佛经大全 > 华严经 >

大方广佛华严经卷第十三(内附念诵视频)

2020-02-28  [华严经]

大方广佛华严经》卷第十三·光明觉品第九、菩萨问明品第十(视频念诵版)

 

以上为《华严经》光明觉品第九、菩萨问明品第十的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第十三·光明觉品第九(文字注音版)

 ěr shí,shì zūn cóng liǎng zú lún xià fàng bǎi yì guāng míng,

 尔时,世尊从两足轮下放百亿光明,

 zhào cǐ sān qiān dà qiān shì jiè bǎi yì yán fú tí、bǎi yì fú pó tí、

 照此三千大千世界百亿阎浮提、百亿弗婆提、

 bǎi yì qú yé ní、bǎi yì yù dān yuè、bǎi yì dà hǎi、bǎi yì lún wéi shān、

 百亿瞿耶尼、百亿郁单越、百亿大海、百亿轮围山、

 bǎi yì pú sà shòu shēng、bǎi yì pú sà chū jiā、bǎi yì rú lái chéng zhèng jué、

 百亿菩萨受生、百亿菩萨出家、百亿如来成正觉、

 bǎi yì rú lái zhuǎn fǎ lún、bǎi yì rú lái rù niè pán、bǎi yì xū mí shān wáng、

 百亿如来转法錀、百亿如来入涅槃、百亿须弥山王、

 bǎi yì sì tiān wáng zhòng tiān、bǎi yì sān shí sān tiān、bǎi yì yè mó tiān、

 百亿四天王众天、百亿三十三天、百亿夜摩天、

 bǎi yì dōu shuài tiān、bǎi yì huà lè tiān、bǎi yì tā huà zì zài tiān、

 百亿兜率天、百亿化乐天、百亿他化自在天、

 bǎi yì fàn zhòng tiān、bǎi yì guāng yīn tiān、bǎi yì biàn jìng tiān、

 百亿梵众天、百亿光音天、百亿遍净天、

 bǎi yì guǎng guǒ tiān、bǎi yì sè jiū jìng tiān;

 百亿广果天、百亿色究竟天;

 qí zhōng suǒ yǒu,xī jiē míng xiàn。

 其中所有,悉皆明现。

 rú cǐ chù,jiàn fó shì zūn zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 如此处,见佛世尊坐莲华藏师子之座,

 shí fó shā wēi chén shù pú sà suǒ gòng wéi rào;

 十佛刹微尘数菩萨所共围绕;

 qí bǎi yì yán fú tí zhōng,bǎi yì rú lái yì rú shì zuò。

 其百亿阎浮提中,百亿如来亦如是坐。

 xī yǐ fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,

 yī yī gè yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fó suǒ。

 一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。

 qí míng yuē: wén shū shī lì pú sà、jué shǒu pú sà、cái shǒu pú sà、

 其名曰:文殊师利菩萨、觉首菩萨、财首菩萨、

 bǎo shǒu pú sà、gōng dé shǒu pú sà、mù shǒu pú sà、yī jīng yī jìn shǒu pú sà、

 宝首菩萨、功德首菩萨、目首菩萨、一精一进首菩萨、

 fǎ shǒu pú sà、zhì shǒu pú sà、xián shǒu pú sà。

 法首菩萨、智首菩萨、贤首菩萨。

 shì zhū pú sà suǒ cóng lái guó,suǒ wèi: jīn sè shì jiè、miào sè shì jiè、

 是诸菩萨所从来国,所谓:金色世界、妙色世界、

 lián huá sè shì jiè、zhān bo huá sè shì jiè、yōu bō luó huá sè shì jiè、

 莲华色世界、薝卜华色世界、优钵罗华色世界、

 jīn sè shì jiè、bǎo sè shì jiè、jīn gāng sè shì jiè、bō lí sè shì jiè、

 金色世界、宝色世界、金刚色世界、玻璃色世界、

 píng děng sè shì jiè。

 平等色世界。

 cǐ zhū pú sà gè yú fó suǒ jìng xiū fàn xíng,suǒ wèi: bù dòng zhì fó、

 此诸菩萨各于佛所净修梵行,所谓:不动智佛、

 wú ài zhì fó、jiě tuō zhì fó、wēi yí zhì fó、míng xiāng zhì fó、

 无碍智佛、解脱智佛、威仪智佛、明相智佛、

 jiū jìng zhì fó、zuì shèng zhì fó、zì zài zhì fó、fàn zhì fó、

 究竟智佛、最胜智佛、自在智佛、梵智佛、

 guān chá zhì fó。

 观察智佛。

 ěr shí,yī qiè chù wén shū shī lì pú sà,gè yú fó suǒ,

 尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,

 tóng shí fā shēng,shuō cǐ sòng yán:

 同时发声,说此颂言:

 

 “ruò yǒu jiàn zhèng jué,jiě tuō lí zhū lòu,

 “若有见正觉,解脱离诸漏,

 bù zhe yī qiè shì,bǐ fēi zhèng dào yǎn。

 不著一切世,彼非证道眼。

 ruò yǒu zhī rú lái,tǐ xiāng wú suǒ yǒu,

 若有知如来,体相无所有,

 xiū xí dé míng liǎo,cǐ rén jí zuò fó。

 修习得明了,此人疾作佛。

 néng jiàn cǐ shì jiè,qí xīn bù yáo dòng,

 能见此世界,其心不摇动,

 yú fó shēn yì rán,dàng chéng shèng zhì zhě。

 于佛身亦然,当成胜智者。

 ruò yú fó jí fǎ,qí xīn le píng děng,

 若于佛及法,其心了平等,

 èr niàn bù xiàn qián,dāng jiàn nán sī wèi。

 二念不现前,当践难思位。

 ruò jiàn fó jí shēn,píng děng ér ān zhù,

 若见佛及身,平等而安住,

 wú zhù wú suǒ rù,dàng chéng nán yù zhě。

 无住无所入,当成难遇者。

 sè shòu wú yǒu shù,xiǎng xíng shí yì rán,

 色受无有数,想行识亦然,

 ruò néng rú shì zhī,dàng zuò dà mù ní。

 若能如是知,当作大牟尼。

 shì jí chū shì jiàn,yī qiè jiē chāo yuè,

 世及出世见,一切皆超越,

 ér néng shàn zhī fǎ,dàng chéng dà guāng yào。

 而能善知法,当成大光耀。

 ruò yú yī qiè zhì,fā shēng huí xiàng xīn,

 若于一切智,发生回向心,

 jiàn xīn wú suǒ shēng,dāng huò dà míng chēng。

 见心无所生,当获大名称。

 zhòng shēng wú yǒu shēng,yì fù wú yǒu huài,

 众生无有生,亦复无有坏,

 ruò dé rú shì zhì,dàng chéng wú shàng dào。

 若得如是智,当成无上道。

 yī zhōng jiě wú liàng,wú liàng zhōng jiě yī,

 一中解无量,无量中解一,

 le bǐ gèn shēng qǐ,dàng chéng wú suǒ wèi。”

 了彼亘生起,当成无所畏。”

 

 ěr shí,guāng míng guò cǐ shì jiè,biàn zhào dōng fāng shí fó guó tǔ;

 尔时,光明过此世界,遍照东方十佛国土;

 nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 bǐ yī yī shì jiè zhōng,jiē yǒu bǎi yì yán fú tí,nǎi zhì bǎi yì sè jiū jìng tiān;

 彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;

 qí zhōng suǒ yǒu,xī jiē míng xiàn。

 其中所有,悉皆明现。

 rú cǐ chù,jiàn fó shì zūn zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 如此处,见佛世尊坐莲华藏师子之座,

 shí fó shā wēi chén shù pú sà suǒ gòng wéi rào;

 十佛刹微尘数菩萨所共围绕;

 bǐ yī yī shì jiè zhōng,gè yǒu bǎi yì yán fú tí、bǎi yì rú lái,yì rú shì zuò。

 彼一一世界中,各有百亿阎浮提、百亿如来,亦如是坐。

 xī yǐ fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,

 yī yī gè yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fó suǒ。

 一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。

 qí dà pú sà,wèi: wén shū shī lì děng;suǒ cóng lái guó,wèi: jīn sè shì jiè děng;

 其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;

 běn suǒ shì fó,wèi: bù dòng zhì rú lái děng。

 本所事佛,谓:不动智如来等。

 ěr shí,yī qiè chù wén shū shī lì pú sà,gè yú fó suǒ,

 尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,

 tóng shí fā shēng,shuō cǐ sòng yán:

 同时发声,说此颂言:

 

 “zhòng shēng wú zhì huì,ài cì suǒ shāng dú,

 “众生无智慧,爱刺所伤毒,

 wèi bǐ qiú pú tí,zhū fó fǎ rú shì。

 为彼求菩提,诸佛法如是。

 pǔ jiàn yú zhū fǎ,èr biān jiē shě lí,

 普见于诸法,二边皆舍离,

 dào chéng yǒng bù tuì,zhuǎn cǐ wú děng lún。

 道成永不退,转此无等轮。

 bù kě sī yì jié,yī jīng yī jìn xiū zhū xíng,

 不可思议劫,一精一进修诸行,

 wèi dù zhū zhòng shēng,cǐ shì dà xiān lì。

 为度诸众生,此是大仙力。

 dǎo shī jiàng zhòng mó,yǒng jiàn wú néng shèng,

 导师降众魔,勇健无能胜,

 guāng zhōng yǎn miào yì,cí bēi gù rú shì。

 光中演妙义,慈悲故如是。

 yǐ bǐ zhì huì xīn,pò zhū fán nǎo zhàng,

 以彼智慧心,破诸烦恼障,

 yī niàn jiàn yī qiè,cǐ shì fó shén lì。

 一念见一切,此是佛神力。

 jī yú zhèng fǎ gǔ,jué wù shí fāng shā,

 击于正法鼓,觉寤十方刹,

 xián lìng xiàng pú tí,zì zài lì néng ěr。

 咸令向菩提,自在力能尔。

 bù huài wú biān jìng,ér yóu zhū yì shā,

 不坏无边境,而游诸亿刹,

 yú yǒu wú suǒ zhe,bǐ zì zài rú fó。

 于有无所著,彼自在如佛。

 zhū fó rú xū kōng,jiū jìng cháng qīng jìng,

 诸佛如虚空,究竟常清净,

 yì niàn shēng huān xǐ,bǐ zhū yuàn jù zú。

 忆念生欢喜,彼诸愿具足。

 yī yī dì yù zhōng,jīng yú wú liàng jié,

 一一地狱中,经于无量劫,

 wèi dù zhòng shēng gù,ér néng rěn shì kǔ。

 为度众生故,而能忍是苦。

 bù xī yú shēn mìng,cháng hù zhū fó fǎ,

 不惜于身命,常护诸佛法,

 wú wǒ xīn diào róu,néng dé rú lái dào。”

