佛经大全 > 华严经 >

大方广佛华严经卷第九(内附念诵视频)

2020-02-12  [华严经]

大方广佛华严经》卷第九·华藏世界品第五之二(视频念诵版)

 

以上为《华严经》华藏世界品第五之二的教念视频,可边听边对照文章读诵

《大方广佛华严经》卷第九·华藏世界品第五之二(文字注音版)

 ěr shí,pǔ xián pú sà fù gào dà zhòng yán:

 尔时,普贤菩萨复告大众言:

 

 “zhū fó zǐ!cǐ wú biān miào huá guāng xiāng shuǐ hǎi dōng,

 “诸佛子!此无边妙华光香水海东,

 cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: lí gòu yàn cáng;

 次有香水海,名:离垢焰藏;

 chū dà lián huá,míng: yī qiè xiāng mó ní wáng miào zhuāng yán;

 出大莲华,名:一切香摩尼王妙庄严;

 yǒu shì jiè zhǒng ér zhù qí shàng,míng: biàn zhào shā xuán,

 有世界种而住其上,名:遍照刹旋,

 yǐ pú sà xíng hǒu yīn wèi tǐ。

 以菩萨行吼音为体。

 cǐ zhōng zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: gōng diàn zhuāng yán chuáng;

 此中最下方,有世界,名:宫殿庄严幢;

 qí xíng sì fāng,yī yī qiè bǎo zhuāng yán hǎi zhù,

 其形四方,依一切宝庄严海住,

 lián huá guāng wǎng yún mí fù qí shàng,fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 莲华光网云弥覆其上,佛刹微尘数世界围绕,

 chún yī qīng jìng,fó hào: méi jiān guāng biàn zhào。

 纯一清净,佛号:眉间光遍照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: dé huá cáng;

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:德华藏;

 qí xíng zhōu yuán,yī yī qiè bǎo huá ruǐ hǎi zhù,

 其形周圆,依一切宝华蕊海住,

 zhēn zhū chuáng shī zi zuò yún mí fù qí shàng,

 真珠幢师子座云弥覆其上,

 èr fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,fó hào: yī qiè wú biān fǎ hǎi huì。

 二佛刹微尘数世界围绕,佛号:一切无边法海慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shàn biàn huà miào xiāng lún;

 名:善变化妙香轮;

 xíng rú jīn gāng,yī yī qiè bǎo zhuāng yán líng wǎng hǎi zhù,

 形如金刚,依一切宝庄严铃网海住,

 zhǒng zhǒng zhuāng yán yuán guāng yún mí fù qí shàng,

 种种庄严圆光云弥覆其上,

 sān fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 三佛刹微尘数世界围绕,

 fó hào: gōng dé xiāng guāng míng pǔ zhào。

 佛号:功德相光明普照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào sè guāng míng;

 名:妙色光明;

 qí zhuàng yóu rú mó ní bǎo lún,yī wú biān sè bǎo xiāng shuǐ hǎi zhù,

 其状犹如摩尼宝轮,依无边色宝香水海住,

 pǔ guāng míng zhēn zhū lóu gé yún mí fù qí shàng,

 普光明真珠楼阁云弥覆其上,

 sì fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 四佛刹微尘数世界围绕,

 chún yī qīng jìng,fó hào: shàn juàn shǔ chū xìng biàn zhào。

 纯一清净,佛号:善眷属出兴遍照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: shàn gài fù;

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:善盖覆;

 zhuàng rú lián huá,yī jīn gāng xiāng shuǐ hǎi zhù,

 状如莲华,依金刚香水海住,

 lí chén guāng míng xiāng shuǐ yún mí fù qí shàng,

 离尘光明香水云弥覆其上,

 wǔ fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,fó hào: fǎ xǐ wú jìn huì。

 五佛刹微尘数世界围绕,佛号:法喜无尽慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shī lì huá guāng lún;

 名:尸利华光轮;

 qí xíng sān jiǎo,yī yī qiè jiān gù bǎo zhuāng yán hǎi zhù,

 其形三角,依一切坚固宝庄严海住,

 pú sà mó ní guān guāng míng yún mí fù qí shàng,

 菩萨摩尼冠光明云弥覆其上,

 liù fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,fó hào: qīng jìng pǔ guāng míng。

 六佛刹微尘数世界围绕,佛号:清净普光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo lián huá zhuāng yán;

 名:宝莲华庄严;

 xíng rú bàn yuè,yī yī qiè lián huá zhuāng yán hǎi zhù,

 形如半月,依一切莲华庄严海住,

 yī qiè bǎo huá yún mí fù qí shàng,qī fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 一切宝华云弥覆其上,七佛刹微尘数世界围绕,

 chún yī qīng jìng,fó hào: gōng dé huá qīng jìng yǎn。

 纯一清净,佛号:功德华清净眼。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú gòu yàn zhuāng yán;

 名:无垢焰庄严;

 qí zhuàng yóu rú bǎo dēng háng liè,yī bǎo yàn cáng hǎi zhù,

 其状犹如宝灯行列,依宝焰藏海住,

 cháng yǔ xiāng shuǐ zhǒng zhǒng shēn yún mí fù qí shàng,

 常雨香水种种身云弥覆其上,

 bā fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,fó hào: huì lì wú néng shèng。

 八佛刹微尘数世界围绕,佛号:慧力无能胜。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: miào fàn yīn;

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:妙梵音

 xíng rú wàn zì,yī bǎo yī chuáng hǎi zhù,

 形如卍字,依宝衣幢海住,

 yī qiè huá zhuāng yán zhàng yún mí fù qí shàng,

 一切华庄严帐云弥覆其上,

 jiǔ fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 九佛刹微尘数世界围绕,

 fó hào: guǎng dà mù rú kōng zhōng jìng yuè。

 佛号:广大目如空中净月。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wēi chén shù yīn shēng;

 名:微尘数音声;

 qí zhuàng yóu rú yīn tuó luó wǎng,yī yī qiè bǎo shuǐ hǎi zhù,

 其状犹如因陀罗网,依一切宝水海住,

 yī qiè yuè yīn bǎo gài yún mí fù qí shàng,

 一切乐音宝盖云弥覆其上,

 shí fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: jīn sè xū mí dēng。

 佛号:金色须弥灯。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: bǎo sè zhuāng yán;

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:宝色庄严;

 xíng rú wàn zì,yī dì shì xíng bǎo wáng hǎi zhù,

 形如卍字,依帝释形宝王海住,

 rì guāng míng huá yún mí fù qí shàng,

 日光明华云弥覆其上,

 shí yī fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 十一佛刹微尘数世界围绕,

 fó hào: huí zhào fǎ jiè guāng míng zhì。

 佛号:回照法界光明智。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: jīn sè miào guāng;

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:金色妙光;

 qí zhuàng yóu rú guǎng dài chéng kuò,yī yī qiè bǎo zhuāng yán hǎi zhù,

 其状犹如广大城廓,依一切宝庄严海住,

 dào chǎng bǎo huá yún mí fù qí shàng,

 道场宝华云弥覆其上,

 shí èr fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,fó hào: bǎo dēng pǔ zhào chuáng。

