边。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng wú zhe;

 譬如真如,体性无著;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,bì jìng yuǎn lí yī qiè zhū zhe。

 善根回向亦复如是,毕竟远离一切诸著。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu zhàng ài;

 譬如真如,无有障碍;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,chú miè yī qiè shì jiān zhàng ài。

 善根回向亦复如是,除灭一切世间障碍。

 pì rú zhēn rú,fēi shì suǒ xíng;

 譬如真如,非世所行;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,fēi zhū shì jiān zhī suǒ néng xíng。

 善根回向亦复如是,非诸世间之所能行。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng wú zhù;

 譬如真如,体性无住;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yī qiè shēng sǐ jiē fēi suǒ zhù。

 善根回向亦复如是,一切生死皆非所住。

 pì rú zhēn rú,xìng wú suǒ zuò;

 譬如真如,性无所作;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yī qiè suǒ zuò xī jiē shě lí。

 善根回向亦复如是,一切所作悉皆舍离。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng ān zhù;

 譬如真如,体性安住;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,ān zhù zhēn shí。

 善根回向亦复如是,安住真实。

 pì rú zhēn rú,yǔ yī qiè fǎ ér gòng xiāng yìng;

 譬如真如,与一切法而共相应;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 yǔ zhū pú sà tīng wén xiū xí ér gòng xiāng yìng。

 与诸菩萨听闻修习而共相应。

 pì rú zhēn rú,yī qiè fǎ zhōng,xìng cháng píng děng;

 譬如真如,一切法中,性常平等;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yú zhū shì jiān xiū píng děng xíng。

 善根回向亦复如是,于诸世间修平等行。

 pì rú zhēn rú,bù lí zhū fǎ;

 譬如真如,不离诸法;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,jǐn wèi lái jì bù shě shì jiān。

 善根回向亦复如是,尽未来际不舍世间。

 pì rú zhēn rú,yī qiè fǎ zhōng,bì jìng wú jìn;

 譬如真如,一切法中,毕竟无尽;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yú zhū zhòng shēng huí xiàng wú jìn。

 善根回向亦复如是,于诸众生回向无尽。

 pì rú zhēn rú,yǔ yī qiè fǎ wú yǒu xiāng wéi;

 譬如真如,与一切法无有相违;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,bù wéi sān shì yī qiè fó fǎ。

 善根回向亦复如是,不违三世一切佛法。

 pì rú zhēn rú,pǔ shè zhū fǎ;

 譬如真如,普摄诸法;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,jǐn shè yī qiè zhòng shēng shàn gēn。

 善根回向亦复如是,尽摄一切众生善根。

 pì rú zhēn rú,yǔ yī qiè fǎ tóng qí tǐ xìng;

 譬如真如,与一切法同其体性;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yǔ sān shì fó tóng yī tǐ xìng。

 善根回向亦复如是,与三世佛同一体性。

 pì rú zhēn rú,yǔ yī qiè fǎ bù xiāng shě lí;

 譬如真如,与一切法不相舍离;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,shè chí yī qiè shì、chū shì fǎ。

 善根回向亦复如是,摄持一切世、出世法。

 pì rú zhēn rú,wú néng yìng bì;

 譬如真如,无能映蔽;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yī qiè shì jiān wú néng yìng bì。

 善根回向亦复如是,一切世间无能映蔽。

 pì rú zhēn rú,bù kě dòng yáo;

 譬如真如,不可动摇;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yī qiè mó yè wú néng dòng yáo。

 善根回向亦复如是,一切魔业无能动摇。

 pì rú zhēn rú,xìng wú gòu zhuó;

 譬如真如,性无垢浊;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,xiū pú sà xíng wú yǒu gòu zhuó。

 善根回向亦复如是,修菩萨行无有垢浊。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu biàn yì;

 譬如真如,无有变易;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,mǐn niàn zhòng shēng,xīn wú biàn yì。

 善根回向亦复如是,愍念众生,心无变易。

 pì rú zhēn rú,bù kě qióng jìn;

 譬如真如,不可穷尽;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,fēi zhū shì fǎ suǒ néng qióng jìn。

 善根回向亦复如是,非诸世法所能穷尽。

 pì rú zhēn rú,xìng cháng jué wù;

 譬如真如,性常觉悟

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,pǔ néng jué wù yī qiè zhū fǎ。

 善根回向亦复如是,普能觉悟一切诸法。

 pì rú zhēn rú,bù kě shī huài;

 譬如真如,不可失坏;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yú zhū zhòng shēng qǐ shèng zhì yuàn,

 善根回向亦复如是,于诸众生起胜志愿,

 yǒng bù shī huài。

 永不失坏。

 pì rú zhēn rú,néng dà zhào míng;