 无我心调柔,能得如来道。”

 

 ěr shí,guāng míng guò shí shì jiè,biàn zhào dōng fāng bǎi shì jiè;

 尔时,光明过十世界,遍照东方百世界;

 nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 bǐ zhū shì jiè zhōng,jiē yǒu bǎi yì yán fú tí,nǎi zhì bǎi yì sè jiū jìng tiān;

 彼诸世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;

 qí zhōng suǒ yǒu,xī jiē míng xiàn。

 其中所有,悉皆明现。

 bǐ yī yī yán fú tí zhōng,xī jiàn rú lái zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座,

 shí fó shā wēi chén shù pú sà suǒ gòng wéi rào。

 十佛刹微尘数菩萨所共围绕。

 xī yǐ fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,

 yī yī gè yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fó suǒ。

 一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。

 qí dà pú sà,wèi: wén shū shī lì děng;suǒ cóng lái guó,wèi: jīn sè shì jiè děng;

 其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;

 běn suǒ shì fó,wèi: bù dòng zhì rú lái děng。

 本所事佛,谓:不动智如来等。

 ěr shí,yī qiè chù wén shū shī lì pú sà,gè yú fó suǒ,

 尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,

 tóng shí fā shēng,shuō cǐ sòng yán:

 同时发声,说此颂言:

 

 “fó le fǎ rú huàn,tōng dá wú zhàng ài,

 “佛了法如幻,通达无障碍,

 xīn jìng lí zhòng zhe,diào fú zhū qún shēng。

 心净离众著,调伏诸群生。

 huò yǒu jiàn chū shēng,miào sè rú jīn shān,

 或有见初生,妙色如金山,

 zhù shì zuì hòu shēn,yǒng zuò rén zhōng yuè。

 住是最后身,永作人中月。

 huò jiàn jīng xíng shí,jù wú liàng gōng dé,

 或见经行时,具无量功德,

 niàn huì jiē shàn qiǎo,zhàng fū shī zi bù。

 念慧皆善巧,丈夫师子步。

 huò jiàn gàn qīng mù,guān chá yú shí fāng,

 或见绀青目,观察于十方,

 yǒu shí xiàn xì xiào,wèi shùn zhòng shēng yù。

 有时现戏笑,为顺众生欲。

 huò jiàn shī zi hǒu,shū shèng wú bǐ shēn,

 或见师子吼,殊胜无比身,

 shì xiàn zuì hòu shēng,suǒ shuō wú fēi shí。

 示现最后生,所说无非实。

 huò yǒu jiàn chū jiā,jiě tuō yī qiè fù,

 或有见出家,解脱一切缚,

 xiū zhì zhū fó xíng,cháng lè guān jì miè。

 修治诸佛行,常乐观寂灭。

 huò jiàn zuò dào chǎng,jué zhī yī qiè fǎ,

 或见坐道场,觉知一切法,

 dào gōng dé bǐ àn chī àn fán nǎo jǐn。

 到功德彼岸,痴暗烦恼尽。

 huò jiàn shèng zhàng fū,jù zú dà bēi xīn,

 或见胜丈夫,具足大悲心,

 zhuǎn yú miào fǎ lún,dù wú liàng zhòng shēng。

 转于妙法錀,度无量众生。

 huò jiàn shī zi hǒu,wēi guāng zuì shū tè,

 或见师子吼,威光最殊特,

 chāo yī qiè shì jiān,shén tōng lì wú děng。

 超一切世间神通力无等。

 huò jiàn xīn jì jìng,rú shì dēng yǒng miè,

 或见心寂静,如世灯永灭,

 zhǒng zhǒng xiàn shén tōng,shí lì néng rú shì。”

 种种现神通,十力能如是。”

 

 ěr shí,guāng míng guò bǎi shì jiè,biàn zhào dōng fāng qiān shì jiè;

 尔时,光明过百世界,遍照东方千世界;

 nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 bǐ yī yī shì jiè zhōng,jiē yǒu bǎi yì yán fú tí,nǎi zhì bǎi yì sè jiū jìng tiān;

 彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;

 qí zhōng suǒ yǒu,xī jiē míng xiàn。

 其中所有,悉皆明现。

 bǐ yī yī yán fú tí zhōng,xī jiàn rú lái zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座,

 shí fó shā wēi chén shù pú sà suǒ gòng wéi rào。

 十佛刹微尘数菩萨所共围绕。

 xī yǐ fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,

 yī yī gè yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fó suǒ。

 一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。

 qí dà pú sà,wèi: wén shū shī lì děng;suǒ cóng lái guó,wèi: jīn sè shì jiè děng;

 其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;

 běn suǒ shì fó,wèi: bù dòng zhì rú lái děng。

 本所事佛,谓:不动智如来等。

 ěr shí,yī qiè chù wén shū shī lì pú sà,gè yú fó suǒ,

 尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,

 tóng shí fā shēng,shuō cǐ sòng yán:

 同时发声,说此颂言:

 

 “fó yú shén shēn fǎ,tōng dá wú yǔ děng,

 “佛于甚深法,通达无与等,

 zhòng shēng bù néng le,cì dì wèi kāi shì。

 众生不能了,次第为开示。

 wǒ xìng wèi zēng yǒu,wǒ suǒ yì kōng jì,

 我性未曾有,我所亦空寂,

 yún hé zhū rú lái,ér dé yǒu qí shēn。

 云何诸如来,而得有其身。

 jiě tuō míng xíng zhě,wú shù wú děng lún,

 解脱明行者,无数无等伦,

 shì jiān zhū yīn liàng,qiú guò bù kě dé。

 世间诸因量,求过不可得。

 fó fēi shì jiān yùn,jiè chù shēng sǐ fǎ,

 佛非世间蕴,界处生死法,

 shù fǎ bù néng chéng,gù hào rén shī zi。

 数法不能成,故号人师子。

 qí xìng běn kōng jì,nèi wài jù jiě tuō,

 其性本空寂,内外俱解脱,

 lí yī qiè wàng niàn,wú děng fǎ rú shì。

 离一切妄念,无等法如是。

 tǐ xìng cháng bù dòng,wú wǒ wú lái qù,

 体性常不动,无我无来去,

 ér néng wù shì jiān,wú biān xī diào fú。

 而能寤世间,无边悉调伏。

 cháng lè guān jì miè,yī xiāng wú yǒu èr,

 常乐观寂灭,一相无有二,

 qí xīn bù zēng jiǎn,xiàn wú liàng shén lì。

 其心不增减,现无量神力。

 bù zuò zhū zhòng shēng,yè bào yīn yuán xíng,

 不作诸众生,业报因缘行,

 ér néng liǎo wú ài,shàn shì fǎ rú shì。

 而能了无碍,善逝法如是。

 zhǒng zhǒng zhū zhòng shēng,liú zhuǎn yú shí fāng,

 种种诸众生,流转于十方,

 rú lái bù fēn bié,dù tuō wú biān lèi。

 如来不分别,度脱无边类。

 zhū fó zhēn jīn sè,fēi yǒu biàn zhū yǒu,

 诸佛真金色,非有遍诸有,

 suí zhòng shēng xīn lè,wèi shuō jì miè fǎ。”

 随众生心乐,为说寂灭法。”

 

 ěr shí,guāng míng guò qiān shì jiè,biàn zhào dōng fāng shí qiān shì jiè;

 尔时,光明过千世界,遍照东方十千世界;

 nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 bǐ yī yī shì jiè zhōng,jiē yǒu bǎi yì yán fú tí,nǎi zhì bǎi yì sè jiū jìng tiān:

 彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天:

 qí zhōng suǒ yǒu,xī jiē míng xiàn。

 其中所有,悉皆明现。

 bǐ yī yī yán fú tí zhōng,xī jiàn rú lái zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座,

 shí fó shā wēi chén shù pú sà suǒ gòng wéi rào。

 十佛刹微尘数菩萨所共围绕。

 xī yǐ fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,

 yī yī gè yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fó suǒ。

 一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。

 qí dà pú sà,wèi: wén shū shī lì děng;suǒ cóng lái guó,wèi: jīn sè shì jiè děng;

 其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;

 běn suǒ shì fó,wèi: bù dòng zhì rú lái děng。

 本所事佛,谓:不动智如来等。

 ěr shí,yī qiè chù wén shū shī lì pú sà,gè yú fó suǒ,

 尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,

 tóng shí fā shēng,shuō cǐ sòng yán:

 同时发声,说此颂言:

 

 “fā qǐ dà bēi xīn,jiù hù zhū zhòng shēng,

 “发起大悲心,救护诸众生,

 yǒng chū rén tiān zhòng,rú shì yè yīng zuò。

 永出人天众,如是业应作。

 yì cháng xìn lè fó,qí xīn bù tuì zhuǎn,

 意常信乐佛,其心不退转,

 qīn jìn zhū rú lái,rú shì yè yīng zuò。

 亲近诸如来,如是业应作。

 zhì lè fó gōng dé,qí xīn yǒng bù tuì,

 志乐佛功德,其心永不退,

 zhù yú qīng liáng huì,rú shì yè yīng zuò。

 住于清凉慧,如是业应作。

 yī qiè wēi yí zhōng,cháng niàn fó gōng dé,

 一切威仪中,常念佛功德,

 zhòu yè wú zàn duàn,rú shì yè yīng zuò。

 昼夜无暂断,如是业应作。

 guān wú biān sān shì,xué bǐ fó gōng dé,

 观无边三世,学彼佛功德,

 cháng wú yàn juàn xīn,rú shì yè yīng zuò。

 常无厌倦心,如是业应作。

 guān shēn rú shí xiàng,yī qiè jiē jì miè,

 观身如实相,一切皆寂灭,

 lí wǒ wú wǒ zhe,rú shì yè yīng zuò。

 离我无我著,如是业应作。

 děng guān zhòng shēng xīn,bù qǐ zhū fēn bié,

 等观众生心,不起诸分别,

 rù yú zhēn shí jìng,rú shì yè yīng zuò。

 入于真实境,如是业应作。

 xī jǔ wú biān jiè,pǔ yǐn yī qiè hǎi,

 悉举无边界,普饮一切海,

 cǐ shén tōng zhì lì,rú shì yè yīng zuò。

 此神通智力,如是业应作。

 sī wéi zhū guó tǔ,sè yǔ fēi sè xiàng,

 思惟诸国土,色与非色相,

 yī qiè xī néng zhī,rú shì yè yīng zuò。

 一切悉能知,如是业应作。

 shí fāng guó tǔ chén,yī chén wèi yī fó,

 十方国土尘,一尘为一佛,

 xī néng zhī qí shù,rú shì yè yīng zuò。”

