佛经大全 > 心经 >

《心经》念诵仪轨和功德(内附心经读诵视频)

2017-10-13  [心经]

一、心经全文

 guān zì zài pú sà 。

 观 自 在 菩 萨 。(观察内在,自见菩萨

 xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí 。

 行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时 。(深入的修行心经时)

 zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng 。

 照 见 五 蕴 皆 空。(看到五蕴:形相、情欲、意念、行为、心灵,都是空的)

 dù yī qiē kǔ è 。

 度 一 切 苦 厄 。 (就将一切苦难置之度外)

 shě lì zǐ 。

 舍 利 子。(菩萨对学生舍利子说)

 sè bù yì kōng 。

 色 不 异 空。(形相不异乎空间)

 kōng bù yì sè 。

 空 不 异 色 。 (空间不异乎形相)

 sè jí shì kōng。

 色 即 是 空。(所以形相等于空间)

 kōng jí shì sè 。

 空 即 是 色。(空间等于形相)

 shòu xiǎng xíng shí 。

 受 想 行 识。(情欲、意念、行为、心灵)

 yì fù rú shì 。

 亦 复 如 是。(都是一样的)

 shě lì zǐ 。

 舍 利 子。(舍利子呀)

 shì zhū fǎ kōng xiāng 。

 是 诸 法 空 相 。 (一切法则都是空的)

 bù shēng bù miè 。

 不 生 不 灭。(不生不灭)

 bù gòu bù jìng 。

 不 垢 不 净。(不垢不净 )

 bù zēng bù jiǎn 。

 不 增 不 减 。 (不增不减)

 shì gù kōng zhōng wú sè。

 是 故 空 中 无 色。(因此空间是没有形相的)

 wú shòu xiǎng xíng shí 。

 无 受 想 行 识 。 (也没有情欲、意念、行为和心灵)

 wú yǎn ěr bí shé shēn yì。

 无 眼 耳 鼻 舌 身 意。(没有眼、耳、鼻、舌、身、意等 六根)

 wú sè shēng xiāng wèi chù fǎ 。

 无 色 声 香 味 触 法 。(更没有色、声、香、味、触、法 等六尘)

 wú yǎn jiè 。

 无 眼 界。(没有眼睛所能看到的界限)

 nǎi zhì wú yì shi jie 。

 乃 至 无 意 识 界 。 (直到没有心灵所能感受的界限)

 wú wú míng 。

 无 无 明。(没有不能了解的)

 yì wú wú míng jìn 。

 亦 无 无 明 尽 。 (也没有不能了解的尽头)

 nǎi zhì wú lǎo sǐ 。

 乃 至 无 老 死。(直到没有老和死)

 yì wú lǎo sǐ jìn 。

 亦 无 老 死 尽。 (也没有老和死的尽头)

 wú kǔ jí miè dào

 无 苦 集 灭 道 。 (没有痛苦的集合以及修道的幻灭)

 wú zhì yì wú dé 。

 无 智 亦 无 得。(不用智慧去强求)

 yǐ wú suǒ dé gù 。

 以 无 所 得 故 。 (所以得到与否并不重要)

 pú tí sà duǒ 。

 普 提 萨 埵。(菩萨觉悟之后)

 yī bō rě bō luó mì duō gù 。

 依 般 若 波 罗 蜜 多 故 。 (依照心经)

 xīn wú guà ài 。

 心 无 挂 碍。(心中没有碍)

 wú guà ài gù 。

 无 挂 碍 故。(由于没有碍)

 wú yǒu kǒng bù 。

 无 有 恐 怖。 (所以不恐怖)

 yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng 。

 远 离 颠 倒 梦 想。(远离颠倒梦想 )

 jiū jìng niè pán 。

 究 竟 涅 盘 。 (最后达到彼岸

 sān shì zhū fó 。

 三 世 诸 佛。(过去、现在和未来的三世诸佛)

 yī bō rě bō luó mì duō gù 。

 依 般 若 波 罗 蜜 多 故 。 (依照心经)

 dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí 。

 得 阿 耨 多 罗 三 藐 三 菩 提 。(得到无上、正宗、正觉的 三种佛果)