 譬如真如,能大照明;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yǐ dà zhì guāng zhào zhū shì jiān。

 善根回向亦复如是,以大智光照诸世间。

 pì rú zhēn rú,bù kě yán shuō;

 譬如真如,不可言说;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yī qiè yán yǔ suǒ bù kě shuō。

 善根回向亦复如是,一切言语所不可说。

 pì rú zhēn rú,chí zhū shì jiān;

 譬如真如,持诸世间;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,néng chí yī qiè pú sà zhū xíng。

 善根回向亦复如是,能持一切菩萨诸行。

 pì rú zhēn rú,suí shì yán shuō;

 譬如真如,随世言说;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,suí shùn yī qiè zhì huì yán shuō。

 善根回向亦复如是,随顺一切智慧言说。

 pì rú zhēn rú,biàn yī qiè fǎ;

 譬如真如,遍一切法;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,biàn yú shí fāng yī qiè fó shā,

 善根回向亦复如是,遍于十方一切佛刹,

 xiàn dà shén tōng,chéng děng zhèng jué。

 现大神通,成等正觉。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu fèn bié;

 譬如真如,无有分别;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yú zhū shì jiān,wú suǒ fēn bié。

 善根回向亦复如是,于诸世间,无所分别。

 pì rú zhēn rú,biàn yī qiè shēn;

 譬如真如,遍一切身;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,biàn shí fāng shā wú liáng shēn zhōng。

 善根回向亦复如是,遍十方刹无量身中。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng wú shēng;

 譬如真如,体性无生;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,fāng biàn shì shēng ér wú suǒ shēng。

 善根回向亦复如是,方便示生而无所生。

 pì rú zhēn rú,wú suǒ bù zài;

 譬如真如,无所不在;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,shí fāng sān shì zhū fó tǔ zhōng,

 善根回向亦复如是,十方三世诸佛土中,

 pǔ xiàn shén tōng ér wú bù zài。

 普现神通而无不在。

 pì rú zhēn rú,biàn zài yú yè;

 譬如真如,遍在于夜;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yú yī qiè yè,

 善根回向亦复如是,于一切夜,

 fàng dà guāng míng,shī zuò fó shì。

 放大光明,施作佛事。

 pì rú zhēn rú,biàn zài yú zhòu;

 譬如真如,遍在于昼;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,xī lìng yī qiè zài zhòu zhòng shēng,

 善根回向亦复如是,悉令一切在昼众生,

 jiàn fó shén biàn,yǎn bù tuì lún,lí gòu qīng jìng,wú kōng guò zhě。

 见佛神变,演不退轮,离垢清净,无空过者。

 pì rú zhēn rú,biàn zài bàn yuè jí yǐ yī yuè;

 譬如真如,遍在半月及以一月;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yú zhū shì jiān cì dì shí jié,

 善根回向亦复如是,于诸世间次第时节,

 dé shàn fāng biàn,yú yī niàn zhōng zhī yī qiè shí。

 得善方便,于一念中知一切时。

 pì rú zhēn rú,biàn zài nián suì;

 譬如真如,遍在年岁;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,zhù wú liàng jié míng liǎo chéng shú,

 善根回向亦复如是,住无量劫明了成熟,

 yī qiè zhū gēn jiē lìng yuán mǎn。

 一切诸根皆令圆满。

 pì rú zhēn rú,biàn chéng huài jié;

 譬如真如,遍成坏劫;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,zhù yī qiè jié qīng jìng wú rǎn,

 善根回向亦复如是,住一切劫清净无染,

 jiào huà zhòng shēng xián lìng qīng jìng。

 教化众生咸令清净。

 pì rú zhēn rú,jǐn wèi lái jì;

 譬如真如,尽未来际;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,jǐn wèi lái jì,

 善根回向亦复如是,尽未来际,

 xiū zhū pú sà qīng jìng miào xíng,chéng mǎn dà yuàn wú yǒu tuì zhuǎn。

 修诸菩萨清净妙行,成满大愿无有退转。

 pì rú zhēn rú,biàn zhù sān shì;

 譬如真如,遍住三世;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 lìng zhū zhòng shēng yú yī chà nà jiàn sān shì fó,

 令诸众生于一刹那见三世佛,

 wèi zēng yī niàn ér yǒu shě lí。

 未曾一念而有舍离。

 pì rú zhēn rú,biàn yī qiè chù;

 譬如真如,遍一切处;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,chāo chū sān jiè,

 善根回向亦复如是,超出三界

 zhōu xíng yī qiè,xī dé zì zài。

 周行一切,悉得自在。

 pì rú zhēn rú,zhù yǒu wú fǎ;

