佛经大全 > 华严经 >

大方广佛华严经卷第二十八(内附念诵视频)

2020-06-27  [华严经]

大方广佛华严经》卷第二十八·十回向品第二十五之六(视频念诵版)

 

以上为《华严经》十回向品第二十五之六的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第二十八·十回向品第二十五之六(文字注音版)

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà ruò jiàn rú lái chū xìng yú shì kāi yǎn zhèng fǎ,

 “佛子!菩萨摩诃萨若见如来出兴于世开演正法

 yǐ dà yīn shēng pǔ gào yī qiè:

 以大音声普告一切:

 ‘rú lái chū shì!rú lái chū shì!’

 ‘如来出世!如来出世!’

 lìng zhū zhòng shēng de wén fó míng,shě lí yī qiè wǒ màn、xì lùn;

 令诸众生得闻佛名,舍离一切我慢、戏论;

 fù gèng quàn dǎo,lìng sù jiàn fó,lìng yì niàn fó,lìng guī xiàng fó,

 复更劝导,令速见佛,令忆念佛,令归向佛,

 lìng pān yuán fó,lìng guān chá fó,lìng zàn tàn fó;

 令攀缘佛,令观察佛,令赞叹佛;

 fù wèi guǎng shuō fó nán zhí yù,qiān wàn yì jié shí nǎi yī chū。

 复为广说佛难值遇,千万亿劫时乃一出。

 zhòng shēng yóu cǐ dé jiàn yú fó,shēng qīng jìng xìn,

 众生由此得见于佛,生清净信,

 yǒng yuè huān xǐ,zūn zhòng gōng yǎng;

 踊跃欢喜,尊重供养;

 fù yú fó suǒ wén zhū fó míng,zhuǎn gèng zhí yù wú shù zhū fó,

 复于佛所闻诸佛名,转更值遇无数诸佛,

 zhí zhū shàn běn,xiū xí zēng zhǎng。

 植诸善本,修习增长。

 ěr shí,wú shù bǎi qiān wàn yì nà yóu tā zhòng shēng,

 尔时,无数百千万亿那由他众生,

 yīn jiàn fó gù,jiē dé qīng jìng jiū jìng diào fú。

 因见佛故,皆得清净究竟调伏。

 bǐ zhū zhòng shēng yú pú sà suǒ,jiē shēng zuì shàng shàn zhī shí xiǎng;

 彼诸众生于菩萨所,皆生最上善知识想;

 yīn pú sà gù,chéng jiù fó fǎ,yǐ wú shù jié suǒ zhǒng shàn gēn,

 因菩萨故,成就佛法,以无数劫所种善根,

 pǔ yú shì jiān shī zuò fó shì。

 普于世间施作佛事。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà kāi shì zhòng shēng lìng jiàn fó shí,

 佛子!菩萨摩诃萨开示众生令见佛时,

 yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng bù dài quàn yòu,zì wǎng jiàn fó,

 ‘愿一切众生不待劝诱,自往见佛,

 chéng shì gōng yǎng,jiē lìng huān xǐ;

 承事供养,皆令欢喜;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng lè jiàn fó,xīn wú fèi shě;

 愿一切众生常乐见佛,心无废舍;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng qín xiū xí guǎng dà zhì huì,

 愿一切众生常勤修习广大智慧,

 shòu chí yī qiè zhū fó fǎ cáng;

 受持一切诸佛法藏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng suí suǒ wén shēng jiē wù fó fǎ,

 愿一切众生随所闻声皆悟佛法,

 yú wú liàng jié xiū pú sà xíng;

 于无量劫修菩萨行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng ān zhù zhèng niàn,héng yǐ zhì yǎn jiàn fó chū xìng;

 愿一切众生安住正念,恒以智眼见佛出兴;

 yuàn yī qiè zhòng shēng bù niàn yì yè,cháng yì jiàn fó,qín xiū shí lì;

 愿一切众生不念异业,常忆见佛,勤修十力;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú yī qiè chù cháng jiàn zhū fó,

 愿一切众生于一切处常见诸佛,

 le dá rú lái biàn xū kōng jiè;

 了达如来遍虚空界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé jù zú fó zì zài shēn,

 愿一切众生皆得具足佛自在身,

 pǔ yú shí fāng chéng dào shuō fǎ;

 普于十方成道说法

 yuàn yī qiè zhòng shēng yù shàn zhī shí,cháng wén fó fǎ,

 愿一切众生遇善知识,常闻佛法,

 yú zhū rú lái de bù huài xìn;

 于诸如来得不坏信;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī néng chēng tàn zhū fó chū xìng,

 愿一切众生悉能称叹诸佛出兴,

 lìng qí jiàn zhě pǔ dé qīng jìng。

 令其见者普得清净。’

 shì wèi pú sà mó hē sà tàn fó chū shì shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨叹佛出世善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng jiàn yī qiè fó gōng yǎng chéng shì,

 为令众生见一切佛供养承事,

 yú wú shàng fǎ jiū jìng qīng jìng gù。

 于无上法究竟清净故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà shě yú dà dì,huò shī zhū fó,zào lì yī jīng yī shè;

 “佛子!菩萨摩诃萨舍于大地,或施诸佛,造立一精一舍;

 huò shī pú sà jí shàn zhī shí,suí yì suǒ yòng;

 或施菩萨及善知识,随意所用;

 huò shī zhòng sēng,yǐ wéi zhù chù;

 或施众僧,以为住处;

 huò shī fù mǔ,huò shī bié rén、shēng wén、dú jué zhǒng zhǒng fú tián,

 或施父母,或施别人、声闻、独觉种种福田

 nǎi zhì yī qiè pín qióng、gū lù jí yú sì zhòng,suí yì xī yǔ,lìng wú suǒ fá;

 乃至一切贫穷、孤露及余四众,随意悉与,令无所乏;

 huò shī zào lì rú lái tǎ miào。

 或施造立如来塔庙。

 yú rú shì děng zhū chù zhī zhōng,xī wèi bàn jù zī shēng shí wù,

 于如是等诸处之中,悉为办具资生什物,

 lìng suí yì yòng,wú suǒ kǒng jù。

 令随意用,无所恐惧。

 pú sà mó hē sà suí hé fāng suǒ bù shī dì shí,

 菩萨摩诃萨随何方所布施地时,

 yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以诸善根如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú qīng jìng yī qiè zhì dì,

 ‘愿一切众生具足清净一切智地,

 xī dào pǔ xián zhòng xíng bǐ àn;

 悉到普贤众行彼岸

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé zǒng chí dì,zhèng niàn shòu chí yī qiè fó fǎ;

 愿一切众生得总持地,正念受持一切佛法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé zhù chí lì,cháng néng shǒu hù yī qiè fó jiào;

 愿一切众生得住持力,常能守护一切佛教

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé rú dì xīn,yú zhū zhòng shēng,

 愿一切众生得如地心,于诸众生,

 yì cháng qīng jìng,wú yǒu è niàn;

 意常清净,无有恶念;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chí zhū fó zhǒng,chéng jiù pú sà zhū dì cì dì,

 愿一切众生持诸佛种,成就菩萨诸地次第,

 wú yǒu duàn jué;

 无有断绝;

 yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ wèi yī qiè zuò ān yǐn chǔ,

 愿一切众生普为一切作安隐处,

 xī lìng diào fú,zhù qīng jìng dào;

 悉令调伏,住清净道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng tóng zhū rú lái lì yì shì jiān,

 愿一切众生同诸如来利益世间,

 pǔ shǐ qín xiū ān zhù fó lì;

 普使勤修安住佛力;

 yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ wèi shì jiān zhī suǒ ài lè,

 愿一切众生普为世间之所爱乐,

 xī lìng ān zhù wú shàng fó lè;

 悉令安住无上佛乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng huò shàn fāng biàn,zhù fó zhū lì、wú wèi fǎ zhōng;

 愿一切众生获善方便,住佛诸力、无畏法中;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé rú dì zhì,zì zài xiū xíng yī qiè fó fǎ。‘

 愿一切众生得如地智,自在修行一切佛法。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī dà dì shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨施大地时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng jiē dé jiū jìng yī qiè rú lái qīng jìng dì gù。

 为令众生皆得究竟一切如来清净地故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī tóng pú,

 “佛子!菩萨摩诃萨布施僮仆,

 gōng yǎng yī qiè zhū fó、pú sà、zhēn shàn zhī shí,

 供养一切诸佛、菩萨、真善知识,

 huò shī sēng bǎo,huò fèng fù mǔ zūn shèng fú tián;

 或施僧宝,或奉父母尊胜福田;

 huò fù gěi shī bìng kǔ zhòng shēng,lìng wú quē fá,yǐ cún qí mìng;

 或复给施病苦众生,令无阙乏,以存其命;

 huò fù shī yǔ pín qiónggū lù,jí yú yī qiè wú zhān shì zhě;

 或复施与贫穷、孤露,及余一切无瞻侍者;

 huò wèi shǒu hù rú lái tǎ miào,huò wèi shū chí zhū fó zhèng fǎ,

 或为守护如来塔庙,或为书持诸佛正法,

 yǐ bǎi qiān yì nà yóu tā pú shǐ,suí shí gěi shī。

 以百千亿那由他仆使,随时给施。

 qí zhū pū shǐ jiē cōng huì shàn qiǎo,xìng zì diào shùn,

 其诸仆使皆聪慧善巧,性自调顺,

 cháng qín yī jīng yī jìn,wú yǒu xiè duò,

 常勤一精一进,无有懈惰,

 jù zhì zhí xīnān lè xīn、lì yì xīn、rén cí xīn、gōng kè xīn、

 具质直心、安乐心、利益心、仁慈心、恭恪心、

 wú yuàn hèn xīn、wú chóu dí xīn,néng suí shòu zhě fāng sú suǒ yí,

 无怨恨心、无仇敌心,能随受者方俗所宜,

 yú bǐ bǐ zhōng zuò zhū lì yì;

 于彼彼中作诸利益;

 yòu jiē cóng pú sà jìng yè suǒ gǎn,

 又皆从菩萨净业所感,

 cái néng、jì yì、gōng qiǎo、suàn shù mí bù tōng dá,

 才能、技艺、工巧、算数靡不通达,

 shàn néng gōng shì yuè kě qí xīn。

 善能供侍悦可其心。

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng dé diào shùn xīn,yī qiè fó suǒ xiū xí shàn gēn;

 ‘愿一切众生得调顺心,一切佛所修习善根;

 yuàn yī qiè zhòng shēng suí shùn gōng yǎng yī qiè zhū fó,

 愿一切众生随顺供养一切诸佛,

 yú fó suǒ shuō xī néng tīng shòu;

 于佛所说悉能听受;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fó shè shòu,cháng guān rú lái,gèng wú yú niàn;

 愿一切众生得佛摄受,常观如来,更无余念;

 yuàn yī qiè zhòng shēng bù huài fó zhǒng,qín xiū yī qiè shùn fó shàn gēn;

 愿一切众生不坏佛种,勤修一切顺佛善根;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng qín gōng yǎng yī qiè zhū fó,wú kōng guò shí;

 愿一切众生常勤供养一切诸佛,无空过时;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shè chí yī qiè zhū fó miào yì,

 愿一切众生摄持一切诸佛妙义,

 yán cí qīng jìng,yóu xíng wú wèi;

 言词清净,游行无畏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng lè jiàn fó,xīn wú yàn zú,

 愿一切众生常乐见佛,心无厌足,

 yú zhū fó suǒ bù xī shēn mìng;

 于诸佛所不惜身命;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé jiàn zhū fó,xīn wú rǎn zhe,lí shì suǒ yī;

 愿一切众生得见诸佛,心无染著,离世所依;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dàn guī yú fó,yǒng lí yī qiè xié guī yī chù;

 愿一切众生但归于佛,永离一切邪归依处;

 yuàn yī qiè zhòng shēng suí shùn fó dào,xīn cháng lè guān wú shàng fó fǎ。

 愿一切众生随顺佛道,心常乐观无上佛法。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī pú shǐ shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨施仆使时善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng yuǎn lí chén gòu,jìng zhì fó dì,

 为令众生远离尘垢,净治佛地,

 néng xiàn rú lái zì zài shēn gù。

 能现如来自在身故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ shēn bù shī zhū lái qǐ zhě,