 gù zhī bō rě bō luó mì duō。

 故 知 波 若 波 罗 蜜 多。(所以说心经)

 shì dà shén zhòu 。

 是 大 神 咒 。 (是变幻莫测的咒语

 shì dà míng zhòu 。

 是 大 明 咒。(是神光普照的咒语)

 shì wú shàng zhòu 。

 是 无 上 咒。 (是无上的咒语)

 shì wú děng děng zhòu 。

 是 无 等 等 咒。(是最高的咒语)

 néng chú yī qiē kǔ 。

 能 除 一 切 苦。(能除一切苦 )

 zhēn shí bù xū 。

 真 实 不 虚 。 (不是骗人的 )

 gùshuōbō rě bō luó mì duō zhòu 。

 故 说 波 若 波 罗 蜜 多 咒。(所以说心经)

 jí shuō zhòu yuē 。

 即 说 咒 曰 。 (其咒语曰)

 jiē dì jiē dì 。

 揭 谛 揭 谛。(去吧,去吧)

 bō luó jiē dì 。

 波 罗 揭 谛 。 (到彼岸去吧)

 bō luó sēng jiē dì 。

 波 罗 僧 揭 谛。(大家快去彼岸)

 pú tí sà pó hē 。

 菩 提 萨 婆 诃 。 (修成正果)

二、念诵仪轨

 祈请:南无大悲观世音菩萨!(3称)

 诚心念三遍心经和21遍心咒身边和头顶会有金甲护法神。

 你念三遍心经、念21遍心咒(揭谛揭谛 波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提娑婆诃),求观世音菩萨帮你达成你心中的好的愿望!

 一般而言,观世音菩萨绝对会闻声救苦,帮你达成你的善愿,关键就是看你是不是诚心去念。其次你要注意的是:不用理解其中的深奥意思的,诚心念就是了!

三、念诵程序

 1、先诵此偈(1遍即可)

 不可思议般若波罗蜜,无生无灭如同虚空性。

 各别自明智慧所行境,三世佛母之前我顶礼。

 2、念完后从头到尾念第一遍《心经》;从头到尾念第二遍《心经》;从头到尾念第三遍《心经》,

 3、接着再念《心经》心咒21遍:揭谛揭谛波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提娑婆诃。

 4、念祈求文:弟子***诚心祈求南无大悲观世音菩萨和诸护法金刚帮弟子***达成……(你的良好愿望) !

 再念感谢文:弟子***诚心感谢南无大悲观世音菩萨和 诸护法金刚!

 心咒21遍:揭谛揭谛波罗揭谛 波罗僧揭谛 菩提娑婆诃

 象这样的念三遍心经加念21遍心咒,是完整的一次祈愿程序。当然要越多次完整的越好啊,多多益善!到时候你就会知道心经的厉害!很多人以为心经是修炼空性的一个经文,其实并不是这样的。你要是有天眼的话,就会看见你每次念完整的三遍心经加21遍心咒的话,身边和头顶会有金甲护法神!

四、持诵《心经》的功德

 诵此经,破十恶、五逆、九十五种邪道。若欲供养十方诸佛、报十方诸佛恩,当诵观世音般若百遍、千遍,无间昼夜。长诵此经,无愿不果。

 《心经》最关键的地方在哪里呢?一个是“色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是”,证悟了的话,这个六道中的一切就是大手印、大圆满的境界!

 再有就是这个咒“是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚!这个咒语至关重要!简单地说可以消除我们的业障,除去我们的病及病因;可以消除烦恼消除烦恼因,消除我们眼睛看见的、耳朵听见的、鼻子闻到的乃至心里天天想的一切的烦恼和困难。

 《心经》的加持力甚大,可以降服妖魔,化险为夷,满足善愿,成就一切功德等。

 《心经》易于念诵,特别适合初学,自古至今持诵者众,感应事迹数不胜数,感应之大之快不可思议!念诵功德不可思议!《心咒》有咒王之称,灵验无比,最上最妙,无能及者,具大威力,能伏一切,不为一切之所降伏!