 悉能知其数,如是业应作。”

 

 ěr shí,guāng míng guò shí qiān shì jiè,biàn zhào dōng fāng bǎi qiān shì jiè;

 尔时,光明过十千世界,遍照东方百千世界;

 nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 bǐ yī yī shì jiè zhōng,jiē yǒu bǎi yì yán fú tí,nǎi zhì bǎi yì sè jiū jìng tiān;

 彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;

 qí zhōng suǒ yǒu,xī jiē míng xiàn。

 其中所有,悉皆明现。

 bǐ yī yī yán fú tí zhōng,xī jiàn rú lái zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座,

 shí fó shā wēi chén shù pú sà suǒ gòng wéi rào。

 十佛刹微尘数菩萨所共围绕。

 xī yǐ fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,

 yī yī gè yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fó suǒ。

 一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。

 qí dà pú sà,wèi: wén shū shī lì děng;suǒ cóng lái guó,wèi: jīn sè shì jiè děng;

 其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;

 běn suǒ shì fó,wèi: bù dòng zhì rú lái děng。

 本所事佛,谓:不动智如来等。

 ěr shí,yī qiè chù wén shū shī lì pú sà,gè yú fó suǒ,

 尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,

 tóng shí fā shēng,shuō cǐ sòng yán:

 同时发声,说此颂言:

 

 “ruò yǐ wēi dé sè zhǒng zú,ér jiàn rén zhōng diào yù shī,

 “若以威德色种族,而见人中调御师,

 shì wèi bìng yǎn diān dǎo jiàn,bǐ bù néng zhī zuì shèng fǎ。

 是为病眼颠倒见,彼不能知最胜法。

 rú lái sè xíng zhū xiàng děng,yī qiè shì jiān mò néng cè,

 如来色形诸相等,一切世间莫能测,

 yì nà yóu jié gòng sī liang,sè xiàng wēi dé zhuǎn wú biān。

 亿那由劫共思量,色相威德转无边。

 rú lái fēi yǐ xiāng wèi tǐ,dàn shì wú xiāng jì miè fǎ,

 如来非以相为体,但是无相寂灭法,

 shēn xiāng wēi yí xī jù zú,shì jiān suí lè jiē dé jiàn。

 身相威仪悉具足,世间随乐皆得见。

 fó fǎ wēi miào nán kě liàng,yī qiè yán shuō mò néng jí,

 佛法微妙难可量,一切言说莫能及,

 fēi shì hé hé fēi bù hé,tǐ xìng jì miè wú zhū xiàng。

 非是和合非不合,体性寂灭无诸相。

 fó shēn wú shēng chāo xì lùn,fēi shì yùn jù chā bié fǎ,

 佛身无生超戏论,非是蕴聚差别法,

 dé zì zài lì jué dìng jiàn,suǒ xíng wú wèi lí yán dào。

 得自在力决定见,所行无畏离言道。

 shēn xīn xī píng děng,nèi wài jiē jiě tuō,

 身心悉平等,内外皆解脱,

 yǒng jié zhù zhèng niàn,wú zhe wú suǒ xì。

 永劫住正念,无著无所系。

 yì jìng guāng míng zhě,suǒ xíng wú rǎn zhe,

 意净光明者,所行无染著,

 zhì yǎn mí bù zhōu,guǎng dà lì zhòng shēng。

 智眼靡不周,广大利众生。

 yī shēn wéi wú liàng,wú liàng fù wèi yī,

 一身为无量,无量复为一,

 le zhī zhū shì jiān,xiàn xíng biàn yī qiè。

 了知诸世间,现形遍一切。

 cǐ shēn wú suǒ cóng,yì wú suǒ jī jù,

 此身无所从,亦无所积聚,

 zhòng shēng fēn bié gù,jiàn fó zhǒng zhǒng shēn。

 众生分别故,见佛种种身。

 xīn fēn bié shì jiān,shì xīn wú suǒ yǒu,

 心分别世间,是心无所有,

 rú lái zhī cǐ fǎ,rú shì jiàn fó shēn。”

 如来知此法,如是见佛身。”

 

 ěr shí,guāng míng guò bǎi qiān shì jiè,biàn zhào dōng fāng bǎi wàn shì jiè;

 尔时,光明过百千世界,遍照东方百万世界;

 nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 bǐ yī yī shì jiè zhōng,jiē yǒu bǎi yì yán fú tí,nǎi zhì bǎi yì sè jiū jìng tiān:

 彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天;

 qí zhōng suǒ yǒu,xī jiē míng xiàn。

 其中所有,悉皆明现。

 bǐ yī yī yán fú tí zhōng,xī jiàn rú lái zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座,

 shí fó shā wēi chén shù pú sà suǒ gòng wéi rào。

 十佛刹微尘数菩萨所共围绕。

 xī yǐ fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,

 yī yī gè yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fó suǒ。

 一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。

 qí dà pú sà,wèi: wén shū shī lì děng;suǒ cóng lái guó,wèi: jīn sè shì jiè děng;

 其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;

 běn suǒ shì fó,wèi: bù dòng zhì rú lái děng。

 本所事佛,谓:不动智如来等。

 ěr shí,yī qiè chù wén shū shī lì pú sà,gè yú fó suǒ,

 尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,

 tóng shí fā shēng,shuō cǐ sòng yán:

 同时发声,说此颂言:

 

 “rú lái zuì zì zài,chāo shì wú suǒ yī,

 “如来最自在,超世无所依,

 jù yī qiè gōng dé,dù tuō yú zhū yǒu。

 具一切功德,度脱于诸有。

 wú rǎn wú suǒ zhe,wú xiǎng wú yī zhǐ,

 无染无所著,无想无依止,

 tǐ xìng bù kě liàng,jiàn zhě xián chēng tàn。

 体性不可量,见者咸称叹。

 guāng míng biàn qīng jìng,chén lèi xī juān dí,

 光明遍清净,尘累悉蠲涤,

 bù dòng lí èr biān,cǐ shì rú lái zhì。

 不动离二边,此是如来智。

 ruò yǒu jiàn rú lái,shēn xīn lí fēn bié,

 若有见如来,身心离分别,

 zé yú yī qiè fǎ,yǒng chū zhū yí zhì。

 则于一切法,永出诸疑滞。

 yī qiè shì jiān zhōng,chǔ chù zhuǎn fǎ lún,

 一切世间中,处处转法錀,

 wú xìng wú suǒ zhuǎn,dǎo shī fāng biàn shuō。

 无性无所转,导师方便说。

 yú fǎ wú yí huò,yǒng jué zhū xì lùn,

 于法无疑惑,永绝诸戏论,

 bù shēng fēn bié xīn,shì niàn fó pú tí。

 不生分别心,是念佛菩提。

 le zhī chā bié fǎ,bù zhe yú yán shuō,

 了知差别法,不著于言说,

 wú yǒu yī yǔ duō,shì míng suí fó jiào。

 无有一与多,是名随佛教

 duō zhōng wú yī xìng,yī yì wú yǒu duō,

 多中无一性,一亦无有多,

 rú shì èr jù shě,pǔ rù fó gōng dé。

 如是二俱舍,普入佛功德。

 zhòng shēng jí guó tǔ,yī qiè jiē jì miè,

 众生及国土,一切皆寂灭,

 wú yī wú fēn bié,néng rù fó pú tí。

 无依无分别,能入佛菩提。

 zhòng shēng jí guó tǔ,yī yì bù kě dé,

 众生及国土,一异不可得,

 rú shì shàn guān chá,míng zhī fó fǎ yì。”

 如是善观察,名知佛法义。”

 

 ěr shí,guāng míng guò bǎi wàn shì jiè,biàn zhào dōng fāng yī yì shì jiè;

 尔时,光明过百万世界,遍照东方一亿世界;

 nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 bǐ yī yī shì jiè zhōng,jiē yǒu bǎi yì yán fú tí,nǎi zhì bǎi yì sè jiū jìng tiān:

 彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天:

 qí zhōng suǒ yǒu,xī jiē míng xiàn。

 其中所有,悉皆明现。

 bǐ yī yī yán fú tí zhōng,xī jiàn rú lái zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座,

 shí fó shā wēi chén shù pú sà suǒ gòng wéi rào。

 十佛刹微尘数菩萨所共围绕。

 xī yǐ fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,

 yī yī gè yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fó suǒ。

 一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。

 qí dà pú sà,wèi: wén shū shī lì děng;suǒ cóng lái guó,wèi: jīn sè shì jiè děng;

 其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;

 běn suǒ shì fó,wèi: bù dòng zhì rú lái děng。

 本所事佛,谓:不动智如来等。

 ěr shí,yī qiè chù wén shū shī lì pú sà,gè yú fó suǒ,

 尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,

 tóng shí fā shēng,shuō cǐ sòng yán:

 同时发声,说此颂言:

 