 “佛子!菩萨摩诃萨以身布施诸来乞者,

 bù shī zhī shí,shēng qiān xià xīn,shēng rú dì xīn,

 布施之时,生谦下心,生如地心,

 shēng rěn shòu zhòng kǔ wú biàn dòng xīn,

 生忍受众苦无变动心,

 shēng gěi shì zhòng shēng bù pí yàn xīn,

 生给侍众生不疲厌心,

 shēng yú zhū zhòng shēng yóu rú cí mǔ suǒ yǒu zhòng shàn xī huí yǔ xīn,

 生于诸众生犹如慈母所有众善悉回与心,

 shēng yú zhū yú xiǎn jí è zhòng shēng zhǒng zhǒng qīn líng jiē kuān yòu xīn,

 生于诸愚险极恶众生种种侵陵皆宽宥心,

 ān zhù shàn gēn,yī jīng yī qín jǐ shì。

 安住善根,一精一勤给事。

 pú sà ěr shí,xī yǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,悉以善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng suí qí suǒ xū cháng wú quē fá,

 ‘愿一切众生随其所须常无阙乏,

 xiū pú sà xíng héng bù jiàn duàn,bù shě yī qiè pú sà yì lì,

 修菩萨行恒不间断,不舍一切菩萨义利,

 shàn zhù pú sà suǒ xíng zhī dào,le dá pú sà píng děng fǎ xìng,

 善住菩萨所行之道,了达菩萨平等法性,

 dé zài rú lái zhǒng zú zhī shù,zhù zhēn shí yǔ,chí pú sà xíng,

 得在如来种族之数,住真实语,持菩萨行,

 lìng zhū shì jiān dé jìng fó fǎ,shēn xīn xìn jiě,zhèng fǎ jiū jìng;

 令诸世间得净佛法,深心信解,证法究竟;

 lìng zhū zhòng shēng chū shēng qīng jìng zēng shàng shàn gēn,

 令诸众生出生清净增上善根,

 zhù dà gōng dé,jù yī qiè zhì。

 住大功德,具一切智。

 yòu yǐ cǐ shàn gēn,

 又以此善根,

 lìng yī qiè zhòng shēng cháng dé gōng yǎng yī qiè zhū fó,jiě yī qiè fǎ,

 令一切众生常得供养一切诸佛,解一切法,

 shòu chí dú sòng bù wàng、bù shī、bù huài、bù sàn,xīn shàn diào fú,

 受持读诵不忘、不失、不坏、不散,心善调伏,

 bù tiáo lìng diào,yǐ jì jìng fǎ ér diào xí zhī。

 不调令调,以寂静法而调习之。

 lìng bǐ zhòng shēng yú zhū fó suǒ zhù rú shì shì。

 令彼众生于诸佛所住如是事。

 yòu yǐ cǐ shàn gēn,lìng yī qiè zhòng shēng zuò dì yī tǎ,

 又以此善根,令一切众生作第一塔,

 yīng shòu shì jiàn zhòng zhǒng gōng yǎng;

 应受世间种种供养;

 lìng yī qiè zhòng shēng chéng zuì shàng fú tián,dé fó zhì huì,kāi wù yī qiè;

 令一切众生成最上福田,得佛智慧,开悟一切;

 lìng yī qiè zhòng shēng zuò zuì shàng shòu zhě,

 令一切众生作最上受者,

 pǔ néng ráo yì yī qiè zhòng shēng;

 普能饶益一切众生;

 lìng yī qiè zhòng shēng chéng zuì shàng fú lì,

 令一切众生成最上福利,

 néng shǐ jù zú yī qiè shàn gēn;

 能使具足一切善根;

 lìng yī qiè zhòng shēng chéng dì yī hào shī chù,

 令一切众生成第一好施处,

 néng shǐ huò dé wú liàng fú bào;

 能使获得无量福报;

 lìng yī qiè zhòng shēng yú sān jiè zhōng jiē dé chū lí;

 令一切众生于三界中皆得出离;

 lìng yī qiè zhòng shēng zuò dì yī dǎo shī,néng wéi shì jiān shì rú shí dào;

 令一切众生作第一导师,能为世间示如实道;

 lìng yī qiè zhòng shēng de miào zǒng chí,jù chí yī qiè zhū fó zhèng fǎ;

 令一切众生得妙总持,具持一切诸佛正法;

 lìng yī qiè zhòng shēng zhèng dé wú liàng dì yī fǎ jiè,

 令一切众生证得无量第一法界,

 jù zú xū kōng wú ài zhèng dào。’

 具足虚空无碍正道。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shī zì jǐ shēn shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨施自己身善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng jiē dé yìng gòng wú liàng zhì shēn gù。

 为令众生皆得应供无量智身故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà wén fǎ xǐ yuè,shēng jìng xìn xīn,

 “佛子!菩萨摩诃萨闻法喜悦,生净信心

 néng yǐ qí shēn gōng yǎng zhū fó,xīn lè xìn jiě wú shàng fǎ bǎo,

 能以其身供养诸佛,欣乐信解无上法宝,

 yú zhū fó suǒ shēng fù mǔ xiǎng;

 于诸佛所生父母想;

 dú sòng shòu chí wú ài dào fǎ,

 读诵受持无碍道法,

 pǔ rù wú shù nà yóu tā fǎ、dà zhì huì bǎo、zhū shàn gēn mén;

 普入无数那由他法、大智慧宝、诸善根门;

 xīn cháng yì niàn wú liàng zhū fó,rù fó jìng jiè,shēn dá yì lǐ;

 心常忆念无量诸佛,入佛境界,深达义理;

 néng yǐ rú lái wēi mì fàn yīn,xìng fó fǎ yún,yǔ fó fǎ yǔ,yǒng měng zì zài;

 能以如来微密梵音,兴佛法云,雨佛法雨,勇猛自在;

 néng fēn bié shuō yī qiè zhì rén dì yī zhī dì,jù zú chéng jiù sà pó ruò chéng,

 能分别说一切智人第一之地,具足成就萨婆若乘,

 yǐ wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā dà fǎ chéng mǎn zhū gēn。

 以无量百千亿那由他大法成满诸根。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà yú zhū fó suǒ wén rú shì fǎ,

 佛子!菩萨摩诃萨于诸佛所闻如是法,

 huān xǐ wú liàng,ān zhù zhèng fǎ;zì duàn yí huò,yì lìng tā duàn;

 欢喜无量,安住正法;自断疑惑,亦令他断;

 xīn héng yí chàng,gōng dé chéng mǎn;shàn gēn jù zú,yì héng xiāng xù;

 心恒怡畅,功德成满;善根具足,意恒相续;

 lì yì zhòng shēng,xīn cháng bù kuì;huò zuì shèng zhì,chéng jīn gāng cáng;

 利益众生,心常不匮;获最胜智,成金刚藏;

 qīn jìn zhū fó,jìng zhū fó shā,cháng qín gōng yǎng yī qiè rú lái。

 亲近诸佛,净诸佛刹,常勤供养一切如来。

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé yuán mǎn zuì shèng zhī shēn,

 ‘愿一切众生皆得圆满最胜之身,

 yī qiè zhū fó zhī suǒ shè shòu;

 一切诸佛之所摄受;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng jìn zhū fó,yī zhū fó zhù,

 愿一切众生常近诸佛,依诸佛住,

 héng dé jìn yǎng,wèi zēng yuǎn lí;

 恒得觐仰,未曾远离;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē dé qīng jìng bù huài zhī shēn,

 愿一切众生皆得清净不坏之身,

 jù zú yī qiè gōng dé zhì huì;

 具足一切功德智慧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng qín gōng yǎng yī qiè zhū fó,

 愿一切众生常勤供养一切诸佛,

 xíng wú suǒ de jiū jìng fàn xíng;

 行无所得究竟梵行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú wǒ shēn,lí wǒ、wǒ suǒ;

 愿一切众生得无我身,离我、我所;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī néng fēn shēn biàn shí fāng shā,

 愿一切众生悉能分身遍十方刹,

 yóu rú yǐng xiàn ér wú lái wǎng;

 犹如影现而无来往;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé zì zài shēn,pǔ wǎng shí fāng wú wǒ wú shòu;

 愿一切众生得自在身,普往十方无我无受;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cóng fó shēn shēng,chǔ zài rú lái wú shàng shēn jiā;

 愿一切众生从佛身生,处在如来无上身家;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé fǎ lì shēn,rěn rǔ dà lì wú néng huài zhě;

 愿一切众生得法力身,忍辱大力无能坏者;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú bǐ shēn,chéng jiù rú lái qīng jìng fǎ shēn;

 愿一切众生得无比身,成就如来清净法身;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù chū shì gōng dé zhī shēn,

 愿一切众生成就出世功德之身,

 shēng wú suǒ de qīng jìng fǎ jiè。’

 生无所得清净法界。’

 shì wèi pú sà mó hē sà yǐ shēn gòng fó shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨以身供佛善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng yǒng zhù sān shì zhū fó jiā gù。

 为令众生永住三世诸佛家故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ shēn bù shī yī qiè zhòng shēng,

 “佛子!菩萨摩诃萨以身布施一切众生,

 wèi yù pǔ lìng chéng jiù shàn gēn,yì niàn shàn gēn,

 为欲普令成就善根,忆念善根,

 pú sà mó hē sà zì yuàn qí shēn wéi dà míng dēng,

 菩萨摩诃萨自愿其身为大明灯,

 pǔ néng zhào yào yī qiè zhòng shēng;

 普能照耀一切众生;

 wèi zhòng lè jù,pǔ néng shè shòu yī qiè zhòng shēng;

 为众乐具,普能摄受一切众生;

 wèi miào fǎ cáng,pǔ néng rèn chí yī qiè zhòng shēng;

 为妙法藏,普能任持一切众生;

 wèi jìng guāng míng,pǔ néng kāi xiǎo yī qiè zhòng shēng;

 为净光明,普能开晓一切众生;

 wèi shì guāng yǐng,pǔ lìng zhòng shēng cháng dé dǔ jiàn;

 为世光影,普令众生常得睹见;

 wéi shàn gēn yīn yuán,pǔ lìng zhòng shēng cháng dé zhí yù;

 为善根因缘,普令众生常得值遇;

 wéi zhēn shàn zhī shí,lìng yī qiè zhòng shēng xī méng jiào yòu;

 为真善知识,令一切众生悉蒙教诱;

 wèi píng tǎn dào,lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé lǚ jiàn;

 为平坦道,令一切众生皆得履践;

 wèi wú yǒu shàng jù zú ān lè,lìng yī qiè zhòng shēng lí kǔ qīng jìng;

 为无有上具足安乐,令一切众生离苦清净;

 wèi míng jìng rì,pǔ zuò shì jiān píng děng lì yì。

 为明净日,普作世间平等利益。

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng cháng qīn jìn fó,rù fó zhì dì;

 ‘愿一切众生常亲近佛,入佛智地;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé suí shùn zhì,zhù wú shàng jué;

 愿一切众生得随顺智,住无上觉;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng chù fó huì,yì shàn diào fú;

 愿一切众生常处佛会,意善调伏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng suǒ xíng yǒu zé,jù fó wēi yí;

 愿一切众生所行有则,具佛威仪;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī dé niè pán,shēn xiè fǎ yì;

 愿一切众生悉得涅槃,深解法义;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zhī zú xíng,shēng rú lái jiā;

 愿一切众生具知足行,生如来家;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shě wú míng yù,zhù fó zhì lè;

 愿一切众生舍无明欲,住佛志乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shēng shèng shàn gēn,zuò pú tí shù;

 愿一切众生生胜善根,坐菩提树;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shā fán nǎo zéi,lí yuàn hài xīn;

 愿一切众生杀烦恼贼,离怨害心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù zú hù chí yī qiè fó fǎ。

 愿一切众生具足护持一切佛法。’

 shì wèi pú sà mó hē sà yǐ shēn bù shī yī qiè zhòng shēng shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨以身布施一切众生善根回向;

 wèi yù lì yì yī qiè zhòng shēng,lìng dé wú shàng ān yǐn chǔ gù。

 为欲利益一切众生,令得无上安隐处故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà zì yǐ qí shēn gěi shì zhū fó,

 “佛子!菩萨摩诃萨自以其身给侍诸佛,

 yú zhū fó suǒ niàn bào zhòng ēn rú fù mǔ xiǎng,yú zhū rú lái qǐ shēn xìn lè;

 于诸佛所念报重恩如父母想,于诸如来起深信乐;

 yǐ qīng jìng xīn,hù fó pú tí,zhù zhū fó fǎ;

 以清净心,护佛菩提,住诸佛法;

 lí shì jiān xiǎng,shēng rú lái jiā;suí shùn zhū fó,lí mó jìng jiè;

 离世间想,生如来家;随顺诸佛,离魔境界;

 le dá yī qiè zhū fó suǒ xíng,chéng jiù yī qiè zhū fó fǎ qì。

 了达一切诸佛所行,成就一切诸佛法器

 pú sà ěr shí,yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以此善根如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng dé qīng jìng xīn,yī qiè zhì bǎo ér zì zhuāng yán;

