佛经大全 > 华严经 >

大方广佛华严经卷第二十九(内附念诵视频)

2020-06-30  [华严经]

大方广佛华严经》卷第二十九·十回向品第二十五之七(视频念诵版)

 

以上为《华严经》十回向品第二十五之七的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第二十九·十回向品第二十五之七(文字注音版)

 “fó zǐ!yún hé wéi pú sà mó hē sà děng suí shùn yī qiè zhòng shēng huí xiàng?

 “佛子!云何为菩萨摩诃萨等随顺一切众生回向?

 

 ”fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà suí suǒ jī jí yī qiè shàn gēn,suǒ wèi:

 “佛子!此菩萨摩诃萨随所积集一切善根,所谓:

 xiǎo shàn gēn、dà shàn gēn、guǎng shàn gēn、duō shàn gēn、wú liàng shàn gēn、

 小善根、大善根、广善根、多善根、无量善根、

 zhǒng zhǒng shàn gēn、wēi chén shù shàn gēn、ā sēng qí shàn gēn、

 种种善根、微尘数善根、阿僧祇善根、

 wú biān jì shàn gēn、bù kě sī shàn gēn、bù kě liàng shàn gēn、

 无边际善根、不可思善根、不可量善根、

 fó jìng jiè shàn gēn、fǎ jìng jiè shàn gēn、sēng jìng jiè shàn gēn、

 佛境界善根、法境界善根、僧境界善根、

 shàn zhī shí jìng jiè shàn gēn、yī qiè zhòng shēng jìng jiè shàn gēn、

 善知识境界善根、一切众生境界善根、

 fāng biàn shàn qiǎo jìng jiè shàn gēn、xiū zhū shàn xīn jìng jiè shàn gēn、

 方便善巧境界善根、修诸善心境界善根、

 nèi jìng jiè shàn gēn、wài jìng jiè shàn gēn、

 内境界善根、外境界善根、

 wú biān zhù dào fǎ jìng jiè shàn gēn、qín xiū yī qiè shě shàn gēn、

 无边助道法境界善根、勤修一切舍善根、

 lì shèng zhì jiū jìng chí jìng jiè shàn gēn、

 立胜志究竟持净戒善根、

 yī qiè shě wú bù shòu kān rěn shàn gēn、

 一切舍无不受堪忍善根、

 cháng yī jīng yī jìn xīn wú tuì shàn gēn、

 常一精一进心无退善根、

 yǐ dà fāng biàn rù wú liàng sān mèi shàn gēn、

 以大方便入无量三昧善根、

 yǐ zhì huì shàn guān chá shàn gēn、

 以智慧善观察善根、

 zhī yī qiè zhòng shēng xīn xíng chā bié shàn gēn、

 知一切众生心行差别善根、

 jí wú biān gōng dé shàn gēn、qín xiū xí pú sà yè xíng shàn gēn、

 集无边功德善根、勤修习菩萨业行善根、

 pǔ fù yù yī qiè shì jiān shàn gēn。

 普覆育一切世间善根。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà yú cǐ shàn gēn xiū xíng ān zhù,

 佛子!菩萨摩诃萨于此善根修行安住,

 qù rù shè shòu,jī jí bàn jù,wù jiě xīn jìng;

 趣入摄受,积集办具,悟解心净;

 kāi shì fā qǐ shí,dé kān rěn xīn,bì è qù mén;

 开示发起时,得堪忍心,闭恶趣门;

 shàn shè zhū gēn,wēi yí jù zú,yuǎn lí diān dǎo,zhèng xíng yuán mǎn;

 善摄诸根,威仪具足,远离颠倒,正行圆满

 kān wèi yī qiè zhū fó fǎ qì,néng zuò zhòng shēng fú dé liáng tián;

 堪为一切诸佛法器,能作众生福德良田;

 wèi fó suǒ niàn,zhǎng fó shàn gēn,zhù zhū fó yuàn,xíng zhū fó yè,

 为佛所念,长佛善根,住诸佛愿,行诸佛业,

 xīn dé zì zài,děng sān shì fó;

 心得自在,等三世佛;

 qù fó dào chǎng,rù rú lái lì,jù fó sè xiàng,chāo zhū shì jiān;

 趣佛道场,入如来力,具佛色相,超诸世间;

 bù lè shēng tiān,bù tān fù lè,bù zhe zhū xíng;

 不乐生天,不贪富乐,不著诸行;

 yī qiè shàn gēn xī yǐ huí xiàng,wèi zhū zhòng shēng gōng dé zhī cáng;

 一切善根悉以回向,为诸众生功德之藏;

 zhù jiū jìng dào,pǔ fù yī qiè,yú xū wàng dào zhōng bá chū zhòng shēng,

 住究竟道,普覆一切,于虚妄道中拔出众生,

 lìng qí ān zhù yī qiè shàn fǎ,biàn zhū jìng jiè wú duàn wú jìn;

 令其安住一切善法,遍诸境界无断无尽;

 kāi yī qiè zhì pú tí zhī mén,jiàn lì zhì chuáng,yán jìng dà dào;

 开一切智菩提之门,建立智幢,严净大道;

 pǔ néng shì xiàn yī qiè shì jiān,lìng chú gòu rǎn,

 普能示现一切世间,令除垢染,

 xīn shàn diào fú,shēng rú lái jiā,jìng fó zhǒng xìng;

 心善调伏,生如来家,净佛种性;

 gōng dé jù zú,zuò dà fú tián,wèi shì suǒ yī;

 功德具足,作大福田,为世所依;

 ān lì zhòng shēng xián lìng qīng jìng,cháng qín xiū xí yī qiè shàn gēn。

 安立众生咸令清净,常勤修习一切善根。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ jìng zhì yuàn pú tí xīn lì xiū zhū shàn gēn shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨以净志愿菩提心力修诸善根时,

 zuò shì niàn yán:

 作是念言:

 ‘cǐ zhū shàn gēn shì pú tí xīn zhī suǒ jī jí,shì pú tí xīn zhī suǒ sī wéi,

 ‘此诸善根是菩提心之所积集,是菩提心之所思惟,

 shì pú tí xīn zhī suǒ fā qǐ,shì pú tí xīn zhī suǒ zhì lè,

 是菩提心之所发起,是菩提心之所志乐,

 shì pú tí xīn zhī suǒ zēng yì;

 是菩提心之所增益;

 jiē wèi lián mǐn yī qiè zhòng shēng,jiē wèi qù qiú yī qiè zhǒng zhì,

 皆为怜愍一切众生,皆为趣求一切种智,

 jiē wèi chéng jiù rú lái shí lì。’

 皆为成就如来十力。’

 zuò shì niàn shí,shàn gēn zēng jìn,yǒng bù tuì zhuǎn。

 作是念时,善根增进,永不退转。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà fù zuò shì niàn:

 “佛子!菩萨摩诃萨复作是念:

 ‘yuàn wǒ yǐ cǐ shàn gēn guǒ bào,jǐn wèi lái jié,xiū pú sà xíng,

 ‘愿我以此善根果报,尽未来劫,修菩萨行,

 xī yǐ huì shī yī qiè zhòng shēng,xī yǐ huí xiàng yī qiè zhòng shēng,

 悉以惠施一切众生,悉以回向一切众生,

 pǔ biàn wú yú。

 普遍无余。

 yuàn lìng ā sēng qí shì jiè zhēn bǎo chōng mǎn,

 愿令阿僧祇世界珍宝充满,

 ā sēng qí shì jiè yī fú chōng mǎn,ā sēng qí shì jiè miào xiāng chōng mǎn,

 阿僧祇世界衣服充满,阿僧祇世界妙香充满,

 ā sēng qí shì jiè zhuāng yán jù chōng mǎn,

 阿僧祇世界庄严具充满,

 ā sēng qí shì jiè wú liàng mó ní bǎo chōng mǎn,

 阿僧祇世界无量摩尼宝充满,

 ā sēng qí shì jiè miào huá chōng mǎn,ā sēng qí shì jiè shang wèi chōng mǎn,

 阿僧祇世界妙华充满,阿僧祇世界上味充满,

 ā sēng qí shì jiè cái huò chōng mǎn,

 阿僧祇世界财货充满,

 ā sēng qí shì jiè chuáng zuò chōng mǎn gài yǐ bǎo zhàng、fū yǐ miào yī,

 阿僧祇世界床座充满──盖以宝帐、敷以妙衣,

 ā sēng qí shì jiè zhǒng zhǒng zhuāng yán bǎo guān chōng mǎn。

 阿僧祇世界种种庄严宝冠充满。

 jiǎ shǐ yī rén,jǐn wèi lái jié,cháng lái qiú suǒ,

 假使一人,尽未来劫,常来求索,

 yǐ cǐ děng wù ér huì shī zhī,wèi zēng yàn juàn ér yǒu xiū xī。

 以此等物而惠施之,未曾厌倦而有休息。

 rú yú yī rén,yú yī qiè zhòng shēng xī yì rú shì。’

 如于一人,于一切众生悉亦如是。’

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì shī shí,wú xū wěi xīn,

 佛子!菩萨摩诃萨如是施时,无虚伪心,

 wú xī wàng xīn,wú míng yù xīn,wú zhōng huǐ xīn,wú rè nǎo xīn,

 无希望心,无名誉心,无中悔心,无热恼心,

 dàn fā zhuān qiú yī qiè zhì dào xīn、yī qiè xī shě xīnāi mǐn zhòng shēng xīn、

 但发专求一切智道心、一切悉舍心、哀愍众生心、

 jiào huà chéng shú xīn、jiē lìng ān zhù yī qiè zhì zhì xīn。

 教化成熟心、皆令安住一切智智心。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,

 佛子!菩萨摩诃萨以诸善根如是回向,

 jǐn wèi lái jié,cháng xíng huì shī。

 尽未来劫,常行惠施。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà fù zuò shì niàn:

 “佛子!菩萨摩诃萨复作是念:

 ‘wǒ wèi yī zhòng shēng gù,yù lìng ā sēng qí shì jiè bǎo xiàng chōng mǎn,

 ‘我为一众生故,欲令阿僧祇世界宝象充满,

 qī zhī jù zú,xìng jí diào shùn,shàng lì jīn chuáng,jīn wǎng mí fù,

 七支具足,性极调顺,上立金幢,金网弥覆,

 zhǒng zhǒng miào bǎo ér wèi zhuāng yán,yǐ yòng bù shī;

 种种妙宝而为庄严,以用布施;

 yuàn lìng ā sēng qí shì jiè bǎo mǎ chōng mǎn,rú lóng mǎ wáng,

 愿令阿僧祇世界宝马充满,如龙马王,

 zhǒng zhǒng zhòng bǎo zhuāng yán zhī jù ér yán shì zhī,chí yòng bù shī;

 种种众宝庄严之具而严饰之,持用布施;

 yuàn lìng ā sēng qí shì jiè jì yī nǚ chōng mǎn,

 愿令阿僧祇世界妓一女充满,

 xī néng fū zòu zhǒng zhǒng miào yīn,chí yòng bù shī;

 悉能敷奏种种妙音,持用布施;

 yuàn lìng ā sēng qí shì jiè nán nǚ chōng mǎn,chí yòng bù shī;

 愿令阿僧祇世界男女充满,持用布施;

 yuàn lìng ā sēng qí shì jiè jǐ shēn chōng mǎn,fā pú tí xīn ér yòng bù shī;

 愿令阿僧祇世界己身充满,发菩提心而用布施;

 yuàn lìng ā sēng qí shì jiè jǐ tóu chōng mǎn,qǐ bù fàng yì xīn ér yòng bù shī;

 愿令阿僧祇世界己头充满,起不放逸心而用布施;

 yuàn lìng ā sēng qí shì jiè jǐ yǎn chōng mǎn,ér yòng bù shī;

 愿令阿僧祇世界己眼充满,而用布施;

 yuàn lìng ā sēng qí shì jiè jǐ shēn xuè ròu jí yǐ gǔ suǐ chōng mǎn qí zhōng,

 愿令阿僧祇世界己身血肉及以骨髓充满其中,

 xīn wú gù liàn,chí yòng bù shī;

 心无顾恋,持用布施;

 yuàn lìng ā sēng qí shì jiè zì zài wáng wèi chōng mǎn qí zhōng,chí yòng bù shī;

 愿令阿僧祇世界自在王位充满其中,持用布施;

 yuàn lìng ā sēng qí shì jiè nú pú zuò shǐ chōng mǎn qí zhōng,chí yòng bù shī。

 愿令阿僧祇世界奴仆作使充满其中,持用布施。’

 pú sà mó hē sà yǐ rú shì děng zhǒng zhǒng zhū wù,jǐn wèi lái jié,

 菩萨摩诃萨以如是等种种诸物,尽未来劫,

 ān zhù guǎng dà yī qiè shī xīn,shī yī zhòng shēng;

 安住广大一切施心,施一众生;

 rú yī zhòng shēng,jǐn zhòng shēng jiè yī qiè zhòng shēng jiē rú shì shī。

 如一众生,尽众生界一切众生皆如是施。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yú yī shì jiè,jǐn wèi lái jié,xiū pú sà xíng,

 “佛子!菩萨摩诃萨于一世界,尽未来劫,修菩萨行,

 yǐ shì děng wù shī yī zhòng shēng,rú shì gěi shī yī qiè zhòng shēng,

 以是等物施一众生,如是给施一切众生,

 jiē lìng mǎn zú;

 皆令满足;

 rú yú yī shì jiè,

 如于一世界,

 yú jǐn xū kōng biàn fǎ jiè yī qiè shì jiè zhōng xī yì rú shì,

 于尽虚空遍法界一切世界中悉亦如是,

 dà bēi pǔ fù,zhōng wú jiàn xī,pǔ jiā āi mǐn,

 大悲普覆,终无间息,普加哀愍,

 suí qí suǒ xū gōng jǐ gōng yǎng,bù lìng shī xíng yù yuán ér xī,

 随其所须供给供养,不令施行遇缘而息,

 nǎi zhì bù yú yī tán zhǐ qǐng shēng pí juàn xīn、。

 乃至不于一弹指顷生疲倦心。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì shī shí,shēng yú cǐ xīn,suǒ wèi:

