佛咒 > 十小咒 >

十小咒全文

2012-06-18  [十小咒]

十小咒全文

十小咒全文(原文)

 1、如意宝轮王陀罗尼

 nāmó fó tuó yě。 nā mó dá mó yě,nāmó sēng qié yě。

 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

 nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

 南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。

 dá zhí tuō。ǎn。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。

 怛侄他。 唵。 斫羯啰伐底。震多末尼。

 mó hē。bō dēng mí。lǔlǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。

 摩诃。 钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。

 shuò là ē jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。

 篅啰阿羯利。沙夜吽。 癹莎诃。

 ǎn。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。

 唵。 钵蹋摩。 震多末尼。篅攞吽。

 ǎn。bá là tuó。bō dàn mí hōng。

 唵。跋喇陀。 钵亶谜吽。

 2、消灾吉祥神咒

 nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ē bō là dǐ。hè duō shě。

 曩谟三 满哆。母驮喃。阿钵啰底。贺多舍。

 suō láng nán。dá zhí tuō。ǎn。qié qié。qié xì。qié xì。hōng hōng。

 娑曩喃。怛侄他。唵。 佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。

 rù wā là。rù wā là。bō là rù wā là。bō là rù wā là。

 入嚩啰。入嚩啰。 钵啰入嚩啰。 钵啰入嚩啰。

 dǐsè chà。dǐsè chà。sèzhì lǐ。sèzhì lǐ。

 底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。

 suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。

 娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩诃

 3、功德宝山神咒

 nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。

 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

 ǎn。xī dì hù lǔ lǔ。xī dū lǔ。zhǐ lì bō。jí lì pó。

 唵。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉利婆。

 xī dá lǐ。bù lǔ lǐ。suō pó hē。

 悉达哩。布噜哩。娑嚩诃

 4、准提神咒

 稽(qǐ)首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝(zhi)

 我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

 nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó,

 南无飒哆喃。三藐三菩陀。

 jù zhī nán, dá zhí tuō,

 俱胝喃。怛侄他。

 ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō póhē。

 唵。折戾主戾。准提娑婆诃。

 5、圣无量寿决定光明王陀罗尼

 ǎn。nà mó bā gé wǎ dì。ē bā là mì tà。ēyōu lǐ ā nà。

 唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴啰密沓。阿优哩阿纳。

 sū bì nǐ。shí zhí tà。dié zuǒ là zǎi yě。dá tǎ gě dá yě。

 苏必你。实执沓。牒左啰宰也。怛塔哿达也。

 ē là hē dì。sān yào sān bú dá yě。dá nǐ yě tǎ。

 阿啰诃帝。三药三不达也。怛你也塔。

 ǎn。sà lǐ bā。sāng sī gé lǐ。bā lǐ shù tà。

 唵。萨哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。

 dá là mǎ dì。gě gě nà。sāng mǎ wù gě dì。

 达啰马帝。哿哿捺。桑马兀哿帝。

 suō bā wǎ。bǐ shù dì。mǎ hē nà yě。bā lǐ wǎ lǐ suō hē。

 莎巴瓦。比述帝。马喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。

 6、药师灌顶真言

 nā mó bó qié fá dì。pí shā shè。jù lǔ bì liú lí。

 南谟薄伽伐帝。鞞杀社。窭噜薛琉璃。

 bō lá pó。hé là shé yě。dá tuō jiē duō yě。

 钵喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。

 ē là hē dì。sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō

 阿啰喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。

 ǎn。pí shā shì。pí shā shì。pí shā shè。sān mó jiē dì suō hē。

 唵。鞞杀逝。鞞杀逝。鞞杀社。三没揭帝莎诃。

1/2

热文推荐

 • 十小咒的功德利益

   1、如意宝轮王陀罗尼 此如意轮陀罗尼是《早晚课诵集》中十小咒之一。如意宝轮王陀罗尼原文:nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

 • 十小咒的修学方法

   一、如意宝轮王陀罗尼 若要修此咒,可念满十万,圣如意轮菩萨现身与所心愿。凡诵此咒,不简在家出家饮酒食肉有妻子。但诵此咒必能成就,诵此咒人不须作法,不须宿日,不须持斋,不须洗浴,不须别依,但读诵皆悉成就,如经广说。