 ‘愿一切众生得清净心,一切智宝而自庄严;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhù shàn diào fú,yuǎn lí yī qiè zhū bù shàn yè;

 愿一切众生住善调伏,远离一切诸不善业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé bù kě huài jiān gù juàn shǔ,

 愿一切众生得不可坏坚固眷属,

 pǔ néng shè shòu zhū fó zhèng fǎ;

 普能摄受诸佛正法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng wèi fó dì zǐ,dào yú pú sà guàn dǐng zhī dì;

 愿一切众生为佛弟子,到于菩萨灌顶之地;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng wèi zhū fó zhī suǒ shè shòu,

 愿一切众生常为诸佛之所摄受,

 yǒng lí yī qiè bù shàn zhī fǎ;

 永离一切不善之法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng suí shùn zhū fó,xiū xíng pú sà zuì shèng zhī fǎ;

 愿一切众生随顺诸佛,修行菩萨最胜之法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng rù fó jìng jiè,xī jiē dé shòu yī qiè zhì jì;

 愿一切众生入佛境界,悉皆得授一切智记;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǔ zhū rú lái jiē xī píng děng,

 愿一切众生与诸如来皆悉平等,

 yī qiè fó fǎ wú bù zì zài;

 一切佛法无不自在;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī wèi zhū fó zhī suǒ shè shòu,

 愿一切众生悉为诸佛之所摄受,

 cháng néng xiū xíng wú qǔ zhe yè;

 常能修行无取著业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng wèi zhū fó dì yī shì zhě,

 愿一切众生常为诸佛第一侍者,

 yī qiè fó suǒ xiū zhì huì xíng。‘

 一切佛所修智慧行。’

 shì wèi pú sà mó hē sà gěi shì zhū fó shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨给侍诸佛善根回向;

 wèi yù zhèng dé zhū fó pú tí,wèi yù jiù hù yī qiè zhòng shēng,

 为欲证得诸佛菩提,为欲救护一切众生,

 wèi yù chū lí yī qiè sān jiè,wèi yù chéng jiù wú sǔn nǎo xīn,

 为欲出离一切三界,为欲成就无损恼心,

 wèi dé wú liàng guǎng dà pú tí,wèi yù chéng jiù zhào fó fǎ zhì,

 为得无量广大菩提,为欲成就照佛法智,

 wèi yù cháng méng zhū fó shè shòu,wèi dé zhū fó zhī suǒ hù chí,

 为欲常蒙诸佛摄受,为得诸佛之所护持,

 wèi yù xìn jiě yī qiè fó fǎ,

 为欲信解一切佛法,

 wèi yù chéng jiù yǔ sān shì fó píng děng shàn gēn,

 为欲成就与三世佛平等善根,

 wèi yù yuán mǎn wú huǐ hèn xīn,zhèng dé yī qiè zhū fó fǎ gù。

 为欲圆满无悔恨心,证得一切诸佛法故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī guó tǔ yī qiè zhū wù,

 “佛子!菩萨摩诃萨布施国土一切诸物,

 nǎi zhì wáng wèi xī yì néng shě;

 乃至王位悉亦能舍;

 yú zhū shì shì,xīn dé zì zài,wú xì、wú fù、wú suǒ liàn zhe;

 于诸世事,心得自在,无系、无缚、无所恋著;

 yuǎn lí è yè,ráo yì zhòng shēng;

 远离恶业,饶益众生;

 bù zhe yè guǒ,bù lè shì fǎ,bù fù tān rǎn zhū yǒu shēng chù;

 不著业果,不乐世法,不复贪染诸有生处;

 suī zhù shì jiān,fēi cǐ chù shēng;

 虽住世间,非此处生;

 xīn bù zhí zhuó yùn、jiè、chù fǎ,yú nèi wài fǎ xīn wú yī zhù;

 心不执著蕴、界、处法,于内外法心无依住;

 cháng bù wàng shī zhū pú sà xíng,wèi zēng yuǎn lí zhū shàn zhī shí;

 常不忘失诸菩萨行,未曾远离诸善知识;

 chí zhū pú sà guǎng dà xíng yuàn,cháng lè chéng shì yī qiè shàn yǒu。

 持诸菩萨广大行愿,常乐承事一切善友。

 pú sà ěr shí,yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以此善根如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng wéi dà fǎ wáng,yú fǎ zì zài,dào yú bǐ àn;

 ‘愿一切众生为大法王,于法自在,到于彼岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng fó fǎ wáng,cuī miè yī qiè fán nǎo yuàn zéi;

 愿一切众生成佛法王,摧灭一切烦恼怨贼;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhù fó wáng wèi,dé rú lái zhì,kāi yǎn fó fǎ;

 愿一切众生住佛王位,得如来智,开演佛法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhù fó jìng jiè,néng zhuǎn wú shàng zì zài fǎ lún;

 愿一切众生住佛境界,能转无上自在法錀;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shēng rú lái jiā,yú fǎ zì zài,

 愿一切众生生如来家,于法自在,

 hù chí fó zhǒng,yǒng shǐ bù jué;

 护持佛种,永使不绝;

 yuàn yī qiè zhòng shēng kāi shì wú liàng fǎ wáng zhèng fǎ,

 愿一切众生开示无量法王正法,

 chéng jiù wú biān zhū dà pú sà;

 成就无边诸大菩萨;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhù jìng fǎ jiè,wèi dà fǎ wáng,

 愿一切众生住净法界,为大法王,

 xiàn fó chū xìng,xiāng jì bù duàn;

 现佛出兴,相继不断;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú zhū shì jiè zuò zhì huì wáng,

 愿一切众生于诸世界作智慧王,

 huà dǎo qún shēng wú shí zàn shě;

 化导群生无时暂舍;

 yuàn yī qiè zhòng shēng pǔ wèi fǎ jiè、

 愿一切众生普为法界、

 xū kōng jiè děng zhū shì jiè zhōng yī qiè zhòng shēng zuò fǎ shī zhǔ,

 虚空界等诸世界中一切众生作法施主,

 shǐ qí xián dé zhù yú dà chéng;

 使其咸得住于大乘;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé chéng jù zú zhòng shàn zhī wáng,

 愿一切众生得成具足众善之王,

 yǔ sān shì fó shàn gēn qí děng。‘

 与三世佛善根齐等。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī wáng wèi shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨布施王位善根回向;

 wèi yù lìng bǐ yī qiè zhòng shēng,jiū jìng zhù yú ān yǐn chǔ gù。

 为欲令彼一切众生,究竟住于安隐处故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà jiàn yǒu rén lái qǐ wáng jīng dū、

 “佛子!菩萨摩诃萨见有人来乞王京都、

 yán lì dài chéng jí yǐ guān fáng suǒ yǒu shū shuì,

 严丽大城及以关防所有输税,

 jìn jiē shī yǔ,xīn wú lìn xī;

 尽皆施与,心无吝惜;

 zhuān xiàng pú tí fā dà shì yuàn,zhù yú dà cí,xíng yú dà bēi,

 专向菩提发大誓愿,住于大慈,行于大悲,

 zhì yì huān yuè,lì yì zhòng shēng;

 志意欢悦,利益众生;

 yǐ guǎng dà zhì jiě le shēn fǎ,ān zhù zhū fó píng děng fǎ xìng;

 以广大智解了深法,安住诸佛平等法性;

 fā xīn wèi qiú yī qiè zhì gù,yú zì zài fǎ qǐ shēn lè gù,

 发心为求一切智故,于自在法起深乐故,

 yú zì zài zhì qiú zhèng dé gù,jìng xiū yī qiè zhū gōng dé gù,

 于自在智求证得故,净修一切诸功德故,

 zhù yú jiān gù guǎng dà zhì gù,guǎng jí yī qiè zhū shàn gēn gù,

 住于坚固广大智故,广集一切诸善根故,

 xiū xíng yī qiè fó fǎ yuàn gù,zì rán jué wù dà zhì fǎ gù,

 修行一切佛法愿故,自然觉悟大智法故,

 ān zhù pú tí xīn wú tuì gù,

 安住菩提心无退故,

 xiū xí yī qiè pú sà xíng yuàn、yī qiè zhǒng zhì jǐn jiū jìng gù,ér xíng bù shī。

 修习一切菩萨行愿、一切种智尽究竟故,而行布施。

 yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 以此善根如是回向,所谓:

 ’'yuàn yī qiè zhòng shēng xī néng yán jìng wú liàng shā tǔ,

 ‘愿一切众生悉能严净无量刹土,

 fèng shī zhū fó yǐ wéi zhù chù;

 奉施诸佛以为住处;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng lè jū zhǐ ā lán rě chù,jì jìng bù dòng;

 愿一切众生常乐居止阿兰若处,寂静不动;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng bù yī zhǐ wáng dōu jù luò,

 愿一切众生永不依止王都聚落,

 xīn lè jì jìng,yǒng dé jiū jìng;

 心乐寂静,永得究竟;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng bù lè zhe yī qiè shì jiān,

 愿一切众生永不乐著一切世间,

 yú shì yǔ yán cháng lè yuǎn lí;

 于世语言常乐远离;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé lí tān xīn,shī zhū suǒ yǒu,xīn wú zhōng huǐ;

 愿一切众生得离贪心,施诸所有,心无中悔;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé chū lí xīn,shě zhū jiā yè;

 愿一切众生得出离心,舍诸家业;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé wú lìn xīn,cháng xíng huì shī;

 愿一切众生得无吝心,常行惠施;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé bù zhe xīn,lí jū jiā fǎ;

 愿一切众生得不著心,离居家法;

 yuàn yī qiè zhòng shēng dé lí zhòng kǔ,chú miè yī qiè zāi héng bù wèi;

 愿一切众生得离众苦,除灭一切灾横怖畏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yán jìng shí fāng yī qiè shì jiè,fèng shī zhū fó。‘

 愿一切众生严净十方一切世界,奉施诸佛。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī wáng dū shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨布施王都善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng xī néng yán jìng zhū fó shā gù。

 为令众生悉能严净诸佛刹故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà suǒ yǒu yī qiè nèi gōng juàn shǔ、jì shì zhòng nǚ,

 “佛子!菩萨摩诃萨所有一切内宫眷属、妓侍众女,

 jiē yán mào duān zhèng、cái néng jù zú,tán xiào gē wǔ xī jiē qiǎo miào,

 皆颜貌端正、才能具足,谈笑歌舞悉皆巧妙,

 zhǒng zhǒng yī fú、zhǒng zhǒng huá xiāng ér yǐ yán shēn,

 种种衣服、种种华香而以严身,

 jiàn zhě huān xǐ,qíng wú yàn zú。

 见者欢喜,情无厌足。

 rú shì bǎo nǚ bǎi qiān wàn yì nà yóu tā shù,jiē yóu pú sà shàn yè suǒ shēng,

 如是宝女百千万亿那由他数,皆由菩萨善业所生,

 suí yì zì zài,jìng shùn wú shī;

 随意自在,敬顺无失;

 jǐn yǐ bù shī zhū lái qǐ zhě,ér yú qí zhōng wú ài lè xīn、wú gù liàn xīn、

 尽以布施诸来乞者,而于其中无爱乐心、无顾恋心、

 wú dān zhe xīn、wú xì fù xīn、wú zhí qǔ xīn、wú tān rǎn xīn、

 无耽著心、无系缚心、无执取心、无贪染心、

 wú fēn bié xīn、wú suí zhú xīn、wú qǔ xiāng xīn、wú lè yù xīn。

 无分别心、无随逐心、无取相心、无乐欲心。

 pú sà ěr shí,guān zhū shàn gēn,

 菩萨尔时,观诸善根,

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng xián dé chū lí gù huí xiàng,

 为欲令一切众生咸得出离故回向,

 dé fó fǎ xǐ gù huí xiàng,yú bù jiān gù zhōng ér dé jiān gù gù huí xiàng,

 得佛法喜故回向,于不坚固中而得坚固故回向,

 dé jīn gāng zhì bù kě huài xīn gù huí xiàng,rù fó dào chǎng gù huí xiàng,

 得金刚智不可坏心故回向,入佛道场故回向,

 dào yú bǐ àn gù huí xiàng,dé wú shàng pú tí xīn gù huí xiàng,

 到于彼岸故回向,得无上菩提心故回向,

 néng yǐ zhì huì le dá zhū fǎ gù huí xiàng,

 能以智慧了达诸法故回向,

 chū shēng yī qiè shàn gēn gù huí xiàng,rù sān shì zhū fó jiā gù huí xiàng。

 出生一切善根故回向,入三世诸佛家故回向。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà zhù rú shì fǎ,shēng rú lái jiā;