 十二佛刹微尘数世界围绕,佛号:宝灯普照幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: biàn zhào guāng míng lún;

 名:遍照光明轮;

 zhuàng rú huá xuán,yī bǎo yī xuán hǎi zhù,

 状如华旋,依宝衣旋海住,

 fó yīn shēng bǎo wáng lóu gé yún mí fù qí shàng,

 佛音声宝王楼阁云弥覆其上,

 shí sān fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 十三佛刹微尘数世界围绕,

 chún yī qīng jìng,fó hào: lián huá yàn biàn zhào。

 纯一清净,佛号:莲华焰遍照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo zàng zhuāng yán;

 名:宝藏庄严;

 zhuàng rú sì zhōu,yī bǎo yīng luò xū mí zhù,bǎo yàn mó ní yún mí fù qí shàng,

 状如四洲,依宝璎珞须弥住,宝焰摩尼云弥覆其上,

 shí sì fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,fó hào: wú jìn fú kāi fū huá。

 十四佛刹微尘数世界围绕,佛号:无尽福开敷华。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: rú jìng xiàng pǔ xiàn;

 名:如镜像普现;

 qí zhuàng yóu rú ā xiū luó shēn,yī jīn gāng lián huá hǎi zhù,

 其状犹如阿修罗身,依金刚莲华海住,

 bǎo guān guāng yǐng yún mí fù qí shàng,

 宝冠光影云弥覆其上,

 shí wǔ fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,fó hào: gān lù yīn。

 十五佛刹微尘数世界围绕,佛号:甘露音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: zhān tán yuè;

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:栴檀月;

 qí xíng bā yú,yī jīn gāng zhān tán bǎo hǎi zhù,

 其形八隅,依金刚栴檀宝海住,

 zhēn zhū huá mó ní yún mí fù qí shàng,

 真珠华摩尼云弥覆其上,

 shí liù fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 十六佛刹微尘数世界围绕,

 chún yī qīng jìng,fó hào: zuì shèng fǎ wú děng zhì。

 纯一清净,佛号:最胜法无等智。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: lí gòu guāng míng;

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:离垢光明;

 qí zhuàng yóu rú xiāng shuǐ xuán liú,yī wú biān sè bǎo guāng hǎi zhù,

 其状犹如香水漩流,依无边色宝光海住,

 miào xiāng guāng míng yún mí fù qí shàng,

 妙香光明云弥覆其上,

 shí qī fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 十七佛刹微尘数世界围绕,

 fó hào: biàn zhào xū kōng guāng míng yīn。

 佛号:遍照虚空光明音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào huá zhuāng yán;

 名:妙华庄严;

 qí zhuàng yóu rú xuán rào zhī xíng,yī yī qiè huá hǎi zhù,

 其状犹如旋绕之形,依一切华海住,

 yī qiè yuè yīn mó ní yún mí fù qí shàng,

 一切乐音摩尼云弥覆其上,

 shí bā fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,fó hào: pǔ xiàn shèng guāng míng。

 十八佛刹微尘数世界围绕,佛号:普现胜光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shèng yīn zhuāng yán;

 名:胜音庄严;

 qí zhuàng yóu rú shī zi zhī zuò,yī jīn shī zi zuò hǎi zhù,

 其状犹如师子之座,依金师子座海住,

 zhòng sè lián huá cáng shī zi zuò yún mí fù qí shàng,

 众色莲华藏师子座云弥覆其上,

 shí jiǔ fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 十九佛刹微尘数世界围绕,

 fó hào: wú biān gōng dé chēng pǔ guāng míng。

 佛号:无边功德称普光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: gāo shèng dēng;

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:高胜灯;

 zhuàng rú fó zhǎng,yī bǎo yī fú xiāng chuáng hǎi zhù,

 状如佛掌,依宝衣服香幢海住,

 rì lún pǔ zhào bǎo wáng lóu gé yún mí fù qí shàng,

 日轮普照宝王楼阁云弥覆其上,

 èr shí fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: pǔ zhào xū kōng dēng。

 佛号:普照虚空灯。

 

 ”zhū fó zǐ!cǐ lí gòu yàn cáng xiāng shuǐ hǎi nán,cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,

 “诸佛子!此离垢焰藏香水海南,次有香水海,

 míng: wú jìn guāng míng lún;

 名:无尽光明轮;

 shì jiè zhǒng,míng: fó chuáng zhuāng yán;

 世界种,名:佛幢庄严;

 yǐ yī qiè fó gōng dé hǎi yīn shēng wèi tǐ。

 以一切佛功德海音声为体。

 cǐ zhōng zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: ài jiàn huá;

 此中最下方,有世界,名:爱见华;

 zhuàng rú bǎo lún,yī mó ní shù cáng bǎo wáng hǎi zhù,

 状如宝轮,依摩尼树藏宝王海住,

 huà xiàn pú sà xíng bǎo zàng yún mí fù qí shàng,

 化现菩萨形宝藏云弥覆其上,

 fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: lián huá guāng huān xǐ miàn。

 佛号:莲华光欢喜面。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào yīn;fó hào: xū mí bǎo dēng。

 名:妙音;佛号:须弥宝灯。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng bǎo zhuāng yán guāng;fó hào: fǎ jiè yīn shēng chuáng。

 名:众宝庄严光;佛号:法界音声幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xiāng cáng jīn gāng;fó hào: guāng míng yīn。

 名:香藏金刚;佛号:光明音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jìng miào yīn;fó hào: zuì shèng yī jīng yī jìn lì。

 名:净妙音;佛号:最胜一精一进力。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo lián huá zhuāng yán;fó hào: fǎ chéng yún léi yīn。

 名:宝莲华庄严;佛号:法城云雷音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: yǔ ān lè;fó hào: dà míng chēng zhì huì dēng。

 名:与安乐;佛号:大名称智慧灯。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú gòu wǎng;fó hào: shī zi guāng gōng dé hǎi。

 名:无垢网;佛号:师子光功德海。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: huá lín chuáng biàn zhào;fó hào: dà zhì lián huá guāng。

 名:华林幢遍照;佛号:大智莲华光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú liàng zhuāng yán;fó hào: pǔ yǎn fǎ jiè chuáng。

 名:无量庄严;佛号:普眼法界幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: pǔ guāng bǎo zhuāng yán;fó hào: shèng zhì dà shāng zhǔ。

 名:普光宝庄严;佛号:胜智大商主。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: huá wáng;fó hào: yuè guāng chuáng。

 名:华王;佛号:月光幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: lí gòu cáng;fó hào: qīng jìng jué。

 名:离垢藏;佛号:清净觉。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo guāng míng;fó hào: yī qiè zhì xū kōng dēng。

 名:宝光明;佛号:一切智虚空灯。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: chū shēng bǎo yīng luò;fó hào: zhū dù fú hǎi xiàng guāng míng。