 佛子!菩萨摩诃萨如是施时,生于此心,所谓:

 wú zhe xīn、wú fù xīn、jiě tuō xīn、dà lì xīn、shén shēn xīn、shàn shè xīn、

 无著心、无缚心、解脱心、大力心、甚深心、善摄心、

 wú zhí xīn、wú shòu zhě xīn、shàn diào fú xīn、bù sǎn luàn xīn、

 无执心、无寿者心、善调伏心、不散乱心、

 bù wàng jì xīn、jù zhǒng zhǒng bǎo xìng xīn、bù qiú guǒ bào xīn、

 不妄计心、具种种宝性心、不求果报心、

 le dá yī qiè fǎ xīn、zhù dà huí xiàng xīn、shàn jué zhū yì xīn、

 了达一切法心、住大回向心、善决诸义心、

 lìng yī qiè zhòng shēng zhù wú shàng zhì xīn、

 令一切众生住无上智心、

 shēng dà fǎ guāng míng xīn、rù yī qiè zhì zhì xīn。

 生大法光明心、入一切智智心。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ suǒ jí shàn gēn,yú niàn niàn zhōng rú shì huí xiàng,

 “佛子!菩萨摩诃萨以所集善根,于念念中如是回向,

 suǒ wèi:

 所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng cái bǎo fēng zú,wú suǒ fá shǎo;

 ‘愿一切众生财宝丰足,无所乏少;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù wú jìn dà gōng dé cáng;

 愿一切众生成就无尽大功德藏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú yī qiè ān yǐn kuài lè;

 愿一切众生具足一切安隐快乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zēng zhǎng pú sà mó hē sà yè;

 愿一切众生增长菩萨摩诃萨业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng mǎn wú liàng dì yī shèng fǎ;

 愿一切众生成满无量第一胜法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de bù tuì zhuǎn yī qiè zhì chéng;

 愿一切众生得不退转一切智乘;

 yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ jiàn shí fāng yī qiè zhū fó;

 愿一切众生普见十方一切诸佛;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng lí shì jiān zhū huò chén gòu;

 愿一切众生永离世间诸惑尘垢;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé qīng jìng píng děng zhī xīn;

 愿一切众生皆得清净平等之心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lí zhū nán chǔ,dé yī qiè zhì。‘

 愿一切众生离诸难处,得一切智。’

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,fā huān xǐ xīn;

 “佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,发欢喜心;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de lì yì ān lè gù;

 为令一切众生得利益安乐故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de píng děng xīn gù;

 为令一切众生得平等心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù néng shě xīn gù;

 为令一切众生住能舍心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù yī qiè shī xīn gù;

 为令一切众生住一切施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù huān xǐ shī xīn gù;

 为令一切众生住欢喜施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù yǒng lí pín qióng shī xīn gù;

 为令一切众生住永离贫穷施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù yī qiè cái bǎo shī xīn gù;

 为令一切众生住一切财宝施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù wú shù cái bǎo shī xīn gù;

 为令一切众生住无数财宝施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù pǔ shī、wú liàng shī、yī qiè shī xīn gù;

 为令一切众生住普施、无量施、一切施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù jǐn wèi lái jié wú duàn shī xīn gù;

 为令一切众生住尽未来劫无断施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù yī qiè xī shě wú huǐ wú nǎo shī xīn gù;

 为令一切众生住一切悉舍无悔无恼施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù xī shě yī qiè zī shēng zhī wù shī xīn gù;

 为令一切众生住悉舍一切资生之物施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù suí shùn shī xīn gù;

 为令一切众生住随顺施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù shè qǔ shī xīn gù;

 为令一切众生住摄取施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù guǎng dà shī xīn gù;

 为令一切众生住广大施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù shè wú liàng zhuāng yán jù gōng yǎng shī xīn gù;

 为令一切众生住舍无量庄严具供养施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù wú zhe shī xīn gù;

 为令一切众生住无著施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù píng děng shī xīn gù;

 为令一切众生住平等施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù rú jīn gāng jí dà lì shī xīn gù;

 为令一切众生住如金刚极大力施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù rú rì guāng míng shī xīn gù;

 为令一切众生住如日光明施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù shè rú lái zhì shī xīn gù;

 为令一切众生住摄如来智施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng shàn gēn juàn shǔ jù zú gù;

 为令一切众生善根眷属具足故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng shàn gēn zhì huì cháng xiàn zài qián gù;

 为令一切众生善根智慧常现在前故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de bù kě huài jìng xīn yuán mǎn gù;

 为令一切众生得不可坏净心圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù zuì shèng qīng jìng shàn gēn gù;

 为令一切众生成就最胜清净善根故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yú fán nǎo shuì mián zhōng de jué wù gù;

 为令一切众生于烦恼睡眠中得觉悟故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng miè chú yī qiè zhū yí huò gù;

 为令一切众生灭除一切诸疑惑故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de píng děng zhì huì jìng gōng dé gù;

 为令一切众生得平等智慧净功德故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng gōng dé yuán mǎn wú néng huài zhě gù;

 为令一切众生功德圆满无能坏者故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jù zú qīng jìng bù dòng sān mèi gù;

 为令一切众生具足清净不动三昧故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù bù kě huài yī qiè zhì zhì gù;

 为令一切众生住不可坏一切智智故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng mǎn pú sà wú liàng qīng jìng shén tōng xíng gù;

 为令一切众生成满菩萨无量清净神通行故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xiū jí wú zhe shàn gēn gù;

 为令一切众生修集无著善根故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng niàn qù、lái、jīn yī qiè zhū fó xīn qīng jìng gù;

 为令一切众生念去、来、今一切诸佛心清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chū shēng qīng jìng shèng shàn gēn gù;

 为令一切众生出生清净胜善根故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng miè chú yī qiè mó suǒ zuò yè zhàng dào fǎ gù;

 为令一切众生灭除一切魔所作业障道法故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jù zú wú ài qīng jìng píng děng gōng dé fǎ gù;

 为令一切众生具足无碍清净平等功德法故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ guǎng dà xīn cháng niàn zhū fó wú xiè fèi gù;

 为令一切众生以广大心常念诸佛无懈废故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng cháng jìn zhū fó qín gōng yǎng gù;

 为令一切众生常近诸佛勤供养故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng guǎng kāi yī qiè zhū shàn gēn mén,

 为令一切众生广开一切诸善根门,

 pǔ néng yuán mǎn bái jìng fǎ gù;

 普能圆满白净法故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng wú liàng xīn、guǎng dà xīn、

 为令一切众生无量心、广大心、

 zuì shèng xīn xī qīng jìng gù;

 最胜心悉清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù qīng jìng děng shī xīn gù;

 为令一切众生成就清净等施心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng fèng chí zhū fó shī bō luó mì děng qīng jìng gù;

 为令一切众生奉持诸佛尸波罗蜜等清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de dà kān rěn bō luó mì gù;

 为令一切众生得大堪忍波罗蜜故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù yī jīng yī jìn bō luó mì cháng wú xiè gù;

 为令一切众生住一精一进波罗蜜常无懈故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù wú liàng dìng,

 为令一切众生住无量定,

 néng qǐ zhǒng zhǒng shén tōng zhì gù;