 佛子!菩萨摩诃萨住如是法,生如来家;

 zēng zhǎng zhū fó qīng jìng shèng yīn,chū shēng zuì shèng yī qiè zhì dào;

 增长诸佛清净胜因,出生最胜一切智道;

 shēn rù pú sà guǎng dà zhì yè,miè chú yī qiè shì jiān gòu nǎo,

 深入菩萨广大智业,灭除一切世间垢恼,

 cháng néng gōng shī gōng dé fú tián;

 常能供施功德福田;

 wèi zhū zhòng shēng xuān shuō miào fǎ,shàn qiǎo ān lì,

 为诸众生宣说妙法,善巧安立,

 lìng qí xiū xí zhū qīng jìng xíng,cháng qín shè qǔ yī qiè shàn gēn。

 令其修习诸清净行,常勤摄取一切善根。

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng de wú liàng sān mèi

 ‘愿一切众生常得无量三昧眷属,

 pú sà shèng dìng xiāng xù bù duàn;

 菩萨胜定相续不断;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng lè jiàn fó,xī rù zhū fó zhuāng yán sān mèi;

 愿一切众生常乐见佛,悉入诸佛庄严三昧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù pú sà bù sī yì dìng,

 愿一切众生成就菩萨不思议定,

 zì zài yóu xì wú liàng shén tōng;

 自在游戏无量神通

 yuàn yī qiè zhòng shēng rù rú shí dìng,dé bù huài xīn;

 愿一切众生入如实定,得不坏心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jǐn huò pú sà shén shēn sān mèi,

 愿一切众生尽获菩萨甚深三昧,

 yú zhū chán dìng ér dé zì zài;

 于诸禅定而得自在;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de jiě tuō xīn,chéng jiù yī qiè sān mèi juàn shǔ;

 愿一切众生得解脱心,成就一切三昧眷属;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhǒng zhǒng sān mèi jiē dé shàn qiǎo,

 愿一切众生种种三昧皆得善巧,

 xī néng shè qǔ zhū sān mèi xiāng;

 悉能摄取诸三昧相;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de shèng zhì sān mèi,pǔ néng xué xí zhū sān mèi mén;

 愿一切众生得胜智三昧,普能学习诸三昧门;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú ài sān mèi,rù shēn chán dìng zhōng bù tuì shī;

 愿一切众生得无碍三昧,入深禅定终不退失;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú zhe sān mèi,xīn héng zhèng shòu,bù qǔ èr fǎ。‘

 愿一切众生得无著三昧,心恒正受,不取二法。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī yī qiè nèi gōng juàn shǔ shí shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨布施一切内宫眷属时善根回向;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé bù huài qīng jìng juàn shǔ gù;

 为欲令一切众生皆得不坏清净眷属故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng jiē dé pú sà juàn shǔ gù;

 为欲令一切众生皆得菩萨眷属故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng xī dé mǎn zú fó fǎ gù;

 为欲令一切众生悉得满足佛法故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng mǎn zú yī qiè zhì lì gù;

 为欲令一切众生满足一切智力故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng zhèng yú wú shàng zhì huì gù;

 为欲令一切众生证于无上智慧故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng dé yú suí shùn juàn shǔ gù;

 为欲令一切众生得于随顺眷属故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng dé tóng zhì xíng rén gòng jū gù;

 为欲令一切众生得同志行人共居故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng jù zú yī qiè fú zhì gù;

 为欲令一切众生具足一切福智故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù qīng jìng shàn gēn gù;

 为欲令一切众生成就清净善根故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng dé shàn hé juàn shǔ gù;

 为欲令一切众生得善和眷属故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù rú lái qīng jìng fǎ shēn gù;

 为欲令一切众生成就如来清净法身故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng chéng jiù cì dì rú li biàn cái,

 为欲令一切众生成就次第如理辩才,

 shàn shuō zhū fó wú jìn fǎ cáng gù;

 善说诸佛无尽法藏故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng yǒng shě yī qiè shì sú shàn gēn,

 为欲令一切众生永舍一切世俗善根,

 tóng xiū chū shì qīng jìng shàn gēn gù;

 同修出世清净善根故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng jìng yè yuán mǎn,

 为欲令一切众生净业圆满,

 chéng jiù yī qiè qīng jìng fǎ gù;

 成就一切清净法故;

 wèi yù lìng yī qiè zhòng shēng yī qiè fó fǎ jiē xī xiàn qián,

 为欲令一切众生一切佛法皆悉现前,

 yǐ fǎ guāng míng pǔ yán jìng gù。

 以法光明普严净故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà néng yǐ suǒ ài qī zǐ bù shī,

 “佛子!菩萨摩诃萨能以所爱妻子布施,

 yóu rú wǎng xī xū dá ná tài zǐ、xiàn zhuāng yán wáng pú sà,

 犹如往昔须达拏太子、现庄严王菩萨,

 jí yú wú liàng zhū pú sà děng。

 及余无量诸菩萨等。

 pú sà ěr shí,chéng sà pó ruò xīn,xíng yī qiè shī,

 菩萨尔时,乘萨婆若心,行一切施,

 jìng xiū pú sà bù shī zhī dào。

 净修菩萨布施之道。

 qí xīn qīng jìng,wú yǒu zhōng huǐ,qìng shě suǒ zhēn,qiú yī qiè zhì;

 其心清净,无有中悔,罄舍所珍,求一切智;

 lìng zhū zhòng shēng jìng shēn zhì lè,chéng pú tí xíng,

 令诸众生净深志乐,成菩提行,

 guān pú sà dào,niàn fó pú tí,zhù fó zhǒng xìng。

 观菩萨道,念佛菩提,住佛种性。

 pú sà mó hē sà chéng bàn rú shì bù shī xīn yǐ,

 菩萨摩诃萨成办如是布施心已,

 jué dìng zhì qiú rú lái zhī shēn;

 决定志求如来之身;

 zì guān jǐ shēn,xì shǔ yī qiè,bù dé zì zài;

 自观己身,系属一切,不得自在;

 yòu yǐ qí shēn pǔ shè zhòng shēng,yóu rú bǎo zhōu gěi shī yī qiè,

 又以其身普摄众生,犹如宝洲给施一切,

 wèi mǎn zú zhě lìng qí mǎn zú。

 未满足者令其满足。

 pú sà rú shì hù niàn zhòng shēng,yù lìng zì shēn zuò dì yī tǎ,

 菩萨如是护念众生,欲令自身作第一塔,

 pǔ shǐ yī qiè jiē shēng huān xǐ;

 普使一切皆生欢喜;

 yù yú shì jiān shēng píng děng xīn;yù wèi zhòng shēng zuò qīng liáng chí;

 欲于世间生平等心;欲为众生作清凉池;

 yù yǔ zhòng shēng yī qiè ān lè;yù wèi zhòng shēng zuò dà shī zhǔ;

 欲与众生一切安乐;欲为众生作大施主;

 zhì huì zì zài,le zhī pú sà suǒ xíng zhī xíng,

 智慧自在,了知菩萨所行之行,

 ér néng rú shì dà shì zhuāng yán;

 而能如是大誓庄严;

 qù yī qiè zhì,yuàn chéng wú shàng zhì huì fú tián;

 趣一切智,愿成无上智慧福田;

 pǔ niàn zhòng shēng,cháng suí shǒu hù,ér néng chéng bàn zì shēn lì yì;

 普念众生,常随守护,而能成办自身利益;

 zhì huì guāng míng pǔ zhào yú shì,cháng qín yì niàn pú sà shī xīn,

 智慧光明普照于世,常勤忆念菩萨施心,

 héng lè guān chá rú lái jìng jiè。

 恒乐观察如来境界。

 fó zǐ!

 佛子!

 pú sà mó hē sà yǐ wú fù wú zhe jiě tuō xīn bù shī qī zǐ suǒ jí shàn gēn,

 菩萨摩诃萨以无缚无著解脱心布施妻子所集善根,

 rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng zhù fó pú tí,qǐ biàn huà shēn,

 ‘愿一切众生住佛菩提,起变化身

 zhōu biàn fǎ jiè zhuǎn bù tuì lún;

 周遍法界转不退轮;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú zhe shēn,yuàn lì zhōu xíng yī qiè fó shā;

 愿一切众生得无著身,愿力周行一切佛刹;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shě ài zēng xīn,duàn tān huì jié;

 愿一切众生舍爱憎心,断贪恚结;

 yuàn yī qiè zhòng shēng wèi zhū fó zǐ,suí fó suǒ xíng;

 愿一切众生为诸佛子,随佛所行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú zhū fó suǒ,shēng zì jǐ xīn,bù kě jǔ huài;

 愿一切众生于诸佛所,生自己心,不可沮坏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng wèi fó zǐ,cóng fǎ huà shēng;

 愿一切众生常为佛子,从法化生;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de jiū jìng chù,chéng jiù rú lái zì zài zhì huì;

 愿一切众生得究竟处,成就如来自在智慧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhèng fó pú tí,yǒng lí fán nǎo;

 愿一切众生证佛菩提,永离烦恼;

 yuàn yī qiè zhòng shēng néng jù yǎn shuō fó pú tí dào,

 愿一切众生能具演说佛菩提道,

 cháng lè xiū xíng wú shàng fǎ shī;

 常乐修行无上法施;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de zhèng dìng xīn,bù wéi yī qiè zhū yuán suǒ huài;

 愿一切众生得正定心,不为一切诸缘所坏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò pú tí shù,chéng zuì zhèng jué,

 愿一切众生坐菩提树,成最正觉,

 kāi shì wú liàng cóng fǎ huà shēng zhū shàn nán nǚ。‘

 开示无量从法化生诸善男女。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī qī zǐ shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨布施妻子善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng jiē xī zhèng dé wú ài jiě tuō wú zhe zhì gù。

 为令众生皆悉证得无碍解脱无著智故。

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà zhuāng yán shě zhái jí zhū zī jù,

 “佛子!菩萨摩诃萨庄严舍宅及诸资具,

 suí yǒu qǐ qiú,yī qiè shī yǔ,xíng bù shī fǎ;

 随有乞求,一切施与,行布施法;

 yú jiā wú zhe,yuǎn lí yī qiè jū jiā jué guān,

 于家无著,远离一切居家觉观,

 yàn wù jiā yè、zī shēng zhī jù,bù tān bù wèi,xīn wú xì zhe;

 厌恶家业、资生之具,不贪不味,心无系著;

 zhī jiā yì huài,xīn héng yàn shě,dōu yú qí zhōng wú suǒ ài lè;

 知家易坏,心恒厌舍,都于其中无所爱乐;

 dàn yù chū jiā xiū pú sà xíng,yǐ zhū fó fǎ ér zì zhuāng yán;

 但欲出家修菩萨行,以诸佛法而自庄严;

 yī qiè xī shě,xīn wú zhōng huǐ,cháng wèi zhū fó zhī suǒ zàn tàn;

 一切悉舍,心无中悔,常为诸佛之所赞叹;

 shě zhái、cái wù,suí chù suǒ yǒu,xī yǐ huì shī,xīn wú liàn zhe;

 舍宅、财物,随处所有,悉以惠施,心无恋著;

 jiàn yǒu qǐ qiú,xīn shēng xǐ qìng。

 见有乞求,心生喜庆。

 pú sà ěr shí,yǐ cǐ shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以此善根如是回向,所谓:

 ’yuàn yī qiè zhòng shēng shě lí qī zǐ,chéng jiù chū jiā dì yī zhī lè;

 ‘愿一切众生舍离妻子,成就出家第一之乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiě tuō jiā fù,rù yú fēi jiā,

 愿一切众生解脱家缚,入于非家,

 zhū fó fǎ zhōng xiū xíng fàn xíng;

 诸佛法中修行梵行;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shě lí qiān gòu,lè yī qiè shī,xīn wú tuì zhuǎn;

 愿一切众生舍离悭垢,乐一切施,心无退转;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǒng lí jiā fǎ,shǎo yù zhī zú,wú suǒ cáng jī;

 愿一切众生永离家法,少欲知足,无所藏积;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chū shì sú jiā,zhù rú lái jiā;

 愿一切众生出世俗家,住如来家;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de wú ài fǎ,miè chú yī qiè zhàng ài zhī dào;

 愿一切众生得无碍法,灭除一切障碍之道;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lí jiā shǔ ài,suī xiàn jū jiā,xīn wú suǒ zhe;