 名:出生宝璎珞;佛号:诸度福海相光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào lún biàn fù;fó hào: diào fú yī qiè rǎn zhe xīn lìng huān xǐ。

 名:妙轮遍覆;佛号:调伏一切染著心令欢喜。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo huá chuáng;fó hào: guǎng bó gōng dé yīn dà míng chēng。

 名:宝华幢;佛号:广博功德音大名称。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú liàng zhuāng yán;fó hào: píng děng zhì guāng míng gōng dé hǎi。

 名:无量庄严;佛号:平等智光明功德海。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú jìn guāng zhuāng yán chuáng;

 名:无尽光庄严幢;

 zhuàng rú lián huá,yī yī qiè bǎo wǎng hǎi zhù,

 状如莲华,依一切宝网海住,

 lián huá guāng mó ní wǎng mí fù qí shàng,

 莲华光摩尼网弥覆其上,

 èr shí fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: fǎ jiè jìng guāng míng。

 佛号:法界净光明。

 

 “zhū fó zǐ!cǐ wú jìn guāng míng lún xiāng shuǐ hǎi yòu xuán,

 “诸佛子!此无尽光明轮香水海右旋,

 cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: jīn gāng bǎo yàn guāng;

 次有香水海,名:金刚宝焰光;

 shì jiè zhǒng,míng: fó guāng zhuāng yán cáng,

 世界种,名:佛光庄严藏,

 yǐ chēng shuō yī qiè rú lái míng yīn shēng wèi tǐ。

 以称说一切如来名音声为体。

 cǐ zhōng zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: bǎo yàn lián huá;

 此中最下方,有世界,名:宝焰莲华;

 qí zhuàng yóu rú mó ní sè méi jiān háo xiāng,

 其状犹如摩尼色眉间毫相,

 yī yī qiè bǎo sè shuǐ xuán hǎi zhù,

 依一切宝色水旋海住,

 yī qiè zhuāng yán lóu gé yún mí fù qí shàng,

 一切庄严楼阁云弥覆其上,

 fú shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: wú gòu bǎo guāng míng。

 佛号:无垢宝光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: guāng yàn cáng;fó hào: wú ài zì zài zhì huì guāng。

 名:光焰藏;佛号:无碍自在智慧光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo lún miào zhuāng yán;fó hào: yī qiè bǎo guāng míng。

 名:宝轮妙庄严;佛号:一切宝光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhān tán shù huá chuáng;fó hào: qīng jìng zhì guāng míng。

 名:栴檀树华幢;佛号:清净智光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: fú shā miào zhuāng yán;fó hào: guǎng dà huān xǐ yīn。

 名:佛刹妙庄严;佛号:广大欢喜音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào guāng zhuāng yán;fó hào: fǎ jiè zì zài zhì。

 名:妙光庄严;佛号:法界自在智。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú biān xiāng;fó hào: wú ài zhì。

 名:无边相;佛号:无碍智。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: yàn yún chuáng;fó hào: yǎn shuō bù tuì lún。

 名:焰云幢;佛号:演说不退轮。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng bǎo zhuāng yán qīng jìng lún;fó hào: lí gòu huá guāng míng。

 名:众宝庄严清净轮;佛号:离垢华光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: guǎng dà chū lí;fó hào: wú ài zhì rì yǎn。

 名:广大出离;佛号:无碍智日眼。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào zhuāng yán jīn gāng zuò;fó hào: fǎ jiè zhì dà guāng míng。

 名:妙庄严金刚座;佛号:法界智大光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhì huì pǔ zhuāng yán;fó hào: zhì jù guāng míng wáng。

 名:智慧普庄严;佛号:智炬光明王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: lián huá chí shēn miào yīn;fó hào: yī qiè zhì pǔ zhào。

 名:莲华池深妙音;佛号:一切智普照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhǒng zhǒng sè guāng míng;fó hào: pǔ guāng huá wáng yún。

 名:种种色光明;佛号:普光华王云。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào bǎo chuáng;fó hào: gōng dé guāng。

 名:妙宝幢;佛号:功德光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: mó ní huá háo xiāng guāng;fó hào: pǔ yīn yún。

 名:摩尼华毫相光;佛号:普音云。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shén shēn hǎi;fó hào: shí fāng zhòng shēng zhǔ。

 名:甚深海;佛号:十方众生主。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xū mí guāng;fó hào: fǎ jiè pǔ zhì yīn。

 名:须弥光;佛号:法界普智音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jīn lián huá;fó hào: fú dé cáng pǔ guāng míng。

 名:金莲华;佛号:福德藏普光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo zhuāng yán cáng;

 名:宝庄严藏;

 xíng rú wàn zì,yī yī qiè xiāng mó ní zhuāng yán shù hǎi zhù,

 形如卍字,依一切香摩尼庄严树海住,

 qīng jìng guāng míng yún mí fù qí shàng,

 清净光明云弥覆其上,

 èr shí fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: dà biàn huà guāng míng wǎng。

 佛号:大变化光明网。

 

 ”zhū fó zǐ!cǐ jīn gāng bǎo yàn xiāng shuǐ hǎi yòu xuán,

 “诸佛子!此金刚宝焰香水海右旋,

 cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: dì qīng bǎo zhuāng yán;

 次有香水海,名:帝青宝庄严;

 shì jiè zhǒng,míng: guāng zhào shí fāng,

 世界种,名:光照十方,

 yī yī qiè miào zhuāng yán lián huá xiāng yún zhù,wú biān fú yīn shēng wèi tǐ。

 依一切妙庄严莲华香云住,无边佛音声为体。

 yú cǐ zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: shí fāng wú jìn sè cáng lún;

 于此最下方,有世界,名:十方无尽色藏轮;

 qí zhuàng zhōu huí,yǒu wú liàng jiǎo,yī wú biān sè yī qiè bǎo zàng hǎi zhù,

 其状周回,有无量角,依无边色一切宝藏海住,

 yīn tuó luó wǎng ér fù qí shàng,fú shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 因陀罗网而覆其上,佛刹微尘数世界围绕,

 chún yī qīng jìng,fó hào: lián huá yǎn guāng míng biàn zhào。

 纯一清净,佛号:莲华眼光明遍照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jìng miào zhuāng yán cáng;fó hào: wú shàng huì dà shī zi。

 名:净妙庄严藏;佛号:无上慧大师子。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: chū xiàn lián huá zuò;fó hào: biàn zhào fǎ jiè guāng míng wáng。

 名:出现莲华座;佛号:遍照法界光明王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo chuáng yīn;fó hào: dà gōng dé pǔ míng chēng。

 名:宝幢音;佛号:大功德普名称。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jīn gāng bǎo zhuāng yán cáng;fó hào: lián huá rì guāng míng。

 名:金刚宝庄严藏;佛号:莲华日光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: yīn tuó luó huá yuè;fó hào: fǎ zì zài zhì huì chuáng。

 名:因陀罗华月;佛号:法自在智慧幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào lún cáng;fó hào: dà xǐ qīng jìng yīn。

