佛经大全 > 地藏经 >

称佛名号品第九(内附教念视频)

2015-04-17  [地藏经]

 

以上为《地藏经:称佛名号品第九》的教念视频,请观看视频学习
 

 chēnɡ fó mínɡ hào pǐn dì jiǔ

 称佛名号品第九

 ěr shí dì zànɡ pú sà mó hē sà bái fó yán:shì zūn,

 尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言:世尊

 wǒ jīn wèi wèi lái zhònɡ shēnɡ yǎn lì yì shì,yú shēnɡ sǐ zhōnɡ,dé dà lì yì,

 我今为未来众生演利益事,于生死中,得大利益,

 wéi yuàn shì zūn tīnɡ wǒ shuō zhī。fó ɡào dì zànɡ pú sà:

 唯愿世尊听我说之。佛告地藏菩萨

 rǔ jīn yù xìnɡ cí bēi,jiù bá yī qiè zuì kǔ liù dào zhònɡ shēnɡ,

 汝今欲兴慈悲,救拔一切罪苦六道众生,

 yǎn bù sī yì shì,jīn zhènɡ shì shí,wéi dānɡ sù shuō。wú jí niè pán,

 演不思议事,今正是时,唯当速说。吾即涅槃

 shǐ rǔ zǎo bì shì yuàn,wú yì wú yōu xiàn zài wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ。

 使汝早毕是愿,吾亦无忧现在未来一切众生。

 dì zànɡ pú sà bái fó yán:shì zūn,ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié,

 地藏菩萨白佛言:世尊,过去无量阿僧祗劫,

 yǒu fó chū shì,hào wú biān shēn rú lái。ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ,

 有佛出世,号无边身如来。若有男子女人闻是佛名,

 zàn shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ,jí dé chāo yuè sì shí jié shēnɡ sǐ zhònɡ zuì。

 暂生恭敬,即得超越四十劫生死重罪。

 hé kuànɡ sù huà xínɡ xiànɡ,ɡònɡ yǎnɡ zàn tàn,

 何况塑画形像,供养赞叹,

 qí rén huò fú wú liànɡ wú biān。yòu yú ɡuò qù hénɡ hé shā jié,

 其人获福无量无边。又于过去恒河沙劫,

 yǒu fó chū shì,hào bǎo xìnɡ rú lái。ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ,

 有佛出世,号宝性如来。若有男子女人闻是佛名,

 yī tán zhǐ qǐnɡ,fā xīn ɡuī yī,shì rén yú wú shànɡ dào yǒnɡ bú tuì zhuǎn。

 一弹指顷,发心归依,是人于无上道永不退转。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì,hào bō tóu mó shènɡ rú lái。

 又于过去有佛出世,号波头摩胜如来。

 ruò yǒu nán zǐ、nǚ rén,wén shì fó mínɡ,lì yú ěr ɡēn,

 若有男子、女人,闻是佛名,历于耳根,

 shì rén dānɡ dé qiān fǎn shēnɡ yú liù yù tiān zhōnɡ,

 是人当得千返生于六欲天中,

 hé kuànɡ zhì xīn chēnɡ niàn。yòu yú ɡuò qù,

 何况志心称念。又于过去,

 bù kě shuō bù kě shuō ā sēnɡ qí jié,yǒu fó chū shì,hào shī zǐ hǒu rú lái。

 不可说不可说阿僧祗劫,有佛出世,号师子吼如来。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ,yī niàn ɡuī yī,

 若有男子女人闻是佛名,一念归依,

 shì rén dé yù wú liànɡ zhū fó mó dǐnɡ shòu jì。

 是人得遇无量诸佛摩顶授记。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì,hào jū liú sūn fó。ruò yǒu nán zǐ nǚ rén,

 又于过去有佛出世,号拘留孙佛。若有男子女人,

 wén shì fó mínɡ,zhì xīn zhān lǐ huò fù zàn tàn,

 闻是佛名,志心瞻礼或复赞叹,

 shì rén yú xián jié qiān fó huì zhōnɡ,wéi dà fàn wánɡ,dé shòu shànɡ jì。

 是人于贤劫千佛会中,为大梵王,得授上记。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì,hào pí pó shī fó。

 又于过去有佛出世,号毗婆尸佛。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ,yǒnɡ bú duò è dào,

 若有男子女人闻是佛名,永不堕恶道,

 chánɡ shēnɡ rén tiān,shòu shènɡ miào lè。

 常生人天,受胜妙乐。

 yòu yú ɡuò qù wú liànɡ wú shù hénɡ hé shā jié,yǒu fó chū shì,

 又于过去无量无数恒河沙劫,有佛出世,

 hào bǎo shènɡ rú lái。ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ,

 号宝胜如来。若有男子女人闻是佛名,

 bì jìnɡ bú duò è dào,chánɡ zài tiān shànɡ shòu shènɡ miào lè。

 毕竟不堕恶道,常在天上受胜妙乐。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì,hào bǎo xiànɡ rú lái。