 愿一切众生离家属爱,虽现居家,心无所著;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shàn néng huà yòu,bù lí jiā fǎ,shuō fó zhì huì;

 愿一切众生善能化诱,不离家法,说佛智慧;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shēn xiàn zài jiā,xīn cháng suí shùn fó zhì ér zhù;

 愿一切众生身现在家,心常随顺佛智而住;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zài jū jiā dì,zhù yú fó dì,

 愿一切众生在居家地,住于佛地,

 pǔ lìng wú liàng wú biān zhòng shēng fà huān xǐ xīn。

 普令无量无边众生发欢喜心。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī shě zhái shí shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨布施舍宅时善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng chéng jiù pú sà zhǒng zhǒng xíng yuàn shén tōng zhì gù。

 为令众生成就菩萨种种行愿神通智故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī zhǒng zhǒng yuán lín、tái xiè、

 “佛子!菩萨摩诃萨布施种种园林、台榭、

 yóu xì kuài lè zhuāng yán zhī chù,zuò shì niàn yán:

 游戏快乐庄严之处,作是念言:

 ‘wǒ dāng wèi yī qiè zhòng shēng zuò hǎo yuán lín,

 ‘我当为一切众生作好园林,

 wǒ dāng wèi yī qiè zhòng shēng shì xiàn fǎ lè,

 我当为一切众生示现法乐,

 wǒ dāng shī yī qiè zhòng shēng huān xǐ zhī yì,

 我当施一切众生欢喜之意,

 wǒ dāng shì yī qiè zhòng shēng wú biān xǐ lè,

 我当示一切众生无边喜乐,

 wǒ dāng wèi yī qiè zhòng shēng kāi jìng fǎ mén,

 我当为一切众生开净法门,

 wǒ dāng lìng yī qiè zhòng shēng fà huān xǐ xīn,

 我当令一切众生发欢喜心,

 wǒ dāng lìng yī qiè zhòng shēng de fó pú tí,

 我当令一切众生得佛菩提,

 wǒ dāng lìng yī qiè zhòng shēng chéng mǎn dà yuàn,

 我当令一切众生成满大愿,

 wǒ dāng yú yī qiè zhòng shēng yóu rú cí fù,

 我当于一切众生犹如慈父,

 wǒ dāng lìng yī qiè zhòng shēng zhì huì guān chá,

 我当令一切众生智慧观察,

 wǒ dāng shī yī qiè zhòng shēng zī shēng zhī jù,

 我当施一切众生资生之具,

 wǒ dāng yú yī qiè zhòng shēng yóu rú cí mǔ,

 我当于一切众生犹如慈母,

 shēng zhǎng yī qiè shàn gēn dà yuàn。’

 生长一切善根大愿。’

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì xiū xíng zhū shàn gēn shí,

 佛子!菩萨摩诃萨如是修行诸善根时,

 yú è zhòng shēng bù shēng pí yàn,yì bù wù qǐ qì shě zhī xīn。

 于恶众生不生疲厌,亦不误起弃舍之心。

 shè mǎn shì jiān yī qiè zhòng shēng xī bù zhī ēn,pú sà yú bǐ,

 设满世间一切众生悉不知恩,菩萨于彼,

 chū wú xián hèn,bù shēng yī niàn qiú fǎn bào xīn,

 初无嫌恨,不生一念求反报心,

 dàn yù miè qí wú liàng kǔ nǎo;

 但欲灭其无量苦恼;

 yú zhū shì jiān,xīn rú xū kōng,wú suǒ rǎn zhe,

 于诸世间,心如虚空,无所染著,

 pǔ guān zhū fǎ zhēn shí zhī xiāng;

 普观诸法真实之相;

 fā dà shì yuàn,miè zhòng shēng kǔ,yǒng bù yàn shě dà chéng zhì yuàn;

 发大誓愿,灭众生苦,永不厌舍大乘志愿;

 miè yī qiè jiàn,xiū zhū pú sà píng děng xíng yuàn。

 灭一切见,修诸菩萨平等行愿。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì guān chá yǐ,shè zhū shàn gēn,

 佛子!菩萨摩诃萨如是观察已,摄诸善根,

 xī yǐ huí xiàng,suǒ wèi:

 悉以回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng niàn niàn zī shēng wú liàng shàn fǎ,

 ‘愿一切众生念念滋生无量善法,

 chéng jiù wú shàng yuán lín zhī xīn;

 成就无上园林之心;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de bù dòng fǎ,jiàn yī qiè fó jiē lìng huān xǐ;

 愿一切众生得不动法,见一切佛皆令欢喜;

 yuàn yī qiè zhòng shēng lè fǎ yuán yuàn,dé zhū fó shā yuán yuàn miào lè;

 愿一切众生乐法园苑,得诸佛刹园苑妙乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de jìng miào xīn,cháng jiàn rú lái shén zú yuán lín;

 愿一切众生得净妙心,常见如来神足园林;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de fó xì lè,cháng shàn yóu xì zhì huì jìng jiè;

 愿一切众生得佛戏乐,常善游戏智慧境界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de yóu xì lè,pǔ yì fó shā dào chǎng zhòng huì;

 愿一切众生得游戏乐,普诣佛刹道场众会;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù pú sà jiě tuō yóu xì,jǐn wèi lái jié,

 愿一切众生成就菩萨解脱游戏,尽未来劫,

 xíng pú sà xíng,xīn wú pí juàn;

 行菩萨行,心无疲倦;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiàn yī qiè fó chōng mǎn fǎ jiè,

 愿一切众生见一切佛充满法界,

 fā guǎng dà xīn,zhù fó yuán lín;

 发广大心,住佛园林;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī néng biàn wǎng yī qiè fó shā,

 愿一切众生悉能遍往一切佛刹,

 yī yī shā zhōng gōng yǎng zhū fó;

 一一刹中供养诸佛;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de shàn yù xīn,qīng jìng zhuāng yán yī qiè fó shā。’

 愿一切众生得善欲心,清净庄严一切佛刹。’

 shì wèi pú sà mó hē sà bù shī yī qiè yuán lín、tái xiè shàn gēn huí xiàng;

 是为菩萨摩诃萨布施一切园林、台榭善根回向;

 wèi lìng zhòng shēng jiàn yī qiè fó,yóu xì yī qiè fó yuán lín gù。

 为令众生见一切佛,游戏一切佛园林故。

 

 ”fó zǐ!

 “佛子!

 pú sà mó hē sà zuò bǎi qiān yì nà yóu tā wú liàng wú shù guǎng dà shī huì,

 菩萨摩诃萨作百千亿那由他无量无数广大施会,

 yī qiè qīng jìng,zhū fó yìn kě,zhōng bù sǔn nǎo yú yī zhòng shēng;

 一切清净,诸佛印可,终不损恼于一众生;

 pǔ lìng zhòng shēng yuǎn lí zhòng è,jìng sān yè dào,chéng jiù zhì huì;

 普令众生远离众恶,净三业道,成就智慧;

 kāi zhì wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí qīng jìng jìng jiè,

 开置无量百千亿那由他阿僧祇清净境界,

 jī jí wú liàng bǎi qiān yì nà yóu tā ā sēng qí zī shēng miào wù,

 积集无量百千亿那由他阿僧祇资生妙物,

 fā shén nán de pú tí zhī xīn,xíng wú xiàn shī,

 发甚难得菩提之心,行无限施,

 lìng zhū zhòng shēng zhù qīng jìng dào,chū、zhōng、hòu shàn,shēng jìng xìn jiě;

 令诸众生住清净道,初、中、后善,生净信解;

 suí bǎi qiān yì wú liàng zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,xī lìng huān xǐ,

 随百千亿无量众生心之所乐,悉令欢喜,

 yǐ dà cí bēi jiù hù yī qiè,chéng shì gōng yǎng sān shì zhū fó;

 以大慈悲救护一切,承事供养三世诸佛;

 wèi yù chéng jiù yī qiè fó zhǒng,xiū xíng bù shī,xīn wú zhōng huǐ,

 为欲成就一切佛种,修行布施,心无中悔,

 zēng cháng xìn gēn,chéng mǎn shèng xíng,niàn niàn zēng jìn tán bō luó mì。

 增长信根,成满胜行,念念增进檀波罗蜜。

 pú sà ěr shí,yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng,suǒ wèi:

 菩萨尔时,以诸善根如是回向,所谓:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng fā dà chéng xīn,xī dé chéng jiù mó hē yǎn shī;

 ‘愿一切众生发大乘心,悉得成就摩诃衍施;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiē xī néng xíng dà huì shī、jǐn shī、shàn shī、

 愿一切众生皆悉能行大会施、尽施、善施、

 zuì shèng shī、wú shàng shī、zuì wú shàng shī、wú děng děng shī、

 最胜施、无上施、最无上施、无等等施、

 chāo zhū shì jiān shī、yī qiè zhū fó suǒ chēng tàn shī;

 超诸世间施、一切诸佛所称叹施;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zuò dì yī shī zhǔ,yú zhū è qù miǎn jì zhòng shēng,

 愿一切众生作第一施主,于诸恶趣勉济众生,

 jiē lìng dé rù wú ài zhì dào,xiū píng děng yuàn rú shí shàn gēn,

 皆令得入无碍智道,修平等愿如实善根,

 dé wú chā bié zhèng zì jìng zhì;

 得无差别证自境智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng ān zhù jì jìng zhū chán dìng zhì,rù bù sǐ dào,

 愿一切众生安住寂静诸禅定智,入不死道,

 jiū jìng yī qiè shén tōng zhì huì,yǒng měng yī jīng yī jìn,

 究竟一切神通智慧,勇猛一精一进,

 jù zú zhū dì,zhuāng yán fó fǎ,dào yú bǐ àn,yǒng bù tuì zhuǎn;

 具足诸地,庄严佛法,到于彼岸,永不退转;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shè dà shī huì,zhōng bù pí yàn,gěi jì zhòng shēng,

 愿一切众生设大施会,终不疲厌,给济众生,

 wú yǒu xiū xī,jiū jìng wú shàng yī qiè zhǒng zhì;

 无有休息,究竟无上一切种智;

 yuàn yī qiè zhòng shēng héng qín zhòng zhí yī qiè shàn gēn,

 愿一切众生恒勤种植一切善根,

 dào yú wú liàng gōng dé bǐ àn;

 到于无量功德彼岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng cháng méng zhū fó zhī suǒ chēng tàn,

 愿一切众生常蒙诸佛之所称叹,

 pǔ wèi shì jiàn zuò dà shī zhǔ,gōng dé jù zú,chōng mǎn fǎ jiè,

 普为世间作大施主,功德具足,充满法界,

 biàn zhào shí fāng,shī wú shàng lè;

 遍照十方,施无上乐;

 yuàn yī qiè zhòng shēng shè dà shī huì,guǎng jí shàn gēn,

 愿一切众生设大施会,广集善根,

 děng shè zhòng shēng,dào yú bǐ àn;

 等摄众生,到于彼岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng zuì shèng shī,

 愿一切众生成最胜施,

 pǔ lìng zhòng shēng zhù dì yī chéng;

 普令众生住第一乘;

 yuàn yī qiè zhòng shēng wèi yìng shí shī,yǒng lí fēi shí,dà shī jiū jìng;

 愿一切众生为应时施,永离非时,大施究竟;

 yuàn yī qiè zhòng shēng chéng jiù shàn shī,dào fó zhàng fū dà shī bǐ àn;

 愿一切众生成就善施,到佛丈夫大施彼岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jiū jìng cháng xíng dà zhuāng yán shī,

 愿一切众生究竟常行大庄严施,

 jǐn yǐ yī qiè zhū fó wèi shī,xī jiē qīn jìn,xìng dà gōng yǎng;

 尽以一切诸佛为师,悉皆亲近,兴大供养;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhù qīng jìng shī,jí děng fǎ jiè wú liàng fú dé,

 愿一切众生住清净施,集等法界无量福德,

 dào yú bǐ àn;

 到于彼岸;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú zhū shì jiān wèi dà shī zhǔ,

 愿一切众生于诸世间为大施主,

 shì dù qún pǐn,zhù rú lái dì。’

 誓度群品,住如来地。’

 shì wèi pú sà mó hē sà shè dà shī huì shàn gēn huí xiàng,

 是为菩萨摩诃萨设大施会善根回向,

 wèi lìng zhòng shēng xíng wú shàng shī、jiū jìng fó shī、chéng jiù shàn shī、

 为令众生行无上施、究竟佛施、成就善施、

 bù kě huài shī、gōng zhū fó shī、wú huì hèn shī、jiù zhòng shēng shī、

 不可坏施、供诸佛施、无恚恨施、救众生施、

 chéng yī qiè zhì shī、cháng jiàn zhū fó shī、shàn yī jīng yī jìn shī、

 成一切智施、常见诸佛施、善一精一进施、

 chéng jiù yī qiè pú sà gōng dé zhū fó zhì huì guǎng dà shī gù。

 成就一切菩萨功德诸佛智慧广大施故。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà bù shī yī qiè zī shēng zhī wù,