 名:妙轮藏;佛号:大喜清净音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào yīn cáng;fó hào: dà lì shàn shāng zhǔ。

 名:妙音藏;佛号:大力善商主。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: qīng jìng yuè;fó hào: xū mí guāng zhì huì lì。

 名:清净月;佛号:须弥光智慧力。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú biān zhuāng yán xiāng;fó hào: fāng biàn yuàn jìng yuè guāng。

 名:无边庄严相;佛号:方便愿净月光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào huá yīn;fó hào: fǎ hǎi dà yuàn yīn。

 名:妙华音;佛号:法海大愿音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: yī qiè bǎo zhuāng yán;fó hào: gōng dé bǎo guāng míng xiāng。

 名:一切宝庄严;佛号:功德宝光明相。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jiān gù dì;fó hào: měi yīn zuì shèng tiān。

 名:坚固地;佛号:美音最胜天。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: pǔ guāng shàn huà;fó hào: dà yī jīng yī jìn jì jìng huì。

 名:普光善化;佛号:大一精一进寂静慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shàn shǒu hù zhuāng yán xíng;fó hào: jiàn zhě shēng huān xǐ。

 名:善守护庄严行;佛号:见者生欢喜。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhān tán bǎo huá cáng;fó hào: shén shēn bù kě dòng zhì huì guāng biàn zhào。

 名:栴檀宝华藏;佛号:甚深不可动智慧光遍照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xiàn zhǒng zhǒng sè xiàng hǎi;

 名:现种种色相海;

 fó hào: pǔ fàng bù sī yì shèng yì wáng guāng míng。

 佛号:普放不思议胜义王光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: huà xiàn shí fāng dà guāng míng;

 名:化现十方大光明;

 fó hào: shèng gōng dé wēi guāng wú yǔ děng。

 佛号:胜功德威光无与等。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xū mí yún chuáng;fó hào: jí jìng guāng míng yǎn。

 名:须弥云幢;佛号:极净光明眼。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: lián huá biàn zhào;

 名:莲华遍照;

 qí zhuàng zhōu yuán,yī wú biān sè zhòng miào xiāng mó ní hǎi zhù,

 其状周圆,依无边色众妙香摩尼海住,

 yī qiè chéng zhuāng yán yún ér fù qí shàng,

 一切乘庄严云而覆其上,

 èr shí fú shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: jiě tuō yī jīng yī jìn rì。

 佛号:解脱一精一进日。

 

 “zhū fó zǐ!cǐ dì qīng bǎo zhuāng yán xiāng shuǐ hǎi yòu xuán,

 “诸佛子!此帝青宝庄严香水海右旋,

 cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: jīn gāng lún zhuāng yán dǐ;

 次有香水海,名:金刚轮庄严底;

 shì jiè zhǒng,míng: miào bǎo jiān cuò yīn tuó luó wǎng,

 世界种,名:妙宝间错因陀罗网,

 pǔ xián zhì suǒ shēng yīn shēng wèi tǐ。

 普贤智所生音声为体。

 cǐ zhōng zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: lián huá wǎng;

 此中最下方,有世界,名:莲华网;

 qí zhuàng yóu rú xū mí shān xíng,yī zhòng miào huà shān chuáng hǎi zhù,

 其状犹如须弥山形,依众妙华山幢海住,

 fó jìng jiè mó ní wáng dì wǎng yún ér fù qí shàng,

 佛境界摩尼王帝网云而覆其上,

 fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: fǎ shēn pǔ jué huì。

 佛号:法身普觉慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú jìn rì guāng míng;fó hào: zuì shèng dà jué huì。

 名:无尽日光明;佛号:最胜大觉慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: pǔ fàng miào guāng míng;fó hào: dà fú yún wú jìn lì。

 名:普放妙光明;佛号:大福云无尽力。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shù huá chuáng;fó hào: wú biān zhì fǎ jiè yīn。

 名:树华幢;佛号:无边智法界音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhēn zhū gài;fó hào: bō luó mì shī zi pín shēn。

 名:真珠盖;佛号:波罗蜜师子频申。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú biān yīn;fó hào: yī qiè zhì miào jué huì。

 名:无边音;佛号:一切智妙觉慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: pǔ jiàn shù fēng;fó hào: pǔ xiàn zhòng shēng qián。

 名:普见树峰;佛号:普现众生前。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shī zi dì wǎng guāng;fó hào: wú gòu rì jīn sè guāng yàn yún。

 名:师子帝网光;佛号:无垢日金色光焰云。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng bǎo jiān cuò;fó hào: dì chuáng zuì shèng huì。

 名:众宝间错;佛号:帝幢最胜慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú gòu guāng míng dì;fó hào: yī qiè lì qīng jìng yuè。

 名:无垢光明地;佛号:一切力清净月。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: héng chū tàn fó gōng dé yīn;fó hào: rú xū kōng pǔ jué huì。

 名:恒出叹佛功德音;佛号:如虚空普觉慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: gāo yàn cáng;fó hào: huà xiàn shí fāng dà yún chuáng。

 名:高焰藏;佛号:化现十方大云幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: guāng yán dào chǎng;fó hào: wú děng zhì biàn zhào。

 名:光严道场;佛号:无等智遍照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: chū shēng yī qiè bǎo zhuāng yán;

 名:出生一切宝庄严;

 fó hào: guǎng dù zhòng shēng shén tōng wáng。

 佛号:广度众生神通王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: guāng yán miào gōng diàn;fó hào: yī qiè yì chéng guǎng dà huì。

 名:光严妙宫殿;佛号:一切义成广大慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: lí chén jì jìng;fó hào: bù táng xiàn。

 名:离尘寂静;佛号:不唐现。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: mó ní huá chuáng;fó hào: yuè yì jí xiáng yīn。

 名:摩尼华幢;佛号:悦意吉祥音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: pǔ yún cáng;

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:普云藏;

 qí zhuàng yóu rú lóu gé zhī xíng,

 其状犹如楼阁之形,

 yī zhǒng zhǒng gōng diàn xiāng shuǐ hǎi zhù,

 依种种宫殿香水海住,

 yī qiè bǎo dēng yún mí fù qí shàng,

 一切宝灯云弥覆其上,

 èr shí fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: zuì shèng jué shén tōng wáng。

 佛号:最胜觉神通王。

 ”zhū fó zǐ!cǐ jīn gāng lún zhuāng yán dǐ xiāng shuǐ hǎi yòu xuán,

 “诸佛子!此金刚轮庄严底香水海右旋,

 cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: lián huá yīn tuó luó wǎng;

 次有香水海,名:莲华因陀罗网;

 shì jiè zhǒng,míng: pǔ xiàn shí fāng yǐng,

 世界种,名:普现十方影,

 yī yī qiè xiāng mó ní zhuāng yán lián huá zhù,

 依一切香摩尼庄严莲华住,

 yī qiè fú zhì guāng yīn shēng wèi tǐ。

 一切佛智光音声为体。

 cǐ zhōng zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: zhòng shēng hǎi bǎo guāng míng;

