佛咒 > 十小咒 >

十小咒全文

2012-06-18  [十小咒]

十小咒全文

十小咒全文(原文)

 1、如意宝轮王陀罗尼

 nāmó fó tuó yě。 nā mó dá mó yě,nāmó sēng qié yě。

 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

 nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

 南无观自在菩萨摩诃萨。具大悲心者。

 dá zhí tuō。ǎn。zhuó jié là fá dǐ。zhèn duō mò ní。

 怛侄他。 唵。 斫羯啰伐底。震多末尼。

 mó hē。bō dēng mí。lǔlǔ lǔ lǔ。dǐ sè zhà。

 摩诃。 钵蹬谜。噜噜噜噜。底瑟吒。

 shuò là ē jié lì。shā yè hōng。pō suō hē。

 篅啰阿羯利。沙夜吽。 癹莎诃。

 ǎn。bō tà mó。zhèn duō mò ní。shuò là hōng。

 唵。 钵蹋摩。 震多末尼。篅攞吽。

 ǎn。bá là tuó。bō dàn mí hōng。

 唵。跋喇陀。 钵亶谜吽。

 2、消灾吉祥神咒

 nā mó sān mǎn duō。mǔ tuó nán。ē bō là dǐ。hè duō shě。

 曩谟三 满哆。母驮喃。阿钵啰底。贺多舍。

 suō láng nán。dá zhí tuō。ǎn。qié qié。qié xì。qié xì。hōng hōng。

 娑曩喃。怛侄他。唵。 佉佉。佉呬。佉呬。吽吽。

 rù wā là。rù wā là。bō là rù wā là。bō là rù wā là。

 入嚩啰。入嚩啰。 钵啰入嚩啰。 钵啰入嚩啰。

 dǐsè chà。dǐsè chà。sèzhì lǐ。sèzhì lǐ。

 底瑟姹。底瑟姹。瑟致哩。瑟致哩。

 suō pō zhà。suō pō zhà。shàn dǐ jiā。shì lǐ yì。suō pó hē。

 娑癹吒。娑癹吒。扇底迦。室哩曳。娑嚩诃

 3、功德宝山神咒

 nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。

 南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。

 ǎn。xī dì hù lǔ lǔ。xī dū lǔ。zhǐ lì bō。jí lì pó。

 唵。悉帝护噜噜。悉都噜。只利波。吉利婆。

 xī dá lǐ。bù lǔ lǐ。suō pó hē。

 悉达哩。布噜哩。娑嚩诃

 4、准提神咒

 稽(qǐ)首皈依苏悉帝 头面顶礼七俱胝(zhi)

 我今称赞大准提 唯愿慈悲垂加护

 nā mó sà duō nán,sān miǎo sān pú tuó,

 南无飒哆喃。三藐三菩陀。

 jù zhī nán, dá zhí tuō,

 俱胝喃。怛侄他。

 ǎn, zhé lì zhǔ lì, zhǔn tí suō póhē。

 唵。折戾主戾。准提娑婆诃。

 5、圣无量寿决定光明王陀罗尼

 ǎn。nà mó bā gé wǎ dì。ē bā là mì tà。ēyōu lǐ ā nà。

 唵。捺摩巴葛瓦帝。阿巴啰密沓。阿优哩阿纳。

 sū bì nǐ。shí zhí tà。dié zuǒ là zǎi yě。dá tǎ gě dá yě。

 苏必你。实执沓。牒左啰宰也。怛塔哿达也。

 ē là hē dì。sān yào sān bú dá yě。dá nǐ yě tǎ。

 阿啰诃帝。三药三不达也。怛你也塔。

 ǎn。sà lǐ bā。sāng sī gé lǐ。bā lǐ shù tà。

 唵。萨哩巴。桑斯葛哩。叭哩述沓。

 dá là mǎ dì。gě gě nà。sāng mǎ wù gě dì。

 达啰马帝。哿哿捺。桑马兀哿帝。

 suō bā wǎ。bǐ shù dì。mǎ hē nà yě。bā lǐ wǎ lǐ suō hē。

 莎巴瓦。比述帝。马喝捺也。叭哩瓦哩娑喝。

 6、药师灌顶真言

 nā mó bó qié fá dì。pí shā shè。jù lǔ bì liú lí。

 南谟薄伽伐帝。鞞杀社。窭噜薛琉璃。

 bō lá pó。hé là shé yě。dá tuō jiē duō yě。

 钵喇婆。喝啰阇也。怛他揭多也。

 ē là hē dì。sān miǎo sān bó tuó yě。dá zhí tuō

 阿啰喝帝。三藐三勃陀耶。怛侄他。

 ǎn。pí shā shì。pí shā shì。pí shā shè。sān mó jiē dì suō hē。

 唵。鞞杀逝。鞞杀逝。鞞杀社。三没揭帝莎诃。

1/2

热文推荐

 • 十小咒的功德利益

   1、如意宝轮王陀罗尼 此如意轮陀罗尼是《早晚课诵集》中十小咒之一。如意宝轮王陀罗尼原文:nā mó fó tuó yě。nā mó dá mó yě,nā mó sēng qié yě。南无佛陀耶。南无达摩耶。南无僧伽耶。nā mó guān zì zài pú sà mó hē sà。jù dà bēi xīn zhě。