 “佛子!菩萨摩诃萨布施一切资生之物,

 xīn wú tān xī,bù qiú guǒ bào;

 心无贪惜,不求果报;

 yú shì fù lè wú suǒ xī wàng,lí wàng xiǎng xīn,shàn sī wéi fǎ;

 于世富乐无所希望,离妄想心,善思惟法;

 wèi yù lì yì yī qiè zhòng shēng,shěn guān yī qiè zhū fǎ shí xìng;

 为欲利益一切众生,审观一切诸法实性;

 suí zhū zhòng shēng zhǒng zhǒng bù tóng,suǒ yòng suǒ qiú gè gè chā bié,

 随诸众生种种不同,所用所求各各差别,

 chéng bàn wú liàng zī shēng zhī jù,suǒ yǒu yán shì xī jiē miào hǎo;

 成办无量资生之具,所有严饰悉皆妙好;

 xíng wú biān shī,xíng yī qiè shī,jǐn nèi wài shī;

 行无边施,行一切施,尽内外施;

 xíng cǐ shī shí,zēng zhì lè lì,huò dà gōng dé,chéng jiù xīn bǎo;

 行此施时,增志乐力,获大功德,成就心宝;

 cháng néng shǒu hù yī qiè zhòng shēng,jiē lìng fā shēng shū shèng zhì yuàn,

 常能守护一切众生,皆令发生殊胜志愿,

 chū wèi zēng yǒu qiú fǎn bào xīn;

 初未曾有求反报心;

 suǒ yǒu shàn gēn děng sān shì fó,xī yǐ yuán mǎn yī qiè zhǒng zhì。

 所有善根等三世佛,悉以圆满一切种智。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ cǐ bù shī suǒ yǒu shàn gēn huí xiàng zhòng shēng:

 佛子!菩萨摩诃萨以此布施所有善根回向众生:

 ‘yuàn yī qiè zhòng shēng qīng jìng diào fú;

 ‘愿一切众生清净调伏;

 yuàn yī qiè zhòng shēng miè chú fán nǎo,yán jìng yī qiè zhū fó shā tǔ;

 愿一切众生灭除烦恼,严净一切诸佛刹土;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yǐ qīng jìng xīn,yú yī niàn zhōng zhōu biàn fǎ jiè;

 愿一切众生以清净心,于一念中周遍法界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng zhì huì chōng mǎn xū kōng fǎ jiè;

 愿一切众生智慧充满虚空法界;

 yuàn yī qiè zhòng shēng de yī qiè zhì,pǔ rù sān shì diào fú zhòng shēng,

 愿一切众生得一切智,普入三世调伏众生,

 yú yī qiè shí cháng zhuǎn qīng jìng bù tuì fǎ lún;

 于一切时常转清净不退法錀;

 yuàn yī qiè zhòng shēng jù yī qiè zhì,shàn néng shì xiàn shén tōng fāng biàn,

 愿一切众生具一切智,善能示现神通方便,

 ráo yì zhòng shēng;

 饶益众生;

 yuàn yī qiè zhòng shēng xī néng wù rù zhū fó pú tí,jǐn wèi lái jié,

 愿一切众生悉能悟入诸佛菩提,尽未来劫,

 yú shí fāng shì jiè,cháng shuō zhèng fǎ,céng wú xiū xī,

 于十方世界,常说正法,曾无休息,

 lìng zhū zhòng shēng pǔ dé wén zhī;

 令诸众生普得闻知;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú wú liàng jié xiū pú sà xíng,xī dé yuán mǎn;

 愿一切众生于无量劫修菩萨行,悉得圆满;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú yī qiè shì jiè ruò rǎn、ruò jìng、

 愿一切众生于一切世界若染、若净、

 ruò xiǎo、ruò dà、ruò cū、ruò xì、ruò fù、ruò yǎng,

 若小、若大、若粗、若细、若覆、若仰,

 huò yī zhuāng yán,huò zhǒng zhǒng zhuāng yán suǒ kě yǎn shuō,

 或一庄严,或种种庄严所可演说,

 zài shì jiè shù zhū shì jiè zhōng,xiū pú sà xíng mí bù zhōu biàn;

 在世界数诸世界中,修菩萨行靡不周遍;

 yuàn yī qiè zhòng shēng yú niàn niàn zhōng cháng zuò sān shì yī qiè fó shì,

 愿一切众生于念念中常作三世一切佛事,

 jiào huà zhòng shēng xiàng yī qiè zhì。’

 教化众生向一切智。’

 

 ”fó zǐ!pú sà mó hē sà suí zhū zhòng shēng yī qiè suǒ xū,

 “佛子!菩萨摩诃萨随诸众生一切所须,

 yǐ rú shì děng ā sēng qí wù ér wèi gěi shī;

 以如是等阿僧祇物而为给施;

 wèi lìng fó fǎ xiāng xù bù duàn,dà bēi pǔ jiù yī qiè zhòng shēng;

 为令佛法相续不断,大悲普救一切众生;

 ān zhù dà cí,xiū pú sà xíng;

 安住大慈,修菩萨行;

 yú fó jiào huì zhōng wú wéi fàn,yǐ qiǎo fāng biàn xiū xíng zhòng shàn,

 于佛教诲终无违犯,以巧方便修行众善,

 bù duàn yī qiè zhū fó zhǒng xìng;

 不断一切诸佛种性;

 suí qiú xī yǔ ér wú huàn yàn,yī qiè xī shě wèi zēng zhōng huǐ,

 随求悉与而无患厌,一切悉舍未曾中悔,

 cháng qín huí xiàng yī qiè zhì dào。

 常勤回向一切智道。

 shí,shí fāng guó tǔ zhǒng zhǒng xíng lèi、zhǒng zhǒng qù shēng、

 时,十方国土种种形类、种种趣生、

 zhǒng zhǒng fú tián,jiē lái jí huì,zhì pú sà suǒ,zhǒng zhǒng qiú suǒ。

 种种福田,皆来集会,至菩萨所,种种求索。

 pú sà jiàn yǐ,pǔ jiē shè shòu;xīn shēng huān xǐ,rú jiàn shàn yǒu;

 菩萨见已,普皆摄受;心生欢喜,如见善友;

 dà bēi āi mǐn,sī mǎn qí yuàn;

 大悲哀愍,思满其愿;

 shě xīn zēng zhǎng,wú yǒu xiū xī,yì bù pí yàn;

 舍心增长,无有休息,亦不疲厌;

 suí qí suǒ qiú,xī lìng mǎn zú,lí pín qióng kǔ。

 随其所求,悉令满足,离贫穷苦。

 shí,zhū qǐ zhě xīn dà xīn qìng,zhuǎn gèng chēng chuán,

 时,诸乞者心大欣庆,转更称传,

 zàn yáng qí dé,měi shēng xiá bù,xī lái guī wǎng。

 赞扬其德,美声遐布,悉来归往。

 pú sà jiàn yǐ,huān xǐ wú liàng;

 菩萨见已,欢喜无量;

 jiǎ shǐ bǎi qiān yì nà yóu tā jié shòu dì shì lè,

 假使百千亿那由他劫受帝释乐,

 wú shù jié shòu yè mó tiān lè,wú liàng jié shòu dōu shuài tuó tiān lè,

 无数劫受夜摩天乐,无量劫受兜率陀天乐,

 wú biān jié shòu shàn biàn huà tiān lè,

 无边劫受善变化天乐,

 wú děng jié shòu tā huà zì zài tiān lè,bù kě shǔ jié shòu fàn wáng lè,

 无等劫受他化自在天乐,不可数劫受梵王乐,

 bù kě chēng jié shòu zhuàn lún wáng wáng sān qiān lè,

 不可称劫受转轮王王三千乐,

 bù kě sī jié shòu biàn jìng tiān lè,bù kě shuō jié shòu jìng jū tiān lè,

 不可思劫受遍净天乐,不可说劫受净居天乐,

 xī bù néng jí。

 悉不能及。

 pú sà mó hē sà jiàn qǐ zhě lái,huān xǐ ài lè,xīn qìng yǒng yuè,

 菩萨摩诃萨见乞者来,欢喜爱乐,欣庆踊跃,

 xìn xīn zēng zhǎng,zhì yuè qīng jìng,zhū gēn diào shùn,

 信心增长,志乐清净,诸根调顺,

 xìn jiě chéng mǎn,nǎi zhì zēng jìn zhū fó pú tí。

 信解成满,乃至增进诸佛菩提。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ cǐ shàn gēn,

 佛子!菩萨摩诃萨以此善根,

 wèi yù lì yì yī qiè zhòng shēng gù huí xiàng,

 为欲利益一切众生故回向,

 wèi yù ān lè yī qiè zhòng shēng gù huí xiàng,

 为欲安乐一切众生故回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng de dà yì lì gù huí xiàng,

 为令一切众生得大义利故回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī dé qīng jìng gù huí xiàng,

 为令一切众生悉得清净故回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī qiú pú tí gù huí xiàng,

 为令一切众生悉求菩提故回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī dé píng děng gù huí xiàng,

 为令一切众生悉得平等故回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī dé xián shàn xīn gù huí xiàng,

 为令一切众生悉得贤善心故回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī rù mó hē yǎn gù huí xiàng,

 为令一切众生悉入摩诃衍故回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī dé xián shàn zhì huì gù huí xiàng,

 为令一切众生悉得贤善智慧故回向,

 wèi lìng yī qiè zhòng shēng xī jù pǔ xián pú sà xíng yuàn mǎn

 为令一切众生悉具普贤菩萨行愿满

 shí lì chéng xiàn chéng zhèng jué gù huí xiàng。

 十力乘现成正觉故回向。

 

 “fó zǐ!pú sà mó hē sà yǐ zhū shàn gēn rú shì huí xiàng shí,

 “佛子!菩萨摩诃萨以诸善根如是回向时,

 shēn、kǒu、yì yè jiē xī jiě tuō,wú zhe wú xì,wú zhòng shēng xiǎng,

 身、口、意业皆悉解脱,无著无系,无众生想,

 wú mìng zhě xiǎng,wú bǔ jiā luó xiǎng,wú rén xiǎng,wú tóng zǐ xiǎng,

 无命者想,无补伽罗想,无人想,无童子想,

 wú shēng zhě xiǎng,wú zuò zhě xiǎng,wú shòu zhě xiǎng,wú yǒu xiǎng,

 无生者想,无作者想,无受者想,无有想,

 wú wú xiǎng,wú jīn shìhòu shì xiǎng,wú sǐ cǐ shēng bǐ xiǎng,

 无无想,无今世、后世想,无死此生彼想,

 wú cháng xiǎng,wú wú cháng xiǎng,wú sān yǒu xiǎng,

 无常想,无无常想,无三有想,

 wú wú sān yǒu xiǎng,fēi xiǎng fēi fēi xiǎng。

 无无三有想,非想非非想。

 rú shì,fēi fù huí xiàng,fēi fù jiě huí xiàng;

 如是,非缚回向,非缚解回向;

 fēi yè huí xiàng,fēi yè bào huí xiàng;

 非业回向,非业报回向;

 fēi fèn bié huí xiàng,fēi wú fēn bié huí xiàng;

 非分别回向,非无分别回向;

 fēi sī huí xiàng,fēi sī yǐ huí xiàng;

 非思回向,非思已回向;

 fēi xīn huí xiàng,fēi wú xīn huí xiàng。

 非心回向,非无心回向。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,bù zhe nèi,bù zhe wài;

 佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,不著内,不著外;

 bù zhe néng yuán,bù zhe suǒ yuán;bù zhe yīn,bù zhe guǒ;

 不著能缘,不著所缘;不著因,不著果;

 bù zhe fǎ,bù zhe fēi fǎ;bù zhe sī,bù zhe fēi sī;

 不著法,不著非法;不著思,不著非思;

 bù zhe sè,bù zhe sè shēng,bù zhe sè miè;

 不著色,不著色生,不著色灭;

 bù zhe shòu、xiǎng、xíng、shí,bù zhe shòu、xiǎng、xíng、shí shēng,

 不著受、想、行、识,不著受、想、行、识生,

 bù zhe shòu、xiǎng、xíng、shí miè。

 不著受、想、行、识灭。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà ruò néng yú cǐ zhū fǎ bù zhe,zé bù fù sè,