 譬如真如,住有无法;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,le dá yī qiè yǒu wú zhī fǎ bì jìng qīng jìng。

 善根回向亦复如是,了达一切有无之法毕竟清净。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng qīng jìng;

 譬如真如,体性清净;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,néng yǐ fāng biàn jí zhù dào fǎ,

 善根回向亦复如是,能以方便集助道法,

 jìng zhì yī qiè zhū pú sà xíng。

 净治一切诸菩萨行。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng míng jié;

 譬如真如,体性明洁;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,lìng zhū pú sà xī dé sān mèi míng jié zhī xīn。

 善根回向亦复如是,令诸菩萨悉得三昧明洁之心。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng wú gòu;

 譬如真如,体性无垢;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yuǎn lí zhū gòu,mǎn zú yī qiè zhū qīng jìng yì。

 善根回向亦复如是,远离诸垢,满足一切诸清净意。

 pì rú zhēn rú,wú wǒ、wǒ suǒ;

 譬如真如,无我、我所;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yǐ wú wǒ、wǒ suǒ qīng jìng zhī xīn,

 善根回向亦复如是,以无我、我所清净之心,

 chōng mǎn shí fāng zhū fó guó tǔ。

 充满十方诸佛国土。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng píng děng;

 譬如真如,体性平等;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,huò dé píng děng yī qiè zhì zhì,

 善根回向亦复如是,获得平等一切智智,

 zhào le zhū fǎ,lí zhū chī yì。

 照了诸法,离诸痴翳。

 pì rú zhēn rú,chāo zhū shù liàng;

 譬如真如,超诸数量;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 yǔ chāo shù liàng yī qiè zhì chéng dà lì fǎ cáng ér tóng zhǐ zhù,

 与超数量一切智乘大力法藏而同止住,

 xìng biàn shí fāng yī qiè shì jiè guǎng dà fǎ yún。

 兴遍十方一切世界广大法云。

 pì rú zhēn rú,píng děng ān zhù;

 譬如真如,平等安住;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,fā shēng yī qiè zhū pú sà xíng,

 善根回向亦复如是,发生一切诸菩萨行,

 píng děng zhù yú yī qiè zhì dào。

 平等住于一切智道。

 pì rú zhēn rú,biàn zhù yī qiè zhū zhòng shēng jiè;

 譬如真如,遍住一切诸众生界;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,mǎn zú wú ài yī qiè zhǒng zhì,

 善根回向亦复如是,满足无碍一切种智,

 yú zhòng shēng jiè xī xiàn zài qián。

 于众生界悉现在前。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu fèn bié,pǔ zhù yī qiè yīn shēng zhì zhōng;

 譬如真如,无有分别,普住一切音声智中;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,jù zú yī qiè zhū yán yīn zhì,

 善根回向亦复如是,具足一切诸言音智,

 néng pǔ shì xiàn zhǒng zhǒng yán yīn,kāi shì zhòng shēng。

 能普示现种种言音,开示众生。

 pì rú zhēn rú,yǒng lí shì jiān;

 譬如真如,永离世间;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,pǔ shǐ zhòng shēng yǒng chū shì jiān。

 善根回向亦复如是,普使众生永出世间。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng guǎng dà;

 譬如真如,体性广大;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 xī néng shòu chí qù、lái、jīn shì guǎng dà fó fǎ,héng bù wàng shī,

 悉能受持去、来、今世广大佛法,恒不忘失,

 qín xiū yī qiè pú sà zhū xíng。

 勤修一切菩萨诸行。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu jiàn xī;

 譬如真如,无有间息;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 wèi yù ān chǔ yī qiè zhòng shēng yú dà zhì dì,

 为欲安处一切众生于大智地,

 yú yī qiè jié xiū pú sà xíng wú yǒu jiàn xī。

 于一切劫修菩萨行无有间息。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng kuān guǎng,biàn yī qiè fǎ;

 譬如真如,体性宽广,遍一切法;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,jìng niàn wú ài,

 善根回向亦复如是,净念无碍,

 pǔ shè yī qiè kuān guǎng fǎ mén。

 普摄一切宽广法门。

 pì rú zhēn rú,biàn shè qún pǐn;

 譬如真如,遍摄群品;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,zhèng dé wú liàng pǐn lèi zhī zhì,

 善根回向亦复如是,证得无量品类之智,

 xiū zhū pú sà zhēn shí miào xíng。

 修诸菩萨真实妙行。

 pì rú zhēn rú,wú suǒ qǔ zhe;

 譬如真如,无所取著;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yú yī qiè fǎ jiē wú suǒ qǔ,