 义净法师所译《般若心经》后附之持诵功德文云:「此经破十恶、五逆、九十五种邪道。若欲供养十方诸佛,报十方诸佛恩,当诵『观世音』、『般若』百遍千遍无间,昼夜常诵此经,无愿不果」。

 《心经》被称为「经中之经」,「文虽简略,理极宏深。至圆至顿,最妙最玄。诚为诸佛之师,菩萨之母。六百卷般若之关键,一大藏圣教之纲宗。以故自唐至今,闻人名士,每事书持,多有读至数千万遍者。须知此经在处,即佛所在。消除灾障,致多吉祥。务须恭敬供养,受持读诵。则度一切苦,成无上道。」(印光法师语)

 一些老修行、老出家人都知道,在遇到一些大的违缘,如地震、海啸等等时,大家都要念《心经》。佛经中也有记载:以前帝释天受到魔王波旬的侵害时,就观想空性,念诵《心经》以度过危难。我们平时随身携带《心经》,或是将其供奉于佛堂,或睡觉时放在头顶上方,依靠般若空性的力量与加持,所有的恶梦、恶缘等全部可以遣除。《心经》篇幅虽小,却浓缩了整个般若类经典的精华,受持读诵此经功德无量无边。

 《大唐大慈恩寺三藏法师传》中介绍:玄奘大师在四川时曾遇一病人, 身疮臭秽衣服破污。大师怜悯此人,施与衣服饮食,病者乃授大师《般若心经》。大师取经途中,经过一八百余里之荒漠,逢诸恶鬼奇状异类绕人前后,虽念观音不能令去。大师便持诵《般若心经》,诸恶鬼等闻声皆散。护持大师完成取经伟业者实乃《般若心经》之威神力也。

 心经是一篇渡人离苦得乐的经文,要人悟通一个「空」字。由唐朝自有中文译本主本,经一千三百多年,已有难以估计的人加以念诵。这经文被朗诵,被肯定的次数,已难以估计。由于共同念力认为此经文具有教人离苦得乐的能力,因此每当念诵,必引起宇宙磁场的共鸣现象,产生特胜的感应,也就是获得一种奇妙的力量。

 不管做什么事情,心性正就做的是善业,就是利益众生;如果只是贪图名闻利养,为自己的利益去修,那么功德就不大,只能得到短暂的快乐。我们念诵《心经》是要得到长远的快乐、永久的快乐。大家一定要不断地念,不断地修,多念多修,自然而然地会有成就的显现。所以在此劝各位多多地念诵《心经》。

诵读《般若波罗蜜多心经

 

热文推荐

 • 《心经》全文、心经原文注音及译文

   《般若波罗蜜多心经》,又称《摩诃般若波罗蜜多心经》,简称《般若心经》或《心经》,是般若经系列中一部言简义丰、博大精深、提纲挈领、极为重要的经典,为大乘佛教出家及在家佛教徒日常背诵的佛经。现以唐代三藏法师玄奘译本为最流行。整段话的概略意思是“透过心量广大的通达智慧,而超脱世俗困苦的根本途径”。

 • 《心经》全文、心经译文解释

   心经原文:观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子!色不异空,空不异色;色即是空,空即是色;受想行识,亦复如是。舍利子!是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界。

 • 常诵心经的好处 心经的正确念诵方法

   常诵心经的好处:增长大智慧,福报,能去除贪、嗔、痴。小学生至大学生常诵增长记忆力,学业、事业、婚姻顺利、心想事成,功德无量。般若波罗蜜多心经,简称心经,是佛教大乘教典中,一部文字最短少,诠理最深奥微妙的经典。仅以二百六十个字,浓缩了六百卷大般若经的要义,摄尽了释遵二十二年般若谈的精华,即阐明宇宙人生缘起性空的原理

 • 心经回向文

   回向文1:1、如果时间紧,可以这样回向:弟子__愿以此所诵《般若波罗蜜多心经》__部之功德,回向给弟子__累生累世的冤亲债主,历代宗亲。祈求阿弥陀佛、观世音菩萨、地藏王菩萨等诸佛菩萨、慈悲作主,超拔他们,令业障消除,离苦得乐,往生净土。弟子__真心求忏悔(三称磕头)

 • 《心经》注音

  观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,(guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí, zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng,)

精彩文章

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000088号

沪ICP备05053011号-1