 又于过去有佛出世,号宝相如来。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ,shēnɡ ɡōnɡ jìnɡ xīn,

 若有男子女人闻是佛名,生恭敬心,

 shì rén bù jiǔ dé ā luó hàn ɡuǒ。yòu yú ɡuò qù wú liànɡ ā sēnɡ qí jié,

 是人不久得阿罗汉果。又于过去无量阿僧祗劫,

 yǒu fó chū shì,hào jiā shā chuánɡ rú lái。

 有佛出世,号袈裟幢如来。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ zhě,chāo yī bǎi dà jié shēnɡ sǐ zhī zuì。

 若有男子女人闻是佛名者,超一百大劫生死之罪。

 yòu yú ɡuò qù yǒu fó chū shì,hào dà tōnɡ shān wánɡ rú lái。

 又于过去有佛出世,号大通山王如来。

 ruò yǒu nán zǐ nǚ rén wén shì fó mínɡ zhě,

 若有男子女人闻是佛名者,

 shì rén dé yù hénɡ hé shā fó ɡuǎnɡ wèi shuō fǎ,bì chénɡ pú tí。

 是人得遇恒河沙佛广为说法,必成菩提。

 yòu yú ɡuò qù yǒu jìnɡ yuè fó、shān wánɡ fó、zhì shènɡ fó、

 又于过去有净月佛、山王佛、智胜佛、

 jìnɡ mínɡ wánɡ fó、zhì chénɡ jiù fó、wú shànɡ fó、miào shēnɡ fó、

 净名王佛、智成就佛、无上佛、妙声佛、

 mǎn yuè fó、yuè miàn fó yǒu rú shì děnɡ bù kě shuō fó。

 满月佛、月面佛有如是等不可说佛。

 shì zūn,xiàn zài wèi lái yī qiè zhònɡ shēnɡ,ruò tiān ruò rén,

 世尊,现在未来一切众生,若天若人,

 ruò nán ruò nǚ,dàn niàn dé yī fó mínɡ hào,ɡōnɡ dé wú liànɡ,

 若男若女,但念得一佛名号,功德无量,

 hé kuànɡ duō mínɡ。shì zhònɡ shēnɡ děnɡ,shēnɡ shí sǐ shí,zì dé dà lì,

 何况多名。是众生等,生时死时,自得大利,

 zhōnɡ bú duò è dào。ruò yǒu lín mìnɡ zhōnɡ rén,jiā zhōnɡ juàn shǔ,

 终不堕恶道。若有临命终人,家中眷属,

 nǎi zhì yī rén,wèi shì bìnɡ rén ɡāo shēnɡ niàn yī fó mínɡ,

 乃至一人,为是病人高声念一佛名,

 shì mìnɡ zhōnɡ rén,chú wǔ wú jiàn zuì,yú yè bào děnɡ xī dé xiāo miè。

 是命终人,除五无间罪,余业报等悉得消灭。

 shì wǔ wú jiàn zuì,suī zhì jí zhònɡ,dònɡ jīnɡ yì jié,liǎo bù dé chū,

 是五无间罪,虽至极重,动经亿劫,了不得出,

 chénɡ sī lín mìnɡ zhōnɡ shí,tā rén wèi qí chēnɡ niàn fó mínɡ,

 承斯临命终时,他人为其称念佛名,

 yú shì zuì zhōnɡ,yì jiàn xiāo miè。hé kuànɡ zhònɡ shēnɡ zì chēnɡ zì niàn,

 于是罪中,亦渐消灭。何况众生自称自念,

 huò fú wú liànɡ,miè wú liànɡ zuì。

 获福无量,灭无量罪。

 zàn

 赞

 pǔ xián qǐ wèn dì zàng hóng kāi sān tú liù dào jué chén āi

 普贤启问地藏宏开三途六道绝尘埃

 pǔ guǎng wèn rú lái shòu jì shí zhāi jiē yǐn shàng lián tái

 普广问如来授记十斋接引上莲台

 ná mó míng yáng jiù kǔ dà yuàn dì zàng wáng pú sà

 南无冥阳救苦大愿地藏王菩萨(三称)

热文推荐

 • 地藏经原文

  忉利天宫神通品 第一卷 如是我闻。一时佛在忉利天,为母说法。尔时十方无量世界,不可说不可说一切诸佛,及大菩萨摩诃萨,皆来集会。赞叹释迦牟尼佛,能于五浊恶世,现不可思议大智慧神通之力,调伏刚强众生,知苦乐法,各遣侍者,问讯世尊。是时,如来含笑,放百千万亿大光明云,所谓大圆满光明云、大慈悲光明云、大智慧光明云、大般若光明云、大三昧光明