 • 十小咒的修学方法

   一、如意宝轮王陀罗尼 若要修此咒,可念满十万,圣如意轮菩萨现身与所心愿。凡诵此咒,不简在家出家饮酒食肉有妻子。但诵此咒必能成就,诵此咒人不须作法,不须宿日,不须持斋,不须洗浴,不须别依,但读诵皆悉成就,如经广说。

 • 早课十小咒

   早课:僧人或道士每日清晨(约在寅丑之间,凌晨3点到6点之间)齐集大殿,诵经念佛。基督教的晨祷也称早课。早课是全寺僧众于每日清晨(约在寅丑之间,凌晨3点到6点之间)齐集大殿,念诵《楞严咒》、《大悲咒》、“十小咒”、《心经》各一遍,在念诵的起止都配有梵呗赞偈。其中,《楞严咒》为一堂功课,《大悲咒》、“十小咒”等为一堂功课,有些寺院这两堂功课轮流念,只有在佛教节日才念两堂功课。

 • 十小咒入门知识

  十小咒入门

 • 十小咒故事

  十小咒感应 念十小咒心中要想着佛和菩萨来念。 一、如意宝轮王陀罗尼 若诵此咒满十万,圣如意轮菩萨现身与所心愿。凡诵此咒,不简在家出家饮酒食肉有妻子。但诵此咒必能成就,诵此咒人不须作法,不须宿日,不须持斋,不须洗浴,不须别依,但读诵皆悉成就。

精彩文章

 • “内方外圆”也是一种原则,也是化解我执的一种方法

  (果证法师) 执着与偏见是做人与修行的一大障碍,这是我执严重的体现,会给自他带来很多的烦恼与伤害。我们常常看到生活中固执己见的人,都会给自己和他人带来很多烦恼。因为自我意识坚固的人,会坚持自己的性情和思维做事,因不能圆融变通,而闹得关系非常的紧张。

 • 要真正了解佛教

  (华平法师) 现在的一些人用佛教的因素到处去冲次以谋自需,错解宗教和它的内涵。而是在自己想得到的时候或是自己能力有限时对宗教有二分之一的相信。这不是正确的信仰观念,只是用这种以公为私的思想满足自己、家庭和所需,一旦无望时还是明哲保身。这样怎么会真正的为他人服务想到社会、国家和一切众生。要真正了解佛教的内涵和透过修行明白实相的道理从而自利利他,而不是没有信仰和错解宗教。

 • 什么叫智慧?激活智慧,做最美的善女人(视频)

  (仁山法师) 什么叫智慧啊?智慧就是不再烦恼,而后,它会产生一系列的正面作用。首先是不烦恼,不会因为生活的任何遭遇而烦恼,向内,化解种种心理情绪;向外,能够坦然面对生活的任何遭遇。各位,这功能好吧?这功能好不好?要不要?需不需要?要。激活一下好不好?那我教大家怎么激活。现在呢,来,嘴角向上,嘴角向上,心跟着打开。然后,自己要输入指令:我不烦恼,我不计较,我不纠结。这些是指令,要提醒自己的。就是我从今天开始,我要激活,这是我可以做到的,这是我本有的功能。

 • 心无所不容时 便为万物所容

  (顿珠法师) 今天3月8号,愿全天下的女性朋友:智慧 健康 自在 长寿 美丽 节日快乐!心小了,烦恼就多了;心大了,烦恼就少了。当我们的心不够强大时,会为一点点鸡毛蒜皮的小事而伤心、生气,甚至火冒三丈。到头来,不仅伤了别人的心,最终也伤了自己的心。

 • 初一、十五供六斋,加一碗饭是不是不可以?

  (灯云法师) 供养三宝,贵在诚心。不管几碗,多多益善。供养六碗,表六波罗蜜;供养七碗,表七菩提分;供养八碗,表八正道分;如果能供养一百碗,表百法明门;要是能供养八万四千碗,那是表示供养八万四千法门。要知道一切法唯心想生。心往善处想,就是善法功德;心往恶处想,就是罪恶无边。比如说,供养三斋四果。你也可以理解做供养三宝、四谛,这就功德无量了。当然你也可以理解为不三不四,那就罪过无边了。

 • 五蕴皆空

  (传正法师) 我们通常都会认为有一个真实的“我”的存在,实则不然。《心经》中说:“照见五蕴皆空,度一切苦厄。”我们每天无非是生活在五蕴(色、受、想、行、识)之中,无时无刻不在分别我们的眼睛所看到的、耳朵所听到的、鼻子所闻到的、舌头所尝到的、身体所触碰到的各种好坏、顺逆。我们的“心

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000023号

粤ICP备16020514号-2