 能起种种神通智故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de zhī yī qiè fǎ wú tǐ xìng bō rě bō luó mì gù;

 为令一切众生得知一切法无体性般若波罗蜜故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yuán mǎn wú biān jìng fǎ jiè gù;

 为令一切众生圆满无边净法界故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng mǎn yī qiè shén tōng qīng jìng shàn gēn gù;

 为令一切众生成满一切神通清净善根故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhù píng děng xíng,

 为令一切众生住平等行,

 jī jí shàn fǎ xī yuán mǎn gù;

 积集善法悉圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng shàn rù yī qiè zhū fó jìng jiè xī zhōu biàn gù;

 为令一切众生善入一切诸佛境界悉周遍故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng shēn、kǒu、yì yè pǔ qīng jìng gù;

 为令一切众生身、口、意业普清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng shàn yè guǒ bào pǔ qīng jìng gù;

 为令一切众生善业果报普清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng le dá zhū fǎ pǔ qīng jìng gù;

 为令一切众生了达诸法普清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng le dá shí yì pǔ qīng jìng gù;

 为令一切众生了达实义普清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xiū zhū shèng xíng pǔ qīng jìng gù;

 为令一切众生修诸胜行普清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù yī qiè pú sà dà yuàn pǔ qīng jìng gù;

 为令一切众生成就一切菩萨大愿普清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhèng dé yī qiè gōng dé zhì huì pǔ qīng jìng gù;

 为令一切众生证得一切功德智慧普清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù yī qiè tóng tǐ shàn gēn,

 为令一切众生成就一切同体善根,

 huí xiàng chū shēng yī qiè zhì chéng pǔ yuán mǎn gù;

 回向出生一切智乘普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yán jìng yī qiè zhū fó guó tǔ pǔ yuán mǎn gù;

 为令一切众生严净一切诸佛国土普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jiàn yī qiè fó ér wú suǒ zhe pǔ yuán mǎn gù;

 为令一切众生见一切佛而无所著普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jù zhū xiàng hǎo,gōng dé zhuāng yán pǔ yuán mǎn gù;

 为令一切众生具诸相好,功德庄严普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de liù shí zhǒng yīn shēng,fā yán chéng dì,

 为令一切众生得六十种音声,发言诚谛,

 jiē kě xìn shòu,bǎi qiān zhǒng fǎ ér yǐ zhuāng yán,

 皆可信受,百千种法而以庄严,

 rú lái wú ài gōng dé miào yīn xī yuán mǎn gù;

 如来无碍功德妙音悉圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù shí lì zhuāng yán wú ài píng děng xīn gù;

 为令一切众生成就十力庄严无碍平等心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de yī qiè fó wú jìn fǎ míng,

 为令一切众生得一切佛无尽法明,

 yī qiè biàn cái pǔ yuán mǎn gù;

 一切辩才普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de wú shàng wú wèi rén zhōng zhī xióng shī zi hǒu gù;

 为令一切众生得无上无畏人中之雄师子吼故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de yī qiè zhì,

 为令一切众生得一切智,

 zhuǎn bù tuì zhuǎn wú jìn fǎ lún gù;

 转不退转无尽法錀故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng le yī qiè fǎ,kāi shì yǎn shuō pǔ yuán mǎn gù;

 为令一切众生了一切法,开示演说普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ shí xiū xí qīng jìng shàn fǎ pǔ yuán mǎn gù;

 为令一切众生以时修习清净善法普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù dǎo shī wú shàng fǎ bǎo děng qīng jìng gù;

 为令一切众生成就导师无上法宝等清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yú yī zhuāng yán、wú liàng zhuāng yán、

 为令一切众生于一庄严、无量庄严、

 dà zhuāng yán、zhū fó zhuāng yán pǔ yuán mǎn gù;

 大庄严、诸佛庄严普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng děng rù sān shì suǒ yǒu jìng jiè xī zhōu biàn gù;

 为令一切众生等入三世所有境界悉周遍故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī néng wǎng yì yī qiè fó shā,

 为令一切众生悉能往诣一切佛刹,

 tīng shòu zhèng fǎ wú bù biàn gù;

 听受正法无不遍故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng zhì huì lì yì wèi shì suǒ zōng yǔ fó děng gù;

 为令一切众生智慧利益为世所宗与佛等故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ yī qiè zhì zhī yī qiè fǎ pǔ yuán mǎn gù;

 为令一切众生以一切智知一切法普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xíng bù dòng yè,dé wú ài guǒ pǔ yuán mǎn gù;

 为令一切众生行不动业,得无碍果普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng suǒ yǒu zhū gēn xián de shén tōng,

 为令一切众生所有诸根咸得神通,

 néng zhī yī qiè zhòng shēng gēn gù;

 能知一切众生根故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de wú chā bié píng děng zhì huì,

 为令一切众生得无差别平等智慧,

 yú yī xiāng fǎ pǔ qīng jìng gù;

 于一相法普清净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǔ lǐ wú wéi,yī qiè shàn gēn xī jù zú gù;

 为令一切众生与理无违,一切善根悉具足故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yú yī qiè pú sà zì zài shén tōng xī míng dá gù;

 为令一切众生于一切菩萨自在神通悉明达故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de yī qiè fó wú jìn gōng dé,

 为令一切众生得一切佛无尽功德,

 ruò fú ruò zhì xī píng děng gù;

 若福若智悉平等故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng fà pú tí xīn,

 为令一切众生发菩提心,

 jiě yī qiè fǎ píng děng yī xiāng wú yí quē gù;

 解一切法平等一相无遗缺故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng le dá zhèng fǎ,wèi shì zuì shàng fú dé tián gù;

 为令一切众生了达正法,为世最上福德田故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù píng děng qīng jìng dà bēi,

 为令一切众生成就平等清净大悲,

 wèi zhū shī zhě dà lì tián gù;

 为诸施者大力田故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jiān gù dì yī wú néng jǔ huài gù;

 为令一切众生坚固第一无能沮坏故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jiàn bì méng yì wú néng cuī fú gù;

 为令一切众生见必蒙益无能摧伏故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng chéng mǎn zuì shèng píng děng xīn gù;

 为令一切众生成满最胜平等心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng shàn néng le dá yī qiè zhū fǎ dé dà wú wèi gù;

 为令一切众生善能了达一切诸法得大无畏故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng fàng yī guāng míng pǔ zhào shí fāng yī qiè shì jiè gù;

 为令一切众生放一光明普照十方一切世界故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng pǔ xiū yī qiè pú sà yī jīng yī jìn xíng wú xiè tuì gù;

 为令一切众生普修一切菩萨一精一进行无懈退故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ yī xíng yuàn pǔ mǎn yī qiè zhū xíng yuàn gù;

 为令一切众生以一行愿普满一切诸行愿故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ yī miào yīn pǔ shǐ wén zhě jiē dé jiě gù;

 为令一切众生以一妙音普使闻者皆得解故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī néng jù zú yī qiè pú sà qīng jìng xīn gù;

 为令一切众生悉能具足一切菩萨清净心故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng pǔ dé zhí yù zhū shàn zhī shí xián chéng shì gù;