 善根回向亦复如是,于一切法皆无所取,

 chú miè yī qiè shì jiān qǔ zhe,pǔ lìng qīng jìng。

 除灭一切世间取著,普令清净。

 pì rú zhēn rú,tǐ xìng bù dòng;

 譬如真如,体性不动;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,ān zhù pǔ xián yuán mǎn xíng yuàn,

 善根回向亦复如是,安住普贤圆满行愿,

 bì jìng bù dòng。

 毕竟不动。

 pì rú zhēn rú,shì fó jìng jiè;

 譬如真如,是佛境界;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 lìng zhū zhòng shēng mǎn zú yī qiè dà zhì jìng jiè,

 令诸众生满足一切大智境界,

 miè fán nǎo jìng xī lìng qīng jìng。

 灭烦恼境悉令清净。

 pì rú zhēn rú,wú néng zhì fú;

 譬如真如,无能制伏;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 bù wéi yī qiè zhòng mó shì yè、wài dào xié lùn zhī suǒ zhì fú。

 不为一切众魔事业、外道邪论之所制伏。

 pì rú zhēn rú,fēi shì kě xiū,fēi bù kě xiū;

 譬如真如,非是可修,非不可修;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,shě lí yī qiè wàng xiǎng qǔ zhe,

 善根回向亦复如是,舍离一切妄想取著,

 yú xiū、bù xiū wú suǒ fēn bié。

 于修、不修无所分别。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu tuì shě;

 譬如真如,无有退舍;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,cháng jiàn zhū fó,fā pú tí xīn,

 善根回向亦复如是,常见诸佛,发菩提心,

 dà shì zhuāng yán,yǒng wú tuì shě。

 大誓庄严,永无退舍。

 pì rú zhēn rú,pǔ shè yī qiè shì jiān yán yīn;

 譬如真如,普摄一切世间言音;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 néng dé yī qiè chā bié yán yīn shén tōng zhì huì,

 能得一切差别言音神通智慧,

 pǔ fā yī qiè zhǒng zhǒng yán cí。

 普发一切种种言词。

 pì rú zhēn rú,yú yī qiè fǎ wú suǒ xī qiú;

 譬如真如,于一切法无所希求;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 lìng zhū zhòng shēng chéng pǔ xián chéng ér dé chū lí,

 令诸众生乘普贤乘而得出离,

 yú yī qiè fǎ wú suǒ tān qiú。

 于一切法无所贪求。

 pì rú zhēn rú,zhù yī qiè dì;

 譬如真如,住一切地;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,lìng yī qiè zhòng shēng shě shì jiān dì,

 善根回向亦复如是,令一切众生舍世间地,

 zhù zhì huì dì,yǐ pǔ xián xíng ér zì zhuāng yán。

 住智慧地,以普贤行而自庄严。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu duàn jué;

 譬如真如,无有断绝;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,yú yī qiè fǎ dé wú suǒ wèi,

 善根回向亦复如是,于一切法得无所畏,

 suí qí lèi yīn,chǔ chù yǎn shuō,wú yǒu duàn jué。

 随其类音,处处演说,无有断绝。

 pì rú zhēn rú,shě lí zhū lòu;

 譬如真如,舍离诸漏;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù fǎ zhì,

 善根回向亦复如是,令一切众生成就法智,

 le dá yú fǎ,yuán mǎn pú tí wú lòu gōng dé。

 了达于法,圆满菩提无漏功德。

 pì rú zhēn rú,wú yǒu shǎo fǎ ér néng huài luàn,

 譬如真如,无有少法而能坏乱,

 lìng qí shǎo fēn fēi shì jué wù;

 令其少分非是觉悟;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,pǔ lìng kāi wù yī qiè zhū fǎ,

 善根回向亦复如是,普令开悟一切诸法,

 qí xīn wú liàng biàn zhōu fǎ jiè。

 其心无量遍周法界。

 pì rú zhēn rú,guò qù fēi shǐ,wèi lái fēi mò,xiàn zài fēi yì;

 譬如真如,过去非始,未来非末,现在非异;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,

 善根回向亦复如是,

 wèi yī qiè zhòng shēng xīn xīn héng qǐ pú tí xīn yuàn,

 为一切众生新新恒起菩提心愿,

 pǔ shǐ qīng jìng,yǒng lí shēng sǐ。

 普使清净,永离生死。

 pì rú zhēn rú,yú sān shì zhōng wú suǒ fēn bié;

 譬如真如,于三世中无所分别;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,xiàn zài niàn niàn xīn cháng jué wù,

 善根回向亦复如是,现在念念心常觉悟,

 guò qù、wèi lái jiē xī qīng jìng。

 过去、未来皆悉清净。

 pì rú zhēn rú,chéng jiù yī qiè zhū fó pú sà;