 此中最下方,有世界,名:众生海宝光明;

 qí zhuàng yóu rú zhēn zhū zhī cáng,yī yī qiè mó ní yīng luò hǎi xuán zhù,

 其状犹如真珠之藏,依一切摩尼璎珞海漩住,

 shuǐ guāng míng mó ní yún ér fù qí shàng,

 水光明摩尼云而覆其上,

 fú shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: bù sī yì gōng dé biàn zhào yuè。

 佛号:不思议功德遍照月。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào xiāng lún;fó hào: wú liàng lì chuáng。

 名:妙香轮;佛号:无量力幢。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào guāng lún;fó hào: fǎ jiè guāng yīn jué wù huì。

 名:妙光轮;佛号:法界光音觉悟慧。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: hǒu shēng mó ní chuáng;fó hào: lián huá guāng héng chuí miào bì。

 名:吼声摩尼幢;佛号:莲华光恒垂妙臂。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jí jiān gù lún;fó hào: bù tuì zhuǎn gōng dé hǎi guāng míng。

 名:极坚固轮;佛号:不退转功德海光明。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng xíng guāng zhuāng yán;fó hào: yī qiè zhì pǔ shèng zūn。

 名:众行光庄严;佛号:一切智普胜尊。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shī zi zuò biàn zhào;fó hào: shī zi guāng wú liàng lì jué huì。

 名:师子座遍照;佛号:师子光无量力觉慧。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo yàn zhuāng yán;fó hào: yī qiè fǎ qīng jìng zhì。

 名:宝焰庄严;佛号:一切法清净智。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú liàng dēng;fó hào: wú yōu xiāng。

 名:无量灯;佛号:无忧相。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: cháng wén fú yīn;fó hào: zì rán shèng wēi guāng。

 名:常闻佛音;佛号:自然胜威光。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: qīng jìng biàn huà;fó hào: jīn lián huá guāng míng。

 名:清净变化;佛号:金莲华光明。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: pǔ rù shí fāng;fó hào: guān fǎ jiè pín shēn huì。

 名:普入十方;佛号:观法界频申慧。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: chì rán yàn;fó hào: guāng yàn shù jǐn nà luó wáng。

 名:炽然焰;佛号:光焰树紧那罗王。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xiāng guāng biàn zhào;fó hào: xiāng dēng shàn huà wáng。

 名:香光遍照;佛号:香灯善化王。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú liàng huá jù lún;fó hào: pǔ xiàn fú gōng dé。

 名:无量华聚轮;佛号:普现佛功德。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng miào pǔ qīng jìng;fó hào: yī qiè fǎ píng děng shén tōng wáng。

 名:众妙普清净;佛号:一切法平等神通王。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jīn guāng hǎi;fó hào: shí fāng zì zài dà biàn huà。

 名:金光海;佛号:十方自在大变化。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhēn zhū huá cáng;fó hào: fǎ jiè bǎo guāng míng bù kě sī yì huì。

 名:真珠华藏;佛号:法界宝光明不可思议慧。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: dì shì xū mí shī zi zuò;fó hào: shèng lì guāng。

 名:帝释须弥师子座;佛号:胜力光。

 cǐ shàng guò fú shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú biān bǎo pǔ zhào;

 名:无边宝普照;

 qí xíng sì fāng,yī huá lín hǎi zhù,

 其形四方,依华林海住,

 pǔ yǔ wú biān sè mó ní wáng dì wǎng ér fù qí shàng,

 普雨无边色摩尼王帝网而覆其上,

 èr shí fú shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: biàn zhào shì jiān zuì shèng yīn。

 佛号:遍照世间最胜音。

 

 “zhū fó zǐ!cǐ jīn gāng lún zhuāng yán dǐ xiāng shuǐ hǎi yòu xuán,

 “诸佛子!此金刚轮庄严底香水海右旋,

 cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: lián huá yīn tuó luó wǎng;

 次有香水海,名:莲华因陀罗网;

 shì jiè zhǒng,míng: pǔ xiàn shí fāng yǐng,

 世界种,名:普现十方影,

 yī yī qiè xiāng mó ní zhuāng yán lián huá zhù,

 依一切香摩尼庄严莲华住,

 yī qiè fó zhì guāng yīn shēng wèi tǐ。

 一切佛智光音声为体。

 cǐ zhōng zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: zhòng shēng hǎi bǎo guāng míng;

 此中最下方,有世界,名:众生海宝光明;

 qí zhuàng yóu rú zhēn zhū zhī cáng,yī yī qiè mó ní yīng luò hǎi xuán zhù,

 其状犹如真珠之藏,依一切摩尼璎珞海漩住,

 shuǐ guāng míng mó ní yún ér fù qí shàng,

 水光明摩尼云而覆其上,

 fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: bù sī yì gōng dé biàn zhào yuè。

 佛号:不思议功德遍照月。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào xiāng lún;fó hào: wú liàng lì chuáng。

 名:妙香轮;佛号:无量力幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào guāng lún;fó hào: fǎ jiè guāng yīn jué wù huì。

 名:妙光轮;佛号:法界光音觉悟慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: hǒu shēng mó ní chuáng;fó hào: lián huá guāng héng chuí miào bì。

 名:吼声摩尼幢;佛号:莲华光恒垂妙臂。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jí jiān gù lún;fó hào: bù tuì zhuǎn gōng dé hǎi guāng míng。

 名:极坚固轮;佛号:不退转功德海光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng xíng guāng zhuāng yán;fó hào: yī qiè zhì pǔ shèng zūn。

 名:众行光庄严;佛号:一切智普胜尊。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shī zi zuò biàn zhào;fó hào: shī zi guāng wú liàng lì jué huì。

 名:师子座遍照;佛号:师子光无量力觉慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo yàn zhuāng yán;fó hào: yī qiè fǎ qīng jìng zhì。

 名:宝焰庄严;佛号:一切法清净智。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú liàng dēng;fó hào: wú yōu xiāng。

 名:无量灯;佛号:无忧相。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: cháng wén fó yīn;fó hào: zì rán shèng wēi guāng。

 名:常闻佛音;佛号:自然胜威光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: qīng jìng biàn huà;fó hào: jīn lián huá guāng míng。

 名:清净变化;佛号:金莲华光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: pǔ rù shí fāng;fó hào: guān fǎ jiè pín shēn huì。

 名:普入十方;佛号:观法界频申慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: chì rán yàn;fó hào: guāng yàn shù jǐn nà luó wáng。

 名:炽然焰;佛号:光焰树紧那罗王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xiāng guāng biàn zhào;fó hào: xiāng dēng shàn huà wáng。

 名:香光遍照;佛号:香灯善化王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú liàng huá jù lún;fó hào: pǔ xiàn fú gōng dé。

 名:无量华聚轮;佛号:普现佛功德。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng miào pǔ qīng jìng;fó hào: yī qiè fǎ píng děng shén tōng wáng。

 名:众妙普清净;佛号:一切法平等神通王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jīn guāng hǎi;fó hào: shí fāng zì zài dà biàn huà。