 为令一切众生普得值遇诸善知识咸承事故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xiū pú sà xíng,

 为令一切众生修菩萨行,

 diào fú zhòng shēng bù xiū xī gù;

 调伏众生不休息故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ miào biàn cái jù yī qiè yīn,

 为令一切众生以妙辩才具一切音,

 suí jī guǎng yǎn wú duàn jǐn gù;

 随机广演无断尽故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng néng yǐ yī xīn zhī yī qiè xīn,

 为令一切众生能以一心知一切心,

 yǐ yī qiè shàn gēn děng huí xiàng gù;

 以一切善根等回向故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng cháng lè jī jí yī qiè shàn gēn,

 为令一切众生常乐积集一切善根,

 ān lì zhòng shēng yú jìng zhì gù;

 安立众生于净智故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de yī qiè zhì、fú dé zhì huì、qīng jìng shēn gù;

 为令一切众生得一切智、福德智慧、清净身故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng shàn zhī yī qiè zhòng shēng shàn gēn,

 为令一切众生善知一切众生善根,

 guān chá huí xiàng pǔ chéng jiù gù;

 观察回向普成就故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de yī qiè zhì,

 为令一切众生得一切智,

 chéng děng zhèng jué pǔ yuán mǎn gù;

 成等正觉普圆满故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de jù zú shén tōng zhì,yú yī chù chū xìng,

 为令一切众生得具足神通智,于一处出兴,

 yī qiè zhū chù jiē chū xìng gù;

 一切诸处皆出兴故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de pǔ zhuāng yán zhì,yán jìng yī zhòng huì,

 为令一切众生得普庄严智,严净一众会,

 yī qiè zhòng huì jiē yán jìng gù;

 一切众会皆严净故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yú yī fó guó tǔ pǔ jiàn yī qiè fó guó tǔ gù;

 为令一切众生于一佛国土普见一切佛国土故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yǐ yī qiè zhuāng yán jù、

 为令一切众生以一切庄严具、

 bù kě shuō zhuāng yán jù、wú liàng zhuāng yán jù、wú jìn zhuāng yán jù,

 不可说庄严具、无量庄严具、无尽庄严具,

 zhuāng yán yī qiè zhū fó guó tǔ pǔ zhōu biàn gù;

 庄严一切诸佛国土普周遍故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yú yī qiè fǎ xī néng jué le shén shēn yì gù;

 为令一切众生于一切法悉能决了甚深义故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de zhū rú lái zuì shàng dì yī zì zài shén tōng gù;

 为令一切众生得诸如来最上第一自在神通故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de fēi yī fēi yì yī qiè gōng dé zì zài shén tōng gù;

 为令一切众生得非一非异一切功德自在神通故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng jù zú yī qiè píng děng shàn gēn,

 为令一切众生具足一切平等善根,

 pǔ wèi zhū fó guàn qí dǐng gù;

 普为诸佛灌其顶故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī dé chéng mǎn qīng jìng zhì shēn,

 为令一切众生悉得成满清净智身,

 yú zhū yǒu zhōng zuì zūn shèng gù。

 于诸有中最尊胜故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì bēi mǐn lì yì ān lè yī qiè zhòng shēng,

 “佛子!菩萨摩诃萨如是悲愍利益安乐一切众生,

 xián lìng qīng jìng,yuǎn lí qiān jí,shòu shèng miào shēng,

 咸令清净,远离悭嫉,受胜妙生,

 jù dà wēi dé,shēng dà xìn jiě,yǒng lí chēn huì jí zhū yì zhuó。

 具大威德,生大信解,永离瞋恚及诸翳浊。

 qí xīn qīng jìng,zhì zhí róu ruǎn,wú yǒu chǎn qū、mí huò、yú chī,

 其心清净,质直柔软,无有谄曲、迷惑、愚痴,

 xíng chū lí xíng,jiān gù bù huài píng děng zhī xīn yǒng wú tuì zhuǎn,

 行出离行,坚固不坏平等之心永无退转,

 bái jìng fǎ lì jù zú chéng jiù,wú nǎo wú shī,shàn qiǎo huí xiàng;

 白净法力具足成就,无恼无失,善巧回向;

 cháng xiū zhèng xíng diào fú zhòng shēng,miè chú yī qiè zhū bù shàn yè,

 常修正行调伏众生,灭除一切诸不善业,

 xiū xíng kǔ xíng yī qiè shàn gēn;

 修行苦行一切善根;

 yòu quàn zhòng shēng lìng qí xiū jí,pǔ wèi hán shí jù shòu zhòng kǔ,

 又劝众生令其修集,普为含识具受众苦,

 yǐ dà zhì yǎn guān zhū shàn gēn,zhī qí xī yǐ zhì huì wéi xìng,

 以大智眼观诸善根,知其悉以智慧为性,

 fāng biàn huí xiàng yī qiè zhòng shēng。

 方便回向一切众生。

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī dé ān zhù yī qiè qīng jìng gōng dé chù gù;

 为令一切众生悉得安住一切清净功德处故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī néng shè shòu yī qiè shàn gēn,

 为令一切众生悉能摄受一切善根,

 zhī zhū gōng dé xìng jí yì gù;

 知诸功德性及义故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng pǔ jìng yī qiè zhū shàn gēn gù;

 为令一切众生普净一切诸善根故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng yú fú tián jìng jiè zhōng zhǒng zhū shàn fǎ xīn wú huǐ gù;

 为令一切众生于福田境界中种诸善法心无悔故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng pǔ néng shè shòu yī qiè zhòng shēng,

 为令一切众生普能摄受一切众生,

 yī yī jiē lìng qù yī qiè zhì gù;

 一一皆令趣一切智故;

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng pǔ shè yī qiè suǒ yǒu shàn gēn,

 为令一切众生普摄一切所有善根,

 yī yī jiē yǔ píng děng huí xiàng ér xiāng yìng gù。

 一一皆与平等回向而相应故。

 yòu yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 又以诸善根如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng jiū jìng ān yǐn,

 ‘愿一切众生究竟安隐,

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiū jìng qīng jìng,

 愿一切众生究竟清净,

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiū jìng ān lè,

 愿一切众生究竟安乐,

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiū jìng jiě tuō,

 愿一切众生究竟解脱,

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiū jìng píng děng,

 愿一切众生究竟平等,

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiū jìng le dá,

 愿一切众生究竟了达,

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiū jìng ān zhù zhū bái jìng fǎ,

 愿一切众生究竟安住诸白净法,

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú ài yǎn,

 愿一切众生得无碍眼,

 yuàn yī qiè zhòng shēng shàn diào qí xīn,

 愿一切众生善调其心,

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú shí lì diào fú zhòng shēng。‘

 愿一切众生具足十力调伏众生。’

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,

 bù zhe yè,bù zhe bào,bù zhe shēn,bù zhe wù,bù zhe shā,bù zhe fāng,

 不著业,不著报,不著身,不著物,不著刹,不著方,

 bù zhe zhòng shēng,bù zhe wú zhòng shēng,bù zhe yī qiè fǎ,

 不著众生,不著无众生,不著一切法,

 bù zhe wú yī qiè fǎ。

 不著无一切法。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,yǐ cǐ shàn gēn pǔ shī shì jiān:

 佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,以此善根普施世间:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng chéng mǎn fó zhì,dé qīng jìng xīn,

 ‘愿一切众生成满佛智,得清净心,

 zhì huì míng liǎo,nèi xīn jì jìng,wài yuán bù dòng,

 智慧明了,内心寂静,外缘不动,

 zēng cháng chéng jiù sān shì fó zhǒng。

 增长成就三世佛种。’

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà xiū xíng rú shì huí xiàng zhī shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨修行如是回向之时,

 chāo chū yī qiè,wú néng guò zhě,

 超出一切,无能过者,

 yī qiè shì jiān suǒ yǒu yán cí xī gòng chēng zàn yì bù kě jǐn;

 一切世间所有言词悉共称赞亦不可尽;

 pǔ xiū yī qiè pú sà zhū xíng,xī néng wǎng yì yī qiè fó tǔ,

 普修一切菩萨诸行,悉能往诣一切佛土,

 pǔ jiàn zhū fó wú suǒ zhàng ài;

 普见诸佛无所障碍;

 yòu néng pǔ jiàn yī qiè shì jiè pú sà suǒ xíng,yǐ shàn fāng biàn,

 又能普见一切世界菩萨所行,以善方便,

 wèi zhū zhòng shēng fēn bié zhū fǎ shén shēn jù yì,

 为诸众生分别诸法甚深句义,

 dé tuó luó ní yǎn shuō miào fǎ,jǐn wèi lái jié wú yǒu duàn jué;

 得陀罗尼演说妙法,尽未来劫无有断绝;

 wèi zhòng shēng gù,niàn niàn yú bù kě shuō bù kě shuō shì jiè,

 为众生故,念念于不可说不可说世界,

 yóu rú yǐng xiàng,pǔ xiàn qí shēn,gōng yǎng zhū fó;

 犹如影像,普现其身,供养诸佛;

 niàn niàn yán jìng bù kě shuō bù kě shuō zhū fó guó tǔ,

 念念严净不可说不可说诸佛国土,

 xī lìng zhōu biàn,xiū xíng yán jìng fó shā zhì huì ér wú yàn zú;

 悉令周遍,修行严净佛刹智慧而无厌足;

 niàn niàn lìng bù kě shuō bù kě shuō bǎi qiān yì nà yóu tā zhòng shēng,

 念念令不可说不可说百千亿那由他众生,

 qīng jìng chéng jiù,píng děng mǎn zú;

 清净成就,平等满足;

 yú bǐ yī qiè zhū guó tǔ zhōng,qín xiū yī qiè zhū bō luó mì,

 于彼一切诸国土中,勤修一切诸波罗蜜,

 shè qǔ zhòng shēng,chéng jiù jìng yè;

 摄取众生,成就净业;

 dé wú ài ěr,yú bù kě shuō bù kě shuō zhū fó shì jiè,

 得无碍耳,于不可说不可说诸佛世界,

 yī yī rú lái suǒ zhuǎn fǎ lún,tīng wén shòu chí,

 一一如来所转法錀,听闻受持,

 yī jīng yī qín xiū xí,bù shēng yī niàn shě lí zhī xīn;

 一精一勤修习,不生一念舍离之心;

 zhù wú suǒ de、wú yī zhǐ、wú zuò、wú zhe pú sà shén tōng,

 住无所得、无依止、无作、无著菩萨神通,

 yú yī chà nà yī tán zhǐ qǐng,fēn shēn pǔ yì bù kě shuō zhū fó shì jiè,

 于一刹那一弹指顷,分身普诣不可说诸佛世界,

 yǔ zhū pú sà děng tóng yī jiàn。

 与诸菩萨等同一见。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì xiū xí pú sà xíng shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨如是修习菩萨行时,

 shàng néng chéng mǎn wú liàng bù kě shuō bù kě shuō qīng jìng gōng dé,

 尚能成满无量不可说不可说清净功德,

 yì niàn chēng zàn suǒ bù néng jǐn,kuàng fù dé chéng wú shàng pú tí,

 忆念称赞所不能尽,况复得成无上菩提,

 yī qiè fó shā píng děng qīng jìng,yī qiè zhòng shēng píng děng qīng jìng,

 一切佛刹平等清净,一切众生平等清净,

 yī qiè shēn píng děng qīng jìng,yī qiè gēn píng děng qīng jìng,

 一切身平等清净,一切根平等清净,

 yī qiè yè guǒ píng děng qīng jìng,

 一切业果平等清净,

 yī qiè zhòng huì dào chǎng píng děng qīng jìng,

 一切众会道场平等清净,

 yī qiè yuán mǎn xíng píng děng qīng jìng,

 一切圆满行平等清净,

 yī qiè fǎ fāng biàn zhì píng děng qīng jìng,

 一切法方便智平等清净,

 yī qiè rú lái zhū yuàn huí xiàng píng děng qīng jìng,

 一切如来诸愿回向平等清净,

 yī qiè zhū fó shén tōng jìng jiè píng děng qīng jìng。

 一切诸佛神通境界平等清净。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,

 dé yī qiè gōng dé qīng jìng huān xǐ fǎ mén,

 得一切功德清净欢喜法门,

 wú liàng gōng dé yuán mǎn zhuāng yán。

 无量功德圆满庄严。

 rú shì huí xiàng shí,zhòng shēng bù wéi yī qiè shā,

 如是回向时,众生不违一切刹,

 shā bù wéi yī qiè zhòng shēng;

 刹不违一切众生;

 shā zhòng shēng bù wéi yè,yè bù wéi shā zhòng shēng;

 刹众生不违业,业不违刹众生;

 sī bù wéi xīn,xīn bù wéi sī;

 思不违心,心不违思;

 sī、xīn bù wéi jìng jiè,jìng jiè bù wéi sī、xīn;

 思、心不违境界,境界不违思、心;

 yè bù wéi bào,bào bù wéi yè;

 业不违报,报不违业;

 yè bù wéi yè dào,yè dào bù wéi yè;

 业不违业道,业道不违业;

 fǎ xìng bù wéi xiāng,fǎ xiāng bù wéi xìng;

 法性不违相,法相不违性;

 fǎ shēng bù wéi xìng,fǎ xìng bù wéi shēng;

 法生不违性,法性不违生;

 shā píng děng bù wéi zhòng shēng píng děng,

 刹平等不违众生平等,

 zhòng shēng píng děng bù wéi shā píng děng;

 众生平等不违刹平等;

 yī qiè zhòng shēng píng děng bù wéi yī qiè fǎ píng děng,

 一切众生平等不违一切法平等,

 yī qiè fǎ píng děng bù wéi yī qiè zhòng shēng píng děng;

 一切法平等不违一切众生平等;

 lí yù jì píng děng bù wéi yī qiè zhòng shēng ān zhù píng děng,

 离欲际平等不违一切众生安住平等,

 yī qiè zhòng shēng ān zhù píng děng bù wéi lí yù jì píng děng;

 一切众生安住平等不违离欲际平等;

 guò qù bù wéi wèi lái,wèi lái bù wéi guò qù;

 过去不违未来,未来不违过去;

 guò qù、wèi lái bù wéi xiàn zài,xiàn zài bù wéi guò qù、wèi lái;

