佛咒 > 十小咒 >

十小咒全文

2012-06-18  [十小咒]

十小咒全文

十小咒全文(原文)

 1、如意宝轮王陀罗尼

 nāmó fó tuó yě。 nā mó dá mó yě,nāmó sēng qié yě。

 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

 nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

 南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。

 dá zhí tuō。ǎn。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。

 怛侄他。 唵。 斫羯啰伐底。震多末尼。

 mó hē。bō dēng mí。lǔlǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。

 摩诃。 钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。

 shuò là ē jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。

 篅啰阿羯利。沙夜吽。 癹莎诃。

 ǎn。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。

 唵。 钵蹋摩。 震多末尼。篅攞吽。

 ǎn。bá là tuó。bō dàn mí hōng。

 唵。跋喇陀。 钵亶谜吽。

 2、消灾吉祥神咒

 nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ē bō là dǐ。hè duō shě。

 曩谟三 满哆。母驮喃。阿钵啰底。贺多舍。

 suō láng nán。dá zhí tuō。ǎn。qié qié。qié xì。qié xì。hōng hōng。

 娑曩喃。怛侄他。唵。 佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。

 rù wā là。rù wā là。bō là rù wā là。bō là rù wā là。

 入嚩啰。入嚩啰。 钵啰入嚩啰。 钵啰入嚩啰。

 dǐsè chà。dǐsè chà。sèzhì lǐ。sèzhì lǐ。

 底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。

 suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。

 娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩诃

 3、功德宝山神咒

 nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。

 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

 ǎn。xī dì hù lǔ lǔ。xī dū lǔ。zhǐ lì bō。jí lì pó。

 唵。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉利婆。

 xī dá lǐ。bù lǔ lǐ。suō pó hē。

 悉达哩。布噜哩。娑嚩诃

 4、准提神咒

 稽(qǐ)首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝(zhi)

 我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

 nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó,

 南无飒哆喃。三藐三菩陀。

 jù zhī nán, dá zhí tuō,

 俱胝喃。怛侄他。

 ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō póhē。

 唵。折戾主戾。准提娑婆诃。

 5、圣无量寿决定光明王陀罗尼

 ǎn。nà mó bā gé wǎ dì。ē bā là mì tà。ēyōu lǐ ā nà。

 唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴啰密沓。阿优哩阿纳。

 sū bì nǐ。shí zhí tà。dié zuǒ là zǎi yě。dá tǎ gě dá yě。

 苏必你。实执沓。牒左啰宰也。怛塔哿达也。

 ē là hē dì。sān yào sān bú dá yě。dá nǐ yě tǎ。

 阿啰诃帝。三药三不达也。怛你也塔。

 ǎn。sà lǐ bā。sāng sī gé lǐ。bā lǐ shù tà。

 唵。萨哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。

 dá là mǎ dì。gě gě nà。sāng mǎ wù gě dì。

 达啰马帝。哿哿捺。桑马兀哿帝。

 suō bā wǎ。bǐ shù dì。mǎ hē nà yě。bā lǐ wǎ lǐ suō hē。

 莎巴瓦。比述帝。马喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。

 6、药师灌顶真言

 nā mó bó qié fá dì。pí shā shè。jù lǔ bì liú lí。

 南谟薄伽伐帝。鞞杀社。窭噜薛琉璃。

 bō lá pó。hé là shé yě。dá tuō jiē duō yě。

 钵喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。

 ē là hē dì。sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō

 阿啰喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。

 ǎn。pí shā shì。pí shā shì。pí shā shè。sān mó jiē dì suō hē。

 唵。鞞杀逝。鞞杀逝。鞞杀社。三没揭帝莎诃。

1/2

热文推荐

 • 十小咒的功德利益

   1、如意宝轮王陀罗尼 此如意轮陀罗尼是《早晚课诵集》中十小咒之一。如意宝轮王陀罗尼原文:nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