 譬如真如,成就一切诸佛菩萨;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,fā qǐ yī qiè dà yuàn fāng biàn,

 善根回向亦复如是,发起一切大愿方便,

 chéng jiù zhū fó guǎng dà zhì huì。

 成就诸佛广大智慧。

 pì rú zhēn rú,jiū jìng qīng jìng,bù yǔ yī qiè zhū fán nǎo jù;

 譬如真如,究竟清净,不与一切诸烦恼俱;

 shàn gēn huí xiàng yì fù rú shì,néng miè yī qiè zhòng shēng fán nǎo,

 善根回向亦复如是,能灭一切众生烦恼,

 yuán mǎn yī qiè qīng jìng zhì huì。’

 圆满一切清净智慧。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,dé yī qiè fó shā píng děng,

 “佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,得一切佛刹平等,

 pǔ yán jìng yī qiè shì jiè gù;

 普严净一切世界故;

 dé yī qiè zhòng shēng píng děng,pǔ wèi zhuǎn wú ài fǎ lún gù;

 得一切众生平等,普为转无碍法錀故;

 dé yī qiè pú sà píng děng,pǔ chū shēng yī qiè zhì yuàn gù;

 得一切菩萨平等,普出生一切智愿故;

 dé yī qiè zhū fó píng děng,guān chá zhū fó tǐ wú èr gù;

 得一切诸佛平等,观察诸佛体无二故;

 dé yī qiè fǎ píng děng,pǔ zhī zhū fǎ xìng wú yì gù;

 得一切法平等,普知诸法性无易故;

 dé yī qiè shì jiān píng děng,yǐ fāng biàn zhì shàn jiě yī qiè yǔ yán dào gù;

 得一切世间平等,以方便智善解一切语言道故;

 dé yī qiè pú sà xíng píng děng,suí zhǒng shàn gēn jǐn huí xiàng gù;

 得一切菩萨行平等,随种善根尽回向故;

 dé yī qiè shí píng děng,qín xiū fó shì,yú yī qiè shí wú duàn jué gù;

 得一切时平等,勤修佛事,于一切时无断绝故;

 dé yī qiè yè guǒ píng děng,

 得一切业果平等,

 yú shì、chū shì suǒ yǒu shàn gēn jiē wú rǎn zhe,xián jiū jìng gù;

 于世、出世所有善根皆无染著,咸究竟故;

 dé yī qiè fó zì zài shén tōng píng děng,suí shùn shì jiān xiàn fó shì gù。

 得一切佛自在神通平等,随顺世间现佛事故。

 

 ”fó zǐ!shì wèi pú sà mó hē sà dì bā zhēn rú xiāng huí xiàng。

 “佛子!是为菩萨摩诃萨第八真如相回向。

 pú sà mó hē sà zhù cǐ huí xiàng,zhèng dé wú liàng qīng jìng fǎ mén,

 菩萨摩诃萨住此回向,证得无量清净法门,

 néng wéi rú lái dà shī zi hǒu,zì zài wú wèi;

 能为如来大师子吼,自在无畏;

 yǐ shàn fāng biàn,jiào huà chéng jiù wú liàng pú sà,

 以善方便,教化成就无量菩萨,

 yú yī qiè shí wèi zēng xiū xī;

 于一切时未曾休息;

 dé fó wú liàng yuán mǎn zhī shēn,yī shēn chōng biàn yī qiè shì jiè;

 得佛无量圆满之身,一身充遍一切世界;

 dé fó wú liàng yuán mǎn yīn shēng,yī yīn kāi wù yī qiè zhòng shēng;

 得佛无量圆满音声,一音开悟一切众生;

 dé fó wú liàng yuán mǎn zhī lì,

 得佛无量圆满之力,

 yī máo kǒng zhōng pǔ néng róng nà yī qiè guó tǔ;

 一毛孔中普能容纳一切国土;

 dé fó wú liàng yuán mǎn shén tōng,zhì zhū zhòng shēng yú yī chén zhōng;

 得佛无量圆满神通,置诸众生于一尘中;

 dé fó wú liàng yuán mǎn jiě tuō,

 得佛无量圆满解脱

 yú yī zhòng shēng shēn shì xiàn yī qiè zhū fó jìng jiè,chéng děng zhèng jué;

 于一众生身示现一切诸佛境界,成等正觉;

 dé fó wú liàng yuán mǎn sān mèi,

 得佛无量圆满三昧,

 yī sān mèi zhōng pǔ néng shì xiàn yī qiè sān mèi;