 过去、未来不违现在,现在不违过去、未来;

 shì píng děng bù wéi fó píng děng,fó píng děng bù wéi shì píng děng;

 世平等不违佛平等,佛平等不违世平等;

 pú sà xíng bù wéi yī qiè zhì,yī qiè zhì bù wéi pú sà xíng。

 菩萨行不违一切智,一切智不违菩萨行。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,

 dé yè píng děng,dé bào píng děng,dé shēn píng děng,dé fāng biàn píng děng,

 得业平等,得报平等,得身平等,得方便平等,

 dé yuàn píng děng,dé yī qiè zhòng shēng píng děng,dé yī qiè shā píng děng,

 得愿平等,得一切众生平等,得一切刹平等,

 dé yī qiè xíng píng děng,dé yī qiè zhì píng děng,dé sān shì zhū fó píng děng;

 得一切行平等,得一切智平等,得三世诸佛平等;

 dé chéng shì yī qiè zhū fó,dé gōng yǎng yī qiè pú sà,

 得承事一切诸佛,得供养一切菩萨,

 dé zhǒng yī qiè shàn gēn,dé mǎn yī qiè dà yuàn,

 得种一切善根,得满一切大愿,

 dé jiào huà yī qiè zhòng shēng,dé le zhī yī qiè yè,

 得教化一切众生,得了知一切业,

 dé chéng shì gōng yǎng yī qiè shàn zhī shí,

 得承事供养一切善知识,

 dé rù yī qiè qīng jìng zhòng huì dào chǎng,

 得入一切清净众会道场,

 dé tōng dá yī qiè zhèng jiào,dé chéng mǎn yī qiè bái fǎ。

 得通达一切正教,得成满一切白法。

 

 “fó zǐ!

 “佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà dì qī děng suí shùn yī qiè zhòng shēng huí xiàng。

 是为菩萨摩诃萨第七等随顺一切众生回向。

 pú sà mó hē sà chéng jiù cǐ huí xiàng,zé néng cuī miè yī qiè mó yuàn,

 菩萨摩诃萨成就此回向,则能摧灭一切魔怨,

 bá zhū yù cì,dé chū lí lè,zhù wú èr xìng,jù dà wēi dé,

 拔诸欲刺,得出离乐,住无二性,具大威德,

 jiù hù zhòng shēng,wèi gōng dé wáng;

 救护众生,为功德王;

 shén zú wú ài,wǎng yī qiè shā,rù jì miè chù;

 神足无碍,往一切刹,入寂灭处;

 jù yī qiè shēn,chéng pú sà xíng,yú zhū xíng yuàn xīn dé zì zài,

 具一切身,成菩萨行,于诸行愿心得自在,

 fēn bié le zhī yī qiè zhū fǎ,xī néng biàn shēng yī qiè fó shā;

 分别了知一切诸法,悉能遍生一切佛刹;

 dé wú ài ěr,wén yī qiè shā suǒ yǒu yīn shēng;

 得无碍耳,闻一切刹所有音声;

 dé jìng huì yǎn,jiàn yī qiè fó wèi cháng zàn shě;

 得净慧眼,见一切佛未尝暂舍;

 yú yī qiè jìng jiè,chéng jiù shàn gēn,xīn wú gāo xià;

 于一切境界,成就善根,心无高下;

 yú yī qiè fǎ,dé wú suǒ de。

 于一切法,得无所得。

 pú sà mó hē sà yǐ yī qiè shàn gēn,děng suí shùn yī qiè zhòng shēng,

 菩萨摩诃萨以一切善根,等随顺一切众生,

 rú shì huí xiàng。”

 如是回向。”

 

 ěr shí,jīn gāng chuáng pú sà chéng fó shén lì,

 尔时,金刚幢菩萨承佛神力,

 pǔ guān shí fāng ér shuō sòng yán:

 普观十方而说颂言:

 