 名:金光海;佛号:十方自在大变化。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhēn zhū huá cáng;fó hào: fǎ jiè bǎo guāng míng bù kě sī yì huì。

 名:真珠华藏;佛号:法界宝光明不可思议慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: dì shì xū mí shī zi zuò;fó hào: shèng lì guāng。

 名:帝释须弥师子座;佛号:胜力光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú biān bǎo pǔ zhào;

 名:无边宝普照;

 qí xíng sì fāng,yī huá lín hǎi zhù,

 其形四方,依华林海住,

 pǔ yǔ wú biān sè mó ní wáng dì wǎng ér fù qí shàng,

 普雨无边色摩尼王帝网而覆其上,

 èr shí fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: biàn zhào shì jiān zuì shèng yīn。

 佛号:遍照世间最胜音。

 

 ”zhū fó zǐ!cǐ lián huá yīn tuó luó wǎng xiāng shuǐ hǎi yòu xuán,

 “诸佛子!此莲华因陀罗网香水海右旋,

 cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: jī jí bǎo xiāng cáng;

 次有香水海,名:积集宝香藏;

 shì jiè zhǒng,míng: yī qiè wēi dé zhuāng yán,

 世界种,名:一切威德庄严,

 yǐ yī qiè fó fǎ lún yīn shēng wèi tǐ。

 以一切佛法錀音声为体。

 cǐ zhōng zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: zhǒng zhǒng chū shēng;

 此中最下方,有世界,名:种种出生;

 xíng rú jīn gāng,yī zhǒng zhǒng jīn gāng shān chuáng zhù,

 形如金刚,依种种金刚山幢住,

 jīn gāng bǎo guāng yún ér fù qí shàng,fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,

 金刚宝光云而覆其上,佛刹微尘数世界围绕,

 chún yī qīng jìng,fó hào: lián huá yǎn。

 纯一清净,佛号:莲华眼。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xǐ jiàn yīn;fó hào: shēng xǐ lè。

 名:喜见音;佛号:生喜乐。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo zhuāng yán chuáng;fó hào: yī qiè zhì。

 名:宝庄严幢;佛号:一切智。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: duō luó huá pǔ zhào;fó hào: wú gòu jì miào yīn。

 名:多罗华普照;佛号:无垢寂妙音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: biàn huà guāng;fó hào: qīng jìng kōng zhì huì yuè。

 名:变化光;佛号:清净空智慧月。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng miào jiān cuò;fó hào: kāi shì fú dé hǎi mì yún xiāng。

 名:众妙间错;佛号:开示福德海密云相。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: yī qiè zhuāng yán jù miào yīn shēng;fó hào: huān xǐ yún。

 名:一切庄严具妙音声;佛号:欢喜云。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: lián huá chí;fó hào: míng chēng chuáng。

 名:莲华池;佛号:名称幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: yī qiè bǎo zhuāng yán;fó hào: pín shēn guān chá yǎn。

 名:一切宝庄严;佛号:频申观察眼。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jìng miào huá;fó hào: wú jìn jīn gāng zhì。

 名:净妙华;佛号:无尽金刚智。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: lián huá zhuāng yán chéng;fó hào: rì cáng yǎn pǔ guāng míng。

 名:莲华庄严城;佛号:日藏眼普光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú liàng shù fēng;fó hào: yī qiè fǎ léi yīn。

 名:无量树峰;佛号:一切法雷音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: rì guāng míng;fó hào: kāi shì wú liàng zhì。

 名:日光明;佛号:开示无量智。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: yī zhǐ lián huá yè;fó hào: yī qiè fú dé shān。

 名:依止莲华叶;佛号:一切福德山。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: fēng pǔ chí;fó hào: rì yào gēn。

 名:风普持;佛号:日曜根。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: guāng míng xiǎn xiàn;fó hào: shēn guāng pǔ zhào。

 名:光明显现;佛号:身光普照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xiāng léi yīn jīn gāng bǎo pǔ zhào;fó hào: zuì shèng huá kāi fū xiāng。

 名:香雷音金刚宝普照;佛号:最胜华开敷相。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: dì wǎng zhuāng yán;

 名:帝网庄严;

 xíng rú lán dùn,yī yī qiè zhuāng yán hǎi zhù,

 形如栏楯,依一切庄严海住,

 guāng yàn lóu gé yún mí fù qí shàng,

 光焰楼阁云弥覆其上,

 èr shí fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: shì xiàn wú wèi yún。

 佛号:示现无畏云。

 

 “zhū fó zǐ!cǐ jī jí bǎo xiāng cáng xiāng shuǐ hǎi yòu xuán,

 “诸佛子!此积集宝香藏香水海右旋,

 cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: bǎo zhuāng yán;

 次有香水海,名:宝庄严;

 shì jiè zhǒng,míng: pǔ wú gòu,

 世界种,名:普无垢,

 yǐ yī qiè wēi chén zhōng fó shā shén biàn shēng wèi tǐ。

 以一切微尘中佛刹神变声为体。

 cǐ zhōng zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: jìng miào píng tǎn;

 此中最下方,有世界,名:净妙平坦;

 xíng rú bǎo shēn,yī yī qiè bǎo guāng lún hǎi zhù,

 形如宝身,依一切宝光轮海住,

 zhǒng zhǒng zhān tán mó ní zhēn zhū yún mí fù qí shàng,

 种种栴檀摩尼真珠云弥覆其上,

 fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: nán cuī fú wú děng chuáng。

 佛号:难摧伏无等幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: chì rán miào zhuāng yán;fó hào: lián huá huì shén tōng wáng。

 名:炽然妙庄严;佛号:莲华慧神通王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wēi miào xiāng lún chuáng;fó hào: shí fāng dà míng chēng wú jìn guāng。

 名:微妙相轮幢;佛号:十方大名称无尽光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: yàn cáng mó ní miào zhuāng yán;fó hào: dà zhì huì jiàn wén jiē huān xǐ。

 名:焰藏摩尼妙庄严;佛号:大智慧见闻皆欢喜。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào huá zhuāng yán;fó hào: wú liàng lì zuì shèng zhì。

 名:妙华庄严;佛号:无量力最胜智。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: chū shēng jìng wēi chén;fó hào: chāo shèng fàn。

 名:出生净微尘;佛号:超胜梵。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: pǔ guāng míng biàn huà xiāng;fó hào: xiāng xiàng jīn gāng dà lì shì。

 名:普光明变化香;佛号:香象金刚大力势。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: guāng míng xuán;fó hào: yì chéng shàn míng chēng。

 名:光明旋;佛号:义成善名称。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo yīng luò hǎi;fó hào: wú bǐ guāng biàn zhào。

 名:宝璎珞海;佛号:无比光遍照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào huá dēng chuáng;fó hào: jiū jìng gōng dé wú ài huì dēng。

 名:妙华灯幢;佛号:究竟功德无碍慧灯。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shàn qiǎo zhuāng yán;fó hào: huì rì bō luó mì。