 一三昧中普能示现一切三昧;

 dé fó wú liàng yuán mǎn biàn cái,shuō yī jù fǎ,

 得佛无量圆满辩才,说一句法,

 qióng wèi lái jì ér bù kě jǐn,xī chú yī qiè zhòng shēng yí huò;

 穷未来际而不可尽,悉除一切众生疑惑;

 dé fó wú liàng yuán mǎn zhòng shēng,jù fó shí lì,

 得佛无量圆满众生,具佛十力,

 jǐn zhòng shēng jiè shì chéng zhèng jué。

 尽众生界示成正觉。

 fó zǐ!shì wèi pú sà mó hē sà yǐ yī qiè shàn gēn shùn zhēn rú xiāng huí xiàng。“

 佛子!是为菩萨摩诃萨以一切善根顺真如相回向。”

 

 ěr shí,jīn gāng chuáng pú sà chéng fó wēi lì,

 尔时,金刚幢菩萨承佛威力,

 pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 普观十方而说颂言:

 

 ”pú sà zhì lè cháng ān zhù,zhèng niàn jiān gù lí chī huò,

 “菩萨志乐常安住,正念坚固离痴惑,

 qí xīn shàn ruǎn héng qīng liáng,jī jí wú biān gōng dé xíng。

 其心善软恒清凉,积集无边功德行

 pú sà qiān shùn wú wéi nì,suǒ yǒu zhì yuàn xī qīng jìng,

 菩萨谦顺无违逆,所有志愿悉清净,

 yǐ dé zhì huì dà guāng míng,shàn néng zhào le yī qiè yè。

 已得智慧大光明,善能照了一切业。

 pú sà sī wéi yè guǎng dà,zhǒng zhǒng chā bié shén xī yǒu,

 菩萨思惟业广大,种种差别甚希有,

 jué yì xiū xíng wú tuì zhuǎn,yǐ cǐ ráo yì zhū qún shēng。

 决意修行无退转,以此饶益诸群生。

 zhū yè chā bié wú liàng zhǒng,pú sà yī qiè qín xiū xí,

 诸业差别无量种,菩萨一切勤修习,

 suí shùn zhòng shēng bù wéi yì,pǔ lìng xīn jìng shēng huān xǐ。

 随顺众生不违意,普令心净生欢喜。

 yǐ shēng diào yù rén zūn dì,lí zhū rè nǎo xīn wú ài,

 已升调御人尊地,离诸热恼心无碍,

 yú fǎ yú yì xī shàn zhī,wèi lì qún shēng zhuǎn qín xí。

 于法于义悉善知,为利群生转勤习。

 pú sà suǒ xiū zhòng shàn xíng,wú liàng wú shù zhǒng zhǒng bié,

 菩萨所修众善行,无量无数种种别,

 yú bǐ yī qiē fēn bié zhī,wèi lì qún shēng gù huí xiàng。

 于彼一切分别知,为利群生故回向。

 yǐ miào zhì huì héng guān chá,jiū jìng guǎng dà zhēn shí lǐ,

 以妙智慧恒观察,究竟广大真实理,

 duàn zhū yǒu chǔ xī wú yú,rú bǐ zhēn rú shàn huí xiàng。

 断诸有处悉无余,如彼真如善回向。

 pì rú zhēn rú biàn yī qiè,rú shì pǔ shè zhū shì jiān,

 譬如真如遍一切,如是普摄诸世间,

 pú sà yǐ cǐ xīn huí xiàng,xī lìng zhòng shēng wú suǒ zhe。

 菩萨以此心回向,悉令众生无所著。

 pú sà yuàn lì biàn yī qiè,pì rú zhēn rú wú bù zài,

 菩萨愿力遍一切,譬如真如无不在,

 ruò jiàn bú jiàn niàn xī zhōu,xī yǐ gōng dé ér huí xiàng。

 若见不见念悉周,悉以功德而回向。

 yè zhōng suí zhù zhòu yì zhù,bàn yuè yī yuè yì suí zhù,

 夜中随住昼亦住,半月一月亦随住,

 ruò nián ruò jié xī zhù zhōng,zhēn rú rú shì xíng yì rán。

 若年若劫悉住中,真如如是行亦然。

 suǒ yǒu sān shì jí shā tǔ,yī qiè zhòng shēng yǔ zhū fǎ,

 所有三世及刹土,一切众生与诸法,

 xī zhù qí zhōng wú suǒ zhù,yǐ rú shì xíng ér huí xiàng。

 悉住其中无所住,以如是行而回向。

 pì rú zhēn rú běn zì xìng,pú sà rú shì fā dà xīn,

 譬如真如本自性,菩萨如是发大心,

 zhēn rú suǒ zài wú bù zài,yǐ rú shì xíng ér huí xiàng。

 真如所在无不在,以如是行而回向。

 pì rú zhēn rú běn zì xìng,qí zhōng wèi zēng yǒu yī fǎ,

 譬如真如本自性,其中未曾有一法,