 • 十小咒的修学方法

   一、如意宝轮王陀罗尼 若要修此咒,可念满十万,圣如意轮菩萨现身与所心愿。凡诵此咒,不简在家出家饮酒食肉有妻子。但诵此咒必能成就,诵此咒人不须作法,不须宿日,不须持斋,不须洗浴,不须别依,但读诵皆悉成就,如经广说。

 • 早课十小咒

   早课:僧人或道士每日清晨(约在寅丑之间,凌晨3点到6点之间)齐集大殿,诵经念佛。基督教的晨祷也称早课。早课是全寺僧众于每日清晨(约在寅丑之间,凌晨3点到6点之间)齐集大殿,念诵《楞严咒》、《大悲咒》、“十小咒”、《心经》各一遍,在念诵的起止都配有梵呗赞偈。其中,《楞严咒》为一堂功课,《大悲咒》、“十小咒”等为一堂功课,有些寺院这两堂功课轮流念,只有在佛教节日才念两堂功课。

 • 十小咒入门知识

  十小咒入门

 • 十小咒故事

  十小咒感应 念十小咒心中要想着佛和菩萨来念。 一、如意宝轮王陀罗尼 若诵此咒满十万,圣如意轮菩萨现身与所心愿。凡诵此咒,不简在家出家饮酒食肉有妻子。但诵此咒必能成就,诵此咒人不须作法,不须宿日,不须持斋,不须洗浴,不须别依,但读诵皆悉成就。

精彩文章

 • 如何正确拜佛?有何意义?

  (网络)拜佛,表达了我们对诸佛菩萨的礼敬和感恩。在农历每月的初一、十五等日期,是大家烧香拜佛、祈求平安的吉祥日子。不过,关于烧香拜佛,其实有很多礼仪步骤是需要了解和注意的。

 • 为什么在供佛的卧室里睡觉会觉得害怕?

  (妙舍法师)我家佛台在小卧室供奉,因为姑娘上大学,偶尔放假回来,这两次回来在小卧室睡觉,晚上总是害怕。她每次回来我就用黄布把佛像盖上了,也不常上香,昨晚我陪她也觉得害怕,我在想是不是护法有意见,或者别的原因呢?

 • “打七”是什么意思?打禅七与打佛七有何不同?

  (网络)“打七”是佛教主要修行方式之一。“七”指时间,以“七天”为一周期,也有延长七个“七天”,共四十九天,也有延长至十个七天,共七十天。一个“打”字形象地点出了这非比平时的有严格规章约束的集中修行。“打七”其实是在禅宗与净土宗盛行以后才流行的。

 • 无论贫富,我们都要学会开心(内附视频)

  (仁山法师) 白居易写过这么一首诗,叫“蜗牛角上争何事?石火光中寄此身。随贫随富且欢乐,不开口笑是痴人。”古人是比喻啊,但是真实情景真的是这样。“蜗牛角上争何事”实际上是一则寓言,以前庄子用寓言来说的,就是人生在这边争来抢去,甚至两个国家为了多得到一点地盘争来抢去,就像什么呢?蜗牛有两个角,左边一个角,右边一个角,左边角上有一群微生物,右边角上有一群微生物,就像刚才说的一样,在争在抢,那蜗牛呢,还在慢慢缓缓地前行,蜗牛的寿命尚且不长

 • 阿弥陀佛的无量光明,让所有众生都有希望

  (智随法师) 阿弥陀佛的无量光明,让所有众生都有希望,让所有众生都有安乐,让所有众生都信心欢喜。我们的无明、烦恼都可以交给阿弥陀佛,归命阿弥陀佛,弥陀光明摄取,我们心中就有了安慰,就有了力量。

 • 诚心忏悔自己曾经的无知

  (智青) 修学佛法是为了增长智慧的,可是,我却越来越发现自己的无知,内心感到不是滋味。在对待情感上,我曾经那么的无知。我以为我爱别人,别人就要爱我,否则就不公平,对方没有良心。又比如对父母,我爱他们,但他们却不爱我,我可以什么都给他们,但他们有什么从未想起我。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服QQ:800003736
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 建议/投稿:1300551969
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000023号

粤ICP备16020514号-2