 佛子!菩萨摩诃萨若能于此诸法不著,则不缚色,

 bù fù sè shēng,bù fù sè miè;

 不缚色生,不缚色灭;

 bù fù shòu、xiǎng、xíng、shí,bù fù shòu、xiǎng、xíng、shí shēng,

 不缚受、想、行、识,不缚受、想、行、识生,

 bù fù shòu、xiǎng、xíng、shí miè。

 不缚受、想、行、识灭。

 ruò néng yú cǐ zhū fǎ bù fù,zé yì yú zhū fǎ bù jiě。

 若能于此诸法不缚,则亦于诸法不解。

 hé yǐ gù?wú yǒu shǎo fǎ,ruò xiàn shēng、ruò yǐ shēng、ruò dāng shēng;

 何以故?无有少法,若现生、若已生、若当生;

 wú fǎ kě qǔ,wú fǎ kě zhe。

 无法可取,无法可著。

 yī qiè zhū fǎ zì xiàng rú shì,wú yǒu zì xìng,zì xìng xiāng lí,

 一切诸法自相如是,无有自性,自性相离,

 fēi yī、fēi èr,fēi duō、fēi wú liàng,fēi xiǎo、fēi dà,fēi xiá、fēi guǎng,

 非一、非二,非多、非无量,非小、非大,非狭、非广,

 fēi shēn、fēi qiǎn,fēi jì jìng、fēi xì lùn,fēi chù、fēi fēi chù,

 非深、非浅,非寂静、非戏论,非处、非非处,

 fēi fǎ、fēi fēi fǎ,fēi tǐ、fēi fēi tǐ,fēi yǒu、fēi fēi yǒu。

 非法、非非法,非体、非非体,非有、非非有。

 pú sà rú shì guān chá zhū fǎ,zé wèi fēi fǎ;

 菩萨如是观察诸法,则为非法;

 yú yán yǔ zhōng suí shì jiàn lì,fēi fǎ wèi fǎ;

 于言语中随世建立,非法为法;

 bù duàn zhū yè dào,bù shě pú sà xíng,qiú yī qiè zhì zhōng wú tuì zhuǎn;

 不断诸业道,不舍菩萨行,求一切智终无退转;

 le zhī yī qiè yè yuán rú mèng,yīn shēng rú xiǎng,

 了知一切业缘如梦,音声如响,

 zhòng shēng rú yǐng,zhū fǎ rú huàn,ér yì bù huài yīn yuán yè lì;

 众生如影,诸法如幻,而亦不坏因缘业力;

 le zhī zhū yè qí yòng guǎng dà,jiě yī qiè fǎ jiē wú suǒ zuò,

 了知诸业其用广大,解一切法皆无所作,

 xíng wú zuò dào wèi cháng zàn fèi。

 行无作道未尝暂废。

 

 ”fó zǐ!cǐ pú sà mó hē sà zhù yī qiè zhì,

 “佛子!此菩萨摩诃萨住一切智,

 ruò chù、fēi chù,pǔ jiē huí xiàng yī qiè zhì xìng;

 若处、非处,普皆回向一切智性;

 yú yī qiè chù jiē xī huí xiàng,wú yǒu tuì zhuǎn。

 于一切处皆悉回向,无有退转。

 yǐ hé yì gù shuō míng huí xiàng?

 以何义故说名回向?

 yǒng dù shì jiān zhì yú bǐ àn,gù míng huí xiàng;

 永度世间至于彼岸,故名回向;

 yǒng chū zhū yùn zhì yú bǐ àn,gù míng huí xiàng;

 永出诸蕴至于彼岸,故名回向;

 dù yán yǔ dào zhì yú bǐ àn,gù míng huí xiàng;

 度言语道至于彼岸,故名回向;

 lí zhǒng zhǒng xiǎng zhì yú bǐ àn,gù míng huí xiàng;

 离种种想至于彼岸,故名回向;

 yǒng duàn shēn jiàn zhì yú bǐ àn,gù míng huí xiàng;

 永断身见至于彼岸,故名回向;

 yǒng lí yī chù zhì yú bǐ àn,gù míng huí xiàng;

 永离依处至于彼岸,故名回向;

 yǒng jué suǒ zuò zhì yú bǐ àn,gù míng huí xiàng;

 永绝所作至于彼岸,故名回向;

 yǒng chū zhū yǒu zhì yú bǐ àn,gù míng huí xiàng;

 永出诸有至于彼岸,故名回向;

 yǒng shě zhū qǔ zhì yú bǐ àn,gù míng huí xiàng;

 永舍诸取至于彼岸,故名回向;

 yǒng chū shì fǎ zhì yú bǐ àn,gù míng huí xiàng。

 永出世法至于彼岸,故名回向。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng shí,zé wèi suí shùn fó zhù,

 佛子!菩萨摩诃萨如是回向时,则为随顺佛住,

 suí shùn fǎ zhù,suí shùn zhì zhù,suí shùn pú tí zhù,suí shùn yì zhù,

 随顺法住,随顺智住,随顺菩提住,随顺义住,

 suí shùn huí xiàng zhù,suí shùn jìng jiè zhù,suí shùn xíng zhù,

 随顺回向住,随顺境界住,随顺行住,

 suí shùn zhēn shí zhù,suí shùn qīng jìng zhù。

 随顺真实住,随顺清净住。

 fó zǐ!pú sà mó hē sà rú shì huí xiàng,zé wèi le dá yī qiè zhū fǎ,

 佛子!菩萨摩诃萨如是回向,则为了达一切诸法,

 zé wèi chéng shì yī qiè zhū fó;

 则为承事一切诸佛;

 wú yǒu yī fó ér bù chéng shì,wú yǒu yī fǎ ér bù gōng yǎng;

 无有一佛而不承事,无有一法而不供养;

 wú yǒu yī fǎ ér kě miè huài,wú yǒu yī fǎ ér kě guāi wéi;

 无有一法而可灭坏,无有一法而可乖违;

 wú yǒu yī wù ér kě tān zhe,wú yǒu yī fǎ ér kě yàn lí;

 无有一物而可贪著,无有一法而可厌离;

 bú jiàn nèi wài yī qiè zhū fǎ,yǒu shǎo miè huài,wéi yīn yuán dào;

 不见内外一切诸法,有少灭坏,违因缘道;

 fǎ lì jù zú,wú yǒu xiū xī。

 法力具足,无有休息。

 

 “fó zǐ!

 “佛子!

 shì wèi pú sà mó hē sà dì liù suí shùn jiān gù yī qiè shàn gēn huí xiàng。

 是为菩萨摩诃萨第六随顺坚固一切善根回向。

 pú sà mó hē sà zhù cǐ huí xiàng shí,cháng wèi zhū fó zhī suǒ hù niàn,

 菩萨摩诃萨住此回向时,常为诸佛之所护念,

 jiān gù bù tuì,rù shēn fǎ xìng,xiū yī qiè zhì;

 坚固不退,入深法性,修一切智;

 suí shùn fǎ yì,suí shùn fǎ xìng,suí shùn yī qiè jiān gù shàn gēn,

 随顺法义,随顺法性,随顺一切坚固善根,

 suí shùn yī qiè yuán mǎn dà yuàn;

 随顺一切圆满大愿;

 jù zú suí shùn jiān gù zhī fǎ,yī qiè jīn gāng suǒ bù néng huài,

 具足随顺坚固之法,一切金刚所不能坏,

 yú zhū fǎ zhōng ér dé zì zài。”

 于诸法中而得自在。”

 

 ěr shí,jīn gāng chuáng pú sà guān chá shí fāng、guān chá zhòng huì、

 尔时,金刚幢菩萨观察十方、观察众会、

 guān chá fǎ jiè yǐ,rù yú zì jù shén shēn zhī yì,

 观察法界已,入于字句甚深之义,

 xiū xí wú liàng guǎng dà zhī xīn,yǐ dà bēi xīn pǔ fù shì jiān,

 修习无量广大之心,以大悲心普覆世间,

 zhǎng qù、lái、jīn fó zhǒng xìng xīn,rù yú yī qiè zhū fó gōng dé,

 长去、来、今佛种性心,入于一切诸佛功德,

 chéng jiù zhū fó zì zài lì shēn,guān zhū zhòng shēng xīn zhī suǒ lè,

 成就诸佛自在力身,观诸众生心之所乐,

 suí qí shàn gēn suǒ kě chéng shú,yī fǎ xìng shēn wéi xiàn sè shēn,

 随其善根所可成熟,依法性身为现色身,

 chéng fó shén lì ér shuō sòng yán:

 承佛神力而说颂言:

 