 “pú sà suǒ zuò zhū gōng dé,wēi miào guǎng dà shén shēn yuǎn,

 “菩萨所作诸功德,微妙广大甚深远,

 nǎi zhì yī niàn ér xiū xíng,xī néng huí xiàng wú biān jì。

 乃至一念而修行,悉能回向无边际。

 pú sà suǒ yǒu zī shēng jù,zhǒng zhǒng fēng yíng wú xiàn yì,

 菩萨所有资生具,种种丰盈无限亿,

 xiāng xiàng bǎo mǎ yǐ jià chē,yī fú zhēn cái xī shū miào。

 香象宝马以驾车,衣服珍财悉殊妙。

 huò yǐ tóu mù bìng shǒu zú,huò chí shēn ròu jí gǔ suǐ,

 或以头目并手足,或持身肉及骨髓,

 xī biàn shí fāng wú liàng shā,pǔ shī yī qiè lìng chōng biàn。

 悉遍十方无量刹,普施一切令充遍。

 wú liàng jié zhōng suǒ xiū xí,yī qiè gōng dé jǐn huí xiàng,

 无量劫中所修习,一切功德尽回向,

 wèi yù jiù dù zhū qún shēng,qí xīn bì jìng bù tuì zhuǎn。

 为欲救度诸群生,其心毕竟不退转。

 pú sà wèi dù zhòng shēng gù,cháng xiū zuì shèng huí xiàng yè,

 菩萨为度众生故,常修最胜回向业,

 pǔ lìng sān jiè dé ān lè,xī shǐ dàng chéng wú shàng guǒ。

 普令三界得安乐,悉使当成无上果。

 pú sà pǔ xīng píng děng yuàn,suí qí suǒ jí qīng jìng yè,

 菩萨普兴平等愿,随其所集清净业,

 xī yǐ huí shī zhū qún shēng,rú shì dà shì zhōng wú shě。

 悉以回施诸群生,如是大誓终无舍。

 pú sà yuàn lì wú xiàn ài,yī qiè shì jiān xián shè shòu,

 菩萨愿力无限碍,一切世间咸摄受,

 rú shì huí xiàng zhū qún shēng,wèi zēng zàn qǐ fēn bié xīn。

 如是回向诸群生,未曾暂起分别心。

 pǔ yuàn zhòng shēng zhì míng liǎo,bù shī chí jiè xī qīng jìng,

 普愿众生智明了,布施持戒悉清净,

 yī jīng yī jìn xiū xíng bù xiè fèi,rú shì dà shì wú xiū xī。

 精进修行不懈废,如是大誓无休息。

 pú sà huí xiàng dào bǐ àn,pǔ kāi qīng jìng miào fǎ mén,

 菩萨回向到彼岸,普开清净妙法门,

 zhì huì tóng yú liǎng zú zūn,fēn bié shí yì dé jiū jìng。

 智慧同于两足尊,分别实义得究竟。

 pú sà yán cí yǐ tōng dá,zhǒng zhǒng zhì huì yì rú shì,

 菩萨言词已通达,种种智慧亦如是,

 shuō fǎ rú lǐ wú zhàng ài,ér yú qí zhōng xīn bù zhe。

 说法如理无障碍,而于其中心不著。

 cháng yú zhū fǎ bù zuò èr,yì fù bù zuò yú bù èr,

 常于诸法不作二,亦复不作于不二,

 yú èr bù èr bìng jiē lí,zhī qí xī shì yǔ yán dào。

 于二不二并皆离,知其悉是语言道。

 zhī zhū shì jiān xī píng děng,mò fēi xīn yǔ yī qiè yè,

 知诸世间悉平等,莫非心语一切业,

 zhòng shēng huàn huà wú yǒu shí,suǒ yǒu guǒ bào cóng zī qǐ。

 众生幻化无有实,所有果报从兹起。

 yī qiè shì jiān zhī suǒ yǒu,zhǒng zhǒng guǒ bào gè bù tóng,

 一切世间之所有,种种果报各不同,

 mò bù jiē yóu yè lì chéng,ruò miè yú yè bǐ jiē jǐn。

 莫不皆由业力成,若灭于业彼皆尽。

 pú sà guān chá zhū shì jiān,shēn kǒu yì yè xī píng děng,

 菩萨观察诸世间,身口意业悉平等,

 yì lìng zhòng shēng zhù píng děng,yóu rú wú děng dà shèng zūn。

 亦令众生住平等,犹如无等大圣尊。

 pú sà shàn yè xī huí xiàng,pǔ lìng zhòng shēng sè qīng jìng,

 菩萨善业悉回向,普令众生色清净,

 fú dé fāng biàn jiē jù zú,tóng yú wú shàng diào yù shì。

 福德方便皆具足,同于无上调御士。

 pú sà lì yì zhū qún shēng,gōng dé dà hǎi jǐn huí xiàng,

 菩萨利益诸群生,功德大海尽回向,

 yuàn shǐ wēi guāng tè chāo shì,dé chéng yǒng měng dà lì shēn。

 愿使威光特超世,得成勇猛大力身。

 fán suǒ xiū xí zhū gōng dé,yuàn shǐ shì jiān pǔ qīng jìng,

 凡所修习诸功德,愿使世间普清净,

 zhū fó qīng jìng wú lún pǐ,zhòng shēng qīng jìng yì rú shì。

 诸佛清净无伦匹,众生清净亦如是。

 pú sà yú yì dé shàn qiǎo,néng zhī zhū fó zuì shèng fǎ,

 菩萨于义得善巧,能知诸佛最胜法,

 yǐ zhòng shàn yè děng huí xiàng,yuàn lìng shù pǐn tóng rú lái。

 以众善业等回向,愿令庶品同如来。

 pú sà le zhī zhū fǎ kōng,yī qiè shì jiān wú suǒ yǒu,

 菩萨了知诸法空,一切世间无所有,

 wú yǒu zào zuò jí zuò zhě,zhòng shēng yè bào yì bù shī。

 无有造作及作者,众生业报亦不失。

 zhū fǎ jì miè fēi jì miè,yuǎn lí cǐ èr fēn bié xīn,

 诸法寂灭非寂灭,远离此二分别心,

 zhī zhū fēn bié shì shì jiàn,rù yú zhèng wèi fēn bié jǐn。

 知诸分别是世见,入于正位分别尽。

 rú shì zhēn shí zhū fó zǐ,cóng yú rú lái fǎ huà shēng,

 如是真实诸佛子,从于如来法化生,

 bǐ néng rú shì shàn huí xiàng,shì jiān yí huò xī chú miè。”

 彼能如是善回向,世间疑惑悉除灭。”

热文推荐

 • 卷一至卷五

   如是我闻:一时,佛在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉。其地坚固,金刚所成,上妙宝轮及众宝华、清净摩尼以为严饰,诸色相海无边显现;摩尼为幢,常放光明,恒出妙音;众宝罗网、妙香华缨周匝垂布;摩尼宝王变现自在,雨无尽宝及众妙华分散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切庄严于中影现。其菩提树高显殊特,金刚为身,琉璃为干

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 大方广佛华严经译文

   《白话华严经》系“地球禅者”洪启嵩老师首次以导读、原典、白话语译、注释并举的方式,将《华严经》这部“经中之王”呈现于读者面前,帮助读者“ 依据《华严经》中所说的正见,仔细思惟,慢慢用心思量,以此正想,破除一切思惟思量分别境界,以思惟来破除心里的障碍,到最后证入无障碍的境界 ”。

 • 卷六至卷十

   尔时,诸菩萨及一切世间主,作是思惟:「云何是诸佛地?云何是诸佛境界?云何是诸佛加持?云何是诸佛所行?云何是诸佛力?云何是诸佛无所畏?云何是诸佛三昧?云何是诸佛神通?云何是诸佛自在?云何是诸佛无能摄取?云何是诸佛眼?云何是诸佛耳?云何是诸佛鼻?云何是诸佛舌?云何是诸佛身?云何是诸佛意?云何是诸佛身光?云何是诸佛光明?

精彩文章

 • 宏海法师《楞严经·卷十》

  (宏海法师)佛言:端正发心,防止魔障。《楞严经·卷十》 宏海法师为大家开示色界十八天,无色界四天,阿修罗趣以及50种阴魔,让各位师兄对三界、禅定有真正系统性地了解,并学会自查。

 • 阿耨多罗三藐三菩提是什么意思?如何看待?

  (净因法师) 「阿耨多罗」其实是无上,也就是最高的。「三藐」即正等,正确的。「三菩提」即正觉的意思。「阿耨多罗三藐三菩提」就是无上正等正觉的意思。我们在学习佛法的时候,可以把阿耨多罗三藐三菩提当成法。当我们学成后,阿耨多罗三藐三菩提是一种无上正等正觉的智慧,最

 • 为什么受持读诵《金刚经》能够消灭业障?

  (心默法师) 我们学习《金刚经》就像装了一个杀毒软体,它会寻找电脑里面的垃圾,如同清理我们头脑中的垃圾软体一样对我们的思维方式,进行杀毒。为什么能够灭业障?通过学习般若的法门,对我们思维中错误的认识进行改变。就是通过改变我们错误的思维,来改变错误的行为,通过改变错误的行为,从而改变我们的业力,实际上它是三个过程。

 • 为什么说见到《金刚经》要像见到佛塔一样?

  (圣静法师) 我们都知道,佛在世时,以佛为师;佛灭度后,以戒为师,也可以说以法为师,而《金刚经》乃是佛陀留下来的智慧,包含了般若的重要思想,所以,我们见到《金刚经》的时候,要像见到佛一样尊敬。那为什么见到《金刚经》要当做是佛塔一样呢?我们要知道佛塔在古时候是做什么用的。佛塔的起源,可以追溯到释迦牟尼佛以前。像《四分律》、《五分律》

 • 愤怒的时候念《心经》有用吗?

  (吉祥法师) 内心非常乱的时候,念心经只是一种转移场景。因为你念经是嘴在念,并没有拿心在念,你内心还充满着一堆麻烦。所以我认为先要专注呼吸,让气息缓慢,让自己宁静下来以后再念经,之后再念经你会带上心去念,带上全身的生命来念《心经》,这个时候念就很管用。

 • 《维摩诘经》文殊师利问疾品第五

  (大虚法师)《维摩诘经》文殊师利问疾品第五中主人公维摩居士才刚刚出场,同时出场的还有大智大慧文殊菩萨,这一品中我们学习到了病从何处来?疾病的意义,以及心和念的修法。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000088号

沪ICP备05053011号-1