 “zhì huì wú děng fǎ wú biān,chāo zhū yǒu hǎi dào bǐ àn,

 “智慧无等法无边,超诸有海到彼岸,

 shòu liàng guāng míng xī wú bǐ,cǐ gōng dé zhě fāng biàn lì。

 寿量光明悉无比,此功德者方便力。

 suǒ yǒu fó fǎ jiē míng liǎo,cháng guān sān shì wú yàn juàn,

 所有佛法皆明了,常观三世无厌倦,

 suī yuán jìng jiè bù fēn bié,cǐ nán sī zhě fāng biàn lì。

 虽缘境界不分别,此难思者方便力。

 lè guān zhòng shēng wú shēng xiǎng,pǔ jiàn zhū qù wú qù xiǎng,

 乐观众生无生想,普见诸趣无趣想,

 héng zhù chán jì bù xì xīn,cǐ wú ài huì fāng biàn lì。

 恒住禅寂不系心,此无碍慧方便力。

 shàn qiǎo tōng dá yī qiè fǎ,zhèng niàn qín xiū niè pán dào,

 善巧通达一切法,正念勤修涅槃道,

 lè yú jiě tuō lí bù píng,cǐ jì miè rén fāng biàn lì。

 乐于解脱离不平,此寂灭人方便力。

 yǒu néng quàn xiàng fó pú tí,qù rú fǎ jiè yī qiè zhì,

 有能劝向佛菩提,趣如法界一切智,

 shàn huà zhòng shēng rù yú dì,cǐ zhù fó xīn fāng biàn lì。

 善化众生入于谛,此住佛心方便力。

 fó suǒ shuō fǎ jiē suí rù,guǎng dà zhì huì wú suǒ ài,

 佛所说法皆随入,广大智慧无所碍,

 yī qiè chù xíng xī yǐ zhēn,cǐ zì zài xiū fāng biàn lì。

 一切处行悉已臻,此自在修方便力。

 héng zhù niè pán rú xū kōng,suí xīn huà xiàn mí bù zhōu,

 恒住涅槃如虚空,随心化现靡不周,

 cǐ yī wú xiāng ér wèi xiāng,dào nán dào zhě fāng biàn lì。

 此依无相而为相,到难到者方便力。

 zhòu yè rì yuè jí nián jié,shì jiè shǐ zhōng chéng huài xiāng,

 昼夜日月及年劫,世界始终成坏相,

 rú shì yì niàn xī le zhī,cǐ shí shù zhì fāng biàn lì。

 如是忆念悉了知,此时数智方便力。

 yī qiè zhòng shēng yǒu shēng miè,sè yǔ fēi sè xiǎng fēi xiǎng,

 一切众生有生灭,色与非色想非想,

 suǒ yǒu míng zì xī le zhī,cǐ zhù nán sī fāng biàn lì。

 所有名字悉了知,此住难思方便力。

 guò qù xiàn zài wèi lái shì,suǒ yǒu yán shuō jiē néng le,

 过去现在未来世,所有言说皆能了,

 ér zhī sān shì xī píng děng,cǐ wú bǐ jiě fāng biàn lì。”

 而知三世悉平等,此无比解方便力。”

 

 ěr shí,guāng míng guò yī yì shì jiè,biàn zhào dōng fāng shí yì shì jiè;

 尔时,光明过一亿世界,遍照东方十亿世界;

 nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 bǐ yī yī shì jiè zhōng,jiē yǒu bǎi yì yán fú tí,nǎi zhì bǎi yì sè jiū jìng tiān:

 彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天:

 qí zhōng suǒ yǒu,xī jiē míng xiàn。

 其中所有,悉皆明现。

 bǐ yī yī yán fú tí zhōng,xī jiàn rú lái zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座,

 shí fó shā wēi chén shù pú sà suǒ gòng wéi rào。

 十佛刹微尘数菩萨所共围绕。

 xī yǐ fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,

 yī yī gè yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fó suǒ。

 一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。

 qí dà pú sà,wèi: wén shū shī lì děng;suǒ cóng lái guó,wèi: jīn sè shì jiè děng;

 其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;

 běn suǒ shì fó,wèi: bù dòng zhì rú lái děng。

 本所事佛,谓:不动智如来等。

 ěr shí,yī qiè chù wén shū shī lì pú sà,gè yú fó suǒ,

 尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,

 tóng shí fā shēng,shuō cǐ sòng yán:

 同时发声,说此颂言:

 

 “guǎng dà kǔ xíng jiē xiū xí,rì yè yī jīng yī qín wú yàn dài,

 “广大苦行皆修习,日夜一精一勤无厌怠,

 yǐ dù nán dù shī zi hǒu,pǔ huà zhòng shēng shì qí xíng。

 已度难度师子吼,普化众生是其行。

 zhòng shēng liú zhuǎn ài yù hǎi,wú míng wǎng fù dà yōu pò,

 众生流转爱欲海,无明网覆大忧迫,

 zhì rén yǒng měng xī duàn chú,shì yì dāng rán shì qí xíng。

 至仁勇猛悉断除,誓亦当然是其行。

 shì jiān fàng yì zhe wǔ yù,bù shí fēn bié shòu zhòng kǔ,

 世间放逸著五欲,不实分别受众苦,

 fèng xíng fó jiào cháng shè xīn,shì dù yú sī shì qí xíng。

 奉行佛教常摄心,誓度于斯是其行。

 zhòng shēng zhe wǒ rù shēng sǐ,qiú qí biān jì bù kě dé,

 众生著我入生死,求其边际不可得,

 pǔ shì rú lái huò miào fǎ,wèi bǐ xuān shuō shì qí xíng。

 普事如来获妙法,为彼宣说是其行。

 zhòng shēng wú hù bìng suǒ chán,cháng lún è qù qǐ sān dú,

 众生无怙病所缠,常沦恶趣起三毒,

 dà huǒ měng yàn héng shāo rè,jìng xīn dù bǐ shì qí xíng。

 大火猛焰恒烧热,净心度彼是其行。

 zhòng shēng mí huò shī zhèng dào,cháng xíng xié jìng rù àn zhái,

 众生迷惑失正道,常行邪径入闇宅,

 wèi bǐ dà rán zhèng fǎ dēng,yǒng zuò zhào míng shì qí xíng。

 为彼大然正法灯,永作照明是其行。

 zhòng shēng piào nì zhū yǒu hǎi,yōu nán wú yá bù kě chù,

 众生漂溺诸有海,忧难无涯不可处,

 wèi bǐ xìng zào dà fǎ chuán,jiē lìng de dù shì qí xíng。

 为彼兴造大法船,皆令得度是其行。

 zhòng shēng wú zhī bú jiàn běn,mí huò chī kuáng xiǎn nán zhōng,

 众生无知不见本,迷惑痴狂险难中,

 fó āi mǐn bǐ jiàn fǎ qiáo,zhèng niàn lìng shēng shì qí xíng。

 佛哀愍彼建法桥,正念令升是其行。

 jiàn zhū zhòng shēng zài xiǎn dào,lǎo bìng sǐ kǔ cháng bī pò,

 见诸众生在险道,老病死苦常逼迫,

 xiū zhū fāng biàn wú xiàn liàng,shì dāng xī dù shì qí xíng。

 修诸方便无限量,誓当悉度是其行。

 wén fǎ xìn jiě wú yí huò,le xìng kōng jì bù jīng bù,

 闻法信解无疑惑,了性空寂不惊怖,

 suí xíng liù dào biàn shí fāng,pǔ jiào qún mí shì qí xíng。”

 随形六道遍十方,普教群迷是其行。”

 

 ěr shí,guāng míng guò shí yì shì jiè,

 尔时,光明过十亿世界,

 biàn zhào dōng fāng bǎi yì shì jiè、qiān yì shì jiè、bǎi qiān yì shì jiè、

 遍照东方百亿世界、千亿世界、百千亿世界、

 nà yóu tā yì shì jiè、bǎi nà yóu tā yì shì jiè、qiān nà yóu tā yì shì jiè、

 那由他亿世界、百那由他亿世界、千那由他亿世界、

 bǎi qiān nà yóu tā yì shì jiè,

 百千那由他亿世界,

 rú shì wú shù wú liàng、wú biān wú děng、bù kě shǔ、bù kě chēng、

 如是无数无量、无边无等、不可数、不可称、

 bù kě sī、bù kě liàng、bù kě shuō,jǐn fǎ jiè、xū kōng jiè、suǒ yǒu shì jiè;

 不可思、不可量、不可说,尽法界、虚空界、所有世界;

 nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

 bǐ yī yī shì jiè zhōng,jiē yǒu bǎi yì yán fú tí,nǎi zhì bǎi yì sè jiū jìng tiān:

 彼一一世界中,皆有百亿阎浮提,乃至百亿色究竟天:

 qí zhōng suǒ yǒu,xī jiē míng xiàn。

 其中所有,悉皆明现。

 bǐ yī yī yán fú tí zhōng,xī jiàn rú lái zuò lián huá cáng shī zi zhī zuò,

 彼一一阎浮提中,悉见如来坐莲华藏师子之座,

 shí fó shā wēi chén shù pú sà suǒ gòng wéi rào。

 十佛刹微尘数菩萨所共围绕。

 xī yǐ fó shén lì gù,shí fāng gè yǒu yī dà pú sà,

 悉以佛神力故,十方各有一大菩萨,

 yī yī gè yǔ shí fó shā wēi chén shù zhū pú sà jù,lái yì fó suǒ。

 一一各与十佛刹微尘数诸菩萨俱,来诣佛所。

 qí dà pú sà,wèi: wén shū shī lì děng;suǒ cóng lái guó,wèi: jīn sè shì jiè děng;

 其大菩萨,谓:文殊师利等;所从来国,谓:金色世界等;

 běn suǒ shì fó,wèi: bù dòng zhì rú lái děng。

 本所事佛,谓:不动智如来等。

 ěr shí,yī qiè chù wén shū shī lì pú sà,gè yú fó suǒ,

 尔时,一切处文殊师利菩萨,各于佛所,

 tóng shí fā shēng,shuō cǐ sòng yán:

 同时发声,说此颂言:

 