 bù dé zì xìng shì zhēn xìng,yǐ rú shì yè ér huí xiàng。

 不得自性是真性,以如是业而回向。

 rú zhēn rú xiāng yè yì ěr,rú zhēn rú xìng yè yì ěr,

 如真如相业亦尔,如真如性业亦尔,

 rú zhēn rú xìng běn zhēn shí,yè yì rú shì tóng zhēn rú。

 如真如性本真实,业亦如是同真如。

 pì rú zhēn rú wú biān jì,yè yì rú shì wú yǒu biān,

 譬如真如无边际,业亦如是无有边,

 ér yú qí zhōng wú fù zhe,shì gù cǐ yè dé qīng jìng。

 而于其中无缚著,是故此业得清净。

 rú shì cōng huì zhēn fó zǐ,zhì yuàn jiān gù bù dòng yáo,

 如是聪慧真佛子,志愿坚固不动摇,

 yǐ qí zhì lì shàn tōng dá,rù yú zhū fó fāng biàn cáng。

 以其智力善通达,入于诸佛方便藏。

 jué wù fǎ wáng zhēn shí fǎ,yú zhōng wú zhe yì wú fù,

 觉悟法王真实法,于中无著亦无缚,

 rú shì zì zài xīn wú ài,wèi zēng jiàn yǒu yī fǎ qǐ。

 如是自在心无碍,未曾见有一法起。

 rú lái fǎ shēn suǒ zuò yè,yī qiè shì jiān rú bǐ xiāng,

 如来法身所作业,一切世间如彼相,

 shuō zhū fǎ xiāng jiē wú xiāng,zhī rú shì xiāng shì zhī fǎ。

 说诸法相皆无相,知如是相是知法。

 pú sà zhù shì bù sī yì,yú zhōng sī yì bù kě jǐn,

 菩萨住是不思议,于中思议不可尽,

 rù cǐ bù kě sī yì chǔ,sī yǔ fēi sī jiē jì miè。

 入此不可思议处,思与非思皆寂灭。

 rú shì sī wéi zhū fǎ xìng,le dá yī qiè yè chā bié,

 如是思惟诸法性,了达一切业差别,

 suǒ yǒu wǒ zhí jiē chú miè,zhù yú gōng dé wú néng dòng。

 所有我执皆除灭,住于功德无能动。

 pú sà yī qiè yè guǒ bào,xī wèi wú jìn zhì suǒ yìn,

 菩萨一切业果报,悉为无尽智所印,

 rú shì wú jìn zì xìng jǐn,shì gù wú jìn fāng biàn miè。

 如是无尽自性尽,是故无尽方便灭。

 pú sà guān xīn bù zài wài,yì fù bù dé zài yú nèi,

 菩萨观心不在外,亦复不得在于内,

 zhī qí xīn xìng wú suǒ yǒu,wǒ fǎ jiē lí yǒng jì miè。

 知其心性无所有,我法皆离永寂灭。

 bǐ zhū fó zǐ rú shì zhī,yī qiè fǎ xìng cháng kōng jì,

 彼诸佛子如是知,一切法性常空寂,

 wú yǒu yī fǎ néng zào zuò,tóng yú zhū fó wù wú wǒ。

 无有一法能造作,同于诸佛悟无我。

 le zhī yī qiè zhū shì jiān,xī yǔ zhēn rú xìng xiāng děng,

 了知一切诸世间,悉与真如性相等,

 jiàn shì bù kě sī yì xiāng,shì zé néng zhī wú xiāng fǎ。

 见是不可思议相,是则能知无相法。

 ruò néng zhù shì shèn shēn fǎ,cháng lè xiū xíng pú sà xíng,

 若能住是甚深法,常乐修行菩萨行,

 wèi yù lì yì zhū qún shēng,dà shì zhuāng yán wú tuì zhuǎn。

 为欲利益诸群生,大誓庄严无退转。

 shì zé chāo guò yú shì jiān,bù qǐ shēng sǐ wàng fēn bié,

 是则超过于世间,不起生死妄分别,

 le dá qí xīn rú huàn huà,qín xiū zhòng xíng dù qún shēng。

 了达其心如幻化,勤修众行度群生。

 pú sà zhèng niàn guān shì jiān,yī qiè jiē cóng yè yuán dé,

 菩萨正念观世间,一切皆从业缘得,

 wèi yù jiù dù xiū zhū xíng,pǔ shè sān jiè wú yí zhě。

 为欲救度修诸行,普摄三界无遗者。

 le zhī zhòng shēng zhǒng zhǒng yì,xī shì xiǎng xíng suǒ fēn bié,

 了知众生种种异,悉是想行所分别,

 yú cǐ guān chá xī míng liǎo,ér bù huài yú zhū fǎ xìng。

 于此观察悉明了,而不坏于诸法性。

 zhì zhě le zhī zhū fó fǎ,yǐ rú shì xíng ér huí xiàng,

 智者了知诸佛法,以如是行而回向,

 āi mǐn yī qiè zhū zhòng shēng,lìng yú shí fǎ zhèng sī wéi。"