 • 早课十小咒

   早课:僧人或道士每日清晨(约在寅丑之间,凌晨3点到6点之间)齐集大殿,诵经念佛。基督教的晨祷也称早课。早课是全寺僧众于每日清晨(约在寅丑之间,凌晨3点到6点之间)齐集大殿,念诵《楞严咒》、《大悲咒》、“十小咒”、《心经》各一遍,在念诵的起止都配有梵呗赞偈。其中,《楞严咒》为一堂功课,《大悲咒》、“十小咒”等为一堂功课,有些寺院这两堂功课轮流念,只有在佛教节日才念两堂功课。

 • 十小咒入门知识

  十小咒入门

 • 十小咒故事

  十小咒感应 念十小咒心中要想着佛和菩萨来念。 一、如意宝轮王陀罗尼 若诵此咒满十万,圣如意轮菩萨现身与所心愿。凡诵此咒,不简在家出家饮酒食肉有妻子。但诵此咒必能成就,诵此咒人不须作法,不须宿日,不须持斋,不须洗浴,不须别依,但读诵皆悉成就。

精彩文章

 • 求不得为什么会苦?(内附视频)

  (仁山法师) 我们来学佛,是要学明白觉悟,佛菩萨教我们要不断地付出,而后才有收获,所以这个求不得为什么会苦呢?因为求得太多了,干嘛要求那么多,求的越多苦就越多,现在明了了,不该求的就不要求了。我们在求佛求菩萨,佛菩萨也在求我们啊,求求你了别求那么多了,根本就不需要,你要那么多干什么啊?人真正在生活中,用到的东西真不多,但是想要的东西太多太多了,所以才会苦。

 • 丰干饶舌的故事(内附视频)

  (大安法师) 唐代丰干禅师,他在国清寺是常常骑着老虎进出,也到处游化,他在外面游化的时候,遇到一位即将到台州做刺史的闾丘胤。闾丘胤正好是生了一个头痛的病,什么药物都治不好。丰干禅师主动登门,说:“听说你有一个病,我来帮你治。”就用了一杯水,用一个咒加持那个水,往闾丘胤头上一喷,这病就好了。就是有法术了,有神通了。那这个台州的知府就很感谢,就问:“你是哪个地方的?”他说:“国清寺的。

 • 信解行证(中英双语)

  (传喜法师) 听开示,去了解,通过闻、思、修的过程,明了师父所讲解的道理,产生信。相信这个就是道,然后对大道深入去了解,由信到解。了解了之后,我们的生命跟这个道合二为一,合,就是行。 合二为一之后,证得不生不死,与佛一样的无量光、无量寿,就是证。我们佛教正统的就是信、解、行、证。

 • 如何对佛法产生信心?(内附视频)

  (净友法师) 如何对佛法产生信心?我们必须要闻思修,要听闻佛法。此方真教体,清净在音闻。娑婆世界的众生耳根特别利,可能看过的东西容易忘记,但听闻的东西就会记得非常牢。所以说,此方真教体,清净在音闻。我们法师每天在网上给大家讲法、说法,不断地在弘扬佛法,也就是要跟大家种下这个善根,对佛法的信仰的善根。所以说,听闻佛法以后才能够有这个信仰。

 • 顿珠法师:有一种福德叫放下

  (顿珠法师) 有一种福德叫放下。放下对过去的贪执,过去的过去了;放下对未来的忧虑,未来的还没发生;放下不切实际的欲望,远离不必要的痛苦;放下张扬的浮躁,给心留一片空间,来承载当下的责任…以宽容和友善的方式,和生活中遇到的人、事、物、和自己相处,坚持该坚持的,完成该完成的,放下该放下的。

 • 随处皆解脱,当下心即道

  (网络) 雪峰义存在人生观上主张“随处皆解脱,当下心即道”的生活态度。这种思想依然是建立在佛性和般若中观思想基础上的,但这两种思想的巧妙合一,运用在禅者的生活中,却显得洒脱大方,轻松自然。从而形成了他随缘任运、自由自在的人生风格。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服QQ:800003736
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 建议/投稿:1300551969
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构