 “yī niàn pǔ guān wú liàng jié,wú qù wú lái yì wú zhù,

 “一念普观无量劫,无去无来亦无住,

 rú shì le zhī sān shì shì,chāo zhū fāng biàn chéng shí lì。

 如是了知三世事,超诸方便成十力。

 shí fāng wú bǐ shàn míng chēng,yǒng lí zhū nán cháng huān xǐ,

 十方无比善名称,永离诸难常欢喜,

 pǔ yì yī qiè guó tǔ zhōng,guǎng wéi xuān yáng rú shì fǎ。

 普诣一切国土中,广为宣扬如是法。

 wèi lì zhòng shēng gōng yǎng fó,rú qí yì huò xiāng sì guǒ,

 为利众生供养佛,如其意获相似果,

 yú yī qiè fǎ xī shùn zhī,biàn shí fāng zhōng xiàn shén lì。

 于一切法悉顺知,遍十方中现神力。

 cóng chū gòng fó yì róu rěn,rù shēn chán dìng guān fǎ xìng,

 从初供佛意柔忍,入深禅定观法性,

 pǔ quàn zhòng shēng fà dào xīn,yǐ cǐ sù chéng wú shàng guǒ。

 普劝众生发道心,以此速成无上果。

 shí fāng qiú fǎ qíng wú yì,wèi xiū gōng dé lìng mǎn zú,

 十方求法情无异,为修功德令满足,

 yǒu wú èr xiāng xī miè chú,cǐ rén yú fó wéi zhēn jiàn。

 有无二相悉灭除,此人于佛为真见。

 pǔ wǎng shí fāng zhū guó tǔ,guǎng shuō miào fǎ xīng yì lì,

 普往十方诸国土,广说妙法兴义利,

 zhù yú shí jì bù dòng yáo,cǐ rén gōng dé tóng yú fó。

 住于实际不动摇,此人功德同于佛。

 rú lái suǒ zhuǎn miào fǎ lún,yī qiè jiē shì pú tí fēn,

 如来所转妙法錀,一切皆是菩提分,

 ruò néng wén yǐ wù fǎ xìng,rú shì zhī rén cháng jiàn fó。

 若能闻已悟法性,如是之人常见佛。

 bú jiàn shí lì kōng rú huàn,suī jiàn fēi jiàn rú máng dǔ,

 不见十力空如幻,虽见非见如盲睹,

 fēn bié qǔ xiāng bú jiàn fó,bì jìng lí zhe nǎi néng jiàn。

 分别取相不见佛,毕竟离著乃能见。

 zhòng shēng suí yè zhǒng zhǒng bié,shí fāng nèi wài nán jǐn jiàn,

 众生随业种种别,十方内外难尽见,

 fó shēn wú ài biàn shí fāng,bù kě jǐn jiàn yì rú shì。

 佛身无碍遍十方,不可尽见亦如是。

 pì rú kōng zhōng wú liàng shā,wú lái wú qù biàn shí fāng,

 譬如空中无量刹,无来无去遍十方,

 shēng chéng miè huài wú suǒ yī,fó biàn xū kōng yì rú shì。”

 生成灭坏无所依,佛遍虚空亦如是。”

《大方广佛华严经》卷第十三·菩萨问明品第十(文字注音版)

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà wèn jué shǒu pú sà yán:

 尔时,文殊师利菩萨问觉首菩萨言:

 “fó zǐ!xīn xìng shì yī。yún hé jiàn yǒu zhǒng zhǒng chā bié?

 “佛子!心性是一。云何见有种种差别?

 suǒ wèi: wǎng shàn qù、è qù;zhū gēn mǎn、quē;shòu shēng tóng、yì;

 所谓:往善趣、恶趣;诸根满、缺;受生同、异;

 duān zhèng、chǒu lòu;kǔ、lè bù tóng;yè bù zhī xīn,xīn bù zhī yè;

 端正、丑陋;苦、乐不同;业不知心,心不知业;

 shòu bù zhī bào,bào bù zhī shòu;xīn bù zhī shòu,shòu bù zhī xīn;

 受不知报,报不知受;心不知受,受不知心;

 yīn bù zhī yuán,yuán bù zhī yīn;zhì bù zhī jìng,jìng bù zhī zhì。

 ”因不知缘,缘不知因;智不知境,境不知智。”

 

 shí,jué shǒu pú sà yǐ sòng dá yuē:

 时,觉首菩萨以颂答曰:

 

 “rén jīn wèn shì yì,wèi xiǎo wù qún méng,

 “仁今问是义,为晓悟群蒙,

 wǒ rú qí xìng dá,wéi rén yīng dì tīng。

 我如其性答,惟仁应谛听。

 zhū fǎ wú zuò yòng,yì wú yǒu tǐ xìng,

 诸法无作用,亦无有体性,

 shì gù bǐ yī qiè,gè gè bù xiāng zhī。

 是故彼一切,各各不相知。

 pì rú hé zhōng shuǐ,tuān liú jìng bēn shì,

 譬如河中水,湍流竞奔逝,

 gè gè bù xiāng zhī,zhū fǎ yì rú shì。

 各各不相知,诸法亦如是。

 yì rú dà huǒ jù,měng yàn tóng shí fā,

 亦如大火聚,猛焰同时发,

 gè gè bù xiāng zhī,zhū fǎ yì rú shì。

 各各不相知,诸法亦如是。

 yòu rú cháng fēng qǐ,yù wù xián gǔ shàn,

 又如长风起,遇物咸鼓扇,

 gè gè bù xiāng zhī,zhū fǎ yì rú shì。

 各各不相知,诸法亦如是。

 yòu rú zhòng dì jiè,zhǎn zhuǎn yīn yī zhù,

 又如众地界,展转因依住,

 gè gè bù xiāng zhī,zhū fǎ yì rú shì。

 各各不相知,诸法亦如是。

 yǎn ěr bí shé shēn,xīn yì zhū qíng gēn,

 眼耳鼻舌身,心意诸情根,

 yǐ cǐ cháng liú zhuǎn,ér wú néng zhuǎn zhě。

 以此常流转,而无能转者。

 fǎ xìng běn wú shēng,shì xiàn ér yǒu shēng,

 法性本无生,示现而有生,

 shì zhōng wú néng xiàn,yì wú suǒ xiàn wù。

 是中无能现,亦无所现物。

 yǎn ěr bí shé shēn,xīn yì zhū qíng gēn,

 眼耳鼻舌身,心意诸情根,

 yī qiè kōng wú xìng,wàng xīn fēn bié yǒu。

 一切空无性,妄心分别有。

 rú lǐ ér guān chá,yī qiè jiē wú xìng,

 如理而观察,一切皆无性,

 fǎ yǎn bù sī yì,cǐ jiàn fēi diān dǎo。

 法眼不思议,此见非颠倒。

 ruò shí ruò bù shí,ruò wàng ruò fēi wàng,

 若实若不实,若妄若非妄,

 shì jiān chū shì jiān,dàn yǒu jiǎ yán shuō。”

 世间出世间,但有假言说。”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà wèn cái shǒu pú sà yán:

 尔时,文殊师利菩萨问财首菩萨言:

 “fó zǐ!yī qiè zhòng shēng fēi zhòng shēng。

 “佛子!一切众生非众生。

 yún hé rú lái suí qí shí、suí qí mìng、suí qí shēn、suí qí xíng、

 云何如来随其时、随其命、随其身、随其行、

 suí qí jiě、suí qí yán lùn、suí qí xīn lè、suí qí fāng biàn、

 随其解、随其言论、随其心乐、随其方便、

 suí qí sī wéi、suí qí guān chá,yú rú shì zhū zhòng shēng zhōng,

 随其思惟、随其观察,于如是诸众生中,

 wèi xiàn qí shēn,jiào huà diào fú?”

 为现其身,教化调伏?”

 

 shí,cái shǒu pú sà yǐ sòng dá yuē:

 时,财首菩萨以颂答曰:

 

 “cǐ shì lè jì miè,duō wén zhě jìng jiè,

 “此是乐寂灭,多闻者境界,

 wǒ wèi rén xuān shuō,rén jīn yīng tīng shòu。

 我为仁宣说,仁今应听受。

 fēn bié guān nèi shēn,cǐ zhōng shuí shì wǒ,

 分别观内身,此中谁是我,

 ruò néng rú shì jiě,bǐ dá wǒ yǒu wú。

 若能如是解,彼达我有无。

 cǐ shēn jiǎ ān lì,zhù chù wú fāng suǒ,

 此身假安立,住处无方所,

 dì le shì shēn zhě,yú zhōng wú suǒ zhe。

 谛了是身者,于中无所著。

 yú shēn shàn guān chá,yī qiè jiē míng jiàn,

 于身善观察,一切皆明见,

 zhī fǎ jiē xū wàng,bù qǐ xīn fēn bié。

 知法皆虚妄,不起心分别。

 shòu mìng yīn shuí qǐ,fù yīn shuí tuì miè,

 寿命因谁起,复因谁退灭,

 yóu rú xuán huǒ lún,chū hòu bù kě zhī。

 犹如旋火轮,初后不可知。

 zhì zhě néng guān chá,yī qiè yǒu wú cháng,

 智者能观察,一切有无常,

 zhū fǎ kōng wú wǒ,yǒng lí yī qiè xiāng。

 诸法空无我,永离一切相。

 zhòng bào suí yè shēng,rú mèng bù zhēn shí,

 众报随业生,如梦不真实,

 niàn niàn cháng miè huài,rú qián hòu yì ěr。

 念念常灭坏,如前后亦尔。

 shì jiān suǒ jiàn fǎ,dàn yǐ xīn wéi zhǔ,

 世间所见法,但以心为主,

 suí jiě qǔ zhòng xiāng,diān dǎo bù rú shí。

 随解取众相,颠倒不如实。

 shì jiān suǒ yán lùn,yī qiè shì fēn bié,

 世间所言论,一切是分别,

 wèi zēng yǒu yī fǎ,dé rù yú fǎ xìng。

 未曾有一法,得入于法性。

 néng yuán suǒ yuán lì,zhǒng zhǒng fǎ chū shēng,

 能缘所缘力,种种法出生,

 sù miè bù zàn tíng,niàn niàn xī rú shì。”

 速灭不暂停,念念悉如是。”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà wèn bǎo shǒu pú sà yán:

 尔时,文殊师利菩萨问宝首菩萨言:

 “fó zǐ!yī qiè zhòng shēng,děng yǒu sì dà,wú wǒwú wǒ suǒ。

 “佛子!一切众生,等有四大,无我、无我所。

 yún hé ér yǒu shòu kǔ、shòu lè,duān zhèng、chǒu lòu,

 云何而有受苦、受乐,端正、丑陋,

 nèi hǎo、wài hǎo,shǎo shòu、duō shòu,huò shòu xiàn bào,

 内好、外好,少受、多受,或受现报,

 huò shòu hòu bào?rán fǎ jiè zhōng,wú měi、wú è。”

 或受后报?然法界中,无美、无恶。”

 

 shí,bǎo shǒu pú sà yǐ sòng dá yuē:

 时,宝首菩萨以颂答曰:

 