 哀愍一切诸众生,令于实法正思惟。”

热文推荐

 • 卷一至卷五

   如是我闻:一时,佛在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉。其地坚固,金刚所成,上妙宝轮及众宝华、清净摩尼以为严饰,诸色相海无边显现;摩尼为幢,常放光明,恒出妙音;众宝罗网、妙香华缨周匝垂布;摩尼宝王变现自在,雨无尽宝及众妙华分散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切庄严于中影现。其菩提树高显殊特,金刚为身,琉璃为干

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 大方广佛华严经译文

   《白话华严经》系“地球禅者”洪启嵩老师首次以导读、原典、白话语译、注释并举的方式,将《华严经》这部“经中之王”呈现于读者面前,帮助读者“ 依据《华严经》中所说的正见,仔细思惟,慢慢用心思量,以此正想,破除一切思惟思量分别境界,以思惟来破除心里的障碍,到最后证入无障碍的境界 ”。

 • 卷六至卷十

   尔时,诸菩萨及一切世间主,作是思惟:「云何是诸佛地?云何是诸佛境界?云何是诸佛加持?云何是诸佛所行?云何是诸佛力?云何是诸佛无所畏?云何是诸佛三昧?云何是诸佛神通?云何是诸佛自在?云何是诸佛无能摄取?云何是诸佛眼?云何是诸佛耳?云何是诸佛鼻?云何是诸佛舌?云何是诸佛身?云何是诸佛意?云何是诸佛身光?云何是诸佛光明?

精彩文章

 • 宏海法师《楞严经·卷十》

  (宏海法师)佛言:端正发心,防止魔障。《楞严经·卷十》 宏海法师为大家开示色界十八天,无色界四天,阿修罗趣以及50种阴魔,让各位师兄对三界、禅定有真正系统性地了解,并学会自查。

 • 阿耨多罗三藐三菩提是什么意思?如何看待?

  (净因法师) 「阿耨多罗」其实是无上,也就是最高的。「三藐」即正等,正确的。「三菩提」即正觉的意思。「阿耨多罗三藐三菩提」就是无上正等正觉的意思。我们在学习佛法的时候,可以把阿耨多罗三藐三菩提当成法。当我们学成后,阿耨多罗三藐三菩提是一种无上正等正觉的智慧,最

 • 为什么受持读诵《金刚经》能够消灭业障?

  (心默法师) 我们学习《金刚经》就像装了一个杀毒软体,它会寻找电脑里面的垃圾,如同清理我们头脑中的垃圾软体一样对我们的思维方式,进行杀毒。为什么能够灭业障?通过学习般若的法门,对我们思维中错误的认识进行改变。就是通过改变我们错误的思维,来改变错误的行为,通过改变错误的行为,从而改变我们的业力,实际上它是三个过程。

 • 为什么说见到《金刚经》要像见到佛塔一样?

  (圣静法师) 我们都知道,佛在世时,以佛为师;佛灭度后,以戒为师,也可以说以法为师,而《金刚经》乃是佛陀留下来的智慧,包含了般若的重要思想,所以,我们见到《金刚经》的时候,要像见到佛一样尊敬。那为什么见到《金刚经》要当做是佛塔一样呢?我们要知道佛塔在古时候是做什么用的。佛塔的起源,可以追溯到释迦牟尼佛以前。像《四分律》、《五分律》

 • 愤怒的时候念《心经》有用吗?

  (吉祥法师) 内心非常乱的时候,念心经只是一种转移场景。因为你念经是嘴在念,并没有拿心在念,你内心还充满着一堆麻烦。所以我认为先要专注呼吸,让气息缓慢,让自己宁静下来以后再念经,之后再念经你会带上心去念,带上全身的生命来念《心经》,这个时候念就很管用。

 • 《维摩诘经》文殊师利问疾品第五

  (大虚法师)《维摩诘经》文殊师利问疾品第五中主人公维摩居士才刚刚出场,同时出场的还有大智大慧文殊菩萨,这一品中我们学习到了病从何处来?疾病的意义,以及心和念的修法。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000088号

沪ICP备05053011号-1