 名:善巧庄严;佛号:慧日波罗蜜。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhān tán huá pǔ guāng míng;fó hào: wú biān huì fǎ jiè yīn。

 名:栴檀华普光明;佛号:无边慧法界音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: dì wǎng chuáng;fó hào: dēng guāng jiǒng zhào。

 名:帝网幢;佛号:灯光迥照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jìng huá lún;fó hào: fǎ jiè rì guāng míng。

 名:净华轮;佛号:法界日光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: dà wēi yào;fó hào: wú biān gōng dé hǎi fǎ lún yīn。

 名:大威曜;佛号:无边功德海法錀音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: tóng ān zhù bǎo lián huá chí;fó hào: kāi shì rù bù kě sī yì zhì。

 名:同安住宝莲华池;佛号:开示入不可思议智。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: píng tǎn dì;fó hào: gōng dé bǎo guāng míng wáng。

 名:平坦地;佛号:功德宝光明王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xiāng mó ní jù;fó hào: wú jìn fú dé hǎi miào zhuāng yán。

 名:香摩尼聚:佛号:无尽福德海妙庄严。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wēi miào guāng míng;fó hào: wú děng lì pǔ biàn yīn。

 名:微妙光明:佛号:无等力普遍音。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shí fāng pǔ jiān gù zhuāng yán zhào yào;

 名:十方普坚固庄严照耀;

 qí xíng bā yú,yī xīn wáng mó ní lún hǎi zhù,

 其形八隅,依心王摩尼轮海住,

 yī qiè bǎo zhuāng yán zhàng yún mí fù qí shàng,

 一切宝庄严帐云弥覆其上,

 èr shí fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: pǔ yǎn dà míng dēng。

 佛号:普眼大明灯。

 

 ”zhū fó zǐ!cǐ bǎo zhuāng yán xiāng shuǐ hǎi yòu xuán,

 “诸佛子!此宝庄严香水海右旋,

 cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: jīn gāng bǎo jù;

 次有香水海,名:金刚宝聚;

 shì jiè zhǒng,míng: fǎ jiè xíng,

 世界种,名:法界行,

 yǐ yī qiè pú sà dì fāng biàn fǎ yīn shēng wèi tǐ。

 以一切菩萨地方便法音声为体。

 cǐ zhōng zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: jìng guāng zhào yào;

 此中最下方,有世界,名:净光照耀;

 xíng rú zhū guàn,yī yī qiè bǎo sè zhū yīng hǎi zhù,

 形如珠贯,依一切宝色珠璎海住,

 pú sà zhū jì guāng míng mó ní yún ér fù qí shàng,

 菩萨珠髻光明摩尼云而覆其上,

 fú shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: zuì shèng gōng dé guāng。

 佛号:最胜功德光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: miào gài;fó hào: fǎ zì zài huì。

 名:妙盖;佛号:法自在慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: bǎo zhuāng yán shī zi zuò;fó hào: dà lóng yuān。

 名:宝庄严师子座;佛号:大龙渊。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: chū xiàn jīn gāng zuò;fó hào: shēng shī zi zuò lián huá tái;

 名:出现金刚座:佛号:升师子座莲华台;

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: lián huá shèng yīn: fó hào;zhì guāng pǔ kāi wù。

 名:莲华胜音;佛号:智光普开悟。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shàn guàn xí;fó hào: chí dì miào guāng wáng。

 名:善惯习;佛号:持地妙光王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xǐ yuè yīn;fó hào: fǎ dēng wáng。

 名:喜乐音;佛号:法灯王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: mó ní cáng yīn tuó luó wǎng;fó hào: bù kōng jiàn。

 名:摩尼藏因陀罗网;佛号:不空见

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng miào dì cáng;fó hào: yàn shēn chuáng。

 名:众妙地藏;佛号:焰身幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jīn guāng lún;fó hào: jìng zhì zhòng shēng xíng。

 名:金光轮;佛号:净治众生行。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xū mí shān zhuāng yán;fó hào: yī qiè gōng dé yún pǔ zhào。

 名:须弥山庄严;佛号:一切功德云普照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng shù xíng;fó hào: bǎo huá xiāng jìng yuè jué。

 名:众树形;佛号:宝华相净月觉。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú bù wèi;fó hào: zuì shèng jīn guāng jù。

 名:无怖畏;佛号:最胜金光炬。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: dà míng chēng lóng wáng chuáng;fó hào: guān děng yī qiè fǎ。

 名:大名称龙王幢;佛号:观等一切法。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shì xiàn mó ní sè;fó hào: biàn huà rì。

 名:示现摩尼色;佛号:变化日。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: guāng yàn dēng zhuāng yán;fó hào: bǎo gài guāng biàn zhào。

 名:光焰灯庄严;佛号:宝盖光遍照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xiāng guāng yún;fó hào: sī wéi huì。

 名:香光云;佛号:思惟慧。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú yuàn chóu;fó hào: yī jīng yī jìn shèng huì hǎi。

 名:无怨仇;佛号:一精一进胜慧海。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: yī qiè zhuāng yán jù guāng míng chuáng;

 名:一切庄严具光明幢;

 fó hào: pǔ xiàn yuè yì lián huá zì zài wáng。

 佛号:普现悦意莲华自在王。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: háo xiāng zhuāng yán;

 名:毫相庄严;

 xíng rú bàn yuè,yī xū mí shān mó ní huá hǎi zhù,

 形如半月,依须弥山摩尼华海住,

 yī qiè zhuāng yán chì shèng guāng mó ní wáng yún ér fù qí shàng,

 一切庄严炽盛光摩尼王云而覆其上,

 èr shí fú shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: qīng jìng yǎn。

 佛号:清净眼。

 

 “zhū fó zǐ!cǐ jīn gāng bǎo jù xiāng shuǐ hǎi yòu xuán,

 “诸佛子!此金刚宝聚香水海右旋,

 cì yǒu xiāng shuǐ hǎi,míng: tiān chéng bǎo dié;

 次有香水海,名:天城宝堞;

 shì jiè zhǒng,míng: dēng yàn guāng míng,

 世界种,名:灯焰光明,

 yǐ pǔ shì yī qiè píng děng fǎ lún yīn wèi tǐ。

 以普示一切平等法錀音为体。

 cǐ zhōng zuì xià fāng,yǒu shì jiè,míng: bǎo yuè guāng yàn lún;

 此中最下方,有世界,名:宝月光焰轮;

 xíng rú yī qiè zhuāng yán jù,yī yī qiè bǎo zhuāng yán huá hǎi zhù,

 形如一切庄严具,依一切宝庄严华海住,

 liú lí sè shī zi zuò yún ér fù qí shàng。

 琉璃色师子座云而覆其上。

 fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: rì yuè zì zài guāng。

 佛号:日月自在光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xū mí bǎo guāng;fó hào: wú jìn fǎ bǎo chuáng。

 名:须弥宝光;佛号:无尽法宝幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng miào guāng míng chuáng;fó hào: dà huá jù。

 名:众妙光明幢;佛号:大华聚。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: mó ní guāng míng huá;fó hào: rén zhōng zuì zì zài。