 “suí qí suǒ háng yè,rú shì guǒ bào shēng,

 “随其所行业,如是果报生,

 zuò zhě wú suǒ yǒu,zhū fó zhī suǒ shuō。

 作者无所有,诸佛之所说。

 pì rú jìng míng jìng,suí qí suǒ duì zhì,

 譬如净明镜,随其所对质,

 xiàn xiàng gè bù tóng,yè xìng yì rú shì。

 现像各不同,业性亦如是。

 yì rú tián zhǒng zi,gè gè bù xiāng zhī,

 亦如田种子,各各不相知,

 zì rán néng chū shēng,yè xìng yì rú shì。

 自然能出生,业性亦如是。

 yòu rú qiǎo huàn shī,zài bǐ sì qú dào,

 又如巧幻师,在彼四衢道,

 shì xiàn zhòng sè xiàng,yè xìng yì rú shì。

 示现众色相,业性亦如是。

 rú jī guān mù rén,néng chū zhǒng zhǒng shēng,

 如机关木人,能出种种声,

 bǐ wú wǒ fēi wǒ,yè xìng yì rú shì。

 彼无我非我,业性亦如是。

 yì rú zhòng niǎo lèi,cóng ké ér dé chū,

 亦如众鸟类,从壳而得出,

 yīn shēng gè bù tóng,yè xìng yì rú shì。

 音声各不同,业性亦如是。

 pì rú tāi cáng zhōng,zhū gēn xī chéng jiù,

 譬如胎藏中,诸根悉成就,

 tǐ xiāng wú lái chù,yè xìng yì rú shì。

 体相无来处,业性亦如是。

 yòu rú zài dì yù,zhǒng zhǒng zhū kǔ shì,

 又如在地狱,种种诸苦事,

 bǐ xī wú suǒ cóng,yè xìng yì rú shì。

 彼悉无所从,业性亦如是。

 pì rú zhuàn lún wáng,chéng jiù shèng qī bǎo,

 譬如转轮王,成就胜七宝,

 lái chù bù kě dé,yè xìng yì rú shì。

 来处不可得,业性亦如是。

 yòu rú zhū shì jiè,dà huǒ suǒ shāo rán,

 又如诸世界,大火所烧然,

 cǐ huǒ wú lái chù,yè xìng yì rú shì。”

 此火无来处,业性亦如是。”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà wèn dé shǒu pú sà yán:

 尔时,文殊师利菩萨问德首菩萨言:

 “fó zǐ!rú lái suǒ wù,wéi shì yī fǎ。

 “佛子!如来所悟,唯是一法。

 yún hé nǎi shuō wú liàng zhū fǎ,xiàn wú liàng shā,huà wú liàng zhòng,

 云何乃说无量诸法,现无量刹,化无量众,

 yǎn wú liàng yīn,shì wú liáng shēn,zhī wú liàng xīn,

 演无量音,示无量身,知无量心,

 xiàn wú liàng shén tōng,pǔ néng zhèn dòng wú liàng shì jiè,

 现无量神通,普能震动无量世界,

 shì xiàn wú liàng shū shèng zhuāng yán,xiǎn shì wú biān zhǒng zhǒng jìng jiè?

 示现无量殊胜庄严,显示无边种种境界?

 ér fǎ xìng zhōng,cǐ chā bié xiāng,jiē bù kě dé。”

 而法性中,此差别相,皆不可得。”

 

 shí,dé shǒu pú sà yǐ sòng dá yuē:

 时,德首菩萨以颂答曰:

 

 “fó zǐ suǒ wèn yì,shén shēn nán kě le,

 “佛子所问义,甚深难可了,

 zhì zhě néng zhī cǐ,cháng lè fó gōng dé。

 智者能知此,常乐佛功德。

 pì rú dì xìng yī,zhòng shēng gè bié zhù,

 譬如地性一,众生各别住,

 dì wú yī yì niàn,zhū fó fǎ rú shì。

 地无一异念,诸佛法如是。

 yì rú huǒ xìng yī,néng shāo yī qiè wù,

 亦如火性一,能烧一切物,

 huǒ yàn wú fēn bié,zhū fó fǎ rú shì。

 火焰无分别,诸佛法如是。

 yì rú dà hǎi yī,bō tāo qiān wàn yì,

 亦如大海一,波涛千万异,

 shuǐ wú zhǒng zhǒng shū,zhū fó fǎ rú shì。

 水无种种殊,诸佛法如是。

 yì rú fēng xìng yī,néng chuī yī qiè wù,

 亦如风性一,能吹一切物,

 fēng wú yī yì niàn,zhū fó fǎ rú shì。

 风无一异念,诸佛法如是。

 yì rú dà yún léi,pǔ yǔ yī qiè dì,

 亦如大云雷,普雨一切地,

 yǔ dī wú chā bié,zhū fó fǎ rú shì。

 雨滴无差别,诸佛法如是。

 yì rú dì jiè yī,néng shēng zhǒng zhǒng yá,

 亦如地界一,能生种种芽,

 fēi dì yǒu shū yì,zhū fó fǎ rú shì。

 非地有殊异,诸佛法如是。

 rú rì wú yún yì,pǔ zhào yú shí fāng,

 如日无云曀,普照于十方,

 guāng míng wú yì xìng,zhū fó fǎ rú shì。

 光明无异性,诸佛法如是。

 yì rú kōng zhōng yuè,shì jiān mí bú jiàn,

 亦如空中月,世间靡不见,

 fēi yuè wǎng qí chù,zhū fó fǎ rú shì。

 非月往其处,诸佛法如是。

 pì rú dà fàn wáng,yīng xiàn mǎn sān qiān,

 譬如大梵王,应现满三千,

 qí shēn wú bié yì,zhū fó fǎ rú shì。”

 其身无别异,诸佛法如是。”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà wèn mù shǒu pú sà yán:

 尔时,文殊师利菩萨问目首菩萨言:

 “fó zǐ!rú lái fú tián,děng yī wú yì。

 “佛子!如来福田,等一无异。

 yún hé ér jiàn zhòng shēng bù shī guǒ bào bù tóng?

 云何而见众生布施果报不同?

 suǒ wèi: zhǒng zhǒng sè、zhǒng zhǒng xíng、zhǒng zhǒng jiā、

 所谓:种种色、种种形、种种家、

 zhǒng zhǒng gēn、zhǒng zhǒng cái、zhǒng zhǒng zhǔ、zhǒng zhǒng juàn shǔ、

 种种根、种种财、种种主、种种眷属、

 zhǒng zhǒng guān wèi、zhǒng zhǒng gōng dé、zhǒng zhǒng zhì huì;

 种种官位、种种功德、种种智慧;

 ér fó yú bǐ,qí xīn píng děng,wú yì sī wéi。”

 而佛于彼,其心平等,无异思惟。”

 

 shí,mù shǒu pú sà yǐ sòng dá yuē:

 时,目首菩萨以颂答曰:

 

 “pì rú dà dì yī,suí zhǒng gè shēng yá,

 “譬如大地一,随种各生芽,

 yú bǐ wú yuàn qīn,fó fú tián yì rán。

 于彼无怨亲,佛福田亦然。

 yòu rú shuǐ yī wèi,yīn qì yǒu chā bié,

 又如水一味,因器有差别,

 fó fú tián yì rán,zhòng shēng xīn gù yì。

 佛福田亦然,众生心故异。

 yì rú qiǎo huàn shī,néng lìng zhòng huān xǐ,

 亦如巧幻师,能令众欢喜,

 fó fú tián rú shì,lìng zhòng shēng jìng yuè。

 佛福田如是,令众生敬悦。

 rú yǒu cái zhì wáng,néng lìng dà zhòng xǐ,

 如有才智王,能令大众喜,

 fó fú tián rú shì,lìng zhòng xī ān lè。

 佛福田如是,令众悉安乐。

 pì rú jìng míng jìng,suí sè ér xiàn xiàng,

 譬如净明镜,随色而现像,

 fó fú tián rú shì,suí xīn huò zhòng bào。

 佛福田如是,随心获众报。

 rú ā jiē tuó yào,néng liáo yī qiè dú,

 如阿揭陀药,能疗一切毒,

 fó fú tián rú shì,miè zhū fán nǎo huàn。

 佛福田如是,灭诸烦恼患。

 yì rú rì chū shí,zhào yào yú shì jiān,

 亦如日出时,照耀于世间,

 fó fú tián rú shì,miè chú zhū hēi àn。

 佛福田如是,灭除诸黑暗。

 yì rú jìng mǎn yuè,pǔ zhào yú dà dì,

 亦如净满月,普照于大地,

 fó fú tián yì rán,yī qiè chù píng děng。

 佛福田亦然,一切处平等。

 pì rú pí lán fēng,pǔ zhèn yú dà dì,

 譬如毗蓝风,普震于大地,

 fó fú tián rú shì,dòng sān yǒu zhòng shēng。

 佛福田如是,动三有众生。

 pì rú dà huǒ qǐ,néng shāo yī qiè wù,

 譬如大火起,能烧一切物,

 fó fú tián rú shì,shāo yī qiè yǒu wéi。”

 佛福田如是,烧一切有为。”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà wèn qín shǒu pú sà yán:

 尔时,文殊师利菩萨问勤首菩萨言:

 “fó zǐ!fó jiào shì yī,zhòng shēng de jiàn,

 “佛子!佛教是一,众生得见,

 yún hé bù jí xī duàn yī qiè zhū fán nǎo fù ér dé chū lí?

 云何不即悉断一切诸烦恼缚而得出离?

 rán qí sè yùn、shòu yùn、xiǎng yùn、xíng yùn、shí yùn,yù jiè、

 然其色蕴、受蕴、想蕴、行蕴、识蕴,欲界、

 sè jiè、wú sè jiè,wú míng、tān ài,wú yǒu chā bié,shì zé fó jiào。

 色界、无色界,无明、贪爱,无有差别,是则佛教。

 yú zhū zhòng shēng,huò yǒu lì yì?huò wú lì yì?”

 于诸众生,或有利益?或无利益?”