 “pú sà xiàn shēn zuò guó wáng,yú shì wèi zhōng zuì wú děng,

 “菩萨现身作国王,于世位中最无等,

 fú dé wēi guāng shèng yī qiè,pǔ wèi qún méng xìng lì yì。

 福德威光胜一切,普为群萌兴利益。

 qí xīn qīng jìng wú rǎn zhe,yú shì zì zài xián zūn jìng,

 其心清净无染著,于世自在咸遵敬,

 hóng xuān zhèng fǎ yǐ xùn rén,pǔ shǐ zhòng shēng huò ān yǐn。

 弘宣正法以训人,普使众生获安隐。

 xiàn shēng guì zú shēng wáng wèi,cháng yī zhèng jiào zhuǎn fǎ lún,

 现生贵族升王位,常依正教转法錀,

 bǐng xìng rén cí wú dú nüè,shí fāng jìng yǎng jiē cóng huà。

 禀性仁慈无毒虐,十方敬仰皆从化。

 zhì huì fēn bié cháng míng liǎo,sè xiàng cái néng jiē jù zú,

 智慧分别常明了,色相才能皆具足,

 lín yù lǜ tǔ mí bù cóng,cuī fú mó jūn xī lìng jǐn。

 临驭率土靡不从,摧伏魔军悉令尽。

 jiān chí jìng jiè wú wéi fàn,jué zhì kān rěn bù dòng yáo,

 坚持净戒无违犯,决志堪忍不动摇,

 yǒng yuàn juān chú fèn huì xīn,cháng lè xiū xíng zhū fó fǎ。

 永愿蠲除忿恚心,常乐修行诸佛法。

 yǐn shí xiāng mán jí yī fú,chē qí chuáng rù zuò yǔ dēng,

 饮食香鬘及衣服,车骑床褥座与灯,

 pú sà xī yǐ gěi jì rén,bìng jí suǒ yú wú liàng zhǒng。

 菩萨悉以给济人,并及所余无量种。

 wèi lì yì gù ér xíng shī,lìng qí kāi fā guǎng dà xīn,

 为利益故而行施,令其开发广大心,

 yú zūn shèng chù jí suǒ yú,yì jiē qīng jìng shēng huān xǐ。

 于尊胜处及所余,意皆清净生欢喜。

 pú sà yī qiè jiē zhōu gěi,nèi wài suǒ yǒu xī néng shě,

 菩萨一切皆周给,内外所有悉能舍,

 bì shǐ qí xīn yǒng qīng jìng,bù lìng zàn ěr shēng xiá liè。

 必使其心永清净,不令暂尔生狭劣。

 huò shī yú tóu huò shī yǎn,huò shī yú shǒu huò shī zú,

 或施于头或施眼,或施于手或施足,

 pí ròu gǔ suǐ jí yú wù,yī qiè jiē shě xīn wú lìn。

 皮肉骨髓及余物,一切皆舍心无吝。

 pú sà shēn jū dài wáng wèi,zhǒng zú háo guì rén zhōng zūn,

 菩萨身居大王位,种族豪贵人中尊,

 kāi kǒu chū shé shī qún shēng,qí xīn huān xǐ wú yōu liàn。

 开口出舌施群生,其心欢喜无忧恋。

 yǐ bǐ shī shé zhū gōng dé,huí xiàng yī qiè zhū zhòng shēng,

 以彼施舌诸功德,回向一切诸众生,

 pǔ yuàn jí cǐ shèng yīn yuán,xī dé rú lái guǎng cháng shé。

 普愿藉此胜因缘,悉得如来广长舌。

 huò shī qī zǐ jí wáng wèi,huò shī qí shēn zuò tóng pú,

 或施妻子及王位,或施其身作僮仆,

 qí xīn qīng jìng cháng huān xǐ,rú shì yī qiè wú yōu huǐ。

 其心清净常欢喜,如是一切无忧悔。

 suí suǒ lè qiú xián shī yǔ,yìng shí gěi jì wú pí yàn,

 随所乐求咸施与,应时给济无疲厌,

 yī qiè suǒ yǒu jiē néng sàn,zhū lái qiú zhě pǔ mǎn zú。

 一切所有皆能散,诸来求者普满足。

 wèi wén fǎ gù shī qí shēn,xiū zhū kǔ xíng qiú pú tí,

 为闻法故施其身,修诸苦行求菩提,

 fù wèi zhòng shēng shě yī qiè,qiú wú shàng zhì bù tuì zhuǎn。

 复为众生舍一切,求无上智不退转。

 yǐ yú fó suǒ wén zhèng fǎ,zì shě qí shēn chōng gěi shì,

 以于佛所闻正法,自舍其身充给侍,

 wèi yù pǔ jiù zhū qún shēng,fā shēng wú liàng huān xǐ xīn。

 为欲普救诸群生,发生无量欢喜心。

 bǐ jiàn shì zūn dà dǎo shī,néng yǐ cí xīn guǎng ráo yì,

 彼见世尊大导师,能以慈心广饶益,

 shì shí yǒng yuè shēng huān xǐ,tīng shòu rú lái shēn fǎ wèi。

 是时踊跃生欢喜,听受如来深法味。

 pú sà suǒ yǒu zhū shàn gēn,xī yǐ huí xiàng zhū zhòng shēng,

 菩萨所有诸善根,悉以回向诸众生,

 pǔ jiē jiù hù wú yǒu yú,yǒng shǐ jiě tuō cháng ān lè。

 普皆救护无有余,永使解脱常安乐。

 pú sà suǒ yǒu zhū juàn shǔ,sè xiàng duān yán néng biàn huì,

 菩萨所有诸眷属,色相端严能辩慧,

 huá mán yī fú jí tú xiāng,zhǒng zhǒng zhuāng yán jiē jù zú。

 华鬘衣服及涂香,种种庄严皆具足。

 cǐ zhū juàn shǔ shén xī yǒu,pú sà yī qiè jiē néng shī,

 此诸眷属甚希有,菩萨一切皆能施,

 zhuān qiú zhèng jué dù qún shēng,rú shì zhī xīn wú zàn shě。

 专求正觉度群生,如是之心无暂舍。

 pú sà rú shì dì sī wéi,bèi xíng zhǒng zhǒng guǎng dà yè,

 菩萨如是谛思惟,备行种种广大业,

 xī yǐ huí xiàng zhū hán shí,ér bù shēng yú qǔ zhe xīn。

 悉以回向诸含识,而不生于取著心。

 pú sà shě bǐ dài wáng wèi,jí yǐ guó tǔ zhū chéng yì,

 菩萨舍彼大王位,及以国土诸城邑,

 gōng diàn lóu gé yǔ yuán lín,tóng pú shì wèi jiē wú lìn。

 宫殿楼阁与园林,僮仆侍卫皆无吝。

 bǐ yú wú liàng bǎi qiān jié,chǔ chù zhōu xíng ér shī yǔ,

 彼于无量百千劫,处处周行而施与,

 yīn yǐ jiào dǎo zhū qún shēng,xī shǐ chāo shēng wú shàng àn。

 因以教导诸群生,悉使超升无上岸。

 wú liàng pǐn lèi gè chā bié,shí fāng shì jiè lái cuì zhǐ,

 无量品类各差别,十方世界来萃止,

 pú sà jiàn yǐ xīn xīn qìng,suí qí suǒ fá lìng mǎn zú。

 菩萨见已心欣庆,随其所乏令满足。

 rú sān shì fó suǒ huí xiàng,pú sà yì xiū rú shì yè,

 如三世佛所回向,菩萨亦修如是业,

 diào yù rén zūn zhī suǒ xíng,xī jiē suí xué dào bǐ àn。

 调御人尊之所行,悉皆随学到彼岸。

 pú sà guān chá yī qiè fǎ,shuí wèi néng rù cǐ fǎ zhě?

 菩萨观察一切法,谁为能入此法者?

 yún hé wéi rù hé suǒ rù?rú shì bù shī xīn wú zhù。

 云何为入何所入?如是布施心无住。

 pú sà huí xiàng shàn qiǎo zhì,pú sà huí xiàng fāng biàn fǎ,

 菩萨回向善巧智,菩萨回向方便法,

 pú sà huí xiàng zhēn shí yì,yú qí fǎ zhōng wú suǒ zhe。

 菩萨回向真实义,于其法中无所著。

 xīn bù fēn bié yī qiè yè,yì bù rǎn zhe yú yè guǒ,

 心不分别一切业,亦不染著于业果,

 zhī pú tí xìng cóng yuán qǐ,rù shēn fǎ jiè wú wéi nì。

 知菩提性从缘起,入深法界无违逆。

 bù yú shēn zhōng ér yǒu yè,yì bù yī zhǐ yú xīn zhù,

 不于身中而有业,亦不依止于心住,

 zhì huì le zhī wú yè xìng,yǐ yīn yuán gù yè bù shī。

 智慧了知无业性,以因缘故业不失。

 xīn bù wàng qǔ guò qù fǎ,yì bù tān zhe wèi lái shì,

 心不妄取过去法,亦不贪著未来事,

 bù yú xiàn zài yǒu suǒ zhù,le dá sān shì xī kōng jì。

 不于现在有所住,了达三世悉空寂。

 pú sà yǐ dào sè bǐ àn,shòu xiǎng xíng shí yì rú shì,

 菩萨已到色彼岸,受想行识亦如是,

 chāo chū shì jiān shēng sǐ liú,qí xīn qiān xià cháng qīng jìng。

 超出世间生死流,其心谦下常清净。

 dì guān wǔ yùn shí bā jiè,shí èr zhǒng chù jí jǐ shēn,

 谛观五蕴十八界,十二种处及己身,

 yú cǐ yī yī qiú pú tí,tǐ xìng bì jìng bù kě dé。

 于此一一求菩提,体性毕竟不可得。

 bù qǔ zhū fǎ cháng zhù xiāng,yú duàn miè xiāng yì bù zhe,

 不取诸法常住相,于断灭相亦不著,

 fǎ xìng fēi yǒu yì fēi wú,yè lǐ cì dì zhōng wú jìn。

 法性非有亦非无,业理次第终无尽。

 bù yú zhū fǎ yǒu suǒ zhù,bú jiàn zhòng shēng jí pú tí,

 不于诸法有所住,不见众生及菩提,

 shí fāng guó tǔ sān shì zhōng,bì jìng qiú zhī wú kě dé。

 十方国土三世中,毕竟求之无可得。

 ruò néng rú shì guān zhū fǎ,zé rú zhū fó zhī suǒ jiě,

 若能如是观诸法,则如诸佛之所解,

 suī qiú qí xìng bù kě dé,pú sà suǒ xíng yì bù xū。

 虽求其性不可得,菩萨所行亦不虚。

 pú sà le fǎ cóng yuán yǒu,bù wéi yī qiè suǒ háng dào,

 菩萨了法从缘有,不违一切所行道,

 kāi shì jiě shuō zhū yè jī,yù shǐ zhòng shēng xī qīng jìng。

 开示解说诸业迹,欲使众生悉清净。

 shì wèi zhì zhě suǒ háng dào,yī qiè rú lái zhī suǒ shuō,

 是为智者所行道,一切如来之所说,

 suí shùn sī wéi rù zhèng yì,zì rán jué wù chéng pú tí。

 随顺思惟入正义,自然觉悟成菩提。

 zhū fǎ wú shēng yì wú miè,yì fù wú lái wú yǒu qù,

 诸法无生亦无灭,亦复无来无有去,

 bù yú cǐ sǐ ér shēng bǐ,shì rén wù jiě zhū fó fǎ。

 不于此死而生彼,是人悟解诸佛法。

 le dá zhū fǎ zhēn shí xìng,ér yú fǎ xìng wú fēn bié,

 了达诸法真实性,而于法性无分别,

 zhī fǎ wú xìng wú fēn bié,cǐ rén shàn rù zhū fó zhì。

 知法无性无分别,此人善入诸佛智。

 fǎ xìng biàn zài yī qiè chù,yī qiè zhòng shēng jí guó tǔ,

 法性遍在一切处,一切众生及国土,

 sān shì xī zài wú yǒu yú,yì wú xíng xiāng ér kě dé。

 三世悉在无有余,亦无形相而可得。

 yī qiè zhū fó suǒ jué le,xī jiē shè qǔ wú yǒu yú,

 一切诸佛所觉了,悉皆摄取无有余,

 suī shuō sān shì yī qiè fǎ,rú shì děng fǎ xī fēi yǒu。

 虽说三世一切法,如是等法悉非有。

 rú zhū fǎ xìng biàn yī qiè,pú sà huí xiàng yì fù rán,

 如诸法性遍一切,菩萨回向亦复然,

 rú shì huí xiàng zhū zhòng shēng,cháng yú shì jiān wú tuì zhuǎn。”

 如是回向诸众生,常于世间无退转。”

热文推荐

 • 卷一至卷五

   如是我闻:一时,佛在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉。其地坚固,金刚所成,上妙宝轮及众宝华、清净摩尼以为严饰,诸色相海无边显现;摩尼为幢,常放光明,恒出妙音;众宝罗网、妙香华缨周匝垂布;摩尼宝王变现自在,雨无尽宝及众妙华分散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切庄严于中影现。其菩提树高显殊特,金刚为身,琉璃为干

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 大方广佛华严经译文

   《白话华严经》系“地球禅者”洪启嵩老师首次以导读、原典、白话语译、注释并举的方式,将《华严经》这部“经中之王”呈现于读者面前,帮助读者“ 依据《华严经》中所说的正见,仔细思惟,慢慢用心思量,以此正想,破除一切思惟思量分别境界,以思惟来破除心里的障碍,到最后证入无障碍的境界 ”。

 • 卷六至卷十

   尔时,诸菩萨及一切世间主,作是思惟:「云何是诸佛地?云何是诸佛境界?云何是诸佛加持?云何是诸佛所行?云何是诸佛力?云何是诸佛无所畏?云何是诸佛三昧?云何是诸佛神通?云何是诸佛自在?云何是诸佛无能摄取?云何是诸佛眼?云何是诸佛耳?云何是诸佛鼻?云何是诸佛舌?云何是诸佛身?云何是诸佛意?云何是诸佛身光?云何是诸佛光明?

精彩文章

 • 宏海法师《楞严经·卷十》

  (宏海法师)佛言:端正发心,防止魔障。《楞严经·卷十》 宏海法师为大家开示色界十八天,无色界四天,阿修罗趣以及50种阴魔,让各位师兄对三界、禅定有真正系统性地了解,并学会自查。

 • 阿耨多罗三藐三菩提是什么意思?如何看待?

  (净因法师) 「阿耨多罗」其实是无上,也就是最高的。「三藐」即正等,正确的。「三菩提」即正觉的意思。「阿耨多罗三藐三菩提」就是无上正等正觉的意思。我们在学习佛法的时候,可以把阿耨多罗三藐三菩提当成法。当我们学成后,阿耨多罗三藐三菩提是一种无上正等正觉的智慧,最

 • 为什么受持读诵《金刚经》能够消灭业障?

  (心默法师) 我们学习《金刚经》就像装了一个杀毒软体,它会寻找电脑里面的垃圾,如同清理我们头脑中的垃圾软体一样对我们的思维方式,进行杀毒。为什么能够灭业障?通过学习般若的法门,对我们思维中错误的认识进行改变。就是通过改变我们错误的思维,来改变错误的行为,通过改变错误的行为,从而改变我们的业力,实际上它是三个过程。

 • 为什么说见到《金刚经》要像见到佛塔一样?

  (圣静法师) 我们都知道,佛在世时,以佛为师;佛灭度后,以戒为师,也可以说以法为师,而《金刚经》乃是佛陀留下来的智慧,包含了般若的重要思想,所以,我们见到《金刚经》的时候,要像见到佛一样尊敬。那为什么见到《金刚经》要当做是佛塔一样呢?我们要知道佛塔在古时候是做什么用的。佛塔的起源,可以追溯到释迦牟尼佛以前。像《四分律》、《五分律》

 • 愤怒的时候念《心经》有用吗?

  (吉祥法师) 内心非常乱的时候,念心经只是一种转移场景。因为你念经是嘴在念,并没有拿心在念,你内心还充满着一堆麻烦。所以我认为先要专注呼吸,让气息缓慢,让自己宁静下来以后再念经,之后再念经你会带上心去念,带上全身的生命来念《心经》,这个时候念就很管用。

 • 《维摩诘经》文殊师利问疾品第五

  (大虚法师)《维摩诘经》文殊师利问疾品第五中主人公维摩居士才刚刚出场,同时出场的还有大智大慧文殊菩萨,这一品中我们学习到了病从何处来?疾病的意义,以及心和念的修法。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000088号

沪ICP备05053011号-1