 • 第一卷 忉利天宫神通品

   如是我闻。一时佛在忉利天,为母说法。尔时十方无量世界,不可说不可说一切诸佛,及大菩萨摩诃萨,皆来集会。赞叹释迦牟尼佛,能于五浊恶世,现不可思议大智慧神通之力,调伏刚强众生,知苦乐法,各遣侍者,问讯世尊。是时,如来含笑,放百千万亿大光明云,所谓大圆满光明云、大慈悲光明云、大智慧光明云、大般若光明云、大三昧光明云、大吉祥光明云

 • 《地藏经》赞

   《地藏经》赞 稽首本然清净地 无尽佛藏大慈尊 南方世界涌香云 香雨花云及花雨 宝雨宝云无数种 为祥为瑞遍庄严 天人问佛是何因 佛言地藏菩萨至 三世如来同赞叹 十方菩萨共皈依 我今宿植善因缘 称扬地藏真功德

 • 第四卷 阎浮众生业感品

   尔时地藏菩萨摩诃萨白佛言:世尊,我承佛如来威神力故,遍百千万亿世界,分是身形,救拔一切业报众生。若非如来大慈力故,即不能作如是变化。我今又蒙佛付嘱,至阿逸多成佛以来,六道众生,遣令度脱。唯然世尊,愿不有虑。

 • 《地藏经》开经偈

   《地藏经》开经偈 无上甚深微妙法 百千万劫难遭遇 我今见闻得受持 愿解如来真实义 开经偈解释 「无上甚深微妙法」,这是赞扬佛法的教理无上甚深,无上就是指世间没有一种学问可以超越佛教的义理。现代量子力学揭示,人类的心念波动与宇宙是全息一体关系,于细微处见自性。

精彩文章

 • 第10课丨一团乱麻的生活,该如何解?(内附视频)

  (宏海法师)所以大家一定要守好这一念,观这个结怎么结的,这个结在哪里呢,这个结心在哪里呢,怎么解呢?就在当下,这个结心就在当下。你不要以为说,将来要修行修行怎么样,或者说我曾经积累积累了多少功德。

 • 第9课丨100元都不执着,为何还计较50元呢?(内附视频)

  (宏海法师)一百块都不去执著了,五十块你还计较呀?就这个意思。所以这个地方一定要听懂,听懂还不算,你仔细琢磨一下。六没了一也不要了,就是华巾。六根解开了,一真也不要了,就是本心。你尝试一下,你这么观照一下就想想,突然间彻底就脱了。

 • 第8课丨如何一门深入,次第解结?(内附视频)

  (宏海法师)为什么六根解了以后,一也亡了呢?就是六解一也没有了呢?因为通常咱们正常人的思惟说,这六个疙瘩终于解开了,统共就融会贯通了,成了个一真法界了嘛,本来一心了嘛,那一定有一个一。为什么这里一又没有了呢?

 • 第7课丨诵经的功德比想象的还要大!(内附视频)

  (宏海法师)念诵的这种加持劲特别大,你看就这个,是名妙莲华,金刚王宝觉,如幻三摩提。这种加持力,你就觉得说这当下就这几个字,就是金刚上师,就是十方三世一切诸佛的修行总集呀。所以大家你看像这,名妙莲华,金刚王宝觉,如幻三摩提。念一遍就是这样的一遍功德。

 • 第6课丨如果选错修行的法门,一切都白费!(内附视频)

  (宏海法师)前面讲了,这个缠缚与解脱虽然都是六根,这是道理上你这么明白了,可是你要开始解这个结,这六个结的话,一定要有次第的。你不是说突然间就全部给你咵的一下像耍魔术能解开了,你就得一根一根地去解,一个一个地去通。所以这里说必须从一门深入。

 • 第5课丨佛法讲的空法,都不是佛法?(内附视频)

  (宏海法师)今天是我们《楞严经》的第三十一讲。有时候也是说不怕布施难,就怕难比难。这两天我不是放假么,回去这个陕北老区,给他们讲了几天,其实又讲了就是泛泛地说了一下,念佛呀因果呀轮回,这些硬性的底盘来信心入道。

 • 区域:中国·广东·汕头
 • 流通处:15913912932
 • 建议:jianyi@gming.org
 • 站务:admin@gming.org
 • 客服邮箱:hy@gming.org
 • 友情链接:1300659095

2008-2017 Copyrights reserved

教育性、非赢利性、公益性的佛教文化传播机构

粤公网安备 44051302000088号

沪ICP备05053011号-1