 

 shí,qín shǒu pú sà yǐ sòng dá yuē:

 时,勤首菩萨以颂答曰:

 

 “fó zǐ shàn dì tīng,wǒ jīn rú shí dá,

 “佛子善谛听,我今如实答,

 huò yǒu sù jiě tuō,huò yǒu nán chū lí。

 或有速解脱,或有难出离。

 ruò yù qiú chú miè,wú liàng zhū guò è,

 若欲求除灭,无量诸过恶,

 dāng yú fó fǎ zhōng,yǒng měng cháng yī jīng yī jìn。

 当于佛法中,勇猛常一精一进。

 pì rú wēi shǎo huǒ,qiáo shī sù lìng miè,

 譬如微少火,樵湿速令灭,

 yú fó jiào fǎ zhōng,xiè dài zhě yì rán。

 于佛教法中,懈怠者亦然。

 rú zuān suì qiú huǒ,wèi chū ér shù xī,

 如钻燧求火,未出而数息,

 huǒ shì suí zhǐ miè,xiè dài zhě yì rán。

 火势随止灭,懈怠者亦然。

 rú rén chí rì zhū,bù yǐ wù chéng yǐng,

 如人持日珠,不以物承影,

 huǒ zhōng bù kě dé,xiè dài zhě yì rán。

 火终不可得,懈怠者亦然。

 pì rú hè rì zhào,hái zhì bì qí mù,

 譬如赫日照,孩稚闭其目,

 guài yán hé bù dǔ,xiè dài zhě yì rán。

 怪言何不睹,懈怠者亦然。

 rú rén wú shǒu zú,yù yǐ máng cǎo jiàn,

 如人无手足,欲以芒草箭,

 biàn shè pò dà dì,xiè dài zhě yì rán。

 遍射破大地,懈怠者亦然。

 rú yǐ yī máo duān,ér qǔ dà hǎi shuǐ,

 如以一毛端,而取大海水,

 yù lìng jǐn gān jié,xiè dài zhě yì rán。

 欲令尽乾竭,懈怠者亦然。

 yòu rú jié huǒ qǐ,yù yǐ shǎo shuǐ miè,

 又如劫火起,欲以少水灭,

 yú fó jiào fǎ zhōng,xiè dài zhě yì rán。

 于佛教法中,懈怠者亦然。

 rú yǒu jiàn xū kōng,duān jū bù yáo dòng,

 如有见虚空,端居不摇动,

 ér yán pǔ téng niè,xiè dài zhě yì rán。”

 而言普腾蹑,懈怠者亦然。”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà wèn fǎ shǒu pú sà yán:

 尔时,文殊师利菩萨问法首菩萨言:

 “fó zǐ!rú fó suǒ shuō:

 “佛子!如佛所说:

 ‘ruò yǒu zhòng shēng,shòu chí zhèng fǎ,xī néng chú duàn yī qiè fán nǎo。’

 ‘若有众生,受持正法,悉能除断一切烦恼。’

 hé gù fù yǒu shòu chí zhèng fǎ ěr bù duàn zhě?

 何故复有受持正法而不断者?

 suí tān、chēn、chī,suí màn、suí fù、suí fèn、suí hèn、suí jí、suí qiān、

 随贪、瞋、痴,随慢、随覆、随忿、随恨、随嫉、随悭、

 suí kuáng、suí chǎn,shì lì suǒ zhuǎn,wú yǒu lí xīn。

 随诳、随谄,势力所转,无有离心。

 néng shòu chí fǎ,hé gù fù yú xīn xíng zhī nèi qǐ zhū fán nǎo?”

 能受持法,何故复于心行之内起诸烦恼?”

 

 shí,fǎ shǒu pú sà yǐ sòng dá yuē:

 时,法首菩萨以颂答曰:

 

 “fó zǐ shàn dì tīng,suǒ wèn rú shí yì,

 “佛子善谛听,所问如实义,

 fēi dàn yǐ duō wén,néng rù rú lái fǎ。

 非但以多闻,能入如来法。

 rú rén shuǐ suǒ piào,jù nì ér kě sǐ,

 如人水所漂,惧溺而渴死,

 yú fǎ bù xiū xíng,duō wén yì rú shì。

 于法不修行,多闻亦如是。

 rú rén shè měi shàn,zì è ér bù shí,

 如人设美膳,自饿而不食,

 yú fǎ bù xiū xíng,duō wén yì rú shì。

 于法不修行,多闻亦如是。

 rú rén shàn fāng yào,zì jí bù néng jiù,

 如人善方药,自疾不能救,

 yú fǎ bù xiū xíng,duō wén yì rú shì。

 于法不修行,多闻亦如是。

 rú rén shù tā bǎo,zì wú bàn qián fēn,

 如人数他宝,自无半钱分,

 yú fǎ bù xiū xíng,duō wén yì rú shì。

 于法不修行,多闻亦如是。

 rú yǒu shēng wáng gōng,ér shòu něi yǔ hán,

 如有生王宫,而受馁与寒,

 yú fǎ bù xiū xíng,duō wén yì rú shì。

 于法不修行,多闻亦如是。

 rú lóng zòu yīn yuè,yuè bǐ bù zì wén,

 如聋奏音乐,悦彼不自闻,

 yú fǎ bù xiū xíng,duō wén yì rú shì。

 于法不修行,多闻亦如是。

 rú máng huì zhòng xiàng,shì bǐ bù zì jiàn,

 如盲缋众像,示彼不自见,

 yú fǎ bù xiū xíng,duō wén yì rú shì。

 于法不修行,多闻亦如是。

 pì rú hǎi chuán shī,ér yú hǎi zhōng sǐ,

 譬如海船师,而于海中死,

 yú fǎ bù xiū xíng,duō wén yì rú shì。

 于法不修行,多闻亦如是。

 rú zài sì qú dào,guǎng shuō zhòng hǎo shì,

 如在四衢道,广说众好事,

 nèi zì wú shí dé,bù xíng yì rú shì。”

 内自无实德,不行亦如是。”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà wèn zhì shǒu pú sà yán:

 尔时,文殊师利菩萨问智首菩萨言:

 “fó zǐ!yú fó fǎ zhōng,zhì wèi shàng shǒu。

 “佛子!于佛法中,智为上首。

 rú lái hé gù,huò wèi zhòng shēng zàn tàn bù shī,huò zàn chí jiè,

 如来何故,或为众生赞叹布施,或赞持戒,

 huò zàn kān rěn,huò zàn yī jīng yī jìn,huò zàn chán dìng,

 或赞堪忍,或赞一精一进,或赞禅定,

 huò zàn zhì huì,huò fù zàn tàn cí、bēi、xǐ、shě?

 或赞智慧,或复赞叹慈、悲、喜、舍?

 ér zhōng wú yǒu wéi yǐ yī fǎ,

 而终无有唯以一法,

 ér dé chū lí chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě。”

 而得出离成阿耨多罗三藐三菩提者。”

 

 shí,zhì shǒu pú sà yǐ sòng dá yuē:

 时,智首菩萨以颂答曰:

 

 “fó zǐ shén xī yǒu,néng zhī zhòng shēng xīn,

 “佛子甚希有,能知众生心,

 rú rén suǒ wèn yì,dì tīng wǒ jīn shuō。

 如仁所问义,谛听我今说。

 guò qù wèi lái shì,xiàn zài zhū dǎo shī,

 过去未来世,现在诸导师,

 wú yǒu shuō yī fǎ,ér dé yú dào zhě。

 无有说一法,而得于道者。

 fó zhī zhòng shēng xīn,xìng fēn gè bù tóng,

 佛知众生心,性分各不同,

 suí qí suǒ yīng dù,rú shì ér shuō fǎ。

 随其所应度,如是而说法。

 qiān zhě wèi zàn shī,huǐ jìn zhě zàn jiè,

 悭者为赞施,毁禁者赞戒,

 duō chēn wèi zàn rěn,hǎo xiè zàn yī jīng yī jìn。

 多瞋为赞忍,好懈赞一精一进。

 luàn yì zàn chán dìng,yú chī zàn zhì huì,

 乱意赞禅定,愚痴赞智慧,

 bù rén zàn cí mǐn,nù hài zàn dà bēi。

 不仁赞慈愍,怒害赞大悲。

 yōu qī wèi zàn xǐ,qū xīn zàn tàn shě,

 忧戚为赞喜,曲心赞叹舍,

 rú shì cì dì xiū,jiàn jù zhū fó fǎ。

 如是次第修,渐具诸佛法。

 rú xiān lì jī dǔ,ér hòu zào gōng shì,

 如先立基堵,而后造宫室,

 shī jiè yì fù rán,pú sà zhòng xíng běn。

 施戒亦复然,菩萨众行本。

 pì rú jiàn chéng kuò,wèi hù zhū rén zhòng,

 譬如建城廓,为护诸人众,

 rěn jìn yì rú shì,fáng hù zhū pú sà。

 忍进亦如是,防护诸菩萨。

 pì rú dà lì wáng,lǜ tǔ xián dài yǎng,

 譬如大力王,率土咸戴仰,

 dìng huì yì rú shì,pú sà suǒ yī lài。

 定慧亦如是,菩萨所依赖。

 yì rú zhuàn lún wáng,néng yǔ yī qiè lè,

 亦如转轮王,能与一切乐,

 sì děng yì rú shì,yǔ zhū pú sà lè。”

 四等亦如是,与诸菩萨乐。”

 

 ěr shí,wén shū shī lì pú sà wèn xián shǒu pú sà yán:

 尔时,文殊师利菩萨问贤首菩萨言:

 “fó zǐ!zhū fó shì zūn,wéi yǐ yī dào,ér dé chū lí。

 “佛子!诸佛世尊,唯以一道,而得出离。

 yún hé jīn jiàn yī qiè fó tǔ,suǒ yǒu zhòng shì,zhǒng zhǒng bù tóng?

 云何今见一切佛土,所有众事,种种不同?

 suǒ wèi: shì jiè、zhòng shēng jiè、shuō fǎ diào fú、shòu liàng、

 所谓:世界、众生界、说法调伏、寿量、

 guāng míng、shén tōng、zhòng huì、jiào yí、fǎ zhù,gè yǒu chā bié。

 光明、神通、众会、教仪、法住,各有差别。

 wú yǒu bù jù yī qiè fó fǎ,ér chéng ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí zhě。”

 无有不具一切佛法,而成阿耨多罗三藐三菩提者。”

 

 shí,xián shǒu pú sà yǐ sòng dá yuē:

 时,贤首菩萨以颂答曰:

 