 名:摩尼光明华;佛号:人中最自在。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: pǔ yīn;fó hào: yī qiè zhì biàn zhào。

 名:普音;佛号:一切智遍照。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: dà shù jǐn nà luó yīn;fó hào: wú liàng fú dé zì zài lóng。

 名:大树紧那罗音;佛号:无量福德自在龙。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú biān jìng guāng míng;fó hào: gōng dé bǎo huá guāng。

 名:无边净光明;佛号:功德宝华光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zuì shèng yīn;fó hào: yī qiè zhì zhuāng yán。

 名:最胜音;佛号:一切智庄严。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhòng bǎo jiān shì;fó hào: bǎo yàn xū mí shān。

 名:众宝间饰;佛号:宝焰须弥山。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: qīng jìng xū mí yīn;fó hào: chū xiàn yī qiè xíng guāng míng。

 名:清净须弥音;佛号:出现一切行光明。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: xiāng shuǐ gài;fó hào: yī qiè bō luó mì wú ài hǎi。

 名:香水盖;佛号:一切波罗蜜无碍海。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: shī zi huá wǎng;fó hào: bǎo yàn chuáng。

 名:师子华网;佛号:宝焰幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: jīn gāng miào huá dēng;fó hào: yī qiè dà yuàn guāng。

 名:金刚妙华灯;佛号:一切大愿光。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: yī qiè fǎ guāng míng dì;fó hào: yī qiè fǎ guǎng dà zhēn shí yì。

 名:一切法光明地;佛号:一切法广大真实义。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: zhēn zhū mò píng tǎn zhuāng yán;fó hào: shèng huì guāng míng wǎng。

 名:真珠末平坦庄严;佛号:胜慧光明网。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: liú lí huá;fó hào: bǎo jī chuáng。

 名:琉璃华;佛号:宝积幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: wú liàng miào guāng lún;fó hào: dà wēi lì zhì hǎi cáng。

 名:无量妙光轮;佛号:大威力智海藏。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,

 míng: míng jiàn shí fāng;fó hào: jìng xiū yī qiè gōng dé chuáng。

 名:明见十方;佛号:净修一切功德幢。

 cǐ shàng guò fó shā wēi chén shù shì jiè,yǒu shì jiè,míng: kě ài lè fàn yīn;

 此上过佛刹微尘数世界,有世界,名:可爱乐梵音;

 xíng rú fó shǒu,yī bǎo guāng wǎng hǎi zhù,

 形如佛手,依宝光网海住,

 pú sà shēn yī qiè zhuāng yán yún ér fù qí shàng,

 菩萨身一切庄严云而覆其上,

 èr shí fó shā wēi chén shù shì jiè wéi rào,chún yī qīng jìng,

 二十佛刹微尘数世界围绕,纯一清净,

 fó hào: pǔ zhào fǎ jiè wú ài guāng。”

 佛号:普照法界无碍光。”

热文推荐

 • 卷一至卷五

   如是我闻:一时,佛在摩竭提国阿兰若法菩提场中,始成正觉。其地坚固,金刚所成,上妙宝轮及众宝华、清净摩尼以为严饰,诸色相海无边显现;摩尼为幢,常放光明,恒出妙音;众宝罗网、妙香华缨周匝垂布;摩尼宝王变现自在,雨无尽宝及众妙华分散于地;宝树行列,枝叶光茂。佛神力故,令此道场一切庄严于中影现。其菩提树高显殊特,金刚为身,琉璃为干

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 华严经原文

  华严经原文

 • 卷六至卷十

   尔时,诸菩萨及一切世间主,作是思惟:「云何是诸佛地?云何是诸佛境界?云何是诸佛加持?云何是诸佛所行?云何是诸佛力?云何是诸佛无所畏?云何是诸佛三昧?云何是诸佛神通?云何是诸佛自在?云何是诸佛无能摄取?云何是诸佛眼?云何是诸佛耳?云何是诸佛鼻?云何是诸佛舌?云何是诸佛身?云何是诸佛意?云何是诸佛身光?云何是诸佛光明?

 • 大方广佛华严经译文

   《白话华严经》系“地球禅者”洪启嵩老师首次以导读、原典、白话语译、注释并举的方式,将《华严经》这部“经中之王”呈现于读者面前,帮助读者“ 依据《华严经》中所说的正见,仔细思惟,慢慢用心思量,以此正想,破除一切思惟思量分别境界,以思惟来破除心里的障碍,到最后证入无障碍的境界 ”。

精彩文章

 • 第1课丨凡是自称佛菩萨转世的人,都是可疑人物!

  (大虚法师)凡是自称为佛菩萨转世的人,都是可疑人物。如果他是真的佛菩萨转世,那么他就不会这样自我标榜或授意手下的弟子去吹捧他了,所以这不过是一种自欺欺人的宣传手法罢了。

 • 以什么心态抄经会有大功德?抄完的经书怎么处理?

  (持禅法师) 发心很重要,如果只是为了练练字而抄经,这样的功德很小。如果是为了利益大众,为经典的流通而抄经,这样发心功德就大。佛教所讲的经律论,其中经是定学,律是戒学,论是慧学。抄经时,依法把内心安住在所缘境上,不会被外境所动,产生禅定的轻安法喜,称之为禅悦为食。

 • 《金刚经》美学思想的核心——虚幻之美

  (佛慧法师)《金刚经》美学思想的核心就是主张通过当前的境界超越得到对一种“虚幻之美”,以此达到对当前感官之美的珍惜。所以《金刚经》并不赞叹眼前的感官,也不需求思维中的“空”,而是让我们在世界的“空”、“有”转变的刹中体验不可复制的动态之美。

 • 饥来吃饭困来眠:《金刚经》的“美”,你感受出来了吗?

  (佛慧法师)佛陀讲般若法,让我们找到自己的光明,“过去心不可得、未来心不可得、现在心不可得”,因为过去的荣光、现在的财富、未来的盛名,似乎都比不上自己口渴时,桌上那一杯温度适中的白开水。

 • 诵经时流泪是怎么回事?怎么对治?

  (曙提法师) 诵经、礼佛过程中,忽地泪流满面,大多数情况是善根发相,如同浪子忽然遇到亲娘般;虽然是善根发相,如果住着这个境界中,每次都悲不自抑,则要小心,恐怕是悲魔所趁。怎么对治呢?方法不复杂,如果诵经,仍旧好好诵,如果礼佛,仍旧好好礼,不去管他流什么泪,也不去强忍不流泪,只是诵只是礼,慢慢自然就会恢复。

 • 坚持持诵《金刚经》能得到他人的信任吗?

  (法量大和尚) 当你常怀不害的柔软心,对他人没有抵触、冲突,内心充满这种不害的善念,就会形成一种特质,对于烦躁不安的人来说,这种特质会给人们带来安全感。这时候,他们喜欢亲近你,是因缘所致,没有什么奇特,不要执著这是你诵《金刚经》的感应。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000088号

沪ICP备05053011号-1