 “wén shū fǎ cháng ěr,fǎ wáng wéi yī fǎ,

 “文殊法常尔,法王唯一法,

 yī qiè wú ài rén,yī dào chū shēng sǐ。

 一切无碍人,一道出生死。

 yī qiè zhū fó shēn,wéi shì yī fǎ shēn,

 一切诸佛身,唯是一法身,

 yī xīn yī zhì huì,lì wú wèi yì rán。

 一心一智慧,力无畏亦然。

 rú běn qù pú tí,suǒ yǒu huí xiàng xīn,

 如本趣菩提,所有回向心,

 dé rú shì shā tǔ,zhòng huì jí shuō fǎ。

 得如是刹土,众会及说法。

 yī qiè zhū fó shā,zhuāng yán xī yuán mǎn,

 一切诸佛刹,庄严悉圆满

 suí zhòng shēng xíng yì,rú shì jiàn bù tóng。

 随众生行异,如是见不同。

 fó shā yǔ fó shēn,zhòng huì jí yán shuō,

 佛刹与佛身,众会及言说,

 rú shì zhū fó fǎ,zhòng shēng mò néng jiàn。

 如是诸佛法,众生莫能见。

 qí xīn yǐ qīng jìng,zhū yuàn jiē jù zú,

 其心已清净,诸愿皆具足,

 rú shì míng dá rén,yú cǐ nǎi néng dǔ。

 如是明达人,于此乃能睹。

 suí zhòng shēng xīn lè,jí yǐ yè guǒ lì,

 随众生心乐,及以业果力,

 rú shì jiàn chā bié,cǐ fó wēi shén gù。

 如是见差别,此佛威神故。

 fó shā wú fēn bié,wú zēng wú yǒu ài,

 佛刹无分别,无憎无有爱,

 dàn suí zhòng shēng xīn,rú shì jiàn yǒu shū。

 但随众生心,如是见有殊。

 yǐ shì yú shì jiè,suǒ jiàn gè chā bié,

 以是于世界,所见各差别,

 fēi yī qiè rú lái,dà xiān zhī guò jiù。

 非一切如来,大仙之过咎。

 yī qiè zhū shì jiè,suǒ yīng shòu huà zhě,

 一切诸世界,所应受化者,

 cháng jiàn rén zhōng xióng,zhū fó fǎ rú shì。”

 常见人中雄,诸佛法如是。”

 

 ěr shí,zhū pú sà wèi wén shū shī lì pú sà yán:

 尔时,诸菩萨谓文殊师利菩萨言:

 “fó zǐ!wǒ děng suǒ jiě,gè zì shuō yǐ。

 “佛子!我等所解,各自说已。

 wéi yuàn rén zhě,yǐ miào biàn cái,yǎn chàng rú lái suǒ yǒu jìng jiè!

 唯愿仁者,以妙辩才,演畅如来所有境界!

 hé děng shì fó jìng jiè?hé děng shì fó jìng jiè yīn?

 何等是佛境界?何等是佛境界因?

 hé děng shì fó jìng jiè dù?hé děng shì fó jìng jiè rù?

 何等是佛境界度?何等是佛境界入?

 hé děng shì fó jìng jiè zhì?hé děng shì fó jìng jiè fǎ?

 何等是佛境界智?何等是佛境界法?

 hé děng shì fó jìng jiè shuō?hé děng shì fó jìng jiè zhī?

 何等是佛境界说?何等是佛境界知?

 hé děng shì fó jìng jiè zhèng?hé děng shì fó jìng jiè xiàn?

 何等是佛境界证?何等是佛境界现?

 hé děng shì fó jìng jiè guǎng?”

 何等是佛境界广?”

 

 shí,wén shū shī lì pú sà yǐ sòng dá yuē:

 时,文殊师利菩萨以颂答曰:

 

 “rú lái shēn jìng jiè,qí liàng děng xū kōng,

 “如来深境界,其量等虚空,

 yī qiè zhòng shēng rù,ér shí wú suǒ rù。

 一切众生入,而实无所入。

 rú lái shēn jìng jiè,suǒ yǒu shèng miào yīn,

 如来深境界,所有胜妙因,

 yì jié cháng xuān shuō,yì fù bù néng jǐn。

 亿劫常宣说,亦复不能尽。

 suí qí xīn zhì huì,yòu jìn xián lìng yì,

 随其心智慧,诱进咸令益,

 rú shì dù zhòng shēng,zhū fó zhī jìng jiè。

 如是度众生,诸佛之境界。

 shì jiān zhū guó tǔ,yī qiè jiē suí rù,

 世间诸国土,一切皆随入,

 zhì shēn wú yǒu sè,fēi bǐ suǒ néng jiàn。

 智身无有色,非彼所能见。

 zhū fó zhì zì zài,sān shì wú suǒ ài,

 诸佛智自在,三世无所碍,

 rú shì huì jìng jiè,píng děng rú xū kōng。

 如是慧境界,平等如虚空。

 fǎ jiè zhòng shēng jiè,jiū jìng wú chā bié,

 法界众生界,究竟无差别,

 yī qiè xī le zhī,cǐ shì rú lái jìng。

 一切悉了知,此是如来境。

 yī qiè shì jiān zhōng,suǒ yǒu zhū yīn shēng,

 一切世间中,所有诸音声,

 fó zhì jiē suí le,yì wú yǒu fèn bié。

 佛智皆随了,亦无有分别。

 fēi shí suǒ néng shí,yì fēi xīn jìng jiè,

 非识所能识,亦非心境界,

 qí xìng běn qīng jìng,kāi shì zhū qún shēng。

 其性本清净,开示诸群生。

 fēi yè fēi fán nǎo,wú wù wú zhù chù,

 非业非烦恼,无物无住处,

 wú zhào wú suǒ xíng,píng děng xíng shì jiān。

 无照无所行,平等行世间。

 yī qiè zhòng shēng xīn,pǔ zài sān shì zhōng,

 一切众生心,普在三世中,

 rú lái yú yī niàn,yī qiè xī míng dá。”

 如来于一念,一切悉明达。”

 

 ěr shí,cǐ suō pó shì jiè zhōng,yī qiè zhòng shēng suǒ yǒu fǎ chā bié、

 尔时,此娑婆世界中,一切众生所有法差别、

 yè chā bié、shì jiān chā bié、shēn chā bié、gēn chā bié、shòu shēng chā bié、

 业差别、世间差别、身差别、根差别、受生差别、

 chí jiè guǒ chā bié、fàn jiè guǒ chā bié、guó tǔ guǒ chā bié,

 持戒果差别、犯戒果差别、国土果差别,

 yǐ fó shén lì,xī jiē míng xiàn。

 以佛神力,悉皆明现。

 rú shì,dōng fāng bǎi qiān yì nà yóu tā wú shù wú liàng、

 如是,东方百千亿那由他无数无量、

 wú biān wú děng、bù kě shǔ、bù kě chēng、bù kě sī、bù kě liàng、bù kě shuō,

 无边无等、不可数、不可称、不可思、不可量、不可说,

 jǐn fǎ jiè、xū kōng jiè、yī qiè shì jiè zhōng,

 尽法界、虚空界、一切世界中,

 suǒ yǒu zhòng shēng fǎ chā bié,nǎi zhì guó tǔ guǒ chā bié,

 所有众生法差别,乃至国土果差别,

 xī yǐ fó shén lì gù,fēn míng xiǎn xiàn;

 悉以佛神力故,分明显现;

 nán、xī、běi fāng,sì wéi、shàng、xià,yì fù rú shì。

 南、西、北方,四维、上、下,亦复如是。

热文推荐

 • 卷一至卷五

   如是我闻:一时,佛在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉。其地坚固,金刚所成,上妙宝轮及众宝华、清净摩尼以为严饰,诸色相海无边显现;摩尼为幢,常放光明,恒出妙音;众宝罗网、妙香华缨周匝垂布;摩尼宝王变现自在,雨无尽宝及众妙华分散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切庄严于中影现。其菩提树高显殊特,金刚为身,琉璃为干

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 卷六至卷十

   尔时,诸菩萨及一切世间主,作是思惟:「云何是诸佛地?云何是诸佛境界?云何是诸佛加持?云何是诸佛所行?云何是诸佛力?云何是诸佛无所畏?云何是诸佛三昧?云何是诸佛神通?云何是诸佛自在?云何是诸佛无能摄取?云何是诸佛眼?云何是诸佛耳?云何是诸佛鼻?云何是诸佛舌?云何是诸佛身?云何是诸佛意?云何是诸佛身光?云何是诸佛光明?

 • 大方广佛华严经译文

   《白话华严经》系“地球禅者”洪启嵩老师首次以导读、原典、白话语译、注释并举的方式,将《华严经》这部“经中之王”呈现于读者面前,帮助读者“ 依据《华严经》中所说的正见,仔细思惟,慢慢用心思量,以此正想,破除一切思惟思量分别境界,以思惟来破除心里的障碍,到最后证入无障碍的境界 ”。

精彩文章

 • 第1课丨凡是自称佛菩萨转世的人,都是可疑人物!

  (大虚法师)凡是自称为佛菩萨转世的人,都是可疑人物。如果他是真的佛菩萨转世,那么他就不会这样自我标榜或授意手下的弟子去吹捧他了,所以这不过是一种自欺欺人的宣传手法罢了。

 • 以什么心态抄经会有大功德?抄完的经书怎么处理?

  (持禅法师) 发心很重要,如果只是为了练练字而抄经,这样的功德很小。如果是为了利益大众,为经典的流通而抄经,这样发心功德就大。佛教所讲的经律论,其中经是定学,律是戒学,论是慧学。抄经时,依法把内心安住在所缘境上,不会被外境所动,产生禅定的轻安法喜,称之为禅悦为食。

 • 《金刚经》美学思想的核心——虚幻之美

  (佛慧法师)《金刚经》美学思想的核心就是主张通过当前的境界超越得到对一种“虚幻之美”,以此达到对当前感官之美的珍惜。所以《金刚经》并不赞叹眼前的感官,也不需求思维中的“空”,而是让我们在世界的“空”、“有”转变的刹中体验不可复制的动态之美。

 • 饥来吃饭困来眠:《金刚经》的“美”,你感受出来了吗?

  (佛慧法师)佛陀讲般若法,让我们找到自己的光明,“过去心不可得、未来心不可得、现在心不可得”,因为过去的荣光、现在的财富、未来的盛名,似乎都比不上自己口渴时,桌上那一杯温度适中的白开水。

 • 诵经时流泪是怎么回事?怎么对治?

  (曙提法师) 诵经、礼佛过程中,忽地泪流满面,大多数情况是善根发相,如同浪子忽然遇到亲娘般;虽然是善根发相,如果住着这个境界中,每次都悲不自抑,则要小心,恐怕是悲魔所趁。怎么对治呢?方法不复杂,如果诵经,仍旧好好诵,如果礼佛,仍旧好好礼,不去管他流什么泪,也不去强忍不流泪,只是诵只是礼,慢慢自然就会恢复。

 • 坚持持诵《金刚经》能得到他人的信任吗?

  (法量大和尚) 当你常怀不害的柔软心,对他人没有抵触、冲突,内心充满这种不害的善念,就会形成一种特质,对于烦躁不安的人来说,这种特质会给人们带来安全感。这时候,他们喜欢亲近你,是因缘所致,没有什么奇特,不要执著这是你诵《金刚经》的感应。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000088号

沪ICP备05053011号-1